Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Юридична психологія в системі наукового знання


Психологія - це наука, що вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей. Назва науки "психологія" походить від грецьких слів: «психа» (душа), «логос» (вчення), тобто наука про душу, точніше, про внутрішній, суб'єктивний світ людини. Термін "психологія" був запропонований німецьким схоластиком Гокленіусом кінці XVI століття.
Довгий час психологія розвивалася як складова частина філософії, і тільки в середині XIX століття вона виділилася в самостійну науку. Це стало можливо тому, що психологія поступово перетворювалася з науки описової в науку експериментальну. В даний час психологія являє собою досить складну і розгалужену систему дисциплін. Крім обший психології, що вивчає загальні закономірності психічної діяльності, існують і швидко розвиваються приватні, прикладні галузі психології. Так, групу прикладних галузей, які вивчають закономірності та механізми психіки людей, зайнятих конкретними видами діяльності, складають: психологія праці і її відносно самостійні розділи - інженерна, авіаційна і космічна психологія; психологія пізнання; педагогічна, військова, юридична психологія та ін
Перед оперативними, слідчими, прокурорськими та судовими працівниками постійно виникає безліч питань, вирішення яких вимагає не тільки широкого кругозору, юридичної культури, спеціальних знань і життєвого досвіду, а й доброго знання юридичної психології. Щоб правильно розбиратися в складних відносинах людей, їх переживаннях і вчинках, в заплутаних ситуаціях, які знаходять своє відображення в кримінальних справах, треба знати закономірності психічного життя.
Юридична психологія включає в себе різні галузі наукових знань, є прикладною наукою і рівною мірою належить як психології, так і юриспруденції. В області суспільних відносин, регульованих нормами права, психічна діяльність людей набуває своєрідні риси, які обумовлені специфікою людської діяльності в сфері правового регулювання. Психологія - єдина наука, здатна забезпечити не тільки пізнання психічної діяльності, а й управління нею. З розвитком суспільства її значення буде усе більш зростати.
Потреба зверненні до психології, її методам, досягненням виникає тоді, коли конкретна наука, суміжна з психологією або тісно пов'язана з нею, включається у вирішення практичних завдань. Має це місце в педагогіці, медицині та юриспруденції. Практична діяльність, як правило, реалізується в конкретних діях конкретних людей, і те, як це відбувається, залежить значною мірою від їх психологічних особливостей. Тільки необхідність вирішення практичних завдань призвела до того, що на кордоні з суспільствознавством виникли і розвиваються соціальна, етнічна, історична та інші галузі психології. Було б, однак, применшенням ролі природного в житті і розвитку особистості звернення виключно до соціальних аспектів її прояву. Безумовно, вивчення біології людини (анатомії, фізіології, антропології) нерозривно пов'язане з дослідженнями в області психофізіології, нейропсихології, психофізики та інших наук, прикордонних з психологією і природознавством.
Вся система наукового знання відчуває потребу у використанні психологічного знання, воно стає сполучною ланкою різних областей науки. Психологія пов'язує суспільні науки і природні, біологію та історію, медицину і педагогіку, управління і юриспруденцію та ін Цим визначається її місце в системі наукового знання.
У вітчизняному науковедении домінуючою є об'єктно-орієнтована система класифікації наукового знання, розроблена академіком Б.М. Кедровим. Побудована вона на обліку процесів не тільки диференціації, але й інтеграції наук, їх координації та субординації, суб'єктивності та об'єктивності у їх розвитку, відособленості і міждисциплінарності *. Система Б.М. Кедрова відбиває багатопланові зв'язки між науками, обумовлені головним чином їх предметної та об'єктивної близькістю, методами дослідження, їх напрямками, організацією, кооперированием, координуванням окремих областей, всім складним комплексом взаємин між теоретичною і практичною діяльністю в умовах сучасного етапу розвитку наукового знання. Схематично вона виглядає як трикутник, вершини якого займають природні, суспільні, філософські науки. Їх взаємодія здійснюється за принципом субординації або розвитку більш високих форм із нижчестоящих, а не координації, заснованого на формально-логічному розподілі понять. Суб'єктивістському принципом тут протиставляється принцип об'єктивності, згідно з яким, науки повинні розташовуватися послідовно і пов'язувати між собою предмети, ними досліджувані. Слід відзначити і принцип розвитку, що є провідним по відношенню до решти, полягає він у тому, що класифікація наук є розташуванням відповідно до внутрішньої притаманною їм послідовності їх форм руху. Такий принцип класифікації наук допомагає уникнути різких розривів між ними, передбачає виникнення численних проміжних наук і дисциплін **.
___
* Кедров Б.М. Класифікація наук. М., 1985, с. 37-45.
** Кедров Б.М. Класифікація наук. М., 1965. Т. 2, с. 218, 467.

У системній класифікації психологія розташовується всередині «трикутника» і утворює зв'язки з усіма трьома групами наук. Через ці основні групи наук психологія пов'язана з медициною, педагогікою, соціологією та іншими науками, у сферу досліджень яких входить людина. Розвиток цих зв'язків, формування проміжних галузей наукового знання, вироблення їх понятійного і категоріального апарату на базі понять і категорій «материнський наук» відбувається не тільки поза, а й усередині самої психології, оскільки наука по своїй суті єдина.
З урахуванням викладених моментів Б.М. Кедров розвинув «трикутник наук» в багатогранник, який допомагає більш повно представити місце психології в системі наукового знання *. Відзначимо, однак, що в наведених вище даних не зазначені місце юридичної науки і точки взаємодії з нею психології, в якій вона позначалася б як юридична психологія. Природно, що юриспруденція повинна перебувати в блоці суспільних наук.
___
* Кедров Б.М. Синтез наук. Проблеми і пошуки. М., 1973, с. 30. Його ж. Про методологічні питаннях психології. Психологічний журнал. 1982, № 6. Т. 3, с. 19.

Розглянувши загальні характеристики психології як науки про закономірності розвитку і функціонування психіки, для того щоб більш повно представити базис виникнення юридичної психології, звернемося до питань, що належать до юриспруденції.
Юриспруденцію ми розуміємо як теоретичну і практичну діяльність в області права, а не тільки як юридичну науку. В якості науки юриспруденція вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації і діяльності держави, інших структурних елементів політичної системи суспільства. Юридична наука підрозділяється на ряд галузей, серед яких методологічна функція належить теорії держави і права. Це: нормативні науки (цивільне, адміністративне, кримінальне, муніципальне, сімейне, господарське, фінансове, банківське, екологічне право), прикладні науки (криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, етика, правова кібернетика та ін.), теоретичні науки (теорія держави і права, історія політичних і правових вчень, історія держави і права вітчизни і т. д.).
Юридична наука вивчає державу і право в їх єдності з точки зору внутрішніх закономірностей виникнення і розвитку, зв'язку та взаємного впливу з соціально-економічною структурою суспільства. Вона вивчає також специфіку суспільного усвідомлення державно-правових явищ, правосвідомість, практичне функціонування державно-правових відносин та інших правових зв'язків суб'єктів права. Юридична наука вивчає, отже, державно-правову організацію суспільства і тому входить в систему суспільних наук.
Вплив права на соціальне середовище здійснюється двома шляхами: діяльністю правоохоронних і правозастосовних органів і впливом, що мають на свідомість особистості, соціальних груп, суспільства вже самим фактом наявності, закріплення певного порядку належної поведінки. В даний час все більшої ваги набуває підхід, згідно з яким юридична наука - це дослідження не тільки суспільних інститутів, а й діяльності людини в його державно-правових зв'язках і відносинах. Передумовою ефективності досліджень у галузі юриспруденції та ефективності правоохоронної і правозастосовчої діяльності є орієнтація на реальних людей з їх складним свідомістю, вивчення впливу державно-правових інститутів на розвиток їхньої свідомості. Тому необхідний соціально-психологічних підхід до трактування права як основи юриспруденції.
Юридична наука, безумовно, не може замикатися у власних вузьких рамках і не враховувати економічних, демографічних, культурних, соціально-психологічних та інших факторів при вирішенні проблем правоохоронної і правозастосовчої діяльності. На стиках юриспруденції із зазначеними науками можуть розвиватися нові галузі наукового знання, що мають подвійну природу і єдину мету - забезпечення правоохоронної і правозастосовчої діяльності. Інтеграція юриспруденції та психології досить чітко проявляється на трьох рівнях:
- застосування психологічного знання в юриспруденції в «чистому» вигляді;
- використання в юриспруденції психологічного знання шляхом його « трансформації »;
- синтез психології та юриспруденції, власне їх стиків, і виникнення нової галузі науки - юридичної психології.
Перший напрямок - це безпосереднє використання психологічних знань у вигляді методу експертних психологічних оцінок. У даному випадку психолог виступає в ролі експерта, консультанта або фахівця в кримінальному, цивільному, адміністративному процесі або в ході виконання покарання або інших заходів правового впливу на особистість.
Другий напрямок - це уточнення, розширення, вдосконалення юридичних понять та інститутів за рахунок залучення психологічних категорій і понять, а також застосування юристами психологічних методів у наукових дослідженнях або правозастосовної, правоохоронної та іншої юридичній практиці, використання даних психології в організаційній і процесуальної діяльності, професійному доборі, розслідуванні правопорушень, виправленні і перевихованні засуджених. Застосовують психологічні знання і при встановленні професійної придатності до роботи в правоохоронних органах, профорієнтації та ін
Третій напрямок взаємодії психології та юриспруденції має більш виражений, ніж два попередні, двосторонній характер. Потреби юриспруденції в психологічному знанні зумовлюють виникнення юридичної психології, що є двоєдиної наукою, одночасно і психологічної та юридичної, що аналізує психологічні особливості в сфері застосування права. Безумовно, виникнення такої інтегративної науки одночасно стимулює розвиток і вдосконалення знання як психологічного, так і юридичного.
Вченими-правознавцями традиційно в юриспруденції виділяються наступні три форми її взаємодії з суміжними науками:
1. Використання даних суміжних з юриспруденцією наук для вирішення актуальних специфічних проблем правотворчості та правового регулювання.
2. Використання наукових ідей і принципів суміжних наук для аналізу системи державно-правового регулювання.
3. Використання в соціально-правовому пізнанні конкретних прийомів, методів, способів, наукового дослідження, запозичених з тієї чи іншої конкретної науки *.
___ * Правова система соціалізму. Поняття, структура, соціальні зв'язки. Под ред. Васильєва А.М.: М., 1986. Кн. 1, с. 347-348.

Нам видається, що запропонована перша модель взаємодії юриспруденції та психології більш повно, ніж друга, традиційна, відображає об'єктивний характер процесу, в результаті якого і формується юридична психологія.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Юридична психологія в системі наукового знання "
 1. § 5. Співвідношення теорії держави і права з іншими науками
  юридичні науки можна поділити на такі види: теорія держави і права; історико-правові науки (історія держави і права, історія політичних і правових вчень); галузеві юридичні науки (конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, фінансове, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне право тощо); прикладні науки (криміналістика,
 2. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено "
  юридичних осіб як суб'єктів ринкової, господарської, цивільно-правової діяльності і ні в якому разі не поширюється на державні владні структури, посадових осіб, які зобов'язані дотримуватися іншого правила:" Можна тільки те, що прямо дозволено законом ". Для них право має бути свого роду" стоп-сигналом "- далі не можна, закон не дозволяє. Принцип виник в свій час
 3. § 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
    юридична категорія, що підлягає вивченню юридичною наукою. У вітчизняній літературі правосвідомість визначається як сукупність поглядів, ідей, уявлень, а також почуттів, емоцій, переживань, виражають ставлення людей до чинного або бажаного (допустимого) праву та іншим правовим явищам. Мова йде про те, як люди розуміють і сприймають право, як його усвідомлюють, якою хотіли б
 4. 3. Порівняльне правознавство в Росії
    юридичної науки і особливу увагу приділяв історії права. При цьому під порівняльним методом він розумів аж ніяк не просте порівняння або зіставлення двох або більше довільно взятих законодавств. Наголошувалося на необхідності «бачити причинний зв'язок між законодавством відомого народу і суммою тих суспільних явищ, при яких воно розвивалося». М.М. Ковалевський розрізняв два
 5. § 4. Сучасні девіантологіческіе теорії. Постмодернізм
    юридична категорія, злочин це те, що порушує закон. «І в цьому сенсі єдиною причиною злочину є сам закон» ***. * Нові напрямки в соціологічній теорії. М., 1978. С. 98, 99, 101. ** Там же. С. 98, 286. *** Там же. С. 97. Зрозуміло, конструювання поширюється і на інші види девіантності *. * Див, наприклад: Kitzinger С. The Social Construction of
 6. § 1. Постановка питання
    юридичному сенсі цього слова ... Творчість (злочин) як творення. Художник може стати сильніше відпущеного йому природою (Богом), але для цього він повинен вчинити злочин проти природи (Бога), тобто творчість виявляється справою диявольським ... Отже, творчість є біль, страждання. Творчість ... є злочин. Творчість є диявольське справу. Творчість є героїзм »*. Останнє
 7. Використана література
    юридичної науки. М., 1977. (Ч. II: 196). 238. Кримінологія / Под ред. Б. В. Коробейнікова, Н. Ф. Кузнєцової, Г. М. Миньковского. М., 1988. (Ч. III: 5). 239. Кримінологія / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Є. Емінова. М., 1997. (Ч. III: 6). 240. Кримінологія: Навчальний посібник М, 1997. (Ч. III: 34). 241. Кримінологія: Вчора, сьогодні, завтра. 2002. № 3 (4). (Ч. IV.: 36). 242. Кримінологія XX
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
    юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів (ст. ст. 27.1, 27.8 КоАП РФ); д) акт добровільної здачі наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогів, вогнепальної зброї, його основних частин, комплектуючих деталей до нього, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. ст. 222, 223, 228 КК РФ);
 9. 33.3. Управління дошкільним, загальною середньою, професійно-технічною освітою
    юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти; державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення громадськості результатів ліцензування та атестації за допомогою засобів масової інформації; соціальний захист, охорона життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;
 10. § 2. Історія розвитку юридичної психології
    юридична психологія - одна з порівняно молодих галузей психології, застосування психологічного знання з метою забезпечення правосуддя та інших напрямів правоохоронної діяльності бере початок з глибокої давнини. Випробування учасників процесу, що носили часом містичний характер, але значною мірою синтезували емпіричний досвід багатьох поколінь, мали місце вже в античному
© 2014-2022  yport.inf.ua