Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 6. Захист прав авторів і патентовласників

Загальні положення. Під захистом прав і законних інтересів винахідників і патентовласників розуміються передбачені законом заходи за їх визнанням і відновленню, припинення правопорушень, застосування до порушників заходів відповідальності, а також сам механізм практичної реалізації цих заходів.
Як суб'єктів права на захист виступають автори розробок, патентообладатели, власники ліцензій та їх правонаступники.
Захист прав на об'єкти промислової власності здійснюється шляхом використання передбачених законом форм, засобів і способів захисту. У розглянутій сфері захист прав виробляється в основному в юрисдикційної формі, тобто шляхом звернення до спеціальним юридичним органам. Вона, в свою чергу, охоплює судовий і адміністративний порядки реалізації передбачених законом заходів захисту.
Адміністративний порядок захисту полягає в подачі зацікавленими особами заперечень в палату по патентних спорах федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Порядок подання та розгляду палатою заперечень в основних рисах він збігається з процедурою судового оскарження.
Заперечення повинно ставитися до однієї заявки або одному патенті, має бути подана протягом встановлених законом строків і оплачено спеціальним митом. Палата з патентних спорів формує для розгляду заперечення спеціальну колегію в складі не менше трьох експертів. Рішення колегії, прийняте по заперечення, затверджується керівником федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності і може бути оскаржене в суді.
Всі інші винахідницькі і патентні спори вирішуються безпосередньо в судовому порядку. Зокрема, суди розглядають спори про авторство на розробки; про встановлення патентовласника; про порушення виключних прав патентовласника; про укладенні та виконанні ліцензійних договорів; про право попереднього користування і послепользованія; про виплату винагороди автору розробки та т.д.
Захист прав авторів і патентовласників здійснюється за допомогою передбачених чинним законодавством способів. На жаль, в самій чолі 72 ГК про способи захисту порушених прав авторів і патентовласників нічого не говориться, у зв'язку з чим доводиться виходити з того арсеналу засобів і способів захисту, який закріплений в розділах 2 і 69 ЦК.
Способи захисту прав авторів. Право творців винаходів, корисних моделей і промислових зразків на отримання патенту може бути порушене будь-якою особою, притязающим на придбання прав патентовласника без достатніх до того підстав. Так, заявка на видачу патенту може бути подана особою, якій став відомий творчий задум автора і який видає його за власну розробку.
Незалежно від того, коли виявлено даний факт - до або вже після видачі патенту, засобом захисту є пред'явлення позову до суду або про припиненні незаконних дій особи, яка претендує на отримання патенту, або про визнання виданого патенту недійсним .
Порушення права авторства виражається у привласненні результату чужого творчої праці і спробі видати його за власну розробку. Найчастіше на практиці право авторства порушується при створенні розробки зусиллями кількох осіб. Виключення з числа співавторів осіб, які брали творчу участь у роботі над об'єктом промислової власності, або, навпаки, включення в авторський колектив осіб, що зробили лише технічне сприяння, є найбільш типовими видами порушень права авторства.
Цивільно-правовий захист розглянутого права здійснюється шляхом позову про визнання права авторства або, навпаки, позову про виключення конкретних осіб із числа співавторів.
Право на авторське ім'я може бути порушено насамперед шляхом незазначення імені дійсного розробника в опублікованих відомостях про розробку, інших офіційних і неофіційних публікаціях, в яких йдеться про створену розробці. Якщо автор, навпаки, відмовився бути згаданим у якості такого в публікованих відомостях про заявку, порушенням буде публікація його імені.
Способом захисту права на ім'я виступає вимога про відновлення порушеного права, зокрема про внесення виправлень в зроблену публікацію.
Право автора на отримання винагороди від роботодавця, а іноді і від інших користувачів розробки порушується тоді, коли відповідне винагороду автору не виплачується або виплачується в неповному обсязі або несвоєчасно. У цих випадках автор може звернутися до суду з вимогою про примусове стягнення з зобов'язаних осіб належного йому винагороди. За несвоєчасну виплату винагороди на користь автора може бути стягнута неустойка.
Способи захисту прав патентовласників. Будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок без згоди патентовласника, є порушником патентних прав, якщо тільки його дії не підпадають під випадки вільного використання запатентованих розробок.
Права патентовласників можуть бути порушені як в рамках укладених ними ліцензійних договорів, так і поза договорів. Порушення ліцензійного договору може складатися у виході ліцензіата за межі наданих йому за договором можливостей чи в невиконанні або неналежному виконанні лежачих на неї обов'язків, наприклад щодо своєчасної та повної сплати винагороди.
Способи захисту, якими володіє патентовласник (ліцензіар), зазвичай визначаються в самому ліцензійному договорі або випливають із загальних положень цивільного законодавства. Найбільш поширеними заходами захисту є стягнення збитків, неустойки, дострокове розірвання ліцензійного договору тощо
Внедоговорное порушення патентних прав має місце при будь-якому несанкціонованому використанні розробки третіми особами. Обов'язок доведення факту порушення патентних прав покладається на патентовласника. Вирішальне значення при цьому має встановлення чітких меж дії патенту і того, що вони порушені відповідачем.
Нерідко порушники патентних прав, бажаючи замаскувати свої протиправні дії, вносять суто зовнішні зміни в запозичені об'єкти, зокрема виробляють заміну одних ознак іншими. Якщо така заміна не привносить в об'єкт техніки нічого істотно нового, це служить підставою для визнання патентних прав порушеними.
Якщо факт порушення патентних прав доведений, патентовласник має право застосувати до порушника санкції, передбачені чинним законодавством. Найпоширенішим способом захисту патентних прав є вимога патентовласника про припинення порушення. Зокрема, рішенням суду порушнику може бути наказано припинити незаконне виготовлення запатентованого продукту або виробництво продукту запатентованим способом. Зазначені дії визнаються контрафактними і відносяться до найбільш грубих порушень патентних прав.
З точки зору юридичної сутності розглянута санкція є мірою цивільно-правового захисту, а не мірою відповідальності. Тому вона в рівній мірі може бути застосована як до винних, так і до невинним порушникам патентних прав.
Інший спосіб захисту патентних прав - вимога про відшкодування збитків. У області збитки патентовласника найчастіше виражаються у формі упущеної вигоди, що може бути пов'язано зі скороченням обсягів виробництва, вимушеним підвищенням цін і т.п. Спираючись на ст. 15 ГК, власник патенту має право вимагати присудження на свою користь всіх доходів, незаконно отриманих порушником патентних прав. На жаль, право вимагати виплати порушником патентних прав компенсації патентовласник не має.
Не може він за загальним правилом вимагати і компенсацію моральної шкоди, якщо тільки він не є одночасно автором розробки та правопорушенням не зачеплені його особисті права. Однак з метою захисту своєї ділової репутації він може наполягати на опублікуванні рішення суду в засобах масової інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Захист прав авторів і патентовласників "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про компенсацію збитків , в тому числі нематеріальних, заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  захист права і наслідки його застосування. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через представника. Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноважень і його
 3. 33.3. Захист прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
  прав авторів і патентовласників здійснюється як в судовому, так і в адміністративному порядку. У судовому порядку розглядаються, зокрема, спори: про авторство винаходу, корисної моделі, промислового зразка; про встановлення патентовласника; про порушення виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок; про укладання та про виконання договорів про передачу
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  захисту з боку закону інтересів осіб, які вкладали кошти і праця в сферу художньої та технічної творчості і першими доводили до відома суспільства нові ідеї та образи. Спочатку охорона інтересів таких осіб забезпечувалася за допомогою системи привілеїв, які верховна влада видавала окремим видавцям і власникам мануфактур. Однак у міру того, як зростало вплив
 5. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  захисту цивільних прав, позовної давності тощо Але сам Цивільний кодекс не містив особливих правил про інтелектуальну власність, крім окремих статей, що визначали, зокрема, місце об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав, вимоги, пропоновані до фірмових найменувань окремих видів юридичних осіб, і т.п. Зі вступом в дію частини
 6. § 2. Суб'єкти патентного права
  захист. Якщо власниками авторських або патентних прав стають кілька спадкоємців, то всі питання, пов'язані з використанням цих прав, вирішуються за їх взаємною згодою. При відсутності згоди кожен з них може використовувати об'єкт промислової власності на свій розсуд, але не має права без згоди інших спадкоємців надавати ліцензії або поступатися патент іншій особі. К
 7. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  захист. За авторами селекційних досягнень та володарями патентних прав на них закріплюється ряд суб'єктивних прав. Зокрема, самі селекціонери набувають право авторства, право на авторське ім'я, право на присвоєння селекційному досягненню власного імені або спеціальної назви і право на винагороду (якщо патент одержує не сам автор, а інша особа). Особливістю розглянутої
 8. 7.1. Поняття авторського і патентного права
  захист від недобросовісної конкуренції та ін Однак слід мати на увазі, що в міжнародних відносинах конкретне регулювання здійснюється не Конвенцією про заснування ВОІВ 1967 р., а відповідними міжнародними угодами в галузі авторського і патентного права. Величезне значення в цьому сенсі мають також патентне законодавство, законодавство про авторське право і товарних
 9. 7.5. Ліцензійні договори на використання патентів і «ноу-хау»
  захистом на підставі якого спеціального охоронного документа, зокрема патенту. Тому їх захист здійснюється на основі загальних норм цивільного чи кримінального права відповідної країни. «Ноу-хау» становить інтерес як фактор конкурентного виробництва або торгівлі, відрізняється новизною і корисністю для вирішення конкретних технічних і комерційних завдань. Багато рішень,
 10. 4. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом
  захист імені творця, найменування та змісту його твори від необгрунтованих відтворень, спотворень, запозичень тощо), які підлягають цивільно-правовій охороні. Разом з тим слід визнати безперечну зв'язок цих немайнових відносин з майновими. Майнові відносини виникають тут перш за все у зв'язку з використанням з'явилися творів та інших
© 2014-2022  yport.inf.ua