Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом

Особисті немайнові відносини, що входять у предмет цивільного права, насамперед об'єднує їх нематеріальна, немайнова природа. Вони не є економічними за своєю суттю відносинами. При цьому одні з них досить тісно пов'язані з майновими відносинами, а інші, навпаки, характеризуються суто особистісною природою. Тому немайнові відносини, що становлять предмет цивільно-правового регулювання, складаються з двох груп.
По-перше, це - немайнові відносини творців результатів інтелектуальної творчості (авторів, винахідників, виконавців, патентообладателей). Такі відносини зазвичай пов'язані з майновим оборотом, хоча можуть існувати і поза рамками товарообміну. Наприклад, відносини авторства на твори науки, літератури і мистецтва або на винаходи виникають незалежно від можливості використання відповідних об'єктів Як товари в майновому обороті. Визнання авторства на ці об'єкти спричиняє появу насамперед ряду немайнових інтересів (зокрема, захист імені творця, найменування та змісту його твори від необгрунтованих відтворень, спотворень, запозичень тощо), які підлягають цивільно-правовій охороні.
Разом з тим слід визнати безперечну зв'язок цих немайнових відносин з майновими. Майнові відносини виникають тут перш за все у зв'язку з використанням з'явилися творів та інших результатів інтелектуальної творчості, які купують товарну форму, і в цьому сенсі залежні, похідні від немайнових, які складають їх необхідну передумову. Але правове регулювання таких майнових відносин неможливо без юридичного визнання та оформлення немайнових інтересів, наприклад авторства на твір. У результаті відносини щодо використання творів одночасно є і майновими (виплата винагороди автору, визначення умов оплатного доступу до використання створених ним творів, у тому числі їх тиражування і т.п.), і немайновими.
Таким чином, дана група немайнових відносин характеризується їх взаємозв'язком з майновими відносинами, що значною мірою зумовлює і можливість, і необхідність їх цивільно-правового регулювання. Відповідно до двоїстої природою їх цивільно-правове оформлення здійснюється за допомогою виключних (майнових) і особистих немайнових прав авторів та інших творців результатів інтелектуальної творчості. У свою чергу, взаємозв'язок майнових і немайнових прав тягне необхідність їх загального правового оформлення в рамках цивільно-правової підгалузі "інтелектуальної власності" (інститутів авторського, патентного, виконавського права і близьких до них).
Інша група особистих немайнових відносин, що входять у предмет цивільного права, характеризується суто особистим (особистісним) характером і повною відсутністю зв'язку з майновим оборотом. Йдеться про відносини, що виникають у зв'язку з визнанням невідчужуваних прав і свобод людини та інших належних йому нематеріальних благ (життя і здоров'я людини, гідність особи, її честь і добре ім'я, недоторканність приватного життя тощо). З приводу названих об'єктів можуть складатися лише чисто особисті, немайнові відносини, тому вони не мають будь-якого економічного змісту і не можуть стати предметом товарообміну (1). Дані нематеріальні блага невіддільні від людської особистості і не можуть ні відчужуватися іншим особам, ні припинятися з яких-небудь підстав.
---
(1) Викладені обставини дають підстави для сумнівів в особистих немайнових характер права юридичних осіб на захист своєї честі, гідності та ділової репутації, оскільки для них ці категорії практично завжди пов'язані з їх майновим становищем, а необхідність їх захисту зазвичай обумовлюється чисто майновими інтересами.
Такі відносини, як і лежать в їх основі нематеріальні, невідчужувані блага особистості, передусім захищаються цивільним правом притаманними йому засобами. Наприклад, їх володарям надаються можливості пред'явлення судових позовів про припинення дій, що порушують їх немайнові права та інтереси (спростування ганебних відомостей, компенсації моральної шкоди тощо). Реальні форми використання зазначених нематеріальних і невідчужуваних благ в більшості випадків виключають їх повноцінне цивільно-правове регулювання, оскільки носять чисто фактичний характер (1). Тому чинне російське цивільне законодавство обмежується їх охороною і захистом від неправомірних посягань (п. 2 ст. 2 та п. 2 ст. 150 ЦК). Створити систему змістовних, позитивних правил, що встановлюють самостійний цивільно-правовий режим названих об'єктів, вітчизняному законодавцеві поки не вдалося. Незважаючи на це, в теоретичній літературі в даний час панує думка про те, що особисті немайнові відносини не тільки захищаються, а й регулюються цивільним правом (тим більше, що сам захист, строго кажучи, становить елемент регулювання), представляючи собою невід'ємну і повноцінну частину його предмета (2).
---
(1) Примітно, що навіть новий Цивільний кодекс України, що містить розгорнуту регламентацію особистих немайнових відносин, в ст. 271 повинен був констатувати, що зміст особистих немайнових прав громадян складає їх можливість "вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя", що навряд чи потребує правове оформлення, що виходить за рамки захисту від свідомо неправомірних дій та їх наслідків. Про це ж свідчить і невдача спроб вітчизняного законодавця, навіть спираючись на теоретичні розробки, створити систему відповідних норм, які не є загальними деклараціями, а містять конкретні правила поведінки.
(2) Детальніше про це див розділ VII другого тому цього підручника.
Особисті немайнові відносини, що становлять предмет цивільного права, являють собою відносини незалежних один від одного приватних осіб, що реалізують свої власні, приватні (в тому числі немайнові) інтереси. Цим обумовлена їх відома спільність з майновими відносинами, що регулюються цивільним (приватним) правом. Стосовно до особистих немайнових відносин, пов'язаних з майновими, ця спільність проявляється найбільш наочно, бо їх учасники як володарі виняткових прав на результати своєї інтелектуальної творчості одночасно є товаровладельцами, а зазначені результати стають об'єктами майнового обороту. Володарі особистих, немайнових і невідчужуваних благ також самостійні і незалежні у своїх приватних взаємозв'язках з іншими особами. Все це зумовлює приватноправове оформлення особистих немайнових відносин і тим самим - включення їх в предмет цивільно-правового регулювання. Таким чином, складові його майнові і немайнові відносини юридично оформляються як однорідні, приватно-правові відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом "
 1. Контрольні питання до § 5.1
  особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом. 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 3. Основні початку цивільного права. 4. Система цивільного законодавства. 5. Звичаї ділового обороту. 6. Застосування цивільного законодавства за
 2. § 2. Предмет цивільного права
  особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані зі створенням і функціонуванням різних організацій (господарських
 3. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  особисті освіти - Російська Федерація, її суб'єкти та муніципальні освіти (абз. 2 п. 2 ЦК), яким особливо присвячена гл. 5 ЦК. Згідно ст. 62 Конституції РФ іноземні громадяни та особи без громадянства (так звані апатриди) користуються в РФ правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами РФ, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором * (138). Наявність
 4. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  особисті блага і свободи , незважаючи на їх невіддільність від особистості, все ж регулюються правом у своєму непорушеному стані. Наприклад, цивільні правовідносини можуть складатися з приводу імені громадянина (суперечка між батьками з приводу присвоєння імені дитині, зміна імені, гарантії анонімності при здійсненні громадянином деяких дій і т. п.) або зображення його зовнішності
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особисті немайнові відносини ". У чинному Цивільному кодексі про товарно-грошових відносинах не згадується прямо, однак найменування і зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особисті розрахунки носять обмежений характер (див. п. 1 і 2 ст. 861 ЦК); г) незалежно від місця здійснення угоди і фігури покупця при наявній оплаті використання продавцем касового апарату за рядом винятків обов'язково (див.: Федеральний закон від 22 травня 2003 р. "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних
 7. § 1. Поняття і принципи сімейного права
  індивідуальні правові норми об'єднані в сімейне право. Сучасний рівень розвитку вітчизняної юридичної науки передбачає оперувати в першу чергу двома загальновизнаними критеріями систематизації та індивідуалізації правових норм - предмет і метод об'єктивного права. Під предметом об'єктивного права прийнято розуміти суспільні відносини, які регулюються відповідною сукупністю
 8. § 2. Сімейне право і сімейне законодавство
  особисті немайнові права подружжя, їх відповідальність за зобов'язаннями, правила встановлення походження дітей, майнові та особисті немайнові права батьків і дітей, положення про аліментних зобов'язаннях, про влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Сімейно-правові норми, що регулюють майново -вартісні відносини між подружжям, містяться також у ст. 256
 9. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  особисті немайнові та майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках і в межах, передбачених сімейним законодавством, - між іншими родичами та іншими особами * (225). На перший погляд, законодавець виходить з гранично широкого розуміння сім'ї, оскільки вважає подружжя, дітей, родичів, а у випадках,
 10. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  особисті немайнові права, що пояснюють їх зв'язком з успадкованими майновими правами, реалізації яких вони сприяють, а також посиланням на прямо передбачені законом випадки, коли можливість наслідування немайнових прав (нематеріальних благ) випливає з самої їх природи * (531). Взагалі кажучи, особисті немайнові права і нематеріальні блага не можуть переходити від
© 2014-2022  yport.inf.ua