Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Цивільно-правові форми майнових відносин

Майнові відносини належності матеріальних благ юридично оформляються як речові правовідносини, які поділяються на відносини власності і відносини інших (обмежених) речових прав. Відносини власності закріплюють приналежність речі власникові, що має максимальні законні можливості по її використанню. Інші речові права регламентують правовий режим майна власника, яке в певних рамках іноді вправі використовувати й інші особи. Наприклад, власник земельної ділянки в деяких випадках зобов'язаний допускати до його обмеженого використання (проходу, проїзду, забору води з колодязя і т.п.) своїх сусідів чи інших осіб - власників такого права (сервітуту). Ясно, що їхні можливості завжди є більш вузькими в порівнянні з можливостями власника, а тому й носять обмежений і похідний від прав власника характер.
Майнові відносини, пов'язані з володінням майном, мають двоїстий характер, представляючи собою, по-перше, ставлення власника до належної йому речі (майну), по-друге, відносини між ним і всіма іншими особами за приводу даної речі (об'єкта).
Ставлення особи до речі - визначальна умова нормальної господарської діяльності, яка стає ефективною, як правило, лише тоді, коли суб'єкт відноситься до речі як до своєї. Очевидно, що до своїх речей звичайні люди ставляться інакше, ніж до чужих, проявляючи необхідну, розумну ініціативу в їх використанні і піклуючись про їх збереження. Але нормальне господарювання неможливе без усунення невиправданого стороннього втручання у використання власником свого майна. Тут на передній план виступає друга сторона розглянутих відносин - відносини між власником і всіма іншими (сторонніми) особами, тобто відносини між особами з приводу речі. Вони складаються в можливості власника самостійно використовувати своє майно у власних інтересах при одночасному виключення для всіх інших осіб можливості необгрунтованого втручання в його діяльність. У даному відношенні власнику протистоїть невизначене коло зобов'язаних осіб (абсолютно всі особи), тому юридично такі відносини оформляються як абсолютні правовідносини.
Відносини переходу матеріальних та інших благ від одних власників до інших пов'язані з відчуженням і придбанням їх учасниками визначеного майна. Вони оформляються за допомогою категорії зобов'язальних правовідносин. Такі відносини завжди виникають між конкретними учасниками товарно-грошових зв'язків - відособленими товаровласниками, а тому, на відміну від речових правовідносин, мають відносний характер.
Найчастіше зобов'язальні відносини виникають у силу угод товаровласників про відчуження і (або) придбанні товарів (речей, результатів робіт, послуг, майнових прав), тобто на підставі їхніх договорів. Але зобов'язання можуть виникати і при відсутності угод учасників, наприклад внаслідок заподіяння однією особою іншому майнової шкоди (делікту) або в результаті безпідставного збагачення (придбання чужого майна або заощадження власного майна без достатніх законних підстав, наприклад в результаті помилкового платежу). Таким чином, зобов'язання як головна економічна форма товарообміну підрозділяються на договірні (регулятивні) і позадоговірні (правоохоронні).
Перехід матеріальних та інших благ від одних осіб до інших оформляється цивільним правом не тільки за допомогою зобов'язань, а й шляхом успадкування майна померлих громадян, а також при реорганізації та ліквідації юридичних осіб. У таких ситуаціях перехід майна до нових власників обумовлений смертю або припиненням діяльності їх колишніх власників, тобто вибуттям, зникненням колишніх учасників майнових відносин та заміною їх новими в порядку загального правонаступництва.
Ще не більше ста років тому цивільно-правовий інструментарій регулювання майнових відносин в основному вичерпувався інститутами речового та зобов'язального права, що становили дві основні підгалузі (гілки) цивільного права. Однак у зв'язку з бурхливим розвитком і ускладненням сучасного економічного (майнового) обігу відповідно розвивалося і ускладнювалося цивільно-правове регулювання, в якому з'явилися (відокремилися) нові інститути та підгалузі.
Насамперед це стосується майнових відносин щодо використання результатів інтелектуальної творчості і засобів індивідуалізації товарів і їх виробників, які в ринковому господарстві отримують цілком конкретну вартість і є товарами. Через нематеріального характеру цих об'єктів, що тягне, зокрема, неможливість їх звичайного відчуження (наприклад, продажу технічних ідей, що становлять зміст винаходів, оскільки продана ідея все одно залишиться в голові у свого автора), вони не можуть отримати правовий режим, подібний звичайним речам. Тому відносини з їх використання потребують особливому правовому оформленні (режимі).
Такий стан досягається шляхом визнання за творцями або носіями відповідних нематеріальних об'єктів особливих, виняткових прав (1). Оформлення та реалізація цих прав регулюються авторським і патентним правом, а також інститутом так званої промислової власності (іноді охоплюються таким же умовним поняттям інтелектуальної власності). Названі інститути оформляють визнання за авторами (творцями, правовласниками) нематеріальних об'єктів особливих, абсолютних за своєю юридичною природою майнових (цивільних) прав, що дозволяють охороняти їх інтереси від будь-яких зазіхань.
---
(1) Докладніше про це див особливо: дозорців В.А. Поняття виключного права / / Інтелектуальні права. Поняття. Система. Завдання кодифікації: Збірник статей. М., 2003. С. 11 і сл.
Раніше вважалося, що виключні права являють собою комплекс правомочностей майнового і немайнового характеру, причому останні є невідчужуваними. В даний час в законодавстві та доктрині цивільного права починає панувати інший підхід: винятковими вважаються лише майнові правомочності, тоді як невідчужувані права слід розглядати в якості особистих немайнових прав. Такий підхід більшою мірою відповідає як юридичною природою розглянутих прав і оформлюваних ними відносин, так і вимогам сучасного майнового обороту (1).
---
(1) Докладніше про це див розділ VI другого тому цього підручника.
В результаті майнові відносини, що виникають з приводу використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації товарів і їх виробників, не тільки входять в предмет цивільно-правового регулювання, а й стають об'єктивною основою для появи і розвитку нової самостійної гілки (підгалузі) цивільного права у вигляді виключних (інтелектуальних) прав (інтелектуальної власності). При цьому дані майнові відносини зберігають всі основні ознаки майнових відносин, регульованих цивільним правом.
Ускладнення майнових відносин викликало до життя появу і ще одного їхнього різновиду - відносин з управління приватними имуществами корпорацій (компаній), заснованих на засадах самоврядування і строго фіксованого членства учасників. Вони складаються при управлінні господарськими товариствами і товариствами, а також виробничими кооперативами.
У зв'язку з формуванням і подальшим використанням капіталу корпорації, спочатку створюється на базі майнових внесків її учасників, між ними, а також між ними та корпорацією в цілому складаються майнові відносини, що відповідають всім ознакам відносин, що складають предмет цивільного права. Мова, отже, йде про внутрішньоорганізаційні, членських відносинах, зміст яких зводиться до надання учасникам корпорації можливостей, по-перше, управляти її справами (участь у загальних зборах, в органах управління тощо), а по-друге, брати участь у майнових результатах її діяльності (розподілі прибутків і збитків, залишку майна при ліквідації організації і т.п.), що особливо важливо для комерційних організацій, спеціально створюваних для постійного професійного участі у майновому обороті.
Такі майнові відносини юридично оформляються за допомогою категорії корпоративних відносин. Корпоративні відносини виникають тільки між конкретними учасниками корпорації (і корпорацією в цілому), а тому носять відносний характер. У цьому полягає їх схожість з зобов'язальними відносинами (яке навіть дало вітчизняному законодавцю підстави кваліфікувати ці відносини в п. 2 ст. 48 ЦК як різновид зобов'язальних відносин). Вони виникають тільки за участю особливих суб'єктів - членів конкретної корпорації і в цьому сенсі закриті для інших суб'єктів майнових відносин.
На перший погляд відносини з управління справами корпорації носять не стільки майновий, скільки організаційний (немайнову) характер. У дійсності, однак, вони практично завжди безпосередньо пов'язані з управлінням майном (капіталом) корпорації. Прямим підтвердженням цього стали численні корпоративні захвати, здійснювані з метою отримання контролю над органами управління корпорацій і тим самим - їх майна. Не випадково також у відкритих акціонерних товариствах членство давно трансформувалося в чисто майнове участь, при якому між учасниками товариства взагалі відсутні які б то не було відносини, а корпоративні відносини є лише між учасниками і самим суспільством. Тому було б помилковим розглядати корпоративні відносини як різновиду особистих немайнових відносин (1).
---
(1) Див, наприклад: Цивільне право Росії. Загальна частина: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 25.
Корпоративні відносини складаються і в деяких некомерційних організаціях, побудованих на засадах членства їх учасників. Так, участь у споживчому кооперативі (наприклад, житловому, дачній або гаражному) повністю обумовлено майновим паєм (паєнагромадженнях). В інших некомерційних організаціях корпоративні відносини більшою мірою носять організаційний (немайнову) характер, однак і в них неминуче присутній певний майновий елемент, обумовлений необхідністю управляти майном некомерційної організації.
Таким чином, основними цивільно-правовими формами майнових відносин та відповідно головними підрозділами (підгалузями) цивільного права є:
- речове право;
- зобов'язальне право;
- виняткові (інтелектуальні) права;
- корпоративне право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Цивільно-правові форми майнових відносин "
 1. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Громадянське суспільство і побудувати правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних умов стабільного розвитку громадянського суспільства і правової держави в Росії є активна участь громадян у суспільно-політичних процесах, в тому
 2. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  цивільному праву - дозволительного. Стосовно до способу завдання самих правових режимів виділяють методи імперативного регулювання (одностороннє завдання суб'єктом правотворчості правил поведінки для учасників суспільних відносин) і диспозитивного регулювання (надання учасникам громадських відносин можливості правового саморегулювання власної поведінки). Функції
 3. § 4. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами
  цивільного обороту за заподіяні ними збитки несе відповідальність орган місцевого самоврядування (ст. 16 ГК РФ). У ДК РФ визначено, до кого пред'являються вимоги у випадках, коли в силу закону шкода підлягає відшкодуванню за рахунок скарбниці муніципального освіти. Як правило, в таких випадках відповідачами виступають відповідні фінансові органи (ст. 1071). Виключення з правила допускається
 4. § 1. Муніципальна власність
  цивільного законодавства. Так, п. 1 ст. 215 ГК РФ в якості первинного суб'єкта права муніципальної власності визначає муніципальні освіти, а значить - місцеві спільноти жителів, чию юридичну особу і персоніфікують муніципальні освіти. Місцеве населення в сфері відносин муніципальної власності виступає первинним власником. Органи місцевого самоврядування
 5. § 1. Поняття комерційного права
  цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці у відповідних організаційно-правових формах: індивідуальні підприємці,
 7. § 2. Створення комерційних організацій
    цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з іноземними інвестиціями - абз. 4 п. 1 ст. 2 ЦК), можуть мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    цивільного права, містяться в інших законах, повинні відповідати ГК (п. 2 ст. 3 ЦК), а надалі до приведення законів та інших правових актів у відповідність із ГК ці закони і правові акти застосовуються остільки, оскільки вони не суперечать ЦК (ст. 4 Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації). Отже, норми Закону про
 9. § 2. Повні і командитні товариства
    цивільним законодавством повне товариство є юридичною особою. Раніше законодавець не наділяв повні товариства цією якістю. Повне товариство має ряд специфічних особливостей, головними з яких є наступні. По-перше, будь-який з учасників повного товариства діє від імені товариства в цілому, тобто підприємницька діяльність учасників товариства
 10. § 4. Акціонерні товариства
    цивільні права і несуть обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами Виняток становлять тільки ті види діяльності, для заняття якими необхідно отримання спеціальної ліцензії (банки, страхові компанії тощо). Якщо умовами надання такої ліцензії передбачена вимога про заняття суспільством певної
© 2014-2022  yport.inf.ua