Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

13.2.2. Охоронне правовідношення

Як вже зазначалося неодноразово, охоронне правовідношення є різновидом забезпечувальних правових відносин. Тому воно характеризується багатьма родовими їх ознаками. Водночас йому властиві й деякі особливості.
Підставою виникнення охоронного правовідносини є не ті юридичні факти (життєві ситуації), які позначаються в гіпотезах правових норм дискретної дії. Таким підставою тут служать певні відхилення від правомірного, що мали місце усередині якого-небудь діспозіціонного правовідносини з боку його безпосередніх учасників. Саме, поведінка, що відхиляється, за який законом (у цивільному обороті - договором) передбачаються додаткові або повністю нові обтяження, тобто специфічні обов'язки. Це - будь-які кримінальні, адміністративні, дисциплінарні та податкові правопорушення, а одно цивільні, земельні та деякі інші правопорушення за умови, якщо вони тягнуть за собою заходи не тільки відновного, а й «штрафного» характеру.
Учасниками охоронного правовідносини є, з одного боку, держава, з іншого - особа, яка зобов'язана за законом або за договором нести додаткові або нові обтяження за поведінка, що відхиляється. Таким особою, за загальним правилом, стає сам правопорушник. Однак звідси можливі виключення, коли ці обтяження за нормами цивільного права покладаються або на батьків, усиновителів, опікунів, або на «проживають разом з душевнохворим", або на власника джерела підвищеної небезпеки, або на муніципалітет, або на державу, або на роботодавця, або на страхувальника (ст. ст. 28, 29, 1068-1079 ГК РФ).
Відповідна обов'язок «відповідального» особи виникає найчастіше саме перед державою, а не просто перед тим чи іншим правозастосовні органом або посадовою особою. Це - одна з принципових відмінностей охоронного правовідносини від правозастосовчого, де в якості іншого учасника виступає конкретний правопріменітель. І зовсім не випадково, що багато правозастосовні акти (зокрема, судові рішення та вироки) виносяться від імені держави, в наших умовах - Російської Федерації.
Об'єктом охоронних правовідносин служить встановлений в країні правопорядок. Саме заради того, щоб всі учасники життєвих відносин, що піддаються правовому регулюванню, дотримувалися існуючих для них загальних правил поведінки, передбачаються додаткові або нові обтяження на випадок, якщо хтось із них порушує ці правила, відхиляється від нормального русла того чи іншого діспозіціонного правовідносини, не виконує своїх обов'язків.
Зміст цих правовідносин теж «двошарове».
Юридичний пласт складається з обов'язку нести додаткові або нові обтяження та з права держави примушувати до її виконання, а фактичний - з правомірних дій обох сторін по їх здійсненню.
Свобода означає відповідальність. Ось чому більшість людей боїться свободи.
Бернард Шоу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.2.2. охоронніправовідносини"
 1. Регулятивні і охоронні зобов'язання
  охоронні збігається з відповідним поділом цивільних правовідносин у цілому (докладніше див § 3 гл. 5 підручника). Регулятивні зобов'язання виникають внаслідок правомірних юридичних дій (насамперед, договорів) і опосередковують задоволення інтересів учасників цивільних правовідносин у нормальних умовах цивільного обороту. Охоронні зобов'язання виникають в
 2. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  охоронніправовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна правосуб'єктність. Повноваження суб'єктів у сфері бюджетного регулювання та бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Російської Федерації. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування. Поняття і зміст
 3. 13.2. Охоронні правовідносини. Заходи державного примусу
  правовідносини. Заходи державного
 4. 3. Функції цивільного права
  охоронна. Особливістю цивільно-правового регулювання є переважання регулятивних завдань (у порівнянні, наприклад, з охоронними функціями, виконуваними кримінальним правом), які надають суб'єктам цивільного права можливості організації і самостійного регулювання їх майнових правовідносин. Таким чином, роль цивільного права полягає насамперед у
 5. Цивільне правове. Загальні положення
  охоронних цивільно-правових норм складаються однопорядкові різновиди цивільних правовідносин: - регулятивні - більшість правовідносин, які складаються з установлених для осіб юридичних прав і обов'язків по здійсненню тих чи інших дій, виконання робіт і т. д., або, навпаки, щодо утримання від дій відомого роду; - охоронні - правовідносини, зміст
 6. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 7. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013

 8. 3. Функції позадоговірних зобов'язань
  охоронна функції. Також функції властиві й окремим інститутам цивільного права, у тому числі і інституту позадоговірних зобов'язань. Функції позадоговірних зобов'язань полягають у призначенні, службової ролі цього правового інституту при виконанні завдань, що визначаються законом. Основними функціями позадоговірних зобов'язань та позадоговірної відповідальності є охоронна,
 9. 23. Поняття і групи суб'єктів аграрних правовідносин.
  Правовідносин - це, насамперед, власники, кіт самостійно або завдяки об'єднанню свого капіталу (створення юр осіб коп і корпор типу) наділяють створені ними юр особи повноваженнями суб'єктів аграрних та інших правовідносин. Залежно від сфери діяльності, мети, завдань, функцій суб'єкти агр правовідносин діляться на три групи: - суб'єкти у сфері товарного виробництва
 10. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  правовідносин переслідує не тільки теоретичні, а й практичні цілі, що полягають у правильному з'ясуванні прав і обов'язків сторін, визначенні кола правових норм, що підлягають застосуванню в процесі виникнення, реалізації та припинення правовідносин. За особливостями характеру взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини. За
 11. 22. Поняття та особливості аграрних правовідносин.
  Правовідносини - це правова форма реалізації положень прав норм за допомогою застосування їх у процесі визначення і функціонування прав та обов'язків суб'єктів. За допомогою системи аграрних правовідносин осущ правове регулювання тієї частини відносин, кіт законодавець внаслідок їхньої соотв суспільної ролі визнав за необхідне регулювати правовими нормами аграрного права; а ця частина
 12. 12.3.3. Види правових відносин
  охоронні, заохочувальні) правовідносини. Під першими маються на увазі відносини, що організовуються диспозицією норми права, під другими - відносини, впорядковують її санкцією. Ці види правовідносин істотно відрізняються один від одного як за підставами виникнення, так і за складом, структурним елементам та їх специфіку. Далі, одні відносини, що регулюються диспозиціями правових норм, можуть
 13. Контрольні питання і завдання
  правовідносини. 5. Які особливості фінансових правовідносин? 6. Назвіть види фінансових правовідносин. 7. Перерахуйте суб'єктний склад фінансових
 14. 3.3. Класифікація цивільних правовідносин
  охоронні, правовідносини активного і пасивного типу) мають значення і для галузевих, зокрема цивільних, правовідносин. Проте класифікація галузевих правовідносин повинна відобразити специфіку предмета і методу даної галузі права. З цих позицій в науці цивільного права прийнята наступна класифікація цивільних правовідносин. Відповідно до того, як суспільні відносини,
 15. 24. Об'єкти аграрних правовідносин. Головні базові складові системи аграрних правовідносин.
  Правовідносин багатогранні. До них, перш за все, належать об'єднання общеаграрних майнових, земельних, управлінських і трудових суспільних відносин як базових. Своєрідними об'єктами в базових агр правовідносинах виступають різні прояви останніх, зокрема фінансово-кредитні, господарсько-договірні, соціально-побутові та ін заг відносини, кіт виходять з мети, предмета
 16. Поняття припинення зобов'язання
  охоронного правовідносини, мають самостійної майнової цінністю і не виступають в якості складової частини основного зобов'язання. Як наслідок, припинення останнього саме по собі не зачіпає зазначених домагань і не позбавляє кредитора права вимагати з боржника утворилися до моменту припинення основного зобов'язання суми майнових санкцій у зв'язку з невиконанням
© 2014-2022  yport.inf.ua