Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Договір страхування

1. Визначення. Договір страхування - це угода, в силу якого одна сторона (страхувальник) сплачує страхову премію, а інша сторона (страховик) зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування в межах визначеної договором суми (за майновим страхуванням), або страхову суму (з особистого страхування).
2. Терміни. Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.
Страховий випадок - вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої пов'язується виникнення у страховика обов'язку здійснити страхову виплату страхувальнику, вигодонабувачу або застрахованій особі.
Страхова вартість - дійсна вартість застрахованого майна.
Страхова премія - плата за страхування, яку страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний сплатити страховику в порядку і в строки, встановлені договором страхування.
Страхова сума - сума, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування за договором майнового страхування або яку він зобов'язується виплатити за договором особистого страхування.
3. Сутність і значення. Страхування - це вид соціальної діяльності, конкуруючий по ефективності з іншими формами соціального забезпечення інтересів особистості. Спочатку страхування було формою взаємодопомоги серед членів якого співтовариства, коли збиток одного розподілявся між іншими. Майнове страхування складається в знятті з особи страху за збереження свого майна, в усуненні або ослабленні моменту ризику у майновій сфері (проф. Г.Ф. Шершеневич). Особисте страхування не пов'язане з відшкодуванням дійсної шкоди, його мета полягає в забезпеченні людям міцності їх майнового стану (проф. В.І. Синайський). Проблема ризиків є однією з основних проблем цивільного права та - ширше - всієї людської життєдіяльності (особливо - у ринковій економіці). Згладжування цієї проблеми ефективним засобом цивільного права обумовлює величезне значення страхування для сьогодення і майбутнього.
Розрізняють добровільне, обов'язкове (наприклад, страхування автоцивільної відповідальності) і обов'язкове державне страхування (страхування за рахунок коштів відповідного бюджету).
Договір страхування:
- БЕЗОПЛАТНО;
- двосторонній;
- реальний, але може , як виняток, бути консенсусним;
- може бути договором на користь третьої особи, якщо в ньому в якості суб'єктів присутній вигодонабувач або застрахована особа.
4. Суб'єкти. У договорі страхування як суб'єктів завжди присутні сторони договору (страховик і страхувальник), а також можуть бути присутніми треті особи, на користь яких укладається договір (вигодонабувач або застрахована особа).
Страховиками можуть бути лише юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення страхування відповідного виду.
Страхувальниками, за загальним правилом, можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи (якщо тільки страхування не пов'язане виключно з ризиками підприємницької діяльності).
Застрахованою особою є особа, чий інтерес страхується (застрахованою особою може бути і сам страхувальник). У договорі особистого страхування застрахованою особою може бути тільки громадянин.
Вигодонабувачем називається та особа, якій страховик повинен виплатити страхове відшкодування (страхову суму - з особистого страхування). Вигодонабувачем може бути сам страхувальник або третя особа.
Застрахована особа може не збігатися з вигодонабувачем. Приклади можливих розбіжностей:
1) Договір особистого страхування (страхування здоров'я і життя):


Страхувальник Застрахована особа Вигодонабувач
Роботодавець Працівник У разі заподіяння шкоди здоров'ю:

застрахована особа
У разі смерті застрахованої особи:

1) особа, зазначена в договорі або

2) спадкоємці застрахованої особи

2) Договір страхування автоцивільної відповідальності:

Страхувальник Застрахована особа Вигодонабувач
Власник машини Водій (за домовленістю) Завжди треті особи, яким або майну яких заподіяна шкода внаслідок використання застрахованою особою автомобіля

Заміна особи, на користь якої укладено договір. Страхувальник має право замінити вигодонабувача, названого в договорі, іншою особою, письмово повідомивши про це страховика. Заміна вигодонабувача за договором особистого страхування, призначеного за згодою застрахованої особи, допускається лише за згодою цієї особи.
Вигодонабувач не може бути замінений іншою особою після того, як він виконав будь-яку з обов'язків за договором або пред'явив страховику вимога про страхові виплати.
Покладання обов'язків на особу, на користь якої укладено договір. Страховик має право вимагати від вигодонабувача (застрахованої особи) виконання обов'язків за договором, включаючи обов'язки, що лежать на страхувальнику, але не виконані ним, при пред'явленні вигодонабувачем вимоги про сплату страхових виплат. Ризик наслідків невиконання або несвоєчасного виконання обов'язків, які повинні були бути виконані раніше, несе вигодонабувач.
5. Форма. Договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору, за винятком договору обов'язкового державного страхування.
Письмова форма вважається дотриманою: 1) при складанні одного документа, підписаного сторонами, або 2) при врученні страхувальнику страхового поліса, підписаного страховиком.
6. Істотні умови договору. Повинно бути досягнуто угоду про наступне:

Договір майнового страхування Договір особистого страхування
1. Про об'єкт страхування (певне майно або інший майновий інтерес):

а) ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження майна або

б) ризик цивільної відповідальності або

в) підприємницький ризик
1. Про застраховану особу
2. Про характер страхового випадку:

- пожежа

- повінь

- факт заподіяння шкоди і т.д.
2. Про характер страхового випадку:

а) заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина або

б) досягнення громадянином певного віку або

в) наступ в життя громадянина іншого передбаченого договором події
3. Про розмір страхової суми

4. Про термін дії договору

Нікчемні умови:
а) про страхування протиправних інтересів;
б) про страхування збитків від участі в іграх , лотереях і парі;
в) про страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.
Якщо страхова сума, зазначена в договорі страхування майна або підприємницького ризику, перевищує страхову вартість, договір є нікчемним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість.
7. Вступ договору в силу. За загальним правилом, договір набирає чинності в момент сплати страхової премії. Доданих умовах договір страхування буде реальним. Договором може бути передбачено внесення страхової премії в розстрочку. Тоді договір набирає чинності з моменту сплати першого внеску, але в кожному разі страховик при настанні страхового випадку не може ставити розмір страхових виплат в залежність від суми фактично внесених внесків. При простроченні внесення чергового внеску, страховик має право всього лише зменшити страхову виплату на суму простроченого внеску.
Угодою сторін може бути встановлений інший момент вступу договору в силу, наприклад, момент його підписання. У цьому випадку договір буде консенсусним.
8. Обов'язок страховика. Страховик зобов'язаний сплатити страхове відшкодування або страхову суму при настанні страхового випадку.
Виняток. Страховик, за замовчуванням, звільняється від цього обов'язку, коли страховий випадок настав внаслідок:
а) впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
б) військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;
в) громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків;
г) вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів;
д) наміру страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи.
Виключення з винятки. Останнє виняток не поширюється на:
- страхування цивільної відповідальності;
- випадок самогубства застрахованої особи, якщо договір особистого страхування діяв до цього не менше двох років.
9. Організаційні права та обов'язки сторін.

Обов'язки страхувальника (вигодонабувача) Наслідки невиконання обов'язку
При укладанні договору повідомити страховика обставини, що мають істотне значення:

- для визначення ймовірності настання страхового випадку та

- розміру можливих збитків від його настання
При повідомленні завідомо неправдивих відомостей страховик має право вимагати визнання договору недійсним із застосуванням як наслідків недійсності обігу в дохід держави страхових внесків
Під час дії договору повідомляти страховику про значні зміни в обставинах, повідомлених при укладенні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику Страховик має право вимагати розірвання договору
Повідомити страховика про настання страхового випадку за договором майнового страхування Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування
Повідомити страховика про настання страхового випадку за договором про страхування життя і здоров'я громадянина Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування
Вжити заходів для зменшення збитків при настанні страхового випадку, передбаченого договором майнового страхування При умисному неприйнятті заходів страховик звільняється від відшкодування збитків, що виникли через це (але не від виплати страхового відшкодування

10. Суброгация. До страховика, сплатила страхове відшкодування за договором майнового страхування, переходить в межах виплаченої суми право вимоги, яке страхувальник (вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування.
11. Припинення. Договір припиняється достроково, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала або існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок (наприклад, загибель в результаті повені майна, застрахованого від пожежі). При достроковому припиненні договору страховик має право на частину страхової премії пропорційно часу, протягом якого діяло страхування.
Страхувальник (вигодонабувач) має право відмовитися від договору страхування в будь-який час. При достроковому відмову від договору сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо договором не передбачено інше.
12. Позовна давність. Позов по вимогам, що випливають з договору майнового страхування, за винятком договору страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, може бути пред'явлений протягом двох років. Термін позовної давності за вимогами, що випливають з договору страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, становить три роки.
13. Особливості окремих видів страхування.
А. Майнове страхування:
1) Страхування майна. Суб'єктом, на користь якої укладено договір, визнається тільки особа, дійсно що може зазнати збитків у зв'язку з порушенням застрахованих інтересів (так, орендар не може в свою користь страхувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі, якщо цей ризик залишився на орендодавцеві як на власника).
Договір на користь вигодонабувача може бути укладений без вказівки імені (найменування) вигодонабувача. При укладенні такого договору страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника.
При переході прав на застраховане майно до іншої особи до останнього переходять права та обов'язки за договором (за винятком випадків примусового вилучення майна та відмови від права власності). Особа, до якої перейшли права на застраховане майно, повинно негайно письмово повідомити про це страховика.
2) Страхування відповідальності за заподіяння шкоди.
Предметом страхування є ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб.
  Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, має бути назване в договорі. Якщо ця особа в договорі не названо, вважається застрахованим ризик відповідальності самого страхувальника.
  Договір вважається укладеним на користь осіб, яким може бути завдано шкоди (вигодонабувачів), навіть якщо договір укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, на чию користь він укладений.
  У разі, коли відповідальність за заподіяння шкоди застрахована в силу того, що її страхування обов'язково, а також в інших випадках, передбачених законом або договором страхування такої відповідальності, особа, на користь якого вважається укладеним договір страхування, має право пред'явити безпосередньо страховику вимога про відшкодування шкоди в межах страхової суми.
  3) Страхування відповідальності за договором. Подібне страхування допускається у випадках, передбачених законом. За договором може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір, який не відповідає цій вимозі, мізерний.
  Ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на користь сторони, перед якою за умовами цього договору страхувальник повинен нести відповідну відповідальність, - вигодонабувача, навіть якщо договір укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, на чию користь він укладений.
  4) Страхування підприємницького ризику. Об'єктом страхування є ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення контрагентами підприємця своїх зобов'язань або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, в т.ч. ризик неотримання очікуваних доходів.
  За договором може бути застрахований підприємницький ризик лише самого страхувальника і тільки на його користь. Договір на користь особи, яка не є страхувальником, вважається укладеним на користь страхувальника.
  Б. Особисте страхування. Договір особистого страхування є публічним договором.
  У договорі може бути передбачено обов'язок страховика при настанні страхового випадку виплатити страхувальнику або застрахованій особі страхову суму одноразово або виплачувати її періодично.
  Договір вважається укладеним на користь застрахованої особи, якщо в договорі не названо в якості вигодонабувача інша особа. У разі смерті особи, застрахованої за договором, в якому не названий інший вигодонабувач, вигодонабувачами визнаються спадкоємці застрахованої особи.
  Договір на користь особи, яка не є застрахованою особою, у тому числі на користь не є застрахованою особою страхувальника, може бути укладений лише з письмової згоди застрахованої особи. За відсутності такої згоди договір може бути визнаний недійсним за позовом застрахованої особи, а в разі смерті цієї особи - за позовом його спадкоємців.
  Застрахована особа, назване в договорі особистого страхування, може бути замінено страхувальником іншою особою лише за згодою самого застрахованої особи та страховика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Договір страхування"
 1. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
    Правила, передбачені цією главою, застосовуються до відносин зі страхування іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 2. Стаття 957. Початок дії договору страхування
    1. Договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску. 2. Страхування, обумовлену договором страхування, поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії
 3. 1. Поняття та види зобов'язань за майновим страхуванням
    Зобов'язання по майновому страхуванню - це зобов'язання, що оформляються договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, заподіяних матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності,
 4. Стаття 953. Співстрахування
    Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування спільно кількома страховиками (співстрахування). Якщо в такому договорі не визначено права та обов'язки кожного із страховиків, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого
 5. Стаття 928. Інтереси, страхування яких не допускається
    1. Страхування протиправних інтересів не допускається. 2. Не допускається страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі. 3. Не допускається страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників. 4. Умови договорів страхування, суперечать пунктам 1 - 3 цієї статті,
 6. Стаття 943. Визначення умов договору страхування в правилах страхування
    1. Умови, на яких укладається договір страхування, можуть бути визначені в стандартних правилах страхування відповідного виду, прийнятих, схвалених або затверджених страховиком або об'єднанням страховиків (правилах страхування). 2. Умови, що містяться в правилах страхування і не включені в текст договору страхування (страхового поліса), обов'язкові для страхувальника
 7. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
    1. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Договір особистого страхування є публічним договором (стаття 426). 2. У випадках, коли законом на зазначених у ньому осіб покладається обов'язок страхувати як страхувальників життя, здоров'я
 8. Стаття 940. Форма договору страхування
    1. Договір страхування має бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору страхування, за винятком договору обов'язкового державного страхування (стаття 969). 2. Договір страхування може бути укладений шляхом складання одного документа (пункт 2 статті 434) або вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або
 9. Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
    1. Обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладення договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком. 2. Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке у передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок. 3. Об'єкти, що підлягають
 10. Стаття 932. Страхування відповідальності за договором
    1. Страхування ризику відповідальності за порушення договору допускається у випадках, передбачених законом. 2. За договором страхування ризику відповідальності за порушення договору може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір страхування, не відповідний цій вимозі, мізерний. 3. Ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на
 11. 2. Зобов'язання по страхуванню життя
    Договір страхування життя може передбачати можливість страхового забезпечення не тільки самого страхувальника, а й членів його сім'ї (при страхуванні на випадок смерті), а також інших осіб, на користь яких укладено договір. При цьому виплата страхових сум може здійснюватися одноразово або періодично (абз. 1 п. 1 ст. 934 ЦК). Договори страхування на дожиття володіють яскраво вираженою
 12. 2. Зобов'язання по страхуванню життя
    Договір страхування життя може передбачати можливість страхового забезпечення не тільки самого страхувальника, а й членів його сім'ї (при страхуванні на випадок смерті), а також інших осіб, на користь яких укладено договір. При цьому виплата страхових сум може здійснюватися одноразово або періодично (абз. 1 п. 1 ст. 934 ЦК). Договори страхування на дожиття володіють яскраво вираженою
© 2014-2022  yport.inf.ua