Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна

Крім галузі права і галузі законодавства господарське право є також галуззю правової науки та однією із правових навчальних дисциплін.
В теорії права правова наука розглядається як система знань про об'єктивні закономірності розвитку держави і права та їх місце у суспільному житті, відокремлюючи її як самостійну галузь суспільних наук на вітчизняний і зарубіжний досвід, ідеї та цінності правової держави. В цілому вона є багатовекторною, пов'язана з правовим дослідженням наявних і перспективних галузей права. Однією з них є галузь науки господарського права.
Наука господарського права відображає історію встановлення і розвитку державного регулювання економіки. Вона теоретично відображає найбільш глибоку сутність господарських відносин ринкової економіки і спрямована на розв'язання сучасних проблем їх розвитку в умовах обмеженості природних ресурсів. У найбільш загальному розумінні мета науки господарського права це теоретичне відображення усіх проявів господарського регулювання в економіці. Наука господарського права, як справедливо визначає член кореспондент АПрН України Г.Л. Знаменський. завжди тримала в центрі уваги таку проблематику, виконуючи при цьому функції теорії господарського законодавства. Наука господарського права створює і такі інструменти, які закладають міцну наукову основу для практичного вивчення дієвості результативності, корисності, а в цілому ефективності господарського законодавства1.
Господарське право як наука вивчає історію встановлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо вдосконалення як правового регулювання, так і правозастосовчої практики.
Завданнями науки господарського права є:
­ забезпечення обґрунтованості та ефективності нормотворчого процесу;
­ визначення критеріїв оцінки відповідності господарського права (як галузі права) закономірностям і принципам правового регулювання;
­ розробка найбільш оптимальних механізмів реалізації норм господарського права;
­ створення єдиного понятійного апарату господарського права;
­ пояснення правотворчих та право застосовних рішень та прогнозування наслідків порушення закономірностей правового регулювання.
Предметом науки господарського права є:
___
1 Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб. Наук пр. / НАН України. Ін - т економіко правових досліджень редкол.: Мамутов В.К. (відп. Ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго - Восток, ЛТД», 2006. - С. - 408 - 410.
­ історія розвитку господарського законодавства і науки господарського права (у дорадянський, радянський та після радянський час);
­ правове регулювання господарської діяльності і, зокрема, формування господарського законодавства та його правового застосування;
­ закордонні системи господарського права (західної Європи, США, Японії і т. д.);
­ методи вивчення чинного господарського права;
­ організація реалізації господарського права у народному господарстві тощо.
Наука господарського права виконує такі суспільно - необхідні функції:
­ економіко - політична, що виражається в тому, що господарське законодавство розглядається як важливий засіб економічної політики держави;
­ константаційна, що полягає у реальній норм господарського права;
­ інтерпретаційна, яка полягає у поясненні норм господарського законодавства та інших господарсько - правових явищ;
­ систематизації знань про господарське законодавство і право у зв'язку з необхідністю об'єднання знань про господарське право в єдину систему, підпорядкування їх єдиним науковим цілям, завданням і принципам;
­ інструментальна, яка полягає в тому, що наука господарського права створює інструменти для практичного вивчення дієвості та корисності господарського законодавства і права;
­ практична організаторська, яка полягає в розробці конкретних методів і засобів перетворення господарських відносин для забезпечення економічних реформ і адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу, а також до міжнародних правових стандартів;
­ прогностична, що спрямована на підготовку прогнозу розвитку господарського законодавства на перспективу.
Правові проблеми науки господарського законодавства є об'єктом досліджень юридичних науково - дослідних установ, і насамперед, академічного рівня: Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В.І.Корецького, Інститут економіко - правових досліджень НАН України, Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Академія правових наук України та галузеві академії. Широкий спектр господарсько - правових досліджень проводиться у вищих юридичних навчальних закладах та юридичних факультетах, у яких є відповідні кафедри.
Навчальна дисципліна господарське право юридично визначена і конкретніше представлена у навчальних планах вищих навчальних закладів і юридичних факультетів спеціальності «правознавство», а також в економічних. управлінських та інших. Хоча назва дисципліни цієї не однакова («господарське законодавство», «підприємницьке право»), але її зміст визначають конституційні засади, ГК і господарське законодавство, хоч у різних обсягах навчального матеріалу, залежно від рівня акредитації вузу і профілю підготовки майбутніх спеціалістів.
Предметом господарського права як навчальної дисципліни є ті суспільні економіко - правові відносини, в які вступають суб'єкти господарювання з метою здійснення своєї виробничо господарської підприємницької діяльності.
Господарське право як навчальна дисципліна вивчає сутність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності та використання відповідних правових норм у практиці професійної юридичної діяльності.
За такого розуміння зміст навчальної дисципліни господарське право відображений в ГК і на його базі господарському законодавстві України та міжнародних нормативно - правових актах. Тут доречно зазначити, що відповідно до закону України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 14 вересня 1992 року , коли міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України, то вони складають невід'ємну частину національного законодавства України і застосовується в законному порядку, передбаченому для норм українського законодавства. В зв'язку з ратифікацією ці питання стають більш актуальними.
Традиційно навчальна дисципліна, в тому числі господарське право має своє логічну структуру і поділяється на загальну та особливу (спеціальну) частину.
В загальній частині передбачено вивчення і засвоєння студентами матеріалів про засадничі положення правового забезпечення регулювання господарської діяльності. Це, зокрема, такі розділи і теми:
Глава 1. Поняття, предмет і джерела господарського права. (2 теми).
Тема 1. Господарська діяльність.
Тема 2. Поняття, предмет господарського права та господарське законодавство.
Глава 2. Державна підтримка підприємництва (1 тема).
Глава 3. Правовий статус суб'єктів господарських правовідносин. (3 теми).
Тема 3.Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин.
Тема 4. Правове становище підприємств і господарських товариств.
Тема 5. Правове становище кооперативів і господарських об'єднань.
Глава 4. Державна реєстрація суб'єктів господарювання (2 теми).
Тема 6. Загальні умови створення і порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
Тема 7. Правові наслідки державної реєстрації.
Глава 5. Ліцензування і патентування господарської діяльності (1 тема).
Глава 6. Припинення діяльності суб'єкта господарювання (3 теми).
Тема 8. Поняття, способи і наслідки при припиненні діяльності суб'єкта господарювання.
Тема 9. Поняття, підстави і стадії провадження у справі про банкрутство.
Тема. 10. Судові процедури, які застосовуються до боржника і державна реєстрація припинення суб'єкта господарювання.
Глава 7. Правовий режим майна суб'єктів господарювання (2 теми).
Тема 11. Загальні положення про право власності та речові права суб'єктів господарювання.
Тема 12. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
Глава 8. Правове регулювання приватизації (1 тема).
Глава 9. Господарські зобов'язання (1 тема).
Глава 10. Господарський договір (2 теми).
Тема. 13 Поняття, ознаки, функції і класифікація господарських договорів.
Тема. 14. Види господарських договорів, порядок їх укладання і виконання.
Глава 11.Відповідальність у господарських правовідносинах (1 тема).
У спеціальній частині господарського права як навчальної дисципліни буде запропонований матеріал щодо правового регулювання функціональних видів господарської діяльності (економічної конкуренції, ринку цінних паперів, цін і ціноутворення, інвестиційної та інноваційної діяльності, іноземного інвестування) та в окремих галузях і сферах господарського життя (електроенергетики, аграрно - промислового сектору, будівельної діяльності, харчовій промисловості, торгівельної діяльності та побутового обслуговування тощо).
Контрольні запитання
1. Чим обумовлена господарська діяльність?
2. Визначте поняття та ознаки господарської діяльності?
3. Що складає зміст господарської діяльності?
4. Назвіть види господарської діяльності?
5. В чому полягає зміст підприємництва як спосіб здійснення господарської діяльності?
6. Які ознаки підприємницької діяльності Ви знаєте?
7. Назвіть і поясніть принципи підприємницької діяльності?
8. В чому полягає некомерційна господарська діяльність?
9. Які Ви знаєте умови розвитку малого підприємництва?
10. Які види господарських правовідносин Ви знаєте?
11. Визначте зміст і особливості організаційно - господарських правовідносин?
12. Які методи державного регулювання господарських відносин Ви знаєте?
13. Визначте поняття господарського права.
14. Що є предметом правового регулювання господарського права?
15. Які Ви знаєте методи господарського права?
16. 3а якими принципами функціонує господарське право?
17. Поясніть поняття та ознаки господарського законодавства?
18. Що складає систему господарського законодавства?
19. Які основні напрями вдосконалення господарського законодавства?
20. У чому зміст галузі правової науки господарського права?
21. У чому мета викладання господарського права?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна"
 1. § 4. Система аграрного права
  При визначенні системи аграрного права слід враховувати основні положення загальної теорії права, у яких наголошується на тому, що система права являє собою єдність і розмежування взаємопов'язаних галузей права - найбільш значних центральних ланок структури права, які регулюють основні види суспільних відносин. Певна система притаманна й кожній галузі права, зокрема аграрному. Ознаками кожної
 2. § 3. Співвідношення приватного і цивільного права
  Підґрунтя розуміння засад визначення такого співвідношення було закладене ще в Стародавньому Римі, де один з найбільш блискучих теоретиків у галузі приватного права - Ульпіан поділяв приватне право на 3 частини: jus naturale ("природне право"), jus gentium ("право народів"), jus civile ("право цивільне", а точніше - "право громади") (Д.1.1.2). Jus naturale (природне право) - це право, якому
 3. ВСТУП
  Набуття українською державою членства в СОТ та бажання увійти на ринок ЄС, інтеграція у світове господарство обумовлюють необхідність забезпечення адаптації національного законодавства до європейських і світових стандартів та пріоритету правового регулювання над стихійними, нерегульованими ринковими процесами. Визначальною правовою формою та інструментом регулювання становлення і розвитку
 4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування, товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що
 5. § 5. Цивільне право як наука
  В юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм. З наведеного визначення випливає, що сучасна циві-лістична наука - це наука про сучасне цивільне право. Її
 6. Передмова
  Підручник є першим у незалежній Україні двотомним виданням, в якому відповідно до нової вузівської навчальної програми повно та всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути. Цивільне право - одна з основних і найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін, що обов'язково вивчається в усіх вищих та середніх юридичних навчальних закладах і на юридичних факультетах. Без знань
 7. § 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
  Як суспільний феномен, котрий стосується окремого індивіда і суспільства в цілому, право може розглядатися під кутом зору оцінки його значення як для приватних осіб, так і для суспільства, що, насамперед, і є основою виникнення відомої дихотомії "приватне право - публічне право". Загальна структура права виглядає так: 1) природне право як основа усього іншого права; 2) приватне та публічне
 8. § 2. Джерела приватного права
  Термін "джерела права" може вживатися в кількох значеннях: 1) чинники, що створюють право; 2) форма, у якій виражена норма об'єктивного права; 3) ті матеріали, що містять інформацію про правову систему чи окремі правові норми, які існували раніше, але з часом відійшли в історію. Такий підхід загалом відповідає традиції, що склалася у дослідженнях з цього питання у галузі загальної теорії
 9. § 4.Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст.
  У попередніх підрозділах зазначалися особливості формування цивільного права України та його концепції на перших етапах становлення останнього. Поступальний розвиток правових ідей був перерваний Жовтневим переворотом 1917 р. та наступними змінами в політичному житті країн, які знаходилися в сфері впливу РРФСР, а з часом утворили СРСР. Для цивільного права це означало відмову від можливості
 10. Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008
  У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Господарське право» висвітлено основні правові інститути його Загальної частини щодо державного регулювання господарської діяльності та підтримки підприємництва. Розглянуті господарські правовідносини, поняття, предмет, принципи та методи господарського права. Значну приділено видам і правовому статусу суб'єктів господарювання, їх
© 2014-2022  yport.inf.ua