Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

89. Майнове страхування і його види

За договором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором суми (страхової суми).
За договором майнового страхування можуть бути, зокрема, застраховані наступні майнові інтереси:
1) ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна;
2) ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках, передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик цивільної відповідальності;
3) ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.
Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника або вигодонабувача), має заснований на законі, іншому
правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна. Договір страхування майна, укладений за відсутності у страхувальника або вигодонабувача інтересу у збереженні застрахованого майна, недійсний.
Договір страхування майна на користь вигодонабувача може бути укладений без вказівки імені або найменування вигодонабувача (страхування «за рахунок кого слід»). При укладенні такого договору страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. При здійсненні страхувальником або вигодонабувачем прав за таким договором необхідно подання цього поліса страховикові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 89. Майнове страхування і його види "
 1. 1. Поняття та види зобов'язань з майнового страхування
  Зобов'язання по майновому страхуванню - це зобов'язання, що оформляються договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, завданих матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності,
 2. 22.2. Види і форми страхування
  Види страхування: добровільне (договір страхування укладається з волі сторін , а не на вимогу закону); обов'язкове (здійснюється в силу закону). приватне (система відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих);
 3. 88. Види і форми страхування
  Види страхування: 1) добровільне (договір страхування укладається з волі сторін, а не на вимогу закону), 2) обов'язкове (здійснюється в силу закону). До обов'язкових видів страхування для юридичних осіб відноситься, наприклад, ОСАГО, обов'язкове страхування відповідальності на промислово небезпечних об'єктах та ін Для фізичних осіб передбачено два види обов'язкового страхування: а)
 4. Стаття 968. Взаємне страхування
  1. Громадяни та юридичні особи можуть страхувати своє майно і інші майнові інтереси, зазначені в пункті 2 статті 929 цього Кодексу, на взаємній основі шляхом об'єднання в товариства взаємного страхування необхідних для цього коштів. 2. Товариства взаємного страхування здійснюють страхування майна та інших майнових інтересів своїх членів та є некомерційними
 5. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
  Правила, передбачені цією главою, застосовуються до відносин зі страхування іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 7. 1. Поняття та види зобов'язань зі страхування
  Зобов'язання по страхуванню являють собою самостійний вид цивільно-правових зобов'язань, що оформляють відносини з надання фінансових (грошово-кредитних) послуг. В силу зобов'язання зі страхування одна особа - страховик - зобов'язана при настанні у визначений термін (або без зазначення строку) передбачених обставин (страхового випадку) призвести обумовлену страхову виплату
 8. Стаття 953. Співстрахування
  Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування спільно кількома страховиками (співстрахування). Якщо в такому договорі не визначено права та обов'язки кожного із страховиків, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого
 9. Контрольні питання по темі
  1. Які види страхування Вам відомі? 2. У чому полягають характерні особливості договору страхування? 3. Які основні елементи страхового правовідносини? 4 Що таке
 10. 1. Види і зміст договору страхування
  Договір, лежить у підставі виникнення страхових зобов'язань, по своїй суті (природі) різний. В одних випадках обов'язок його укладення імперативно встановлена самим законом (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ЦК); в інших - його створення залежить виключно від власного розсуду сторін (абз. 1 п. 1 ст. 927 ЦК) . Тому слід розрізняти два види договорів як підстав виникнення
 11. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
  1. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Договір особистого страхування є публічним договором (стаття 426). 2. У випадках, коли законом на зазначених у ньому осіб покладається обов'язок страхувати як страхувальників життя, здоров'я
 12. Стаття 942. Істотні умови договору страхування
  1. При укладанні договору майнового страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнута угода: 1) про певний майні або іншому майновому інтересі, що є об'єктом страхування; 2) про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку); 3) про розмір страхової суми; 4) про термін дії договору. 2. При
 13. Контрольні питання до § 5.18
  1. Які види і форми страхування? 2. Назвіть основні поняття страхового права. 3. Які права та обов'язки сторін у договорі
 14. Стаття 184.7. Продаж майнового комплексу страхової організації
  1. Продаж майнового комплексу страхової організації може бути здійснена в ході конкурсного виробництва за правилами, передбаченими статтею 139 цього Закону, з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації, що регулює страхову діяльність. Майновий комплекс страхової організації включає в себе всі види майна страхової організації, в тому
 15. Запитання для самоперевірки
  1. Назвіть форми і види морського страхування. 2. Що може виступати в якості об'єкта морського страхування? 3. Які правові наслідки відчуження застрахованого судна або вантажу? 4. Що розуміється під подвійним страхуванням? 5. Назвіть умови звільнення морського страховика від відповідальності. 6. Що розуміється під абандона? Які умови заяви страхувальником
© 2014-2022  yport.inf.ua