Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013
Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку. У розділі "Повні конспекти лекцій" викладено базовий лекційний курс, в розділі "Шпаргалки для іспиту" зібрані відповіді на основні питання курсу "Цивільне право". Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також всім, хто цікавиться даною тематикою.
Розділ I Повні конспекти лекцій
1. Основні положення цивільного права
1.1. Поняття, предмет, метод, принципи
1.2. Джерела цивільного права
1.3. Система цивільного права
2. Цивільні правовідносини
2.1. Поняття, структура, особливості цивільних правовідносин
2.2. Здійснення і захист цивільних прав
n 2.3. Юридичні факти як підстави цивільних правовідносин
3. Громадяни як суб'єкти цивільного права
3.1. Правоздатність та дієздатність громадян
3.2. Опіка та піклування. Патронаж
3.3. Акти громадянського стану
4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права
4.1. Поняття, види юридичних осіб
4.2. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. Банкрутство
4.3. Господарські товариства і суспільства
4.4. Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство
4.5. Виробничий кооператив
4.6. Некомерційні організації
5. Держава як суб'єкт цивільного права
5.1. Державні і муніципальні унітарні підприємства
5.2. Участь РФ, її суб'єктів, муніципальних утворень у цивільному обороті
6. Об'єкти цивільних прав
6.1. Поняття об'єктів, класифікація речей
6.2. Цінні папери
6.3. Особисті немайнові права. Моральна шкода
7. Угоди
7.1. Поняття, види, форми угод
7.2. Недійсність угоди. Умови дійсності угод
8. Терміни в цивільному праві
8.1. Порядок обчислення і види строків у цивільному праві
8.2. Поняття, терміни і наслідки спливу позовної давності
8.3. Представництво і довіреність
9. Право власності
9.1. Поняття та форми власності
9.2. Способи набуття права власності
9.3. Речові права осіб, які не є власниками
9.4. Поняття і види спільної власності
9.5. Право державної і муніципальної власності
9.6. Право господарського відання та оперативного управління
10. Зобов'язальне право
10.1. Підстави виникнення, сторони і види зобов'язання
10.2. Виконання зобов'язань
10.3. Зміна осіб у зобов'язанні
10.4. Підстави припинення зобов'язання
10.5. Відповідальність за порушення зобов'язань
11. Забезпечення виконання зобов'язань
11.1. Завдаток. Утримання
11.2. Застава як спосіб забезпечення зобов'язання
11.3. Іпотека
11.4. Банківська гарантія
11.5. Порука
11.6. Неустойка. Збитки
12. Відповідальність за порушення зобов'язань
12.1. Види цивільно-правової відповідальності
12.2. Збитки
13. Загальні положення про договір
13.1. Поняття, зміст, умови договору
13.2. Види договорів
13.3. Укладення договору
13.4. Зміна і розірвання договору
14. Купівля-продаж
14.1. Поняття, елементи договору
14.2. Договір роздрібної купівлі-продажу
14.3. Договір поставки
14.4. Договір контрактації
14.5. Договір продажу підприємства
14.6. Договір енергопостачання
14.7. Договір продажу нерухомості
15. Мена. Дарування. Рента
15.1. Договір міни
15.2. Договір дарування
15.3. Рента і довічне утримання з утриманням
16. Оренда
16.1. Договір оренди
16.2. Договір прокату
16.3. Оренда транспортних засобів
16.4. Оренда будинків та споруд
16.5. Оренда підприємств
16.6. Фінансова оренда (лізинг)
17. Підряд
17.1. Договір підряду
17.2. Договір побутового підряду
17.3. Договір будівельного підряду
17.4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
17.5. Підрядні роботи для державних потреб
17.6. Договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
18. Перевезення
18.1. Договір перевезення
18.2. Договір транспортної експедиції
19. Позика. Кредит
19.1. Договір позики
19.2. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредити
19.3. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
20. Банківський вклад. Банківський рахунок
20.1. Договір банківського вкладу
20.2. Договір банківського рахунку
20.3. Розрахунки
21. Зберігання
21.1. Договір зберігання
21.2. Договір складського зберігання
21.3. Спеціальні види зберігання
22. Страхування
22.1. Основні поняття страхового права
22.2. Види і форми страхування
22.3. Майнове страхування і його види
22.4. Добровільне особисте страхування
22.5. Обов'язкове страхування та його види
23. Доручення. Комісія
23.1. Договір доручення, комісії, агентський договір
23.2. Договір довірчого управління майном
23.3. Дії в чужому інтересі без доручення
23.4. Договір комерційної концесії
23.5. Договір простого товариства
24. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
24.1. Відшкодування шкоди: загальні положення
24.2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян
24.3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг
24.4. Компенсація моральної шкоди
25. Спадкування
25.1. Поняття, види спадкування
25.2. Спадкування за заповітом
25.3. Спадкування за законом
25.4. Придбання спадщини
25.5. Особливості спадкування окремих видів майна
26. Права на результати інтелектуальної діяльності 26.1. Авторські права
26.2. Права, суміжні з авторськими
26.3. Патентні права
26.4. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
26.5. Права на засоби індивідуалізації юридичних осіб
Розділ II. Шпаргалки для іспиту
1. Цивільне право: поняття, предмет, метод, принципи
2. Джерела цивільного права
3. Система цивільного права
4. Юридичні факти цивільного права та їх класифікація
5. Межі здійснення і способи захисту цивільних прав
6. Правоздатність та дієздатність громадян. Емансипація. Визнання громадянина недієздатним
7. Юридична особа: поняття, сутність, види. Створення юридичних осіб
8. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. Банкрутство
9. Господарські товариства і суспільства: повне, товариство на вірі, дочірнє, залежне
10. Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство
11. Державні і муніципальні унітарні підприємства
12. Виробничий кооператив як юридична особа
13. Некомерційні організації
14. Об'єкти цивільних прав: поняття і класифікація
15. Цінні папери: поняття та види. Способи передачі прав за цінними паперами
16. Особисті немайнові права: поняття, види, захист. Моральна шкода та його відшкодування
17. Угода: поняття, види, форми
18. Недійсні угоди та їх види. Умови дійсності угод. Наслідки недійсності угод
19. Порядок обчислення і види строків у цивільному праві
20. Поняття, терміни і наслідки спливу позовної давності
21. Поняття власності та права власності. Форми власності
22. Способи набуття права власності. Підстави припинення права власності
23. Речові права осіб, які не є власниками
24. Поняття і види спільної власності
25. Право державної і муніципальної власності: поняття, форми, суб'єкти, зміст, здійснення
26. Право господарського відання та оперативного управління
27. Захист права власності та інших речових прав
28. Зобов'язання: поняття, підстави виникнення, сторони, види
29. Належне виконання зобов'язань. Терміни та місце виконання зобов'язань
30. Зміна осіб у зобов'язанні (відступлення вимоги та переведення боргу)
31. Підстави припинення зобов'язання
33. Представництво і довіреність
34. Завдаток. Утримання
35. Застава як спосіб забезпечення зобов'язання (загальна характеристика)
36. Іпотека
37. Банківська гарантія
38. Порука
39. Неустойка: поняття, види. Збитки
40. Види цивільно-правової відповідальності
41. Збитки: поняття, види, обсяг відшкодування
42. Вина і непереборна сила в цивільному праві
43. Договір: поняття та значення. Види договорів
44. Зміст (умови) та форма договору
45. Порядок укладення договору
46. Попередній договір. Договір на користь третьої особи
47. Публічний договір. Договір приєднання
48. Зміна і розірвання договору
49. Договір купівлі-продажу: поняття, елементи
50. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, форма, види
51. Захист прав громадян-споживачів (загальна характеристика)
52. Поняття договору поставки
53. Відповідальність і наслідки порушення умов договору поставки
54. Поставка для державних або муніципальних потреб
56. Договір енергопостачання
57. Договір продажу нерухомості
58. Договір міни
59. Договір дарування: поняття, елементи, форма
60. Рента і довічне утримання з утриманням: загальні положення. Види рентних договорів
62. Договір прокату
63. Оренда транспортних засобів
64. Оренда будинків та споруд
65. Оренда підприємств
66. Фінансова оренда (лізинг): поняття, ознаки
67. Наймання житлового приміщення: поняття, об'єкт, елементи
68. Договір безоплатного користування майном
69. Договір підряду: поняття, елементи
70. Договір побутового підряду: поняття, елементи
71. Договір будівельного підряду: поняття, елементи
72. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
73. Підрядні роботи для державних потреб
74. Договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
75. Договір надання послуг
76. Договір перевезення: поняття, види
77. Договір транспортної експедиції
78. Договір позики
79. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредити
80. Договору фінансування під відступлення грошової вимоги: поняття, елементи
81. Договір банківського вкладу: поняття, елементи, види. Охорона прав і законних інтересів вкладників кредитних установ
82. Договір банківського рахунку: поняття, елементи, види
83. Розрахунки: готівкові та безготівкові, платіжними дорученнями, за акредитивом, по інкасо, чеками
84. Договір зберігання: поняття, елементи, види
85. Договір складського зберігання. Види складських документів
86. Спеціальні види зберігання
87. Поняття страхування. Основні поняття страхового права
88. Види і форми страхування
89. Майнове страхування і його види
90. Добровільне особисте страхування
91. Обов'язкове страхування та його види
92. Договір доручення, комісії, агентський договір. Дії в чужому інтересі
93. Договір довірчого управління майном: поняття, об'єкт, елементи
94. Договір комерційної концесії: поняття, елементи, форма, реєстрація
95. Договір простого товариства: поняття, елементи
96. Дії в чужому інтересі без доручення
97. Публічна обіцянка нагороди. Публічний конкурс. Проведення ігор і парі
98. Відшкодування шкоди: загальні положення
99. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян
100. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг
101. Компенсація моральної шкоди
103. Спадкування: поняття, види. Час і місце відкриття спадщини
104. Спадкування за заповітом
105. Спадкування за законом
106. Придбання спадщини
107. Особливості спадкування окремих видів майна
108. Міжнародне приватне право: основні положення
109. Інтелектуальні права і право власності
110. Виключне право
111. Розпорядження виключним правом
112. Захист інтелектуальних, особистих немайнових і виняткових прав
113. Авторські права
114. Об'єкти авторських прав
115. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
116. Права, суміжні з авторськими. Основні положення
117. Патентні права: поняття, об'єкти
118. Право на секрет виробництва (ноу-хау). Правова охорона службової та комерційної таємниці
119. Права на засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств
120. Право на товарний знак
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua