Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

91. Обов'язкове страхування та його види

Законом на зазначених у ньому осіб може бути покладено обов'язок страхувати:
1) життя, здоров'я або майно інших визначених у законі осіб на випадок заподіяння шкоди їх життю, здоров'ю або майну;
2) ризик своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб або порушення договорів з іншими особами.
Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке у передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок.
Обов'язок страхувати своє життя або здоров'я не може бути покладена на громадянина за законом. Обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладення договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком.
Об'єкти, що підлягають обов'язковому страхуванню, ризики, від яких вони повинні бути застраховані, і мінімальні розміри страхових сум визначаються законом.
Наслідки порушення правил про обов'язкове страхування. Особа, на користь якого за законом має бути здійснено обов'язкове страхування, має право, якщо йому відомо, що страхування не здійснено, вимагати в судовому порядку його здійснення особою, на яку покладено обов'язок страхування.
Якщо особа, на яку покладено обов'язок страхування, не здійснив його або уклало договір страхування на умовах, що погіршують становище вигодонабувача в порівнянні з умовами, визначеними законом, воно при настанні страхового випадку несе відповідальність перед вигодонабувачем на тих же умовах, на яких повинно було бути виплачено страхове відшкодування при належному страхуванні.
Суми, безпідставно заощаджені особою, на яку покладено обов'язок страхування, завдяки тому, що воно не виконало цю обов'язок або виконало її неналежним чином, стягуються за позовом органів державного страхового нагляду в дохід Російської Федерації з нарахуванням на ці суми відсотків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 91. Обов'язкове страхування та його види "
 1. Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
  1. Обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладення договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком. 2. Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке у передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок. 3. Об'єкти, що підлягають
 2. 22.2. Види і форми страхування
  Види страхування: добровільне (договір страхування укладається з волі сторін, а не на вимогу закону); обов'язкове (здійснюється в силу закону). приватне (система відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих);
 3. 88. Види і форми страхування
  Види страхування: 1) добровільне (договір страхування укладається з волі сторін, а не на вимогу закону), 2) обов'язкове (здійснюється в силу закону). До обов'язкових видів страхування для юридичних осіб відноситься, наприклад, ОСАГО, обов'язкове страхування відповідальності на промислово небезпечних об'єктах та ін Для фізичних осіб передбачено два види обов'язкового страхування: а)
 4. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
  Правила, передбачені цією главою, застосовуються до відносин зі страхування іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 5. Стаття 969. Обов'язкове державне страхування
  1. З метою забезпечення соціальних інтересів громадян та інтересів держави законом може бути встановлено обов'язкове державне страхування життя, здоров'я та майна державних службовців певних категорій. Обов'язкове державне страхування здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на ці цілі з відповідного бюджету міністерствам та іншим федеральним органам
 6. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
  1. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Договір особистого страхування є публічним договором (стаття 426). 2. У випадках, коли законом на зазначених у ньому осіб покладається обов'язок страхувати як страхувальників життя, здоров'я
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 8. 1. Поняття та види зобов'язань з майнового страхування
  Зобов'язання по майновому страхуванню - це зобов'язання, що оформляються договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, завданих матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності,
 9. 1. Поняття та види зобов'язань зі страхування
  Зобов'язання по страхуванню являють собою самостійний вид цивільно- правових зобов'язань, що оформляють відносини з надання фінансових (грошово-кредитних) послуг. В силу зобов'язання зі страхування одна особа - страховик - зобов'язана при настанні у визначений термін (або без зазначення строку) передбачених обставин (страхового випадку) призвести обумовлену страхову виплату
 10. Контрольні питання по темі
  1. Які види страхування Вам відомі? 2. У чому полягають характерні особливості договору страхування? 3. Які основні елементи страхового правовідносини? 4 Що таке
 11. 5. Страхувальник
  Контрагентом страховика у зобов'язанні зі страхування виступає страхувальник. Страхувальником (полисодержателей) визнається правосуб'єктність фізична або юридична особа, яка має страховий інтерес і вступило на передбачених у законі правилах страхування відповідного виду або визначених у договорі умовах в конкретне зобов'язання зі страхування зі страховою організацією
 12. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  (введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 13. Стаття 968. Взаємне страхування
  1. Громадяни та юридичні особи можуть страхувати своє майно і інші майнові інтереси, зазначені в пункті 2 статті 929 цього Кодексу, на взаємній основі шляхом об'єднання в товариства взаємного страхування необхідних для цього коштів. 2. Товариства взаємного страхування здійснюють страхування майна та інших майнових інтересів своїх членів та є некомерційними
 14. Контрольні питання до § 5.18
  1. Які види і форми страхування? 2. Назвіть основні поняття страхового права. 3. Які права та обов'язки сторін у договорі
 15. Стаття 937. Наслідки порушення правил про обов'язкове страхуванні
  1. Особа, на користь якого за законом має бути здійснено обов'язкове страхування, має право, якщо йому відомо, що страхування не здійснено, вимагати в судовому порядку його здійснення особою, на яку покладено обов'язок страхування. 2. Якщо особа, на яку покладено обов'язок страхування, не здійснив його або уклало договір страхування на умовах, що погіршують становище
 16. 47. Правове регулювання страхування сільськогосподарських підприємств.
  Природно -кліматичні умови та ін обставини можуть негативно вплинути на виробництво продукції та сировини рослинного і тваринного походження, а також на отримання с / г підприємствами прибутку. Щоб попередити таку ситуацію, в Україні формується інститут страхування. У відповідності із Законом «Про страхування» під страхуванням розуміють гражд-прав відносини по захисту имущ інтересів громадян і юр
 17. Стаття 133.1. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Федерального фонду обов'язковий-ного медичного страхування
  (введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування надаються в фор-ме: 1) субвенцій бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування; 2) інших міжбюджетних трансфертів бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного