Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

22.1. Основні поняття страхового права

Страхові правовідносини регулюються ФЗ «Про організацію страхової справи» від 27.11.92 р. № 4015-1 іГражданскім кодексом РФ.
Страхування - це відносини по захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків) , а також за рахунок інших коштів страховиків.
Учасники страхових відносин: страхувальники, застраховані особи, вигодонабувачі, страхові організації, товариства взаємного страхування, страхові агенти, брокери, актуарії, орган страхового нагляду, об'єднання суб'єктів страхової справи, в тому числі саморегульовані організації.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, що уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону.
Страховики - юридичні особи, створені відповідно до законодавства РФ для здійснення страхування, перестрахування, взаємного страхування і отримали ліцензії у встановленому цим Законом порядку.
Страховим ризиком є ??певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.
Страхова сума - грошова сума, яка встановлена ??федеральним законом і (або) визначена договором страхування і виходячи з якої встановлюються розмір страхової премії (страхових внесків) та розмір страхової виплати при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, встановлена ??федеральним законом і (або) договором страхування і виплачується страховиком страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу при настанні страхового випадку.
Страхова премія (страхові внески) сплачується страхувальником у валюті РФ, за винятком випадків, передбачених валютним законодавством РФ та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами органів валютного регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.1. Основні поняття страхового права "
 1. Стаття 949. Неповне майнове страхування
  Якщо в договорі страхування майна або підприємницького ризику страхова сума встановлена ??нижче страхової вартості, страховик при настанні страхового випадку зобов'язаний відшкодувати страхувальникові (вигодонабувачу) частину понесених останнім збитків пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості. Договором може бути передбачений більш високий розмір страхового
 2. 25.1. Основні поняття страхового права
  У страхуванні застосовуються такі основні поняття. Страхування - відносини по захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів
 3. Стаття 184.8. Продаж страхового портфеля страхової організації
  При застосуванні заходів з попередження банкрутства страхової організації, а також у ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, може бути здійснено продаж страхового портфеля страхової організації по окремому виду страхування або декільком видам страхування іншій страховій організації за погодженням з контрольним органом у порядку, встановленому федеральним органом виконавчої
 4. Страхування як економічне і правове поняття
  . Сутність страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках. Страхування: - припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері; - полягає в утворенні страхового фонду за рахунок об'єднання коштів кількох страхувальників. Страховим фондом
 5. Стаття 184.3. Особливості здійснення функцій тимчасової адміністрації страхової організації у разі призупинення повноважень виконавчих органів страхової організації
  У разі призупинення повноважень виконавчих органів страхової організації на здійснення страхової діяльності тимчасова адміністрація страхової організації вилучає бланки суворої звітності з усіх видів діяльності у страхової організації, страхових агентів страхової організації та інших осіб, яким були передані вказані бланки, і передає їх на зберігання в професійне
 6. 4. Термін в договорі страхування
  Значення терміну як одного з елементів договору страхування визначається його роллю як фактора, безпосередньо впливає на ступінь прийнятого страховиком ризику. Термін може бути визначений як строгими тимчасовими кордонами (рік, п'ять років і т.п.), так і бути невизначеним (довічне страхування). Термін як істотна умова страхового договору (ст. 942 ЦК) надає йому триває
 7. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Білих В.С., Кривошеєв І.В. Страхове право. М., 2001. Брагінський М.І. Договір страхування. М., 2000. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхування. М., 1960. Серебровський В.І. Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. М., 1997. Шімінова М.Я. Основи страхового права Росії. М.,
 8. Стаття 954. Страхова премія й страхові внески
  1. Під страховою премією розуміється плата за страхування, яку страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний сплатити страховику в порядку і в строки, які встановлені договором страхування. 2. Страховик при визначенні розміру страхової премії, що підлягає сплаті за договором страхування, вправі застосовувати розроблені ним страхові тарифи, що визначають премію, що стягується з одиниці страхової
 9. Стаття 184.2. Особливості визначення ознак банкрутства страхової організації
  При визначенні ознак банкрутства страхової організації, передбачених підпунктом 1 пункту 1 статті 183.16 цього Закону, щодо обов'язку страхової організації, пов'язаної із здійсненням страхової виплати, приймається до уваги встановлена ??федеральним законом або договором страхування або набрав законної сили судовим актом обов'язок щодо здійснення
 10. Стаття 952. Майнове страхування від різних страхових ризиків
  1. Майно і підприємницький ризик можуть бути застраховані від різних страхових ризиків як по одному, так і за окремими договорами страхування, у тому числі за договорами з різними страховиками. У цих випадках допускається перевищення розміру загальної страхової суми за всіма договорами над страховою вартістю. 2. Якщо з двох або декількох договорів, укладених відповідно до пункту 1
 11. Стаття 184.7. Продаж майнового комплексу страхової організації
  1. Продаж майнового комплексу страхової організації може бути здійснена в ході конкурсного виробництва за правилами, передбаченими статтею 139 цього Закону, з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації, що регулює страхову діяльність. Майновий комплекс страхової організації включає в себе всі види майна страхової організації, в тому
 12. Контрольні питання до § 5.18
  1. Які види і форми страхування? 2. Назвіть основні поняття страхового права. 3. Які права та обов'язки сторін у договорі
 13. Стаття 951. Наслідки страхування понад страхову вартості
  1. Якщо страхова сума, зазначена в договорі страхування майна або підприємницького ризику, перевищує страхову вартість, договір є нікчемним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість. Сплачена зайво частина страхової премії поверненню в цьому випадку не підлягає. 2. Якщо відповідно до договору страхування страхова премія вноситься в розстрочку і до
 14. Стаття 967. Перестрахування
  1. Ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути ним застрахований повністю або частково у іншого страховика (страховиків) за укладеним з останнім договором перестрахування. 2. До договору перестрахування застосовуються правила, передбачені цією главою, підлягають застосуванню щодо страхування
 15. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 16. Стаття 964. Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми
  1. Якщо законом або договором страхування не передбачено інше, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування та страхової суми, коли страховий випадок настав внаслідок: впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження; військових дій, а також маневрів або інших військових заходів; громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків. 2.
 17. 1. Поняття та види зобов'язань зі страхування
  Зобов'язання по страхуванню являють собою самостійний вид цивільно-правових зобов'язань, що оформляють відносини з надання фінансових (грошово-кредитних) послуг. В силу зобов'язання зі страхування одна особа - страховик - зобов'язана при настанні у визначений термін (або без зазначення строку) передбачених обставин (страхового випадку) призвести обумовлену страхову виплату
 18. Вопрос_78. Страхування: поняття і види. Страхове правовідношення.
  Вопрос_78. Страхування: поняття і види. Страхове
 19. Стаття 948. Оспорювання страхової вартості майна
  Страхова вартість майна, зазначена в договорі страхування, не може бути згодом оскаржена, за винятком випадку, коли страховик, не скористався до укладення договору своїм правом на оцінку страхового ризику (пункт 1 статті 945), був навмисне введений в оману щодо цієї
© 2014-2020  yport.inf.ua