Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

23.2. Договір довірчого управління майном

За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до довірчого керуючого.
Угоди з переданим у довірче управління майном довірчий керуючий здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого керуючого. При відсутності вказівки про дію довірчого керуючого в цій якості довірчий керуючий зобов'язується перед третіми особами особисто і відповідає перед ними тільки належним йому майном.
Об'єкти довірчого управління: підприємства й інші майнові комплекси,
окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна, цінні папери, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно.
Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна організація, за винятком унітарного підприємства.
У договорі довірчого управління майном повинні бути зазначені:
склад майна, переданого в довірче управління;
найменування юридичної особи або ім'я громадянина , в інтересах яких здійснюється управління майном (засновника управління або вигодонабувача);
розмір і форма винагороди управителя, якщо виплата винагороди передбачена договором;
термін дії договору.
Договір довірчого управління майном повинен бути укладений у письмовій формі. Договір довірчого управління нерухомим майном повинен бути укладений у формі, передбаченої для договору продажу нерухомого майна. Передача нерухомого майна в довірче управління підлягає державній реєстрації в тому ж порядку, що і перехід права власності на це майно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.2. Договір довірчого управління майном "
 1. Стаття 1020. Права та обов'язки довірчого керуючого
  1. Довірчий керуючий здійснює в межах, передбачених законом і договором довірчого управління майном, правомочності власника щодо майна, переданого в довірче управління. Розпорядження нерухомим майном довірчий керуючий здійснює у випадках, передбачених договором довірчого управління. 2. Права, набуті довірчим
 2. Стаття 1019. Передача в довірче управління майна, обтяженого заставою
  1. Передача заставленого майна в довірче управління не позбавляє заставодержателя права звернути стягнення на це майно. 2. Довірчий керуючий повинен бути попереджений про те, що передане йому в довірче управління майно обтяжене заставою. Якщо довірчий управитель не знав і не повинен був знати про обтяження заставою майна, переданого йому в довірче
 3. Стаття 1018. Відокремлення майна, що перебуває в довірчому управлінні
  1. Майно, передане в довірче управління, відокремлюються від іншого майна засновника управління, а також від майна довірчого керуючого. Це майно відображається у довірчого управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться самостійний облік. Для розрахунків з діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, відкривається окремий банківський рахунок. 2. Звернення
 4. Стаття 1017. Форма договору довірчого управління майном
  1. Договір довірчого управління майном повинен бути укладений у письмовій формі. 2. Договір довірчого управління нерухомим майном повинен бути укладений у формі, передбаченої для договору продажу нерухомого майна. Передача нерухомого майна в довірче управління підлягає державній реєстрації в тому ж порядку, що і перехід права власності на це
 5. Стаття 1021. Передача довірчого управління майном
  1. Довірчий керуючий здійснює довірче управління майном особисто, крім випадків, передбачених пунктом 2 цієї статті. 2. Довірчий управляючий може доручити іншій особі здійснювати від імені довірчого керуючого дії, необхідні для управління майном, якщо він уповноважений на це договором довірчого управління майном, або отримав на це
 6. Стаття 38. Довірче управління майном підопічного
  1. При необхідності постійного управління нерухомим та цінним рухомим майном підопічного орган опіки та піклування укладає з управителем, визначеним цим органом, договір про довірче управління таким майном. У цьому випадку опікун або піклувальник зберігає свої повноваження стосовно того майна підопічного, яке не передане в довірче управління. При здійсненні
 7. Стаття 1023. Винагорода довірчого керуючого
  Довірчий керуючий має право на винагороду, передбачену договором довірчого управління майном, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним при довірчому управлінні майном, за рахунок доходів від використання цього
 8. Стаття 1016. Істотні умови договору довірчого управління майном
  1. У договорі довірчого управління майном повинні бути зазначені: склад майна, переданого в довірче управління; найменування юридичної особи або ім'я громадянина, в інтересах яких здійснюється управління майном (засновника управління або вигодонабувача); розмір і форма винагороди управителя, якщо виплата винагороди передбачена договором; термін
 9. Стаття 1024. Припинення договору довірчого управління майном
  1. Договір довірчого управління майном припиняється внаслідок: смерті громадянина, що є вигодонабувачем, або ліквідації юридичної особи - вигодонабувача, якщо договором не передбачено інше; відмови вигодонабувача від одержання вигод за договором, якщо договором не передбачено інше; смерті громадянина, що є довірчим керуючим, визнання його
 10. Стаття 1015. Довірчий керуючий
  1. Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна організація, за винятком унітарного підприємства. У випадках, коли довірче управління майном здійснюється з підстав, передбачених законом, довірчим керуючим може бути громадянин, який не є підприємцем, або некомерційна організація, за винятком установи. 2.
 11. У яких випадках укладається договір довірчого управління майном?
  У тому випадку, якщо у складі спадщини є майно, що вимагає не тільки охорони, а й управління (підприємство, частка в статутному (складеному) капіталі господарського товариства або товариства, цінні папери, виключні права і т . п.), нотаріус в якості засновника довірчого управління укладає з юридичною або з фізичною особою договір довірчого управління цим майном.
 12. Окремі види договору довірчого управління майном
  Особливості інших видів договорів довірчого управління полягають у наступному: При передачі в довірче управління цінних паперів (у тому числі бездокументарних) може бути передбачено об'єднання цінних паперів, переданих в довірче управління різними особами. Правомочності довірчого керуючого за розпорядженням цінними паперами визначаються в договорі довірчого управління.
 13. Відповідальність засновника управління перед довірчим керуючим
  . Реальний характер договору довірчого управління майном виключає відповідальність засновника перед довірчим керуючим за відмову передати йому майно. Основний обов'язок засновника управління перед довірчим керуючим полягає в тому, що він повинен попередити управителя про обтяження майна, переданого в управління. Насамперед це стосується застави
 14. Стаття 1012. Договір довірчого управління майном
  1. За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Передача майна в довірче управління не
 15. Стаття 1173. Довірче управління спадковим майном
  Якщо у складі спадщини є майно, що вимагає не тільки охорони, а й управління (підприємство, частка в статутному (складеному) капіталі господарського товариства або товариства, цінні папери, виключні права і тому подібне), нотаріус відповідно до статті 1026 цього Кодексу як засновника довірчого управління укладає договір довірчого управління цим
 16. Істотні умови договору довірчого управління
  . Як і в будь-якому іншому договорі, істотною умовою договору довірчого управління майном вважається його предмет. Під ним розуміються юридичні і фактичні дії довірчого керуючого, за допомогою яких він в інтересах вигодонабувача управляє майном, переданим у довірче управління. У тому випадку, якщо сторони при укладенні договору не визначили його
 17. Стаття 1022. Відповідальність довірчого керуючого
  1. Довірчий керуючий, не проявив при довірчому управлінні майном належної дбайливості про інтереси вигодонабувача або засновника управління, відшкодовує вигодонабувачу упущену вигоду за час довірчого управління майном, а засновнику управління збитки, завдані втратою чи пошкодженням майна, з урахуванням його природного зносу, а також упущену вигоду.
 18. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002 (гл. 14 - 17). Дозорців В.А. Довірче управління / / ВВАС РФ. 1996. N 12. Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001 (гл. 17). Міхєєва Л.Ю. Довірче управління майном. М., 1999. Рябов А.А. Траст в російському праві / / Держава і право.
© 2014-2022  yport.inf.ua