Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

22.4. Добровільне особисте страхування

Особисте страхування здійснюється на підставі договору особистого страхування, що укладається громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком).
Договір особистого страхування є публічним договором. Добровільним є договір страхування, укладення якого не вимагає закон.
За договором особистого страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншою стороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором суму (страхову суму) у разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або іншого названого в договорі громадянина (застрахованої особи), досягнення нею певного віку або настання в його житті іншого передбаченого договором події (страхового випадку).
Страхувальниками за добровільним особистим страхуванням можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а застрахованими - тільки фізичні особи. Однак у кожному разі особисте страхування завжди пов'язане з особистістю (фізичною особою). Право на отримання страхової суми належить особі, на користь якої укладено договір.
Договір особистого страхування вважається укладеним на користь застрахованої особи, якщо в договорі не названо в якості вигодонабувача інша особа. У разі смерті особи, застрахованої за договором, в якому не названий інший вигодонабувач, вигодонабувачами визнаються спадкоємці застрахованої особи.
Договір особистого страхування на користь особи, яка не є застрахованою особою, у тому числі на користь не є застрахованою особою страхувальника, може бути укладений лише з письмової згоди застрахованої особи. За відсутності такої згоди договір може бути визнаний недійсним за позовом застрахованої особи, а в разі смерті цієї особи за позовом його спадкоємців.
Розмір страхового внеску з добровільного страхування встановлюється на договірній основі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.4. Добровільне особисте страхування "
 1. Вопрос_80. Обов'язкове особисте страхування
  Вопрос_80. Обов'язкове особисте
 2. 22.2. Види і форми страхування
  Види страхування: добровільне (договір страхування укладається з волі сторін, а не на вимогу закону); обов'язкове (здійснюється в силу закону). приватне (система відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих);
 3. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
  Правила, передбачені цією главою, застосовуються до відносин зі страхування іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 4. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
  1. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Договір особистого страхування є публічним договором (стаття 426). 2. У випадках, коли законом на зазначених у ньому осіб покладається обов'язок страхувати як страхувальників життя, здоров'я
 5. Вопрос_79. Добровільне майнове страхування
  Вопрос_79. Добровільне майнове
 6. 6. Забезпечення повернення вкладів
  Закон містить особливі вимоги щодо забезпечення повернення вкладів (ст. 840 ЦК). Банки зобов'язані забезпечувати повернення вкладів громадян шляхом обов'язкового страхування, а у передбачених законом випадках і іншими способами. --- Див: п. 1 ст. 840 ГК в ред. Федерального закону від 23 грудня 2003 р. N 182-ФЗ / / СЗ РФ. 2003. N 52 (ч. 1). Ст. 5034. Згідно ст. 38 Закону
 7. Види страхування
  . Залежно від характеру страхуються ризиків та інтересів розрізняють майнове та особисте страхування, а від ступеня обов'язковості вступу страхувальника в страхове зобов'язання - добровільне та обов'язкове страхування. Майнове страхування характеризується тим, що страхувальник страхується від ризиків, пов'язаних із заподіянням шкоди його майновій сфері (наприклад, від загибелі або
 8. 47. Правове регулювання страхування сільськогосподарських підприємств.
  Природно-кліматичні умови та ін обставини можуть негативно вплинути на виробництво продукції та сировини рослинного і тваринного походження, а також на отримання с / г підприємствами прибутку. Щоб попередити таку ситуацію, в Україні формується інститут страхування. У відповідності із Законом «Про страхування» під страхуванням розуміють гражд-прав відносини по захисту имущ інтересів громадян і юр
 9. Стаття 928. Інтереси, страхування яких не допускається
  1. Страхування протиправних інтересів не допускається. 2. Не допускається страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі. 3. Не допускається страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників. 4. Умови договорів страхування, суперечать пунктам 1 - 3 цієї статті,
 10. Стаття 3. Форми страхування
  Коментар до статті 3 § 1. Обов'язкове страхування відрізняється від добровільного наявністю у потенційного страхувальника встановленої законом обов'язки страхувати. Іншими словами, структура прав і обов'язків добровільного страхування відрізняється від структури прав і обов'язків обов'язкового страхування. Але структура прав і обов'язків - це правова форма, за допомогою якої описуються
 11. Стаття 957. Початок дії договору страхування
  1. Договір страхування , якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску. 2. Страхування, обумовлену договором страхування, поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії
 12. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3 . Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 13. 1. Поняття і види зобов'язань по майновому страхуванню
  Зобов'язання по майновому страхуванню - це зобов'язання, що оформляються договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, заподіяних матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності,
 14. Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
  1. Обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладення договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком. 2. Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке у передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок. 3. Об'єкти, що підлягають
 15. Стаття 968. Взаємне страхування
  1. Громадяни та юридичні особи можуть страхувати своє майно і інші майнові інтереси, зазначені в пункті 2 статті 929 цього Кодексу, на взаємній основі шляхом об'єднання в товариства взаємного страхування необхідних для цього засобів. 2. Товариства взаємного страхування здійснюють страхування майна та інших майнових інтересів своїх членів та є некомерційними
 16. Ф
  Фактичні послуги, см. Послуги Фактор XIV, 60, § 3 (1) - с. 422 Факторинг, см. Фінансування під поступку грошової вимоги - безоборотний Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 423 - оборотний Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 423 - поняття Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 421 - 423 Факультативне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319 Факультативно-облігаторне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319
 17. 5. Страхувальник
  Контрагентом страховика у зобов'язанні зі страхування виступає страхувальник. Страхувальником (полисодержателей) визнається правосуб'єктність фізична або юридична особа, яка має страховий інтерес і вступило на передбачених у законі правилах страхування відповідного виду або визначених у договорі умовах в конкретне зобов'язання зі страхування зі страховою організацією
 18. Стаття 953. Сострахование
  Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування спільно кількома страховиками (співстрахування). Якщо в такому договорі не визначено права та обов'язки кожного із страховиків, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого
 19. Стаття 969. Обов'язкове державне страхування
  1. З метою забезпечення соціальних інтересів громадян та інтересів держави законом може бути встановлено обов'язкове державне страхування життя, здоров'я та майна державних службовців певних категорій. Обов'язкове державне страхування здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на ці цілі з відповідного бюджету міністерствам та іншим федеральним органам
 20. Додаткова література
  Білету до Д. П., Біленчук П.Д., Залєтов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. - К., 1999. 2. Витрянский В. Відповідальність за договором перевезення вантажу / / Господарство право - 2001. - № 5. - С. 36-54. 3. Журавльов В.Ф., Лазарева Л. І. Зобов'язання по страхуванню. Учебн. посібник - М., 1995. 4. Журавльов Ю.М., Секерж І.Г. Страхування та перестрахування: теорія і практика. - М., 1993.
© 2014-2022  yport.inf.ua