Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Види страхування

. Залежно від характеру страхуються ризиків та інтересів розрізняють майнове та особисте страхування, а від ступеня обов'язковості вступу страхувальника в страхове зобов'язання - добровільне та обов'язкове страхування.
Майнове страхування характеризується тим, що страхувальник страхується від ризиків, пов'язаних із заподіянням шкоди його майновій сфері (наприклад, від загибелі або пошкодження майна). Страхова виплата складається у відшкодуванні збитків, заподіяних страховим випадком. Страховик відшкодовує ці збитки в межах обумовленої договором суми - страхової суми.
Особисте страхування проводиться на випадок настання якихось особистих обставин (наприклад, смерті або вступу в шлюб). Ці обставини не завжди викликають матеріальні втрати для застрахованого, а якщо і викликають, то ці втрати не піддаються точному обчисленню. Тому страхова виплата тут полягає не у відшкодуванні збитків, а у виплаті зазначеної в договорі страхової суми.
У свою чергу майнове страхування ділиться на страхування майна, страхування відповідальності і страхування підприємницького ризику.
При страхуванні майна страховими випадками виступають втрата (загибель), нестача або пошкодження майна (подп. 1 п. 2 ст. 929 ЦК). Основним об'єктом страхування тут виступають речі, хоча можливо і страхування інших видів майна, здатних до знищення, викрадення або пошкодження (наприклад, програм для ЕОМ). Залежно від джерела заподіяння шкоди виділяють такі різновиди страхування майна, як страхування від вогню, від епізоотій, від крадіжки зі зломом і т.д.
При страхуванні цивільної відповідальності страховими випадками є заподіяння позадоговірної шкоди життю, здоров'ю або майну іншої особи (страхування деліктної відповідальності) або невиконання або неналежне виконання обов'язку, що випливає з договору (страхування договірної відповідальності). Страхування деліктної відповідальності за загальним правилом можливо завжди, в той час як страхування договірної відповідальності допускається лише у випадках, передбачених законом (подп. 2 п. 2 ст. 929, п. 1 ст. 932 ЦК), зокрема при страхуванні відповідальності платника ренти (п. 2 ст. 587 ЦК) * (753).
При страхуванні підприємницького ризику страховим випадком служить освіту пов'язаних з підприємницькою діяльністю збитків внаслідок порушення зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по незалежних від підприємця обставинам (подп. 3 п. 2 ст. 929 ЦК). Страхування підприємницьких ризиків може здійснюватися в цілому по підприємницької діяльності особи, якогось виду цієї діяльності або конкретним договором (наприклад, страхування ризику неповернення кредиту позичальником за кредитним договором).
Як випливає з абз. 1 п. 2 ст. 929 ГК, перелік видів майнового страхування не є закритим * (754). Так, можливе страхування інвестиційної діяльності, здійснюваної непідприємцем, а також практикується за кордоном страхування витрат на юридичну допомогу.
Виходячи з характеру страхуються ризиків (п. 1 ст. 934 ЦК) розрізняють такі види особистого страхування, як страхування на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю, досягнення певного віку або настання інших особистих обставин в житті застрахованої (наприклад, вступ до шлюбу або народження дитини).
Розподіл страхування на добровільне й обов'язкове передбачено ст. 927 ЦК та п. 2 ст. 3 Закону про організацію страхової справи.
Добровільне страхування передбачає свободу страхувальника в укладанні договору страхування, включаючи вибір страховика та умов страхування.
Обов'язкове страхування характеризується тим, що страхувальник повинен укласти договір страхування в силу закону і на передбачених ним умовах з будь-яким або якимось певним страховиком. При цьому виді страхування підлягають страхуванню об'єкти, страхові ризики і мінімальні розміри сум, на які застрахований об'єкт, визначаються законом (п. 3 ст. 936 ЦК). Решта умов договору страхування узгоджуються сторонами.
В даний час існує обов'язкове страхування життя і здоров'я пасажирів, банківських вкладів громадян, екологічних ризиків, цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, професійної відповідальності оцінювачів і т.д.
При обов'язковому страхуванні страхувальник повинен укласти договір на користь третьої особи (вигодонабувача). В іншому випадку третій особі належать права, передбачені ст. 937 ГК. Для деяких видів обов'язкового страхування законом передбачаються й інші наслідки неукладення страхувальником договору на користь третьої особи (див. § 3 цієї глави).
Обов'язок до укладення договору страхування може випливати з попереднього договору між страхувальником і страховиком (ст. 429 ЦК), а також договору між страхувальником і іншою особою (наприклад, договору купівлі-продажу або будівельного підряду - ст . 490 і 742 ЦК).
Крім укладення договору страхування в обов'язковому порядку ст. 969 ЦК передбачає ще один різновид обов'язкового страхування - обов'язкове державне страхування життя, здоров'я та майна особливо значущих для державного управління громадян (депутатів, суддів, деяких категорій державних службовців тощо). При цьому виді страхування страхове правовідношення виникає не в силу договору, а внаслідок настання зазначеного в законі обставини - призначення (обрання) громадянина на посаду. Саме з цього моменту громадянин і його майно вважаються застрахованими на встановлених законом умовах за рахунок коштів державного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види страхування "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні
 2. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  види страхування, підстави виникнення, зміст страхового зобов'язання та інші питання, оскільки вони розглянуті в § 4 гл. VIII «Договори з надання послуг» підручника «Комерційне право» (СПб., 1997). [3] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.2. СПб., 1908. С.360-361. [4] Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. М.,-Л., 1947. С. 149; Л. Ван Ден Берг. Страхування в
 3. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  види страхування, які страховик має право здійснювати. Відповідно до умов ліцензування, конкретизують положення ст. 32 Закону «Про організацію страхової справи до», встановлюється, що ліцензія видається для ведення страхової діяльності на території, зазначеної страховою організацією, або на всій території РФ. Виняток становлять ліцензії на обов'язкове медичне
 4. § 1. Загальна характеристика страхування
  види страхування схильні особливому регулюванню. Так, спеціальними законами по відношенню до цивільного кодексу є: Закон РФ від 28 червня 1991 р. "Про медичне страхування громадян у Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) * (747) (у частині добровільного медичного страхування громадян); КТМ , гл. 15 якого присвячена морського страхування, та ін Приписи про страхування, що містяться в
 5. 1. Юридична особистість страховика
  види страхування та перестрахування як в РФ, так і за кордоном. Ингосстрах, по суті, являє собою страховий концерн з розвиненою інфраструктурою, що стоїть в ряду загальновизнаних світових страхових компаній. --- Див про це: Страхове акціонерне товариство "Ингосстрах". 1947 - 1997: Історичний нарис до 50-річчя діяльності. М., 1997. Окремі страхові
 6. 8. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань по страхуванню
  види страхування, або встановлюються в правилах страхування, а також визначаються в умовах того чи іншого договору страхування. --- Так, Закон про обов'язкове державне страхування передбачає штраф у розмірі 1% страхової суми за кожен день прострочення у разі необгрунтованої затримки страховиком виплати страхових сум застрахованій особі
 7. 2. Зобов'язання по страхуванню майна
  види: - страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту); - страхування засобів залізничного транспорту; - страхування засобів повітряного транспорту; - страхування засобів водного транспорту; - страхування вантажів; - сільськогосподарське страхування (страхування врожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин); -
 8. 4. Зобов'язання по страхуванню відповідальності за заподіяння шкоди (позадоговірної відповідальності)
  види страхування відповідальності за заподіяння шкоди (страхування позадоговірної відповідальності): - страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; - страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту; - страхування цивільної відповідальності власників засобів водного транспорту; - страхування цивільної відповідальності
 9. 5. Договір і треті особи
  види страхування укладаються в рамки ст. 4 Закону від 27 листопада 1992 р. "Про організацію страхової справи в Російській Федерації", а також п. 3 ст. 931 ГК. --- Див: Відомості Російської Федерації. 1993. N 2. Ст. 56. Третя особа як носій самостійного права повинно володіти правоздатністю. З цієї причини не може виступати в такій ролі і втратило
 10. 1. Поняття про страхування та договорі страхування
  види страхування за межі цивільного права. --- Відповідно до п. 2 Положення про фонд соціального страхування, затвердженого Постановою Уряду РФ від 12 Лютий 1994 (СА РФ. 1994. N 8. Ст. 599), "Фонд є спеціалізованим фінансово-кредитною установою при Уряді Російської Федерації". Так, наприклад, 12 лютого 2001 прийнятий
© 2014-2022  yport.inf.ua