Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2. Модель інформаційної сфери


Перш ніж перейти до вивчення питань правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, потрібно добре дослідити ту сферу, в якій виникають суспільні відносини, що регулюються інформаційним правом або підлягають такому регулюванню, визначити склад об'єктів , які наявні в цій сфері, виявити і встановити особливості поведінки суб'єктів, що діють в інформаційній сфері та беруть участь в інформаційних процесах.
Законодавець визначив інформаційну сферу як «сферу діяльності, пов'язану із створенням, розповсюдженням, перетворенням і споживанням інформації» (Федеральний закон «Про участь у міжнародному інформаційному обміні»), а інформаційні процеси як процеси виробництва, передачі , пошуку, отримання і поширення інформації (Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації», а також Федеральний закон «Про участь у міжнародному інформаційному обміні»). До інформаційних слід також відносити і процеси створення і застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.
Суспільні відносини, що підлягають правовому регулюванню в інформаційній сфері, виникають при виконанні саме цих інформаційних процесів [6]. Такі суспільні відносини називають інформаційними, а діяльність щодо здійснення інформаційних процесів - інформаційною діяльністю [7].
Для дослідження суспільних відносин, пов'язаних з інформацією та її зверненням, побудуємо модель інформаційної сфери (рис. 4).
Інформаційна сфера, виходячи з видів і способів подання інформації, особливостей її перетворення і звернення, може бути розділена на дві частини - основну частину або частину власне обігу інформації (кола на малюнку) і частину, що забезпечує звернення інформації (прямокутники на малюнку), кожна з яких в свою чергу поділяється на області. Основна частина включає три області, забезпечує - дві.
Дві головні:
Область створення та застосування інформаційних технологій та засобів їх забезпечення; Область створення та застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки
Три забезпечують:
Область виробництва і розповсюдження вихідної і похідної інформації; Область пошуку, отримання та споживання інформації; Область формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг.
Сьогодні діяльність в інформаційній сфері немислима без застосування автоматизованих інформаційних систем і банків даних, їх мереж, інших інформаційних технологій, заснованих на використанні засобів обчислювальної техніки, зв'язку і телекомунікацій. Впровадження інформаційних технологій створило нові можливості для прискорення та підвищення ефективності інформаційних процесів, підвищило якість інформаційного обслуговування і, по суті справи, зробило революцію в інформаційній комунікації. Були створені нові матеріальні носії інформації, що істотно відрізняються від традиційних, нові механізми її тиражування та розповсюдження. З'явилася додаткова область, що забезпечує основні області можливостями програмно-технічних засобів, засобів зв'язку та телекомунікацій - область створення та застосування інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.
Створення, перетворення і споживання інформації, особливо в умовах сучасних систем зв'язку та телекомунікацій, зажадало також акцентуватиме увагу на проблемах інформаційної безпеки (вірніше, безпеки в інформаційній сфері). Основним призначенням інформаційної безпеки можна вважати виявлення yгроз і захист: інформації від несанкціонованого доступу; інформаційних прав і свобод особистості; особистості, суспільства, держави від впливу помилкової, шкідливої інформації, дезінформації [8]. У цьому зв'язку з'являється ще одна забезпечує область - створення і застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки.
Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення виникла і розвивається в зв'язку з потребами всіх інших областей. У той же час жодна з основних областей немислима без застосування програмно-технічних та телекомунікаційних засобів.
Область створення та застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки забезпечує реалізацію інформаційних процесів виходячи з вимог безпеки особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері. Вона виникла і розвивається в зв'язку з потребами всіх чотирьох перерахованих вище областей і забезпечує їх безпечне функціонування.
Поділ інформаційної сфери на області умовно, оскільки всі вони тісно пов'язані між собою. Вихідна інформація створюється під впливом навколишнього середовища, а також на основі похідної інформації та відомостей з інформаційних ресурсів. Похідна інформація створюється на основі як вихідної інформації, гак і відомостей з інформаційних ресурсів. Інформаційні ж ресурси формуються на основі вихідної і похідної інформації, перш за все як «запаси» ретроспективної інформації. І, нарешті, в результаті споживання інформації знову створюється нова вихідна і похідна документована інформація, формуються або доповнюються інформаційні ресурси. Таким чином, замикається кругообіг руху інформації в інформаційній сфері (звернення інформації).
Один і той же чоловік (фізична особа) може виступати в якості різних суб'єктів у різних областях. Наприклад, автор наукового твору може працювати адміністратором банку даних у галузі інформаційних ресурсів, виступати споживачем інформації в галузі пошуку, отримання та споживання інформації, виступати в якості спеціаліста, що експлуатує інформаційну систему, а також брати участь в рамках галузі інформаційної безпеки при вирішенні питань захисту інформації.
Для виявлення суб'єктів, що беруть участь в інформаційних процесах, встановлення різновидів інформації, що циркулює в інформаційній сфері, розглянемо детальніше кожну із зазначених вище областей впродовж «життєвого циклу» обігу інформації.
Виробництво (створення) інформації
- Пошук, отримання і споживання інформації
- Обробка, зберігання, тиражування, передача і поширення інформації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Модель інформаційної сфери "
 1. Контрольні питання
  інформаційної сфери, інформаційних процесів та інформаційних відносин? 8. Перерахуйте методи правового регулювання, що використовуються в інформаційному праві. 9. Які методи можуть бути використані при вивченні науки інформаційного права? 10. Які інформаційні революції відбулися в історії розвитку цивілізації? У чому особливість останньої революції? 11. Перерахуйте основні риси
 2. Стаття 1394. Публікація відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок
  модель або промисловий зразок, що включають ім'я автора (якщо автор не відмовився бути згаданим у якості такого), ім'я або найменування патентовласника, назва і формулу винаходу або корисної моделі чи перелік істотних ознак промислового зразка та його зображення. Склад публікованих відомостей визначає федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 3. Контрольні питання
  інформаційно-правові норми "? 2. Сформулюйте поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається
 4. Стаття 1376. Заявка на видачу патенту на корисну модель
  модель (заявка на корисну модель) повинна стосуватися однієї корисної моделі або до групи корисних моделей, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності корисної моделі). 2. Заявка на корисну модель повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора корисної моделі та особи, на ім'я якого запитується патент, а також місця
 5. Стаття 1390. Експертиза заявки на корисну модель
  модель, що надійшла у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводиться експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 1376 цього Кодексу, їх відповідність встановленим вимогам і дотримання вимоги єдності корисної моделі (пункт 1 статті 1376), а також встановлюється, чи відноситься заявлене рішення
 6. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  модель основних напрямків захисту об'єктів інформаційної сфери та інститутів інформаційного законодавства, за допомогою нормативних приписів яких вирішується проблема правового забезпечення захисту їх інформаційної безпеки (мал.). Основні напрямки захисту інформаційної сфери 1 січня Захист інтересів особистості, суспільства, держави від впливу шкідливої,
 7. Контрольні питання
  інформаційною безпекою? 2. Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері ? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5. Які згідно Доктрині
 8. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І . Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 9. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
  інформаційному обміні »визначено поняття інформаційної безпеки як стан захищеності інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави. Відповідно до приписів Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» цілями захисту інформаційної сфери є (ст. 20):
 10. Стаття 1348. Співавтори винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
  модель або промисловий зразок спільною творчою працею, визнаються співавторами. 2. Кожен із співавторів має право використовувати винахід, корисну модель або промисловий зразок за своїм розсудом, якщо угодою між ними не передбачено інше. 3. До відносин співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і з
 11. Рекомендована література
  моделі цивільного обороту інформації / / Журнал російського права. 1999. № 9. 8. Шрейдер Ю.А. Про одну модель семантичної теорії інформації / / Проблеми кібернетики. Вип. 13. М.,
 12. 11.1.2. Правові аспекти Інтернет
  модель інформаційної сфери, розглянута в гл. 2. І тому при дослідженні цього середовища доцільно спиратися на інформаційний підхід, заснований в першу чергу на методах правової інформатики і правової кібернетики (див. гл. 3). Для вивчення особливостей віртуального середовища Інтернет, визначення ролі і місця права в системі суспільних відносин, що виникають в ній, проведемо декомпозицію
 13. Стаття 1347. Автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
  моделі чи промислового зразка визнається громадянин, творчою працею якої створено відповідний результат інтелектуальної діяльності. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, вважається автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, якщо не доведено
© 2014-2022  yport.inf.ua