Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах

. Одним із суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є право патентування зазначених об'єктів в іноземних державах. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в іноземних державах проводиться за таких умов:
заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного доку мента на винахід, корисну модель чи промисловий зразок до органу іноземної держави подати заявку на цей винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Установи України;
заявник, який бажає запатентувати винахід, корисну модель чи промис ловий зразок в іноземній державі зобов'язаний повідомити про це Установу України;
Установа України протягом трьох місяців від дати надходження повідом лення заявника про намір запатентувати винахід, корисну модель чи промисло вий зразок в іноземній державі, не повідомила заявника про заборону зарубіж ного патентування зазначеного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
У необхідних випадках Установа України може дозволити патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в іноземній державі раніше зазначеного строку.
У разі патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за процедурою договору про патентну кооперацію міжнародна заявка подається до Установи України.
При цьому слід пам'ятати, що зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей чи промислових зразків досить дорога процедура, яка потребує істотних валютних затрат. Тому при вирішенні питання про зарубіжне патентування слід виходити з його комерційної доцільності. Доцільність зарубіжного патентування зумовлюється такими факторами:
5 Охорона експорту. Якщо у виробах, продукції, обладнанні тощо, які екс портуються в іноземні держави, використано винаходи, корисні моделі та про мислові зразки, захищені патентами України. Обсяг експортних поставок такий, що робить доцільним патентування використаних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків в іноземних державах. В іншому разі винаходи, корисні моделі та промислові зразки можуть бути використані в зарубіжних країнах без дозволу українських власників патенту і без виплати їм будь-якої винагороди.
Зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей чи промислових зразків зумовлене будівництвом Україною цивільних чи промислових споруд у зарубіжних країнах. Під час такого будівництва можуть бути використані об'єк ти промислової власності, захищені патентами України. У такому разі для захис ту зазначених об'єктів має бути проведено зарубіжне патентування у тих кра їнах, де має проводитися будівництво.
Стосовно певних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків має бути припущення, що на них у деяких зарубіжних країнах може бути такий по пит, що є надія укласти із заінтересованими фізичними чи юридичними особами цих зарубіжних країн ліцензійні угоди. У таких випадках також попередньо вар то спочатку запатентувати зазначені об'єкти в цих країнах і таким чином позба вити їх можливості використати зазначені об'єкти без дозволу українських влас ників патенту.
Відповідно до законодавства України про промислову власність витрати, пов'язані з патентуванням винаходів, корисних моделей чи промислових зразків в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа, але не держава.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах"
 1. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  Поняття промислової власності. Другий вид творчості становить науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки
 2. Об'єкти правової охорони
  . Основними об'єктами промислової власності є результати винахідництва та промислові зразки. Винахідництво - один із найбільш поширених і масових видів творчості, який практично доступний кожному. Інша справа, що здатність до винахідництва у одних більша, у інших - менша. Країни з високорозвинутою економікою відзначаються високою винахідницькою активністю. Насамперед це варто віднести на рахунок
 3. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
  Права, які надаються суб'єктам права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, поділяють на дві групи: особисті немайнові і майнові права. До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може
 4. § 3. Право на селекційні досягнення
  Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат енергії, наполегливих пошуків, коштів, тривалого часу і великих зусиль. Це процес, який триває багато років, іноді навіть протягом життя кількох поколінь. Цей процес досить дорого коштує, що потребує великих коштів на його здійснення, він залучає великі колективи висококваліфікованих
 5. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
  . Як уже зазначалося, автор пропозиції, що має ознаки винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції компетентним державним органом, установою (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Державний департамент інтелектуальної власності). Для цього
 6. Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа, незалежно від віку. Суб'єктом права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок можуть бути як автори результату, так і його правонаступники - - будь-які фізичні і юридичні особи, яким автор передав своє суб'єктивне
 7. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
  Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняються державою і засвідчується патентом. Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки потребує виконання низки
 8. § 2. Класифікація юридичних фактів
  Усі численні юридичні факти в цивільному праві класифіковано залежно від їх індивідуальних особливостей, що дає змогу більш вільно орієнтуватися серед великої кількості юридичних фактів і чіткіше відмежовувати їх один від одного. Це, в свою чергу, сприяє правильному застосуванню цивільного законодавства суб'єктами цивільного права та правоохоронними органами. Класифікацію юридичних фактів
 9. Експертиза заявки
  . Експертиза заявки по суті (кваліфікаційна експертиза) проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням експертизи. Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені
 10. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  . Права, які надаються суб'єктам права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, прийнято поділяти на дві групи: особисті немайнові і майнові права. Особисті немайнові права. До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Але при цьому слід мати на
© 2014-2022  yport.inf.ua