Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002
У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.
Передмова
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 1 ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття цивільного права
§ 2. Предмет та метод цивільного права
§ 3. Функції права
§ 4. Принципи цивільного права
§ 5. Визначення цивільного права та його система
Глава 2 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
§ 1. Поняття та структура цивільного законодавства
§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства
§ 3. Дія цивільного законодавства
§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією
§ 5. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства
Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права
§ 2. Методи науки цивільного права
§ 3. Система науки цивільного права
§ 4. Наука цивільного права та інші юридичні науки
§ 5. Огляд літератури приватного цивільного права
§ 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання
Глава 4 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
§ 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн
§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн
§ 5. Юридичні особи у праві зарубіжних країн
Глава 5 ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин
§ 2. Елементи цивільно-правових відносин
§ 3. Види цивільно-правових відносин
Глава 6 ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Правоздатність громадян
§ 2. Дієздатність громадян
§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
§ 4. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
Глава 7 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 1. Поняття та ознаки юридичної особи
§ 2. Правоздатність юридичної особи
§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб
§ 4. Види юридичних осіб
Глава 8 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Держава Україна - суб'єкт цивільного права
§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах
Глава 9 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності територіальної громади та Автономної Республіки Крим
§ 2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим
Глава 10 ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§ 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно
§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав
§ 4. Гроші як об'єкт цивільних правовідносин
Глава ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
§ 1. Поняття юридичних фактів
§ 2. Класифікація юридичних фактів
Глава 12 УГОДИ (ПРАВОЧИНИ)
§ 1. Поняття та види угод (правочинів)
§ 2. Умови чинності угод (правочинів)
§ 3. Недійсні угоди (правочини)
§ 4. Види недійсних угод (правочинів)
§ 5. Умови і строки в угодах (правочинах)
Глава 13 СТРОКИ (ТЕРМІНИ). ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
§ 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві
§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів)
§ 3. Позовна давність
Глава 14 ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ
§ 1. Представництво
§ 2. Представництво за довіреністю
Глава 15 ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§ 1. Здійснення суб'єктивних прав
§ 2. Виконання цивільних обов'язків
§ 3. Забезпечення виконання обов'язків
§ 4. Захист суб'єктивних прав
Розділ II ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 16 ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
§ 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими
§ 2. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види
§ 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
§ 4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
Глава 17 ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
§ 1. Поняття здійснення та захисту особистих немайнових прав
§ 2. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи
Розділ III ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 18 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття власності та права власності
§ 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи
Глава ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
§ 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності
§ 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
§ 3. Зміст права власності
§ 4. Способи набуття і припинення права власності
§ 5. Встановлення моменту виникнення права власності
Глава ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ГРОМАДЯН)
§ 1. Загальні положення
§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності
Глава 21 ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
§ 1. Загальні положення
§ 2. Право власності кооперативів
§ 3. Право власності господарських товариств
§ 4. Право власності господарських об'єднань
§ 5. Власність об'єднань громадян
Глава 22 ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Загальні положення
§ 2. Підстави виникнення права державної та комунальної власності
§ 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних та комунальних підприємств і установ
Особливості правового статусу державних казенних підприємств
Особливості правового статусу комунальних підприємств, установ та організацій
Глава 23 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття права спільної власності
§ 2. Право спільної часткової власності
§ 3. Особливості деяких різновидів права спільної власності
Право спільної власності селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства
Особливості права спільної власності за участю організацій (юридичних осіб).
Особливості права спільної власності територіальних громад
Глава 24 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
§ 1. Розвиток законодавства про право власності подружжя
§ 2. Законний правовий режим майна подружжя
Роздільна власність подружжя
Укладення подружжям угод щодо їх спільного і роздільного майна
Поділ майна подружжя
§ 3. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом (договірний правовий режим майна подружжя)
Глава 25 РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
§ 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно
§ 2. Право володіння чужим майном
§ 3. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут)
§ 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
§ 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіций)
Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови
Права та обов'язки землекористувача
Глава 26 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття цивільно-правового захисту
§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
§ 3. Віндикаційний позов
§ 4. Негаторний позов
§ 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)
§ 6. Позов про визнання права власності
§ 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
Захист права власності осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими.
Засоби захисту прав власників у випадках втручання державних органів у здійснення власником його правомочностей та видання державними органами актів, які порушують права власників
Захист інтересів власників у надзвичайних ситуаціях
Захист права власності за позовами про визнання угод (правочинів) недійсними
Зобов'язально-правові засоби захисту права власності.
Розділ IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 27 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
§ 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності
§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
§ 1. Поняття та джерела авторського права
§ 2. Об'єкти авторського права
§ 3. Суб'єкти авторських відносин
§ 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право
§ 5. Поняття суміжних прав
Суб'єктивні суміжні права
Права виконавців.
Права виробників фонограм та відеограм
Права організації мовлення.
§ 6. Захист авторського права і суміжних прав
Види порушень авторського права і суміжних прав
Способи цивільно-правового захисту
Глава 29 ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
Об'єкти правової охорони
Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Експертиза заявки
Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
Обов'язки, що накладаються патентом
Оспорювання чинності патенту
Захист прав патентовласника
Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах
§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію
Складання, подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію
Права автора раціоналізаторської пропозиції та їх захист
§ 3. Право на селекційні досягнення
Подання заявки на сорт
Пріоритет сорту
Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
Формальна експертиза заявки на сорт.
Публікація відомостей про заявку на сорт
Кваліфікаційна експертиза заявки
Права та обов'язки власника патенту
Майнові права суб'єкта права на сорт рослин
Право автора сорту рослин на винагороду
Обов'язок власника патенту
Припинення дії патенту
Патентування сорту в іноземних державах
Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Глава ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
§ 1. Право на комерційне найменування1
Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
§ 2. Право на торговельну марку
Значення торговельної марки
Поняття та види знаків для товарів і послуг
Суб'єкти прав на знаки для товарів і послуг
Права та обов'язки, що випливають із свідоцтва на знак (марку).
Захист прав на знаки для товарів і послуг
§ 3. Право на зазначення походження товару, географічне зазначення
Підстави припинення правової охорони найменування місця походження товару
Розділ V ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
Глава ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
§ 1. Поняття та склад зобов'язання
Елементи зобов'язання
Суб'єкти зобов'язання
Об'єкти зобов'язання
Зміст зобов'язань
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань
Угоди (у тому числі договори).
Адміністративний акт.
Заподіяння шкоди та інші неправомірні дії
§ 3. Система цивільних зобов'язань
Глава 32 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
§ 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
§ 2. Свобода договору в цивільному праві
§ 3. Система цивільно-правових договорів
§ 4. Зміст і тлумачення договору
§ 5. Укладення, зміна та розірвання договору
§ 6. Загальна характеристика особливостей концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
Глава 33 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань
§ 2. Суб'єкти виконання зобов'язання
§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання
Строк виконання зобов'язання
Спосіб виконання
§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання
Глава 34 СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язань
§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
Завдаток
Порука.
Гарантія
§ 3. Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня"
§ 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Предмет застави
Форма та зміст договору застави. Припинення застави
Види застави
Глава 35 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
§ 2. Види цивільно-правової відповідальності
§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
Глава 36 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань
§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань
Зарахування.
Угода сторін
Відступне.
Прощення боргу
Неможливість виконання зобов'язання
Збіг боржника і кредитора в одній особі
Припинення зобов'язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - 2013 год
 2. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 3. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 5. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 11. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 12. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 13. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур'зин. Цивільне право: учебник - 2011 год
 15. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 1. - 2010 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 2 - 2010 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 1. - 2010 год
 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 2. - 2010 год
 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 1. - 2010 год
 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 2. - 2010 год
© 2014-2022  yport.inf.ua