Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання


Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу між ними немає. У цивільному праві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань. Перш за все визначаються основоположні поняття предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодавства, колізійних норм тощо; на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу формуються висновки та узагальнення. Цивільні закони не повинні розкривати зміст цивільно-правових категорій, які ними передбачаються. Це завдання цивільного права як науки і навчальної дисципліни. Тому система курсу "Цивільне право України", як і система науки цивільного права, деякою мірою ширша порівняно з системою цивільного права як галуззю права.
Курс "Цивільне право України" складається з таких розділів:
Вступ. Визначаються поняття, предмет, метод, функції сучасного цивільно го права, характеризуються елементи його системи. Розглядаються питання су часного цивільного законодавства: його поняття, співвідношення галузевого і комплексного законодавства; роль судової практики розгляду спорів у господар ських судах, в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодав ства; предмет науки сучасного цивільного права, її співвідношення з іншими юридичними науками та роль у здійсненні завдань економічної реформи, основні риси цивільного права зарубіжних країн.
Цивільні правовідносини. Розкриваються поняття, зміст, види цивільних правовідносин, а також правоздатність і дієздатність фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад. Висвітлюються питання про об'єкти цивільних прав, юридичні факти, угоди, представництво, позовну давність.
Особисті немайнові права фізичних осіб. Поняття, види, зміст, здійснення, захист особистих немайнових прав фізичних осіб. Немайнові права юридичних осіб.
Речове право. Поняття речового права. Підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти, види, захист речових прав.
Право власності. Поняття, зміст, здійснення, недоторканність права власності. Форми і види права власності. Право власності українського народу. Право приватної власності фізичних осіб. Право приватної власності юридичних осіб. Право власності держави і територіальних громад. Право спільної власності.
Захист права власності. Інші речові права.
5. Право інтелектуальної власності. Поняття, об'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ви ключні права на об'єкти інтелектуальної власності. Виключне право і право власності.
Авторське право. Суміжні права. Право промислової власності. Право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Право на захист нерозкритої інформації від незаконного використання. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
6. Зобов'язальне право. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Перехід прав кре дитора до третіх осіб.
Відповідальність за порушення зобов'язань. Припинення зобов'язань. Загальні положення про договори.
7. Окремі види зобов'язань. Відповідно до системи нового ЦК України налі-
чується більше сорока договірних зобов'язань і більше десяти видів недоговірних зобов'язань.
Щодо окремих видів договірних зобов'язань, то новий кодекс не тільки докладно регламентує традиційні цивільні договори (купівлі-продажу, роздрібної купів-лі-продажу, поставки, підряду, перевезення тощо) з урахуванням ринкових механізмів економічної системи України, але й нові види договорів, які цілком зумовлені становленням ринкових відносин в нашій країні. Йдеться про договори лізингу, факторингу, франчайзингу, договори банківського вкладу, банківського рахунку, кредитні договори тощо.
8. Недоговірні зобов'язання. Зобов'язання з односторонніх правомірних дій. Зобов'язання з публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Зобов'я зання з публічного обіцяння нагороди через конкурс.
Ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають із запобігання загрозі шкоди чужому майну.
Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя іншої людини.
II. Зобов'язання з правопорушень.
Зобов'язання, що виникають внаслідок створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб.
Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
III. Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення.
9. Спадкове право.
Аналіз основних проблем, що висвітлюються в даному курсі, спирається на Конституцію України, ЦК УРСР 1963 p., новий ЦК України та інші нормативно-правові акти. Для ілюстрування переваг і особливостей цивільно-правового регулювання суспільних відносин в українському цивільному законодавстві у відповідних випадках використовується метод порівняльного і критичного аналізу. До аналізу залучаються однойменні інститути ЦК Російської Федерації та цивільних кодексів інших країн СНД. З метою кращого засвоєння змісту цивільно-правових норм наводяться приклади з судової практики та практики розгляду спорів у господарських судах. З дискусійних питань цивільного права аналізуються погляди вчених, щоб студент мав можливість самостійно визначити своє ставлення до відповідної проблеми.
Курс цивільного права має на меті розв'язання таких завдань.
Пізнавальне завдання. За допомогою цього курсу студент повинен засвоїти зміст цивільно-правових інститутів, об'єктивні закономірності їх розвитку, а також суть цивільно-правових категорій, передбачених у цивільному законодавстві, (у тому числі й таких складних, як поняття майнових та цивільно-правових відносин, цивільно-правової відповідальності, права власності тощо). Чимало теоретичних питань цивільного права не викликають суперечок у цивілістичній літературі, проте деякі з них і досі є предметом гострих дискусій. У цих випадках наводяться аргументи на користь тих чи інших позицій.
Практичне значення. Вивчення курсу сучасного цивільного права не можна обмежити засвоєнням лише теоретичних положень і змісту цивільного законодавства, необхідно набути навички із застосування його норм до конкретних життєвих ситуацій. З цією метою у книзі наведено керівні роз'яснення пленумів Верховного Суду України, в яких аналізується і узагальнюється судова практика з різних категорій цивільних справ. Показано також практику розгляду спорів у господарських судах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання"
 1. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів». Оцінка майна здійснюється на основі положень (національних стандартів) оцінки майна (1440-2003-п, 1442-2004-п, 1655-2006-п, 1185-2007- п), що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методик та інших
 2. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
  системи. Особливої значимості набули положення ст. 4 закону, відповідно до якої визначалася основа економічної самостійності України і передбачалися три форми власності - державна, колективна, індивідуальна (особиста і приватна трудова) та інші, передбачені законом форми власності. Водночас Постановою Верховної Ради України "Про реалізацію Закону "Про економічну самостійність Української РСР"3
 3. § 4. Види юридичних осіб
  система фінансування діяльності бюджетних організацій. Вона будується на основі довгочасних стабільних економічних нормативів і фінансових форм, орієнтованих на кінцеві результати діяльності. Бюджетним організаціям, які досягли встановлених показників роботи, надається право направляти заощаджені кошти на свої соціальні та виробничі потреби. Зокрема, діяльність культурно-освітніх закладів
 4. § 1. Система курсу "Цивільне право" - науково-методична база його вивчення
  системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу між ними немає. У цивільному праві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань. Перш за все визначаються основоположні поняття предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодавства, колізійних норм тощо; на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу
 5. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
  система оподаткування (винні у самовільному зайнятті земельних ділянок, як правило, не сплачують плату за землю, яка включає земельний податок й орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності і входить у систему оподаткування); встановлений порядок охорони надр. 3. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, виступає конкретна земельна ділянка, під якою треба розуміти
 6. 1. Що являє собою відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням життя?
  систематичного та тривалого впливу на організм людини шкідливих факторів, що є характерними для даного виду професії. Так, наприклад, хронічний бронхіт є професійним захворюванням робітників, які працюють на шахтах, рудниках, відкритих кар'єрах тощо. Зокрема, в затвердженому постановою Кабінету Міністрів України "Переліку професійних захворювань" наводиться перелік робіт та виробництв, на яких
 7. § 1. Загальні положення
  система; системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення; кошти державного бюджету; Національний банк, інші банки та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що
 8. § 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
  системою примусу та заохочення. І саме завдяки праву на життя у правовій державі, де в повній мірі діють закони громадянського суспільства, права та законні інтереси громадян є пріоритетними між всіма іншими3. У літературі висловлюється й інша точка зору. Право - це свобода окремих індивідів творити свою волю. Воно реалізується внаслідок укладення угоди або договору. Вольовий акт передує угоді,
 9. § 5. Огляд літератури приватного цивільного права
  систему предмета і завдань цивільного права, розкриває вчення про джерела цивільного права: звичаєве право, закон, а також юридичні погляди народу і право юристів. Аналізуючи юридичні особи, Д. І. Мейєр характеризував Казну як юридичну особу. Розглядалися об'єкти цивільного права. До речових прав віднесено право власності і право на чужі речі. У зобов'язальному праві досліджувалася загальна
 10. § 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
  системі соціальних зв'язків. Конструкція "приватне право - публічне право" певною мірою є умовною, і її головне призначення полягає в тому, щоб встановити основні засади регулювання тієї або іншої групи суспільних відносин. Слід також уникати спрощень при визначенні цих понять і встановленні різниці між приватним і публічним правом. Найчастіше спрощення пов'язані з тим, що має місце
© 2014-2022  yport.inf.ua