Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

Майнові права суб'єкта права на сорт рослин

. Особа, яка одержала патент на сорт, стає власником патенту, який надає право виключного використання власного сорту і на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.
Виключне право власника сорту на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без його дозволу не може здійснювати щодо матеріалу сорту такі дії:
виробництво або відтворення;
доведення до кондиції з метою розмноження;
пропонування до продажу;
продаж або інший комерційний оборот;
вивезення за межі митної території України;
ввезення на митну територію України;
зберігання для будь-яких вищевикладених цілей.
Використання цих прав має здійснюватися у межах, передбачених законом. Будь-яка особа не може використовувати запатентований сорт без згоди власника патенту.
Власник патенту може передати право на патент будь-якій третій особі. Але якщо він не є автором сорту, то така передача може мати місце лише на тих умовах, на яких це право було одержано від автора сорту.
Права, що надаються патентом його власникові можуть бути передані ним або його правонаступником будь-якій третій фізичній чи юридичній особі повністю або частково. Передача прав оформляється ліцензійним договором, відповідно до якого власник патенту передає іншим особам право на використання сорту. Треті особи (ліцензіари) беруть на себе обов'язок вносити обумовлені ліцензійним договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.
Отже, слід звернути увагу на те, що власник патенту може передавати іншим особам як саме право на патент, так і права, що з нього випливають (на основі ліцензійного договору).
Договір на передачу права на патент і ліцензійний договір мають бути зареєстровані в Установі під загрозою їх недійсності.
Власник патенту чи його правонаступники можуть оголосити відкриту ліцензію на право використання сорту. Для цього вони мають право подати до Установи заяву для офіційного опублікування про надання будь-якому громадянинові чи юридичній особі відкритої ліцензії. За цією ліцензією будь-яка особа має право використати сорт на умовах, передбачених договором з власником патенту чи його правонаступниками.
У разі використання сорту на основі відкритої ліцензії збір за підтримку чинності патенту зменшується на 50 відсотків з початку року, який настає за роком публікації заяви про надання відкритої ліцензії.
Ліцензіар відкритої ліцензії має право в будь-який час відкликати свою заяву про надання відкритої ліцензії, якщо ніхто не виявив бажання нею скористатися.
Виключні права на сорт, передбачені патентом, у певних передбачених законом випадках можуть бути обмежені. Так, у разі невикористання сорту власни-
584ком патенту протягом перших трьох років, заінтересованим особам суд може видати примусову невиключну ліцензію. Прийняти таке рішення суд може за умов, що сорт протягом 3-річного строку не використовується, а власник патенту відмовився укласти з заінтересованими особами ліцензійний договір. 3-річний строк починає свій перебіг від дати прийняття рішення про видачу патенту. Не визнається порушенням патентних прав власника патенту на сорт, якщо він використовується:
а) в некомерційних цілях;
б) з експериментальною метою;
в) як вихідний матеріал для виведення інших сортів;
г) для товарної переробки або транзитного перевезення. Сорти, права на які в Україні не охороняються, можуть використовуватись тільки після проведення державного сортовипробування і занесення їх до Реєстру сортів рослин України.
Використання сортів, що занесені до Реєстру сортів рослин України, має здійснюватися з додержанням положень Закону про рослини. Тут варто звернути увагу на таке. Сорти рослин України, що охороняються патентом, можуть бути використані третіми особами тільки з дозволу власника патенту. Ці сорти занесено до Державного реєстру рослин України. Сорти, які в Україні не охороняються патентом, але занесені до Реєстру сортів рослин України (не до Державного реєстру, а просто до Реєстру), також можуть використовувати треті особи з додержанням положень Закону про рослини, тобто з дозволу автора сорту і виплатою винагороди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Майнові права суб'єкта права на сорт рослин"
 1. § 3. Право на селекційні досягнення
  майнові права автора сорту, власника патенту або ліцензії. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України2. Отже, далеко не всі виведені нові сорти рослин підпадають під правову охорону, а лише ті, які можуть бути визнані патентоспроможними. Об'єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві, одержане штучним шляхом або шляхом
 2. § 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності
  майнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Творець - це особа, результати інтелектуальної, творчої діяльності якої є або можуть бути визнані об'єктами права інтелектуальної власності. Коло суб'єктів, які визнаються "творцями", у законі (ст. 421 ЦК) не визначене і не обмежене якимось вимогами до їхнього віку, стану здоров'я дієздатності. У зазначеній нормі ЦК наведений лише
 3. § 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
  майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця
 4. § 3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
  майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання в процесі безпосереднього здійснення господарської діяльності (виробництво та реалізація товарів, виконання робіт і надання послуг). Частіше за все вони виникають на основі господарського інтересу і опосередковуються господарськими договорами. Організаційно - господарськими є відносини, що складаються між суб'єктами
 5. § 1. Загальні положення про право власності та інші речові права суб'єктів господарювання
  майнові права суб'єкта господарювання. Так, права та законні інтереси суб'єктів господарювання захищають шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання
 6. Що таке право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин?
  майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; - майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом; - майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породу тварин, засвідчене державною реєстрацією. Суб'єктом правовідносин, що виникають у процесі створення та використання сорту
 7. Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  майнові та немайнові права; г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця-учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення; ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця,
 8. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  майнові права. Досить часто винахід, корисна модель чи промисловий зразок можуть бути створені не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини, які прийнято називати співавторством. Але співавторство має місце лише тоді, коли воно має творчий характер. Надання технічної допомоги авторові іншими особами не є співавторством (наприклад,
 9. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
  права власності, проте на неї не видаються правоохоронні документи. Коло цивільно-правових відносин, що складаються у сфері науково-технічної діяльності і художньо-технічної творчості, досить широке. Воно охоплює відносини зі створення і використання винаходів, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, товарних знаків, корисних моделей, знаків обслуговування, нових сортів рослин,
 10. Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію
  майнові права закріплюються охоронним документом (патентом або свідоцтвом). Не є предметом цього злочину, зокрема: «ноу-хау»; знаки для товарів і послуг; фірмові найменування; твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми мовлення, кваліфіковані зазначення походження товару. Умисне порушення авторського права і суміжних прав,
© 2014-2022  yport.inf.ua