Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань


Неустойка. Неустойка завжди вважалася одним з найпоширеніших і популярних способів забезпечення виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 179 ЦК УРСР (це поняття в цілому зберігається і в ст. 572 ЦК України) неустойкою (штрафом, пенею) визнається певна грошова сума, визначена законом або дого-
6 вором, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у випадку прострочення виконання зобов'язання.
У ЦК України додатково зазначається, що неустойкою може бути не тільки грошова сума, а й інша майнова цінність. Це питання викликало жваві дискусії серед правознавців ще за часів кодифікації дореволюційного російського цивільного права. Як згадувалося в літературі, в матеріалах редакційної комісії, яка готувала проект Цивільного уложення, у зв'язку із формою неустойки (грошової або майнової) відзначалося, що хоч в основних нормах про предмет завдатку, відступного неустойки йдеться тільки про грошову оцінку, це робиться у зв'язку з потребами викладення, тобто юридико-технічними аспектами, а також і тому, що здебільшого їх дійсно виплачують у грошах. Однак і завдаток, і відступне, і неустойка можуть полягати у будь-якого роду речах і діях, причому відносини, що виникають у цьому випадку, нічим по суті не відрізняються від відносин грошового характеру, а тому на них поширюються відповідні правила1.
Стаття 552 ЦК України (і це є також новим положенням) передбачає, що неустойка стягується незалежно від наявності у кредитора збитків, спричинених невиконанням зобов'язання боржником.
В умовах планово-розподільчої економіки неустойка визнавалася безперечною "царицею" серед способів забезпечення виконання зобов'язання. Це можна пояснити передусім тим, що сума, на яку міг претендувати кредитор, у разі невиконання зобов'язання боржником, була визначена заздалегідь. Стягнення неустойки не пов'язувалося з необхідністю доводити розмір заподіяних збитків, а також причинний зв'язок між збитками, які могли виникнути у кредитора, і порушенням зобов'язання з боку боржника. Крім того, стягнення неустойки не перешкоджало можливому відшкодуванню збитків, якщо кредитор доводив наявність цих збитків, їх розмір і причинний зв'язок з правопорушенням. До того ж неустойка була засобом оперативного впливу на недбайливого боржника, оскільки давала можливість відразу після порушення зобов'язання швидко стягнути передбачену законом або договором грошову суму, яку боржник мав би сплатити незалежно від того, були якісь інші негативні наслідки в майновій сфері кредитора, чи ні.
Залежно від джерела встановлення неустойка поділяється на:
законну, тобто встановлену в нормативному порядку - в законі або іншо му правовому акті;
договірну, яка встановлюється безпосередньо в нормах договору (угоди), укладеного між сторонами.
Слід зауважити, що в умовах соціалістичної економіки законодавець активно використовував можливість встановлювати в законодавчих та інших підзаконних нормативних актах численну кількість неустойок. У літературі зазначається, що в 70-80-х роках у чинних' нормативних актах, які регулювали господарську діяльність, налічувалося понад три тисячі санкцій за порушення відповідних зобов'язань у сфері господарської діяльності2.
1 Брагинский М. Й., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положення. -С. 390-391.
Брагинский М. Й., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положення. - С. 392.
6 Стаття 204 ЦК УРСР, ст. 626 ЦК України дають можливість класифікувати неустойки залежно від можливого стягнення збитків. Відповідно до цього критерію неустойки поділяються на чотири види:
залікова;
штрафна;
виключна;
альтернативна.
Заліковою називається неустойка, що передбачає можливість стягнення як неустойки, так і збитків, але в тій частині, яка не покрита сумою неустойки.
Штрафною, або кумулятивною, визнається неустойка, яка підлягає сплаті понад розмір збитків, які заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.
Виключна неустойка обмежує відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань тільки сплатою неустойки і взагалі виключає можливість стягнення збитків.
Альтернативна неустойка передбачає можливість стягнення або неустойки, або збитків; але в цьому випадку кредитор повинен зробити вибір ще до того, як буде допущено порушення зобов'язання і встановлено розмір збитків. Отже, кредитор відповідно має визначитися з тим, чи буде стягуватися неустойка, чи будуть стягуватися збитки ще до того, як боржником було допущено порушення виконання зобов'язання.
Що стосується розміру неустойки, то відповідно до ст. 553 ЦК України розмір неустойки, визначений законодавством, може бути збільшений угодою сторін, сторони мають право і зменшити розмір неустойки, але тільки в тих випадках, які допускаються законом. У ст. 552 передбачається, що відсотки на неустойку не нараховуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань"
 1. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  способи забезпечення виконання зобов'язань поділяються на дві великі групи: 1) зобов'язально-правові способи, до яких належать неустойка, завдаток, порука та гарантія; 2) речово-правові способи, що об'єднують заставу і утримання. Неустойка. Неустойка завжди вважалася одним з найбільш поширених і популярних способів забезпечення виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 179 чинного ЦК
 2. § 6. Структура (система) цивільного права
  окремі розділи цивільного права. При цьому розділ 1 цивільного права охоплює його загальні положення. Наступні розділи, як правило, відповідають підгалузям цивільного права і, до того ж, у кожному з них є своя, умовно кажучи, иігальна" і "спеціальна" частини - загальні положення і спеціальні норми, шо регулюють окремі відносини. Від структури цивільного права як галузі слід відрізняти
 3. § 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань
  окремі засоби забезпечення зобов'язань. Крім того, всі засоби (види) забезпечення виконання зобов'язань пропонувалося також поділяти на 3 види, взявши за критерій поділу мету, для якої вони встановлюються, у поєднанні з характером самого засобу забезпечення. Таким чином виокремлюють засоби: 1) що встановлюють для боржника невигідні наслідки на випадок невиконання (неустойка, завдаток);
 4. § 5. Договір страхування
  окремі локальні акти - правила страхування, які підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. Поняття договору страхування. Згідно зі ст. 979 ЦК за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій
 5. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. Унітарним, згідно з ч. 4 ст. 63 ГК, є підприємство, яке створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який
 6. Який зміст договору поставки?
  окремі (часткові). Загальний строк поставки збігається по суті й зі строком дії договору. Якщо загальний строк поставки є відрізком часу, протягом якого постачальник повинен здійснити поставку всієї передбаченої договором кількості продукції, то окремі (часткові) строки визначають поставки продукції частинами, окремими партіями у межах строку дії договору. Ці строки сторони визначають самі, з
 7. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  окремі сектори цього ринку. Аналіз ділової стратегії включає аналіз різноманітних аспектів діяльності платника податку, таких як інновації та розробка нових продуктів, ступінь диверсифікації, схильність до ризику тощо. До ділових стратегій також включаються схеми проникнення на ринок та стратегії збільшення частки ринку, що може призвести до зниження прибутків внаслідок зменшення цін для
 8. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  окремі моменти, які, на його думку, потребували уточнення: 1. Визначено числовий показник, починаючи з якого вказані в пункті витрати повинні амортизуватися (якщо йдеться про Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», подібна норма не була чітко виписана, втім платниками податку фактично застосовувалася, враховуючи вимоги п. 8.7.1). 2. Визначено конкретну дату, яка має бути базою
 9. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  окремі види діяльності (страхові компанії, неприбуткові організації, нерезиденти), де порядок обчислення податку є дещо відмінний від стандартної методики. Тому порядок обчислення податку за такими видами діяльності надається у окремих профільних статтях даного розділу (статті 153, 156, 157, 158, 160 ПКУ). У даній статті законодавцем приділена значна увага особливостям нарахування податку в
 10. Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань.
  окремій особі та утриманням податку з цих доходів; ґ) за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення податковим органам відомостей про доходи громадян та за неперерахування податку з доходів при виплаті доходів ст. 163-4 КУпАП передбачає адміністративне покарання посадових осіб підприємств та громадян - суб' єктів підприємницької діяльності у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 2 до 3