Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

ПЕРЕДМОВА


У період активного становлення правової держави та пошуку механізмів належного забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, інтересів держави все більшої актуалізації набуває проблема удосконалення механізму їх цивільно-правового захисту. Однак цивільне законодавство містить багато нерозв'язаних питань, у зв'язку з чим розробка теоретичних засад основних цивільно-правових інститутів є безперечно актуальним напрямом наукового пошуку. Особливої актуальності та гостроти вона набуває внаслідок прийняття 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), який є ґрунтовною спробою законодавця врегулювати суспільні відносини приватноправового характеру.
Оновлення концепції цивільного права України і обумовило появу цього підручника, який певною мірою покликаний сприяти заповненню існуючих прогалин як у забезпеченні навчального процесу, так і в розвитку науки цивільного права.
Підручник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається з двох розділів: "Договірні зобов'язання" та "Недого-вірні зобов'язання", в яких послідовно і ґрунтовно висвітлюються основні цивільно-правові інститути, сталі та загальновизнані погляди і концепції, а також власні позиції авторів щодо окремих складних, проблемних і суперечливих питань науки цивільного права.
Головна мета запропонованого читачеві підручника - у доступній формі допомогти набути правові знання з питань цивільного права. Теоретичний матеріал, приклади з судової практики, рекомендована література сприятимуть, на погляд авторів, повному та глибокому засвоєнню основних інституцій цієї галузі права.
Підручник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, вчених, юристів-практиків та інших читачів, яких цікавлять проблеми цивільного права.
Автори будуть вдячні читачам за зауваження і пропозиції, спрямовані на удосконалення підручника, і намагатимуться їх врахувати в процесі подальшої роботи.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "ПЕРЕДМОВА"
 1. Передмова
  Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст М.Т. Ціцерон Кроки Уряду України щодо стабілізації економіки ще контрастніше висвітлили недоліки існуючої податкової системи. Численні зміни, що перманентно вносилися до податкового законодавства і були спрямовані на вдосконалення податкової системи України, призвели до прийняття великої кількості
 2. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
  Відповідно до закону авторові належать особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням будь-якого твору науки, літератури чи мистецтва. Для виникнення і здійснення авторських прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права, який вміщується
 3. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
 4. Передмова
  Підручник є першим у незалежній Україні двотомним виданням, в якому відповідно до нової вузівської навчальної програми повно та всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути. Цивільне право - одна з основних і найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін, що обов'язково вивчається в усіх вищих та середніх юридичних навчальних закладах і на юридичних факультетах. Без знань
© 2014-2022  yport.inf.ua