Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Регулювання майнових відносин.

Норми приватного права не отримали самостійного розвитку в традиційному право Китаю, хоча дієслово "ю" в значенні "мати власність" відомий був Китаю ще з кінця Чжоу (IV - III ст. До н.е.).
Верховна державна власність на землю співіснувала в Стародавньому Китаї з общинним і приватним землеволодінням селян.
Земля в Китаї стала продаватися і купуватися, дробитися на дрібні ділянки або концентруватися у великі наділи, але, які б перетворення землекористування перетерплювало, приватний чи колективний власник міг розпоряджатися лише правом володіння нею, ніколи не перехідним в повну приватну власність. На цьому шляху стояло всесильна держава, сохранявшее незмінно свою керівну роль в господарському житті. "Азіатська" соціально-економічна структура виключала правові і політичні гарантії, які могли б створити умови для процвітання приватної власності взагалі, на землю особливо. Кризовий для такої структури зростання приватної власності негайно волік за собою реформи, що відновлюють економічний контроль держави.
Незважаючи на ранній перехід основної маси общинної землі в приватне володіння, громада ще в I ст. до н.е. могла вступати в договірні поземельні відносини як самостійна сторона, а присутність представника громади було неодмінною умовою при здійсненні поземельних угод. Відповідно до джерел I в. н.е. укладати договори купівлі-продажу землі могли жінки та державні раби. Поземельна угода (купча фортеця) заносилася червоною кіновар'ю на мідну дошку, що було відображенням раніше поширеного звичаю записувати подібні угоди кров'ю жертовних тварин. Поряд з купівлею-продажем поширений був договір оренди землі, як правило, на умовах іспольщіна, її заклад. Широко були поширені також договори найму людей, лихварського позики, умови яких регулювалися звичаєвим правом.
З метою заохочення землеробства з найдавніших часів існувало право кожного займати безгоспні або покинуті землі. Після закінчення певного терміну ці землі записувалися в кадастр як приватні за обробними їх.
У Стародавньому Китаї часто видавалися закони, які в тій чи іншій мірі відображали вимоги захисту дрібного селянського землеволодіння. Це особливо яскраво проявилося в I ст. до н.е. у зміні державної політики щодо осіб, які потрапили в рабство за борги, і щодо рабовласництва. Звичай закладати дітей за борги, які ставали рабами, якщо не були викуплені протягом трьох років, існував повсюдно.
У I в. н.е. імператор Уді видав рескрипт про звільнення всіх звернених раніше в державних рабів і рабинь, "якщо колишніми законами не було передбачено покарання за вчинення ними злочинів". Були звільнені в ряді областей Китаю також раби, що продали себе через голод і насильно продані в рабство, а також жінки, віддані в наложниці. Заборонено було таврування рабів, а до осіб, "силою чінівшім перешкоди" визволенню рабів, було наказано застосовувати покарання "відповідно до закону про насильницьку продажу людей в рабство".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Регулювання майнових відносин. "
 1. Глава 29. Правове регулювання відносин щодо укладення та розірвання шлюбу за участю іноземців, майнових і сімейних відносин
  Глава 29. Правове регулювання відносин щодо укладення та розірвання шлюбу за участю іноземців, майнових і сімейних
 2. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 3. Контрольні питання
  Які сфери виникнення колізій у шлюбно-сімейному праві? 2. Колізійні принципи, що регулюють питання форми шлюбу. Колізійні принципи, що застосовуються до матеріальних умов шлюбу. 3. Назвіть багатосторонні угоди в галузі регулювання шлюбно-сімейних відносин. 4. Які колізійні норми, які стосуються висновку і розірвання шлюбу? 5. Коллизионно-правове регулювання
 4. Контрольні питання
  Які колізійні формули прикріплення використовуються в національному праві європейських країн в галузі регулювання трудових відносин? 2. Яка характеристика коллизионно-правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи
 5. 2. Особливості цивільних правовідносин
  Цивільні правовідносини - один з видів правовідносини. В силу цього їм притаманні як загальні риси і ознаки, характерні для всіх правовідносин, так і специфічні, зумовлені тим, що цивільні правовідносини виникають в результаті цивільно-правового регулювання майнових і деяких особистих немайнових відносин. Інакше кажучи, специфічні риси і ознаки цивільних
 6. 3. Функції цивільного права
  Цивільне право як складова частина (елемент) єдиної правової системи має властивими йому особливими функціями або завданнями. Функції правової галузі також характеризують її місце в системі права, оскільки окремі галузі різняться за змістом і характером виконуваних ними функцій. Основними функціями цивільного права є регулятивна і охоронна. Особливістю
 7. 1.1. Поняття, предмет і метод цивільного права
  Цивільне право регулює майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми, пов'язані з ними особисті немайнові відносини і передбачені цивільним законодавством не пов'язані з майновими особисті немайнові відносини між суб'єктами цих відносин . Предметом цивільного права є майново-вартісні відносини і особисті
 8. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  В аграрному, як і в інших галузях права, методи правового регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані д-вою способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на
 9. § 1. Загальна характеристика сімейного права
  Серед врегульованих правом численних суспільних відносин, в які вступає людина в своєму житті, шлюбно-сімейні відносини являють собою комплекс складних суспільних взаємозв'язків, з одного боку, заснованих на спорідненості або спрямованих на створення такого споріднення, з іншого боку, що носять майновий характер і традиційно регульованих нормами цивільного права.
 10. 1.2. Відмежування цивільного права від інших галузей права
  Цивільне та адміністративне право. У будь-якій сфері діяльності людини існують організаційні відносини. Організаційні відносини, які пов'язані з розподілом, обміном або споживанням, пов'язані з майново-вартісними відносинами. Наприклад, для торгівлі алкоголем необхідно отримати ліцензію державного органу. Між організацією торгівлі і державним органом виникають
 11. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття і предмет підприємницького права. 2. Правове регулювання підприємницької діяльності. 3. Банкрутство (неспроможність). 4. Захист майнових прав та інтересів
 12. 24. Поняття цивільного права
  Цивільне право - система правових норм, що регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності та майновій самостійності їх учасників. Предмет цивільного права об'єднує дві групи відносин - майнові та особисті (немайнові). Майнові відносини складаються з приводу майна, яке включає в себе: 1) речі;
 13. Контрольні питання
  Які найбільш широко поширені види договорів, що застосовуються в різних областях міжнародної торгівлі в широкому сенсі слова? 2. Яка система правового регулювання цивільно-правових договірних відносин міжнародного характеру? 3. Яка сучасна практика, наявна в різних державах, коллизионно-правового та матеріально-правового регулювання договору міжнародної
 14. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  Механізм адміністративно-правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий
 15. 1. Поняття та види зобов'язань з майнового страхування
  Зобов'язання по майновому страхуванню - це зобов'язання, що оформляються договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, завданих матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності,
 16. 35. Поняття цивільного права
  Цивільне право є основоположною складовою частиною правової системи держави, закріплює правила , за якими існує суспільство. Цивільне законодавство (єдина внутрішньо узгоджена система норм) складається з: 1. Цивільного кодексу РФ. За структурою ГК РФ ділиться на частини, розділи, підрозділи, глави параграфи, статті: а) частину першу Кодексу складається з трьох розділів :
 17. Контрольні питання до розділу 10
  1. Поняття і склад сім'ї. 2. Здійснення і захист сімейних прав. 3. Умови та порядок укладення шлюбу. 4. Перешкоди до укладення шлюбу. 5. Особисті та майнові правовідносини подружжя. 6. Можливість укладення шлюбного договору. 7. Аліментні правовідносини подружжя. 8. Припинення шлюбу, судовий і позасудовий порядок. 9. Недійсність шлюбу. 10. Особисті та
 18. 12. Закон «Про авторське право і суміжні права»
  Закон РФ від 9 липня 1993 № 5351I «Про авторське право і суміжні права» детально регламентує відносини у сфері авторського права і суміжних прав. Закон складається з 5 розділів і 53 статей. Перший розділ «Загальні положення» закріплює предмет регулювання даного Закону (відносини, що виникають у зв'язку із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право),
 19. И
  Іменні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 423 Імперативне регулювання приватних відносин I, 1, § 1 (2) - с. 4 Імперативні строки III, 17, § 1 (3) - с. 627 Майно як об'єкт цивільних правовідносин II, 11, § 1 (4) - с. 398 - 400 Майнові комплекси - поняття І. до II, 11, § 2 (4) - с. 407 - підприємство як І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 408 - кондомініум як І. к. II,
 20. 1. Відносини, що регулюються цивільним правом
  Суспільні відносини, які регулюються цивільним правом, складають його предмет. У нього входять дві групи відносин. По-перше, це - майнові відносини, які являють собою відносини, що виникають між людьми з приводу майна - матеріальних та інших благ, що мають економічну форму товару. Як товар названі блага можуть відчужуватися від їх володарів, переходячи від
© 2014-2022  yport.inf.ua