Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є затверджений учасниками статут, зміст якого може бути таким. Зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю Статут затверджений Рішенням зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул" Протокол № 1 від 20 серпня 200_р. Зареєстровано виконкомом Правобережної районної ради м. Дніпропетровська Розпорядження №__ " " 200 р. Голова виконкому ___ Терещенко В.В. СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГУЛ" 1. Загальні положення 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Регул", надалі - "Товариство", створене відповідно до установчого договору про утворення спільної часткової власності у формі господарського товариства як суб'єкта підприємницької діяльності, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про господарські товариства". 1 2. Цим Статутом регулюються правовідносини учасників спільної часткової власності, форми і засоби господарської діяльності, порядок формування його майна, розподілу прибутків, відшкодування збитків, а також інші питання діяльності Товариства. З дня державної реєстрації Товариство набуває прав юридичної особи, веде власний баланс, відкриває розрахунковий та інші необхідні рахунки в банках, одержує власну печатку й штамп, а також має інші необхідні для здійснення статутної діяльності атрибути. 1.3. Учасниками Товариства є: - Филимонов Филимон Филимонович, що мешкає за адресою м- Дніпропетровськ, вул. Правди, 6. - Сидоров Сидір Сидорович, що мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Довженка, 1. - Федоров Федір Федорович, що мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Довженка, 9. . - Шевченко Тарас Петрович, що мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Дніпровська, 3. - Петров Петро Петрович, що мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 5. 1.4. Юридична адреса товариства: 491111, Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 11. 1.5. Метою утворення Товариства є об'єднання фінансових засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах. 1.6. Предмет діяльності Товариства: - виробництво будівельних матеріалів та конструкцій; - промислове і цивільне будівництво; - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції; оптова і роздрібна торгівля, комісійні, представницькі, постачальницько-збутові послуги на ринку товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції та сировинних ресурсів (включно нафтопродуктів); організація підприємств громадського харчування; рекламно-інформаційна діяльність. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій. 2. Статутний фонд, майно Товариства, планування і фінанси 2.1. Статутний фонд Товариства, визначений відповідно до Установчого договору, становить 20 000 грн і включає такі внески учасників Товариства: - Филимонов Ф.Ф. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Сидоров С.С. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Федоров Ф.Ф. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Шевченко Т.П. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Петров П.П. - 4000 - 20 % статутного фонду. Не пізніше ніж за три дні до реєстрації Товариства кожний з Учасників зобов'язаний внести на тимчасовий рахунок Товариства ЗО % свого внеску (вкладу).Частина, яка залишилась, вноситься на рахунок Товариства протягом року з дня реєстрації. На повний вклад учасника Товариства видається свідоцтво, що е цінним папером. 2.2. Порядок збільшення статутного фонду, а також правовідносини, пов'язані з виділом частки (внеску) учасника та правонаступництвом (спадкоємством), регулюються Установчим договором. 2.3. Джерелами формування основних засобів та обігових коштів Товариства, поряд з внесками, є: - прибуток від господарської діяльності; - прибуток від придбаних цінних паперів, дивіденди а інших джерел; - кредити; - інші, незабороненої законом джерела. 2.4. На основі власного майна Товариство, згідно з рішеннями зборів учасників, має право: - засновувати філії, представництва та інші підрозділи; - брати участь в інвестиційній діяльності шляхом входження в інші господарські товариства чи утворення дочірніх підприємств; - входити в асоціації та інші об'єднання підприємств; - здійснювати усі види не заборонених законом правочинів; - набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду майно; - одержувати патенти (свідоцтва) на об'єкти промислової (інтелектуальної) власності і авторського права; - купувати акції та інші цінні папери з додержанням законодавства про цінні папери. 2 5. Зборами учасників Товариства визначаються види, розмір, порядок створення та використання фондів. Поряд зі Статутним, обов'язковими є резервний фонд і фонд дивідендів. 2.6. Резервний фонд створюється у розмірі 25 % статутного фонду відрахування до резервного фонду здійснюється щороку в розмірі 5 % чистого прибутку Товариства до повного його формування. 2.7. Фонд дивідендів створюється шляхом відрахування частини чистого прибутку у розмірах, що визначаються зборами учасників залежно від результатів господарської діяльності. 2.8. Порядок формування та використання фондів Товариства встановлюється окремими Положеннями про фонди, що затверджуються зборами учасників Товариства, 2.9. Планування діяльності товариства здійснюється зборами учасників, а реалізацію цих планів здійснює виконавчий орган Товариства - адміністрація, яку очолює директор. 2.10. Структура, штати, форми оплати праці та Інші внутрішньогосподарські акти, крім віднесених до компетенції зборів учасників, затверджуються директором Товариства. 3. Взаємовідносини учасників щодо майна Товариства, порядок розподілу прибутків та відшкодування збитків 3.1. Учасники Товариства розпоряджаються його майном згідно з правом учасників сумісної часткової власності. Частка кожного з них у цьому майні пропорційна внескам у статутний фонд. Рішення, пов'язані з розпорядженням майном, приймаються учасниками товариства спільно у порядку та за правилами, встановленими Установчим договором. "Питання виходу учасника з Товариства, виділу частки, викупу її Товариством, введення нових учасників та інші правовідносини сторін за Установчим договором розв'язуються відповідно До Установчого договору. 3.2. Розподіл прибутку Товариства здійснюється у пропорції До часток (вкладів) учасників у статутний фонд. Прибуток, за Рішенням зборів учасників, може вкладатися у фонди Товариства. Зміна частки учасника у статутному фонді допускається тільки згідно з рішенням зборів учасників. 3.3. За боргами Товариства його учасники несуть відповідальність у межах своїх часток у його майні. Товариство не несе відповідальності за особисті зобов'язання учасника. У разі недостачі майна учасника, який відповідає за особисті зобов'язання, кредитори мають право вимагати виділу його частки в грошовому виразі. Наслідки такого виділу і його правила визначаються Установчим договором. Учасник, що завдав своїми діями збитки Товариству, відшкодовує ці збитки за рахунок своєї частки в майні Товариства з відповідним її зменшенням, аж до виключення учасника зі спрямуванням його частки в майні Товариства на відшкодування збитків. У разі недостатності цього майна учасника невідшкодована частина стягується згідно з цивільним судочинством. 3.4. Виключення учасника з Товариства може мати місце і за порушення положень цього Статуту, Установчого договору, а також за невиконання обов'язків, покладених на нього зборами учасників, включаючи майнові (фінансові) зобов'язання, а також на підставах, передбачених Установчим договором. 3.5. Матеріальна відповідальність посадових осіб та інших працівників Товариства здійснюється за правилами та в порядку, встановленому законодавством про працю. 4. Органи управління, порядок їх формування і компетенція 4.1. Вищим органом управління Товариством є збори його учасників - громадян, зазначених у ст. 2.1 Статуту. У разі введення до складу учасників нових осіб, у тому числі юридичних, вони входять до складу вищого органу управління. Юридичну особу на зборах учасників представляє її уповноважений. Збори обирають голову на річний термін. Голова зборів учасників товариства готує питання, що підлягають розгляду на зборах, фіксує рішення зборів у книзі протоколів. Він не має права втручатися у господарсько-розпорядчі функції адміністрації Товариства. У разі прийняття зборами учасників рішень кожний з учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну його частині у статутному фонді. 4.2. До компетенції зборів учасників Товариства належать такі питання: а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; б) зміна Статуту; в) обрання і відкликання керівника адміністрації (виконавчого органу Товариства) та голови ревізійної комісії; г) затвердження річних звітів Товариства, включаючи його філії, та висновки ревізійної комісії, встановлення порядку розподілу прибутку та покриття збитків; д) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження Положень про них, а на час між зборами учасників цю функцію виконує директор Товариства; е) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, що призначаються зборами, з виконанням цієї функції директором щодо інших посадових осіб Товариства; є) затвердження правил розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, що готуються директором, крім віднесених зборами учасників до компетенції директора; ж) визначення умов праці посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, тільки в частині осіб, що призначаються зборами учасників; з) зміна статутного фонду; і) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків, а також прийняття рішень про придбання Товариством частки учасників; к) виключення учасника з Товариства. Одностайність у вищому органі необхідна у разі прийняття рішень з питань, перелічених у пунктах "а", "б" і "к" цієї статті. Прийняття рішень у зазначених вище пунктах є винятковою компетенцією зборів учасників Товариства. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів. 4.3. Збори учасників вважаються правомочними, якщо на зборах присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше ніж 60 % голосів, а з питань, що вимагають одностайності, - усі учасники. Будь-хто з учасників має право вимагати розгляду внесеного ним питання за умови, що воно було ним внесено на збори не пізніше ніж за 25 днів до їх початку. Книга протоколів повинна бути у будь-який час представлена учасникам. На їх вимогу голова зборів видає посвідчені ним витяги з книги протоколів. 4.4. Збори учасників проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові збори учасників скликаються головою, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також на вимогу керівника адміністрації чи голови ревізійної комісії. Право на позачергове скликання зборів мають учасники, що мають у сукупності не менш як 20 % голосів. Збори учасників мають право приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного зборів. 4.5. Виконавчий орган (адміністрацію) Товариства очолює директор, що обирається (чи призначається) з учасників Товариства або осіб, не є його учасниками. З директором допускається укладення трудового контракту. Директор не може бути головою зборів учасників Товариства. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім віднесених до виняткової компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини прав, що належать їм, - до компетенції директора. Директор підзвітний зборам учасників й організує виконання їх рішень. Директор має право: без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, судовими закладами; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати правочини від імені Товариства; видавати накази і розпорядження, обов'язкові для усіх співробітників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства. Директор не має права без згоди зборів учасників здійснювати правочини від імені Товариства на свою користь (а також в інтересах своїх корпоративних прав поза цим Товариством). Відкликання директора з посади здійснюється зборами учасників на підставах, передбачених КЗпП України, цим Статутом і умовами трудового контракту. 4.6. Контроль за діяльністю адміністрації здійснюється ревізійною комісією в кількості трьох осіб на чолі з головою комісії, що призначаються зборами учасників. Директор і головний (старший) бухгалтер не можуть бути членами ревізійної комісії. Перевірка діяльності адміністрації здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу окремих учасників. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень. Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія складає підсумок за річними звітами та балансами. Вона зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів учасників, якщо постала загроза інтересам Товариства чи мають місце зловживання посадових осіб Товариства. 5. Зовнішньоекономічна діяльність 5.1 Зовнішньоекономічну діяльність Товариство здійснює відповідно до статутних напрямів діяльності як самостійно, так і при посередництві спеціалізованих підприємств, організації цієї сфери діяльності. 5.2. Товариство має право на власний рахунок і на одержання -кредитів від своїх зарубіжних партнерів, з додержанням законодавства України про валютне регулювання і контроль. 5.3. Для реалізації цієї діяльності Товариство має право відкривати за межами України свої дочірні підприємства, представництва та інші підрозділи. 6. Трудовий колектив, повноваження його органів, соціальна Діяльність Товариства 6.1. Трудовий колектив Товариства складається з усіх громадян, що перебувають у трудових відносинах з Товариством. Членами трудового колективу можуть бути учасники Товариства. 6.2. Інтереси трудового колективу представляє його виборний орган - профспілковий комітет, порядок обрання та компетенція якого визначені законодавством про професійні спілки. 6.3. Головною формою регулювання відносин між адміністрацією та трудовим колективом є колективний договір, що укладається щороку, зміст якого повинен відповідати Закону України "Про колективні трудові договори". 6.4. Товариство забезпечує безпечні умови праці та несе відповідальність за шкоду, завдану працівникові з вини Товариства. 6.5. Товариство здійснює професійну підготовку та перепідготовку працівників, надає пільги тим, що навчаються. 6.6. За узгодженням між адміністрацією і органом, який представляє трудовий колектив, у Товаристві можуть встановлюватися додаткові пільги працівникам за рахунок коштів Товариства. 7. Умови ліквідації, реорганізації Товариства 7.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації чи ліквідації. 7.2. Товариство ліквідується: - згідно з рішенням зборів учасників; - згідно з рішенням суду; - у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 7.3. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням зборів учасників, з додержанням вимог законодавства про правонаступництво. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, здійснюється між його власниками відповідно до Установчого договору. За наявності спору розподіл припиняється до судового рішення за суттю спору. 7.4. У разі ліквідації Товариства орган, який виніс рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до ст. 20 Закону України "Про господарські товариства". 7.5. Товариство вважається ліквідованим з дня внесення запису про ліквідацію до державного реєстру. Голова зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Регул" ___ (Шевченко Т.П.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?"
 1. § 6. Виникнення та припинення юридичних осіб
  який вона створена, або з досягненням мети, заради якої вона створена. Ліквідація юридичної особи, вирішення питань, що виникають при цьому, розгляд фінансових претензій тощо проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про
 2. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
  який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, в тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені ЦК та законом, що регулює питання створення,
 3. § 1. Загальні умови створення господарських організацій
  який визначає правове положення такого чи іншого суб'єкта діяльності реєстрації в уповноваженому державному органі. Документи, що подаються на державну реєстрацію, повинні відповідати встановленим в законодавстві вимогам. Застосовується при створенні юридичних осіб з одним учасником (приватних підприємств, господарських товариств з одним учасником, підприємств, заснованих на власності об'єднань
 4. Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?
  який поступається своїм правом, називається цедентом, а особа, яка права набула, - цесіонарієм. Наприклад, позикодавець, одержавши лише частину боргу від позичальника, передає розписку на решту боргу своєму братові, який стає кредитором (цесіонарієм) у зобов'язанні, що виникло на підставі договору позики. Цесія має бути здійснена у тій самій формі, що й дії, на яких вона ґрунтується. В
 5. Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?
  статутного предмета діяльності Орендаря. 1.2. Термін оренди - три роки від дня укладення договору. Якщо по закінченні цього терміну жодна зі сторін письмово не заявить про його припинення, договір вважається продовженим на такий же термін та на таких же умовах. 1.3. Орендна плата встановлюється в розмірі 300 грн щомісяця. Внесення орендної плати на розрахунковий рахунок Орендодавця проводиться
 6. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Т-Ю
  який визначається статутом. До товариства з додатковою відповідальністю застосовують правила Цивільного кодексу України про товариства з обмеженою відповідальністю - якщо інше не передбачено установчими документами товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю - засноване однією або кількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчим документом
 7. § 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління
  який має Винник О. Имущественная самостоятельность как необходимое условие для осуществления предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 30. - С. 3-6. Там само. права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Перелічені ознаки підприємств у цілому притаманні
 8. § 2. Власність кооперативів
  який формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу. Пайові внески - це грошові кошти та матеріальні ресурси у вартісному вираженні, що їх вносять громадяни та юридичні особи для створення і діяльності кооперативів та їх об'єднань, які створюються на засадах членства. Обов'язкові розміри паю встановлюють загальні збори членів-засновників кооперативу. Розмір паю для вступників у
 9. § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
  який уклав трудовий договір (контракт) з власником підприємства або уповноваженим ним органом відповідно до вимог ст. 21 КЗпП. Законодавство про працю формально не обмежує максимальних розмірів оплати праці, а лише зумовлює встановлен- ' До суспільного виробництва в даному випадку ми відносимо підприємства державного і приватного сектора економіки. ня мінімального розміру заробітної
 10. § 2. Правоздатність юридичної особи
  який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника і трудового колективу. Керівник підприємства наймається (призначається) власником або уповноваженим ним органом, з ним укладається контракт (договір). Керівник підприємства самостійно розв'язує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції інших органів управління цього підприємства.
© 2014-2022  yport.inf.ua