Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

13.3. Права та обов'язки сторін за договором

морського страхування
Обов'язковою умовою при укладенні договору морського страхування і його виконання сторонами є їх сумлінність. У першу чергу це стосується страхувальника, який повинен піклуватися про застраховану інтересі так, як якщо б він не був застрахований. Недотримання даної умови тягне за собою визнання договору страхування недійсним. У зв'язку з цим страхувальник зобов'язаний негайно, як тільки це стане йому відомо, повідомити страховика про всякому істотну зміну, що сталася з об'єктом страхування або відносно останнього (перевантаження, зміна способу перевезення, пункту вивантаження, відхилення від обумовленого або звичайного шляху прямування і т . п.). Така зміна, що збільшує небезпеку для об'єкта страхування, дає страховику право переглянути умови договору або зажадати сплати додаткової премії. Якщо страхувальник не погодиться з цією умовою, то договір страхування припиняється з моменту настання подібних змін. Неповідомлення страховика відомостей про ці зміни позбавляє страхувальника права на отримання страхового відшкодування у разі виникнення збитків. При цьому за страховиком зберігається право на отримання передбаченої договором премії.
Таким чином, основним обов'язком страхувальника є сплата страхової премії або внеску, розмір і ставка яких обумовлені в договорі. Після виконання цього обов'язку страхувальник має право вимагати від страховика видати йому страховий поліс, в якому засвідчується наявність і зміст вже укладеного договору страхування. Поліс є договором страхування, має односторонню спрямованість і займає особливе місце серед страхових документів (після його видачі документи, якими договір оформляється, втрачають силу). Поліси по страхуванню вантажів можуть передаватися іншим особам відповідно до умов передачі товаророзпорядчих документів. Правове значення поліса полягає також у тому, що його уявлення необхідно для отримання страхового відшкодування за договором морського страхування. Право на отримання страхового відшкодування може належати лише особі, яка має страховий інтерес. У зв'язку з цим поліс виписується на ім'я особи, до якої перейшло право на застраховане майно.
Разом з тим страховий інтерес, виникнувши у певної особи, може потім перейти до інших осіб разом з переходом до них прав на застраховане майно. У разі відчуження застрахованого вантажу договір морського страхування зберігає силу. При цьому всі права та обов'язки страхувальника переходять до набувача вантажу. Відповідно підлягає передачі і поліс. Передача поліса проводиться шляхом вчинення на ньому передавального напису, яка може бути іменний (містити ім'я особи, якій передається поліс) або бланкової, тобто складатися з одного лише підпису особи, що передає поліс. В останньому випадку поліс стає представницькими і надалі може передаватися шляхом вручення.
Страховик може обмежити свою відповідальність, вказавши в договорі страхування максимальну суму відшкодування. Страховик може звільнити себе від відповідальності за відшкодування певної частини збитків або не сплачує відшкодування, якщо вони не досягають певного розміру. Такий вид обмеження відповідальності страховика називається франшизою (фр. franchise - пільга, вільність, умова договору морського страхування, що звільняє страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певну суму), яка буває безумовної та умовної. При безумовній франшизі страховик завжди звільняється від сплати певної суми, яка передбачена в договорі страхування. При умовній франшизі страховик звільняється від сплати відшкодування лише тоді, коли збитки не досягають встановленої суми. Якщо ж збитки перевищать цю суму, то вони будуть відшкодовані повністю.
Крім того, в міжнародній практиці морського страхування суден і вантажів використовується абандон (ст. 278 КТМ Російської Федерації, ст. 206 КТМ Республіки Білорусь). Він означає відмову судновласника або вантажовласника від прав на застраховане судно або вантаж на користь страхової організації, яка в цьому випадку виплачує потерпілому повну страхову суму. Однак така відмова може мати місце лише за таких обставин:
пропажа судна без вісті;
знищення судна і (або) вантажу (повна фактична загибель);
конструктивна загибель судна (економічна недоцільність усунення пошкодження або ремонту застрахованого судна);
економічна недоцільність усунення пошкоджень або доставки застрахованого вантажу в місце призначення;
захоплення судна і (або) вантажу, застрахованих від такої небезпеки, якщо захоплення триває більше ніж шість місяців.
Заява про абандон повинна бути зроблена протягом 6 місяців з моменту виникнення зазначених підстав і не може бути умовним або взято назад. Заява, зроблена з дотриманням зазначених умов, обов'язково для страховика і не може бути ним відхилено. Таким чином, заява про абандон - одностороння угода страхувальника, за допомогою якої він передає страховику свої права на застраховане майно, набуваючи натомість право на отримання страхового відшкодування в розмірі страхової суми. Якщо страхувальник при витребуванні страхового відшкодування за загальним правилом повинен не тільки довести настання страхового випадку, а й обгрунтувати розмір заподіяних збитків, то при здійсненні абандона страхувальник шляхом передачі страховика прав на застраховане майно звільняється від обов'язку доведення розміру понесених збитків. Страхувальнику достатньо довести факт настання страхового випадку, що дає право на абандон.
Відповідно до ст. 280 КТМ Російської Федерації "якщо по отриманні страхового відшкодування судно виявиться непогібшім, страховик може вимагати, щоб страхувальник, залишивши за собою майно, повернув страхове відшкодування за вирахуванням тієї частини страхового відшкодування, яка відповідає реальному збитку, заподіяному страхувальнику або вигодонабувачу". Таким чином, ст. 246 КТМ Російської Федерації (ст. 206 КТМ Республіки Білорусь), яка зобов'язує страховика до виплати повної страхової суми у разі безвісної пропажі застрахованого судна, встановлює правові наслідки, виходячи з презумпції загибелі застрахованого майна. Якщо ж в силу деяких зобов'язань ця презумпція виявиться спростованою, то відпадають умови для виплати страхового відшкодування за загибель майна. Збагачення страхувальника при цьому не відбувається, так як це майно вже належить страховику. У даному випадку законодавець звільняє страховика від реалізації хоча і належить, але вже непотрібного йому майна. Тому страховик має право вимагати від страхувальника повернення суми отриманого ним страхового відшкодування, за винятком тієї частини страхового відшкодування, яка покриває дійсно понесені ним збитки, які тепер повинні бути документально доведені страхувальником.
У міжнародному праві відсутні норми, які регулювали б відносини, пов'язані з морським страхуванням. Тому в більшості законодавств морських держав національні норми, які регулюють відносини, що виникають з морського страхування, є диспозитивними. Це дозволяє сторонам договору морського страхування використовувати умови, загальноприйняті у світовій практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Права та обов'язки сторін за договором "
 1. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 2. Контрольні питання по темі
  1. Якими господарськими передумовами викликана поява нових видів договорів і в чому полягає їх специфіка! 2. Які права та обов'язки сторін договору про виняткову продажу товарів? 3. Які права u обов'язки сторін за договором про франшизу? 4. Які права та обов'язки сторін за договором про
 3. Контрольні питання по темі
  /. Яка різниць між договором доручення по праву ФРН і Франції? 2 Як розподіляються права та обов'язки сторін у договорі доручення ^ 3 Дайте визначення договору комісії 4. Як розподіляються права та обов'язки між сторонами за договором комісії? Як може бути встановлений розмір винагороди комісіонера? 5 Що таке агентський договір у праві Англії і США7 6. Як розподіляються
 4. Контрольні питання до § 5.16
  1. Поняття договору доручення. Права та обов'язки сторін. 2. Доручення і комерційне представництво. 3. Агентський договір, права та обов'язки
 5. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  1. Зміст правовідносини, що виник на підставі учнівського договору, складають права та обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі , і
 6. Попередній договір
  Попередній договір не породжує у сторін прав і обов'язків з передачі майна, виконання робіт та надання послуг. На підставі попереднього договору у сторін виникає єдиний обов'язок - обов'язок укласти в майбутньому основний, остаточний договір на умовах, визначених у попередньому договорі. Ст. 429 ГК РФ визначені зміст і форма попереднього договору.
 7. Стаття 1038. Збереження договору комерційної концесії в силі при зміні сторін
  1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить в наданий користувачеві комплекс виключних прав, не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий правовласник стає стороною цього договору в частині прав та обов'язків, що відносяться до перейшов виключного права. 2. У разі смерті правоволодільця його права
 8. Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
  1. Якщо при виконанні будівництва і пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору будівельного підряду, кожна з сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.
 9. Стаття 1215. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до договору
  Правом, підлягає застосуванню до договору згідно з правилами статей 1210 - 1214, 1216 цього Кодексу, визначаються, зокрема: 1) тлумачення договору; 2) права і обов'язки сторін договору; 3) виконання договору; 4) наслідки невиконання або неналежного виконання договору; 5) припинення договору; 6) наслідки недійсності
 10. Стаття 742. Страхування об'єкта будівництва
  1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за заподіяння при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики. Сторона, на яку
 11. Контрольні питання до § 5.17
  1. Поняття договору зберігання. 2. Права та обов'язки, відповідальність сторін у
 12. Односторонні і двосторонні договори
  . Оскільки договір являє собою правовий зв'язок між як мінімум двома особами, це характеризує його як дво-або багатосторонню угоду. Однак стосовно договору терміни "односторонній" і "двосторонній" мають дещо інше значення. Поділ односторонніх і двосторонніх (для характеристики останніх вживають також терміни "взаємні" або "сіналлагматіческій") договорів
 13. Терміни виконання обов'язків
  . З термінами здійснення цивільних прав тісно пов'язані терміни виконання цивільних обов'язків. Оскільки праву суб'єкта завжди кореспондує чиясь конкретна обов'язок, строк здійснення права однією особою є одночасно строком виконання обов'язку іншою особою. Термін виконання обов'язку, тобто термін, протягом якого боржник зобов'язаний вчинити певні дії або,
 14. 4. Договори односторонні і двосторонні (сіналлагматіческій)
  1. У всякому договорі виражається воля двох сторін; в цьому сенсі всякий договір є угода двостороння. Але, будучи завжди двосторонніми угодами, договори поділяються на односторонні і двосторонні, залежно від того, чи встановлюється обов'язок на одній тільки стороні або ж на обох сторонах. Приклад одностороннього договору - договір позики; зобов'язаною стороною тут є тільки позичальник;
© 2014-2022  yport.inf.ua