Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

17.2. Договір дарування


За договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою (п. 1 ст. 572 ГК РФ).
За наявності зустрічної передачі речі або права або зустрічного зобов'язання договір не визнається даруванням.
Обіцянка безоплатно передати кому-небудь річ або майнове право або звільнити кого-небудь від майнової обов'язки (обіцянку дарування) визнається договором дарування і пов'язує обіцяв, якщо обіцянку зроблено в належної форми і містить ясно виражене намір зробити в майбутньому безоплатну передачу речі чи права конкретній особі або звільнити його від майнової обов'язки.
Обіцянка подарувати усе своє майно або частину всього свого майна без вказівки на конкретний предмет дарування в вигляді речі, права чи звільнення від обов'язку мізерно.
Дарування, супроводжуване передачею дару обдаровуваному, може бути зроблене усно, за винятком наступного.
По-перше, договір дарування рухомого майна повинен бути укладений у письмовій формі у випадках, коли:
1) дарувальником є юридична особа й вартість дарунка перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці;
2) договір містить обіцянку дарування в майбутньому.
По-друге, договір дарування нерухомого майна підлягає державній реєстрації (ст. 574 ГК РФ).
Передача дару здійснюється за допомогою його вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або вручення правовстановлюючих документів.
Не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці:
1) від імені малолітніх і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками;
2) працівникам лікувальних, виховних установ, закладів соціального захисту та інших аналогічних установ громадянами, що перебувають у них на лікуванні, змісті або вихованні, чоловіками й родичами цих громадян;
3) державним службовцям і службовцям органів муніципальних утворень встановлено повний заборона отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням посадових обов'язків, у тому числі і після виходу на пенсію;
4) у відносинах між комерційними організаціями (ст. 575 ГК РФ).
Обдаровуваний має право у будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Якщо договір дарування укладений у письмовій формі, відмова від дару повинен бути здійснений також у письмовій формі. У разі, коли договір дарування зареєстрований, відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації. Якщо договір дарування був укладений у письмовій формі, дарувальник має право вимагати від обдаровуваного відшкодування реальних збитків, завданих відмовою прийняти дар (ст. 573 ГК РФ).
Юридична особа, якій річ належить на праві господарського відання або оперативного управління, має право подарувати її за згодою власника, якщо законом не передбачено інше. Це обмеження не поширюється на звичайні подарунки невеликої вартості. Дарування майна, що перебуває у спільній власності, допускається за згодою всіх учасників спільної власності (ст. 576 ЦК РФ).
Також можливе дарування належить дарувальнику права вимоги до третьої особи. При даруванні дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, з підстав, що дає йому право скасувати дарування (ст. 577 ЦК РФ).
Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження.
У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника. Дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю, що представляє для дарувальника велику немайнову цінність, створює загрозу її безповоротної втрати. На вимогу заінтересованої особи суд може скасувати дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (банкрутом).
У договорі дарування може бути обумовлено право дарувальника скасувати дарування у разі, якщо він переживе обдаровуваного. У разі скасування дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування (ст. 578 ГК РФ).
Правила про відмову від виконання договору дарування про скасування дарування не застосовуються до звичайних подарунків невеликої вартості.
Права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяно дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступників), якщо інше не передбачено договором дарування. Обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників), якщо інше не передбачено договором дарування.
Пожертвою визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях. Пожертвування можуть робитися громадянам, лікувальним, виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установ, благодійним, науковим і навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям, а також державі і муніципальних утворень. На прийняття пожертви не потрібно чийогось дозволу або згоди. Пожертвування майна громадянину має бути, а юридичним особам може бути обумовлено жертводавцем використанням цього майна за певним призначенням. При відсутності такої умови пожертвування майна громадянину вважається звичайним даруванням, а в інших випадках пожертвуване майно використовується обдаровуваним відповідно до призначення майна (ст. 582 ЦК РФ).
Юридична особа, яка приймає пожертвування, для використання якого встановлене певне призначення, повинне вести відособлений облік всіх операцій по використанню пожертвуваного майна. Якщо використання пожертвуваного майна відповідно до зазначеного жертводавцем призначенням стає внаслідок обставин, що змінилися неможливим, воно може бути використано за іншим призначенням лише за згодою жертводавця, а в разі смерті громадянина-жертводавця або ліквідації юридичної особи - жертводавця за рішенням суду. Використання пожертвуваного майна не у відповідності із зазначеним жертводавцем призначенням або зміна цього призначення з порушенням правил дає право жертводавці, його спадкоємцям чи іншому правонаступника вимагати скасування пожертвування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.2. Договір дарування "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. Допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 5. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
 6. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
 7. § 1. Правовий характер дарування
  Поняття та ознаки дарування. Дарування - тобто надання, за допомогою якого одна особа (дарувальник) зі свого майна збагачує іншу особу (обдаровуваного) і що з волі обох сторін вчиняється безоплатно. У наведеному визначенні фіксовані три ознаки дарування. 1. Дарування є наданням, яке відбувається з майна дарувальника. Таке надання може полягати в
 8. § 2. Правові наслідки дарування
  Вимога про скоєння заборгованого надання. На відміну від ручного, або реального, дарування, при якому дарувальник не зобов'язує до вчинення надання * (118), дарственное обіцянку, будучи зобов'язальним договором, обгрунтує вимогу обдаровуваного до дарувальника про вчинення заборгованого надання та кореспондуючих цій вимозі обов'язок дарувальника. Зазначені вимогу і
 9. § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
  Відмова від виконання дарчої обіцянки. Передбачене законом право дарувальника відмовитися від виконання дарчої обіцянки, або, що одне і те ж, відмовитися від договору дарування, надається йому в таких випадках: 1) якщо після даного в дарчому порядку обіцянки майнове чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання обіцянки в
 10. § 1. Загальні положення про договори ренти та довічного змісту з утриманням
  Поняття договору. Розгорнуті правила, що регулюють відносини, які пов'язані з відчуженням майна під виплату колишньому власнику або іншій особі грошового або іншого змісту (ренти), з'явилися в російському цивільному законодавстві вперше. Як відомо, ЦК 1964 р. допускав можливість лише купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця, яка до того ж була
© 2014-2022  yport.inf.ua