Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

20.2. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки

Виробництву у справах про адміністративні проступки притаманні всі характерні риси адміністративного процесу, взагалі, та адміністративно-юрисдикційного процесу, зокрема.
Однак можна виділити також ряд особливостей провадження у справах про адміністративні проступки. Насамперед, воно виникає тільки у зв'язку з вчиненням чи ймовірним вчиненням адміністративного проступку. Далі дане виробництво реалізується тільки певним, встановленим законодавством колом суб'єктів; певною специфікою володіють процесуальні акти, які у ході розглянутого виробництва. Крім того, тільки за допомогою даного виробництва реалізуються заходи адміністративної відповідальності.
Виробництво по справах про адміністративні проступки з усіх інших виробництв адміністративного процесу має найбільше подібності з юрисдикційними виробництвами в інших галузях, зокрема, з кримінально-процессуальнимі4.
Виробництво по справах про адміністративні проступки являє собою нормативно врегульований комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених процесуальних дій повноважних суб'єктів по застосуванню адміністративної від-
1 Затверджено постановив Кабінету Міністрів України от 17.08. 2002 р. / / Офіційний вісник України - 2002. - № 34.
2 Затверджено постановив Кабінету Міністрів України от 08.09.1997 р. / / Офіційний вісник України - 1997. - № 37.
3 Затверджено постановив Кабінету Міністрів України от 26.07.1999 р. / / Офіційний вісник України - 1999. - № 30.
4 Застрожная О. К. Радянський адміністративний процесі: Учеб. пособ. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985. - С. 73.

Ветственности за допущений або передбачуваний адміністративний проступок.
Виділяють два основних види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне та прискорене (спрощене). Звичайне виробництво здійснюється в більшості випадків, що ж стосується прискореного (спрощеного) виробництва, то воно має місце у випадках, встановлених ст. 258 КпАП України (наприклад, у справах про викиданні сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів, проході по ж / д рейках в невстановлених місцях, курінні в невстановлених місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення і т. п.). У цих випадках, якщо особа не оспорює допущене правопорушення, то протокол про адміністративне правопорушення не складається і здійснюється прискорене провадження у справах про адміністративні правопорушення. Якщо ж особа оскаржує стягнення, складається протокол про адміністративне правопорушення і має місце звичайне провадження у справах про адміністративні правопорушення.
У юридичній літературі пропонується виділяти також особливе (ускладнене) провадження у справах про адміністративні проступки (процедура розгляду суддями справ про дрібне розкрадання, дрібне хуліганство тощо) 1.
Виробництво по справах про адміністративні правопорушення базується на низці принципів, більшість з яких були вивчені нами при розгляді теми «Адміністративний процес».
КоАП України містить перелік завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення (ст. 245). Взагалі, як правило, у виробництві можна виділити дві групи завдань або цілей: найближчі - ті, які переслідуються розглядом по конкретній адміністративній провині (досягнення об'єктивної істини по даній справі, з'ясування всіх обставин справи, покарання винного) і перспективні завдання, складаються в цілому превенції , забезпеченні правопорядку в сфері державного управління.
Ст. 247 Кодексу передбачає обставини, наявність яких виключає провадження у справах про адміністративні правопорушення (відсутність події та складу адміністративного правопорушення; недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку; неосудність особи, яка вчинила проступок; крайня необхідність чи необхідна оборона; витікання термінів накладення адміністративної відповідальності та ін.)
1 Бахарах Д. Н. Адміністративне право: Підручник для вузів. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - С. 307.

Крім того, передбачено положення відповідно до якого, у разі виявлення у правопорушенні ознак злочину, орган, який розглядає справу, передає матеріали прокурору, органу попереднього слідства або дізнання.
Для забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи, а також виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, застосовуються заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходи процесуального забезпечення). Це: адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів.
Найважливішим завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне і об'єктивне з'ясування всіх обставин кожної справи. У статтях 251 і 280 КпАП України визначено приблизний коло обставин, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи. Це - наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність особи у його вчиненні, наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Для того, щоб встановити такі обставини, необхідно зібрати і проаналізувати докази.
Під доказами розуміють всі фактичні дані, які використовуються для встановлення обставин юридичної справи відповідно до принципу об'єктивної істіни1. Юридичні докази мають специфічні риси. Насамперед, вони спрямовані на встановлення обставин юридичної справи, тобто вони лягають в основу рішень, які приймаються у справі в області права, тобто з юридичних справ. Крім того, це - фактичні дані, тобто тільки ті дані, які стосуються відомостей про фактах2.
Проблема юридичних доказів найбільш всього розроблена в кримінально-процесуальної, цивільно-процесуальній науці і криміналістиці. Досить уваги даному питанню приділяли також і в адміністративному процесі.
КоАП України містить поняття доказів у справах про адміністративні правопорушення в ст. 251. Ними є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
1 Додін Є. В. Докази в адміністративному процесі. - М.: Юрид. лит, 1973. - С. 45.
2 Шкарупа В. К. доказуванням та докази в адміністративно-прімусовій ДІЯЛЬНОСТІ органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. - С. 39.

Використання доказів нерозривно пов'язане загальними правилами (принципами) належності і допустимості. За правилом належності доказів висновок у справі може бути заснований лише на фактичних даних, тобто на таких даних, які в силу їх зв'язку з фактами предмета доказування здатні підтвердити існування або відсутність доказуваних фактів. Відношуваним є такий доказ, зміст якого відтворює (імовірно, достовірно) фактичне обставина, що має значення для правильного та швидкого розгляду і вирішення юридичної дела1. Відповідність закону джерела отримання фактичних даних і дотримання правил їх збирання та використання утворює властивість докази, іменоване допустимостью. Таким чином, докази представляють собою єдність їх змісту і процесуальної форми.
Є. В. Додін в правило допустимості доказів включає два положення. По-перше, тільки ті фактичні дані можуть розглядатися як докази, які отримані в установленому законом порядку і передбаченими способами, а по-друге, тільки ті фактичні дані розглядаються як докази, якщо законодавець допускає їх використання в якості такових2.
Від доказів як фактичних даних слід відрізняти їх джерела, що являють собою засоби збереження та передачі інформації. Однак у правовій науці і на практиці докази нерідко розуміються і як сама інформація, і як джерело сведеній3. Звичайно, розрізняючи дані поняття, не можна, проте, відривати фактичні дані від їх процесуальних джерел. Тільки органічна єдність відносяться і допустимих фактичних даних і законних джерел, з яких вони отримані, складають докази по справі про адміністративний проступок.
Враховуючи, що існує велика різноманітність доказів, кожне з яких відіграє певну роль у процесі встановлення істини у справі, проводиться їх класифікація. Найчастіше докази поділяються на прямі і непрямі, первісні і похідні, обвинувальні і виправдувальні. Докази можуть бути класифіковані також на особисті і речові. В основу цього поділу покладено відмінність видів фактичних даних, механізму їх формування
1 Козлов А. С. Про концептуальності теорії доказів у юрисдикції / / Актуальні проблеми теорії юридичних доказів: Зб. науч. тр. - Іркутськ: Изд-во Іркутського ун-ту, 1984. - С. 10.
2 Додін Є. В. Докази в адміністративному процесі. - М.: Юрид. лит, 1973. - С. 47.
3 Бахрах Д. Н. Адміністративна відповідальність громадян в СРСР: Учеб. пособ. - Свердловськ: Вид-во Урал, ун-ту, 1989. - С. 131.

І використання. Д. Н. Бахрах вважає, що дуже важливою є також угруповання доказів залежно від джерела відповідних відомостей. Це: показання, пояснення різних осіб, зазвичай учасників виробництва (правопорушника, потерпілого, свідків), крім того, це - висновки експертів, думки спеціалістов1. Специфічним видом доказів у провадженні у справах про адміністративні проступки виступають безпосередні спостереження осіб, уповноважених на складання протоколу про адміністративне правопорушення та на проведення адміністративного розслідування.
Найважливішим джерелом доказів у справах про адміністративні проступки виступає також протокол про вчинення адміністративного правопорушення. КоАП України детально регламентує питання, пов'язані з складанням протоколу про адміністративне правопорушення: вказує осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення (ст. 255), зміст протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 256), випадки, коли протокол не складається (ст. 258) і т. п.
На закінчення розгляду проблеми доказів у провадженні у справах про адміністративні проступки слід зазначити, що всі докази підлягають оцінці, як кожне доказ окремо, так і вся їх сукупність. Вірна оцінка доказів являє собою найважливіша умова прийняття законного, об'єктивного і обгрунтованого рішення по справі. Оцінка доказів являє собою розумовий, логічний процес визначення ролі і місця зібраних доказів у встановленні істини у справі. Оцінка доказів має внутрішню (логічну) і зовнішню (правову) сторони. Внутрішню сторону становить розумова, логічна діяльність з оцінки доказів, а зовнішню становить процесуальне закріплення оцінки доказів.
Таким чином, при оцінці доказів у провадженні у справах про адміністративні проступки, уповноважені особи повинні з'ясувати чи припустимо використання отриманих відомостей як доказ по даній справі, чи відносяться отримані фактичні дані до конкретної справи, чи достовірно даний доказ і як воно взаємопов'язане з іншими доказами у справі, чи достатня вся сукупність отриманих фактичних даних для того, щоб прийняти законне, об'єктивне і обгрунтоване рішення у справі.
Збір, дослідження і оцінка доказів, також, як і цілий ряд інших процесуальних дій, здійснюється многочис
1 Бахрах Д. Н. Адміністративне право: Підручник для вузів . - М. Вид-во БЕК, 1996. - С. 309-310.

Леннимі суб'єктами, кожен з яких займає у виробництві власну нішу і наділений відповідними процесуальними правами і обов'язками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.2. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 2. Стаття 7. Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення цього Закону
  загальна дефініція про відповідальність осіб, що сприяють своїми діями ухиленню громадян від виконання військового обов'язку або незаконного призову громадян на військову службу, а також перешкоджають виконанню громадянами військового обов'язку або які не виконують обов'язки, встановлені законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. 4. КоАП РФ передбачає
 3. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
    загальна, і спеціальна дисциплінарна відповідальність державних службовців мають ряд ознак, що дозволяють відмежувати їх від інших видів юридичної відповідальності. 1. Підставою для дисциплінарної відповідальності державних службовців є дисциплінарний проступок. Однак, в спеціально встановлених в законодавстві випадках, підставою дисциплінарної відповідальності можуть
 4. § 2. Загальна характеристика адміністративно-правових норм
    провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також застосовувати адміністративно-правові санкції. Таким чином, на відміну від перерахованих вище приписів мета застосування процесуальних адміністративно-правових норм полягає в регулюванні порядку застосування адміністративних стягнень. Процесуальні норми регламентують одну з різновидів адміністративного
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    загальна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 6. § 2. Адміністративна відповідальність
    характеристика адміністративних правопорушень; адміністративні стягнення; ефективність адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища.) Згідно КпАП РРФСР адміністративним проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне, винна (умисна або
 7. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
    характеристику, а лише показати, що кожна галузь має свою специфіку, свій предмет і метод, посідає особливе становище в загальній системі, відрізняється від інших галузей і тим самим доводить і виправдовує своє право на самостійне існування. Тут важливо провести спільні кордони між різними угрупованнями норм з урахуванням їх тісному взаємозв'язку (див. схему 42). Схема 42
 8. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
    загальна і особлива частини. У загальній частині давалися поняття злочину, умислу, необережності, приготування, замаху, співучасті. Загальна частина містила наступні глави: 1) про злочини злочинців взагалі; 2) про покарання; 3) про визначення покарання за злочинами; 4) про пом'якшення і скасування покарань; 5) про простір дій постанов цього Уложення. Покладання
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
    загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і довели, що воно є, подібно наукової абстракції, необхідної щаблем в процесі пізнання конкретних складів злочину, теоретичною основою для розкриття
 10. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за обігом наркотиків
    характеристику Федерального закону «Про наркотичні засоби і психотропні речовини». 13. Які правовий статус і структура органів ФСКН Росії? 14. Перерахуйте основні функції ФСКН Росії. 15. Які основні положення, що регулюють правоохоронну службу в органах ФСКН
© 2014-2022  yport.inf.ua