Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

39.1. Організаційно-правові засади забезпечення управління в адміністративно-політичній сфері

Наприкінці XX століття людство вступило в якісно новий період свого розвитку. Об'єктивні умови, в яких доведеться діяти людині XXI століття, вимагають нових форм мислення, поведінки та співробітництва людей. Все, що належить зробити, реально можливо лише при розвиненому державному управлінні, якому притаманні як загальноосвітні, універсальні закономірності і форми державного управління, так і суто національні, самобутні для кожної країни.
Наука управління та практика реалізації її досягнень знайшли широке застосування у всіх, як прийнято зараз говорити, цивілізованих демократичних країнах світу.
Україна тільки вийшла на самостійну дорогу свого створення держави. Нові реалії життя, проголошення незалежності суверенної України 24 серпня 1991 р. поставило перед державою задачу утворення нових державних інститутів і органів управління, які б діяли на основі законодавства незалежної, суверенної держави.
Тому одним з головних завдань сучасного українського державотворення є радикальна зміна неефективної системи державного управління, успадкованої від радянської системи управління, що вимагає проведення широкомасштабної адміністративної реформи.
Прийняті за останні роки спроби зміцнити виконавчу владу і пристосувати діючу систему управління до потреб суспільних трансформацій в перехідний період вітчизняної історії виявилися неефективними.

Внаслідок цього державно-управлінська діяльність є структурно недосконалою, громіздкою і відірваною від суспільства і людей, їх життєвих потреб та інтересів. Одним з її слабких моментів є те, що управлінці часто перебувають під впливом застарілих радянських стереотипів мислення звичайних виконавців директив партійно-тоталітарної системи. Норми і методи управлінської діяльності багато в чому зберегли властивості колишньої адміністративно-командної системи. Люди на собі відчувають незадовільні наслідки некомпетентного керівництва, безвідповідального і корумпованого поведінки державних службовців. У свою чергу це призводить до втрати довіри до державної влади, породжує політичну і соціальну напруженість у суспільстві, ганьбить імідж держави в очах громадян.
Реагування на таке становище є ряд нормативних актів щодо реформування системи державного управління. Закони «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», «Про місцеві державні адміністрації», | Про місцеве самоврядування в Україні », Укази Президента України та нормативні акти Кабінету Міністрів регулюють суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави в питаннях правових, організаційних , економічних та соціальних умов реалізації громадянами України своїх прав на державну службу, визначають статус державних службовців.
Велике значення у вдосконаленні державної служби відводиться адміністративній реформі. На виконання основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні, схвалених Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р.1 затверджено стратегію реформування системи державної служби в Україні, викладена в Указі Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади »від 15 грудня 1999 р.2 У цих указах зазначається, що адміністративна реформа повинна радикально змінити систему державного управління всіма сферами суспільного життя, перетворити її в один з визначальних чинників економічного та соціального життя.
Державне управління - це практичне, організуюче і що регулює вплив держави на групу, суспільство, або його окремі ланки з метою впорядкування, збереження або перетворення, яке спирається на свою власну силу.
Розрізняють управління в технопрактічних системах (управління технікою, механізмами, машинами); управління в біологи-
1 Вісник ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ України. - К, 1998. - № 3. - С. 7-8.
2 Там же. - К, 1999. - № 4. - С. 13-18.

Чеських системах (управління живими організмами рослин і тварин); управління в соціальних системах (управління людьми та їх колективами).
Перші два види управління - це в основному сфера природничих наук, а також наук техніко-математичного профілю. Соціальне управління - це управління суспільством, людьми по відношенню до людей. У його сфері можна розглядати державне управління, управління в громадських організаціях, управління в адміністративно-політичній сфері, управління виробництвом та ін
Управління в адміністративно-політичній сфері є різновидом державного управління, вираженого в цілеспрямованому і організуючому вплив, що здійснюється з метою забезпечення взаємодії, узгодженості та упо-дочності спільних дій людей, органів, підрозділів і служб в інтересах ефективного виконання поставлених перед ними завдань.
Як і будь інший вид управління, управління в адміністративно-політичній сфері має системним характером і здійснюється в рамках соціальних управлінських систем.
Разом з цим, управління в адміністративно-політичній сфері має свій специфічний характер, властивий тільки названій сфері та її складовим. Всі вони носять політичний, захисний характер і прямо пов'язані з головними і фундаментальними функціями держави. Це в першу чергу оборона, безпека, зовнішня розвідка, закордонні справи, а також внутрішні справи та юстиція.
Названі області цілком, або значною мірою, мають правоохоронний характер, знаходяться на варті закону і правопорядку, забезпечують охорону прав і свобод громадян, оборону та безпеку держави, вирішують питання, пов'язані з удосконаленням правопорядку, життям і безпекою громадянського суспільства в цілому і кожної людини окремо. Тому не буде перебільшенням назвати органи, що входять в кожну з перерахованих областей - правоохоронними органами, які використовують в своєму управлінні різноманітні способи (методи) реалізації завдань і функцій державних органів, які, в свою чергу, дають можливість класифікувати методи управління. У найбільш загальному вигляді ці методи можна розділити на три види: переконання, заохочення, примус. Всі ці види передбачають використання політичних, моральних, ідеологічних, адміністративних, організаційних і психологічних засобів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39.1. Організаційно-правові засади забезпечення управління в адміністративно-політичній сфері "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 2. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Серйозні державні зміни, що почалися в СРСР після 1985 р., торкнулися і систему місцевої влади, усунувши радянську організацію низових територіальних колективів. У новітніх реформах можливе виділення п'яти етапів, останній з яких триває в даний час. Перший етап. Він пов'язаний з реформами 1988 - 1990 рр.. Істотним поштовхом до їх початку послужило усвідомлення суспільством ряду
 3. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  Конституція РФ проголошує визнання і гарантування місцевого самоврядування, яке отримує в ній статус однієї з основ конституційного ладу країни (гл. гл. 1, 8) . Природно, що конституційна формула "місцеве самоврядування" повинна тлумачитися не як підтвердження того, що є, а як мета для всіх, на кого поширює свою дію Конституція. Розвиваючи конституційну модель
 4. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 5. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на: забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права та
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво . Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ , а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Зародження місцевого самоврядування починається з давніх часів, з родоплемінних відносин. Якоюсь мірою племена, що існували в доісторичну епоху , є прообразами сучасного місцевого самоврядування. Так, у роботі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" Ф. Енгельс писав: "Ще майже через триста років після заснування Риму родові узи були настільки міцні, що
© 2014-2022  yport.inf.ua