Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

39.2. Форми, методи і принципи управління адміністративно-політичною сферою України

Відомі вчені-адміністратівісти Ю. Козлов, А. Луньов, Г. Атаманчук та ін в останні роки все частіше звертаються до класифікації методів управління на адміністративні - позаекономічні (прямого керівного впливу) та економічні (непрямого керівного впливу).
При вирішенні управлінських завдань в адміністративно-політичній сфері використовуються конкретні способи (методи) впливу на діяльність установ, організацій, посадових осіб і громадян з боку органів управління шляхом прямого встановлення їх обов'язків, шляхом наказу, який спирається на владні повноваження і стан підпорядкування.
Іншими словами - виникають управлінські відносини, що представляють систему взаємозв'язків між людьми з метою впорядкування та організації загальної життєдіяльності. Управлінські відносини , як необхідний компонент механізму управління в адміністративно-політичній сфері, мають свою специфічну структуру, яка характеризується порівняно високим ступенем централізації організації управління областями, які входять в дану сферу, самостійності, субординації і координації, відповідальності тощо. Особливо це властиво для оборони, безпеки, зовнішньої розвідки, внутрішніх і закордонних справ.
Жорстка централізація, яка найбільш притаманна управлінню в адміністративно-політичній сфері, визначає деякі управлінські відносини, які можна розділити на вертикальні, горизонтальні, формальні і неформальні.
Управлінню в адміністративно-політичній сфері притаманна певна специфічність принципів, застосовуваних вищеназваними областями та органами при здійсненні своїх функцій і повноважень.
Принципи управління - це вихідні, основні правила, керівні установки, норми діяльності для впровадження систем, управління загальними процессамі1.
Виділяються принципи: соціальної спрямованості управлінської діяльності; законності; об'єктивності; комплексності та системності; гласності; об'єднання колегіальності і єдиноначальності. Ці принципи поширюються майже на всі органи, установи, підрозділи, що входять до сфери адміністративно-політичного управління.
1 Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України (теорія, досвід, шляхи удосконалення). - X., 1996. - С. 11-42.

Для управління в адміністративно-політичній сфері України, як і в інших областях і сферах життя держави, потрібна постійна організаторська робота. Ця діяльність ведеться органами, спеціально для цього заснованими державою і об'єднаними в системі вищезазначених міністерств і призначені для вирішення завдань, визначених державою. Посадові особи, які виконують функції військового управління, управління в галузі безпеки та правопорядку, закордонних справ, є державними службовцями і виконують свої функції в інтересах держави.
Управління в адміністративно-політичній сфері України за своєю правовою природою, як управління державне, носить виконавчо-розпорядчий характер. У зв'язку з тим, що всі органи, які входять до адміністративно-політичну сферу управління: військові, служби безпеки, внутрішніх справ, юстиції та закордонних справ покликані виконувати розпорядження законів України та ін законодавчих актів, що регламентують основні питання життя, побуту та діяльності цих органів, та забезпечувати виконання таких розпоряджень усіма, до кого вони ставляться, - ці органи наділені необхідними державно-владними, розпорядчими повноваженнями.
Такі повноваження потрібні їм ще й тому, що закони не завжди наказують конкретно і детально ті дії, які можуть або повинні відбуватися для їх виконання. Отже, ці органи самі в ряді випадків повинні визначати шляхи і способи реалізації правових розпоряджень.
Тим не менше, ці розпорядчі повноваження обмежуються кордонами виконання законів, межами вирішення повсякденних завдань, знаходяться в рамках компетенції відповідного органу або посадової особи.
Органи управління в адміністративно-політичній сфері, здійснюють виконавчо-розпорядчі функції, такі як органи оборони, служби безпеки, внутрішніх справ, крім усього наділені ще правом застосування способів примусового впливу. Всі командири і начальники володіють, зокрема, повноваженнями щодо застосування дисциплінарних стягнень. Деякі з них мають право порушувати кримінальні справи, залучати до матеріальної відповідальності осіб, винних у заподіянні матеріальної шкоди державі, а також виконувати інші адміністративні функції.
Для управління в адміністративно-політичній сфері, як і для державного управління, здійснюваного Президентом, урядом та іншими органами виконавчої влади, законодавчими органами та органами місцевого самоврядування характерні такі ознаки:

а) здійснення загальнозначущих функцій;
б) нормативно-розпорядчий регулювання;
в) підзаконний характер діяльності;
г) використання владних повноважень.
Управління в адміністративно-політичній сфері, здійснюване органами виконавчої влади, характеризується названими і, додатково, наступними ознаками:
а) безперервний і оперативний характер діяльності;
б) здійснення спеціалізованих функцій, що вимагають однакової технології;
в) встановлення юридико-функціональних режимів;
г) діяльність ієрархічно побудованого апарату управління;
д) застосування заходів адміністративного (дисциплінарного) впливу;
е) професійний апарат.
Отже, підсумовуючи можна зробити висновок про те, що управлінська діяльність, і особливо управління в адміністративно-політичній сфері, являє собою складне соціально-психологічне явище з яскраво вираженою домінантною свободою. Кожен зайнятий чоловік - практично постійно здійснює розумові і вольові операції аналізу, оцінки, вибору, рішення, підпорядкування та виконання, команди, контролю і т. д. Це створює в органах, установах і підрозділах оборони, внутрішніх і закордонних справ, безпеки, юстиції особливий соціально-психологічний мікроклімат, який активно впливає на свідомість, почуття, життєві орієнтації людини і формує певний тип його поведінки і діяльності. Не випадково навіть зовнішній вигляд «людини влади» дуже відрізняється від того, хто ніколи нею не володів. Постійна напруга волі, тягар відповідальності, дисциплінованість, підпорядкування власного «я» виконання обов'язків, покладених державною посадою - ось природні риси, які притаманні управлінській сфері в нормальному державному органі.
Якщо цього немає, то сформоване і реалізоване такими органами управлінський вплив навряд чи може користуватися авторитетом серед людей, і в якій-небудь мірі впливати на їх свідомість, поведінку і діяльність.
Управлінська діяльність в адміністративно-політичній сфері багатогранна в своїх проявах. Це і люди, і знання, і інформація, і технічні засоби, які утворюють складне комплексне явище. Можна отримати багато інформації, але не вміти її обробити через відсутність знань або технічних засобів.
Можна мати (за штатним розкладом) значний управлінський колектив, але він через низького професіоналізму не в

змозі забезпечити реалізацію компетенції державного органу. Тільки зважене, збалансоване введення в дію всіх елементів управлінської діяльності здатне надати їй раціональність і ефективність.
Разом з тим, незважаючи на обумовленість управлінської діяльності властивостями і мотивами, професійною підготовкою і життєвою активністю людської натури, вона у сфері адміністративно-політичного управління отримує юридичну чіткість. Це діяльність, яку відповідні державні органи і посадові особи зобов'язані здійснювати, причому так і таким чином, як це потрібно для реалізації компетенції кожного конкретного державного органу. Тому багато елементів управлінської діяльності в адміністративно-політичній сфері не тільки юридично описуються, а й «прив'язуються» до державних органів, закріплюються в їх правовому статусі у вигляді процесуальних норм.
Як і соціальному управлінню, адміністративно-політичному управлінню притаманні такі ж форми і методи впливу, зміст і цілі взаємодії, принципи, на яких вони базуються, але вони стають кордінально іншими, на відміну від того, що спостерігається в технокрактічних і біологічних управліннях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39.2. Форми, методи та принципи управління адміністративно-політичною сферою України "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової сім'ї, особливостей
 2. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  форми контракту до його змісту з використанням таких приватноправових категорій, як відшкодування збитків, форс-мажор і hardship, страхування інвестицій, вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі. Саме таке бачення lex mercatoria викликало до життя його визначення у вигляді транснаціонального міжнародного права торгівлі, яке представляє сукупність правил, що походять з
 3. 32.2. Правове забезпечення управління в соціально-культурній сфері
  форми і методи державного регулювання та управління у науковій і науково-технічної діяльності. 25 червня 1993 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про науково-технічну інформацію» 2. Цей Закон визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального
 4. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  форми, ставлення до національного праву. Це норми іншого права, іншої природи, інших джерел »[303]. За думки прихильників даної концепції, пропоновані ними підходи дозволяють прийти до висновку, що «удавані несумісними позиції прихильників трансформації і прямої дії норм міжнародного права не є насправді настільки абсолютно
 5. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  форми російського самоврядування зв'язуються саме з перенесенням основних принципів цих теорій на російський грунт. В цілому, не можна не відзначити, що дореволюційна російська політична думка досить активно розвивалася в напрямку побудови власних теорій місцевого самоврядування, як запозичуючи ідеї західних вчених, так і в процесі аналізу становлення та розвитку вітчизняного
 6. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  форми "/ / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1800. * (54) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 41 (автор глави - М.І. Брагінський). * (55) Deutsches Burgerliches Gesetzbuch (Німецьке цивільне укладення). * (56) Див: Відомості РФ. 1969. N 32. Ст. 1086. * (57) На цей рахунок є й інші думки. Так, з посиланням на тенденцію поєднання в російській
 7. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  форми використання творів, які передбачені законом. Для стислості і ясності вони будуть іменуватися майновими правами авторів * (174). Насамперед автор користується таким майновим правом, як право на відтворення. Можливість відтворення творчого результату, досягнутого творцем твори , іншими особами послужила однією з головних причин виникнення
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  форми прийняття дітей на виховання (див.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 45; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 43 та ін.) * (224) Прикладом такого роду може служити визначення сім'ї Е . М. Ворожейкіна, який запропонував вважати нею "врегульовану нормами законодавства про шлюб та сім'ю спільне життя осіб, що виникає як наслідок їх союзу, або як
 9. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  форми взаємодії; судова система; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень, напрацьованих світовою цивілізацією; неупереджене зіставлення їх з виправдали
 10. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    форми викладу, що забезпечили успіх документа: обрання адекватної форми, що дозволяє застосовувати його будь-яким учасником міжнародної угоди; включення в них загальних принципів у вигляді сумлінності та чесного ведення ділових операцій; уникнути включення питань недійсності договорів, які неоднаково вирішуються в різних правових системах; визнання за УНИДРУА права продовжити роботу над
© 2014-2022  yport.inf.ua