Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди

Загальні положення
Шкода, завдана неправомірними діями (бездіяльністю) особи або майну громадянина або юридичній особі, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі.
Правовий інститут зобов'язань із заподіяння шкоди складається з відносно невеликого числа правових норм. Ними є норми, включені в ГК РФ (ст. 1064 - 1101). Крім того, Повітряний кодекс і Кодекс торговельного мореплавства передбачають спеціальні положення про відповідальність за заподіяння шкоди. Такі випадки відповідальності містяться також у Правилах відшкодування роботодавцями шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, введених в дію з 1 грудня 1992 р. На Правила внесені зміни Федеральним законом від 24 листопада 1995
Умови відповідальності за заподіяння шкоди
Стаття 1064 ЦК України передбачає загальні умови відповідальності за заподіяння шкоди. Отже, для виникнення всякого зобов'язання з заподіяння шкоди потрібна наявність названих у вказаній статті Цивільного кодексу умов. І тільки у випадках, встановлених законом, повинні прийматися до уваги деякі інші умови.
До загальних умов належать: 1) настання шкоди; 2) протиправність поведінки заподіювача шкоди; 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою; 4) вина заподіювача шкоди.
Шкода являє собою будь применшення (зменшення) особистого чи майнового блага потерпілого, що охороняється правом.
Шкода, заподіяна особистості, може складатися в применшення честі і гідності потерпілого або в зниженні його працездатності через хворобу або каліцтво, присвоєння певною особою авторства потерпілого на винахід і т.п.
Майнова шкода - це шкода, виражений у грошовій сумі. Шкода, що не виражений у формі збитків, стягненню не підлягає. Отже, відшкодуванню підлягають не всякі негативні наслідки, а тільки ті, які наступили в майновій сфері потерпілого. У випадках, встановлених законом, може стягуватися моральну шкоду.
Стаття 1064 ЦК України встановлює відповідальність за шкоду, заподіяну особистості або її майну, говорить не про різних варіантах шкоди, а про різні види благ, яким завдається шкода. Справа в тому, що поняття шкоди не може бути одним відносно шкоди, заподіяної особистості, а іншим - щодо шкоди, заподіяної майну. Таким чином, поняття шкоди у будь-якому випадку є однозначним. Закріплюючи правило про обсяг, характер і розмір відшкодування шкоди, законодавець має на увазі можливість стягнення збитків, як у формі понесених витрат, так і неодержаних доходів. Згідно ст. 1083 ЦК України суд має право зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану. Отже, мова може йти тільки про зменшення, але не про повне звільнення заподіювача шкоди від відшкодування. У разі ж, коли шкода завдана діями, вчиненими навмисне, суд не вправі зменшити розмір відшкодування шкоди.
Протиправність поведінки полягає в тому, що заподіювач шкоди здійснює певні дії або в деяких випадках, навпаки, не діє в суперечності з приписами закону або інших правових актів.
У більшості випадків протиправність виражається у формі вчинення активного протиправної дії. Чинне законодавство не містить переліку як допускаються, так і забороняються дій. У зв'язку з цим правомірність чи протиправність дії в кожному конкретному випадку встановлюється судом і відповідно арбітражним судом з урахуванням змісту закону, грунтуючись на моральних принципах нашого суспільства.
Громадяни зобов'язані не тільки дотримуватися Основний закон, інші закони, але й поважати моральні правила, з гідністю нести високе звання громадянина. Ці критерії служать важливими орієнтирами для оцінки дій заподіяння шкоди.
У ряді випадків протиправним може бути і бездіяльність. Для визнання бездіяльності протиправною потрібно, щоб особа в силу закону зобов'язувалося здійснювати певні дії у відповідній ситуації. Якщо, незважаючи на це, особа буде діяти, то таке утримання від дії та буде протиправним. Наприклад, відповідно до ст. 125 Кримінального кодексу будь-яка особа зобов'язана надавати допомогу іншому у разі, якщо потерпіла особа перебуває в небезпечному для життя стані. Шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, не підлягає відшкодуванню. Особа вважається чинним в стані необхідної оборони, якщо його дії пов'язані із захистом охоронюваних законом прав та інтересів при наявності посягань на них. Як приклад можна послатися на випадок, коли особа вчиняє правомірні дії по припиненню хуліганства. За таких обставин спричинила шкоду звільняється не тільки від кримінально-правової відповідальності, а й від майнової. Разом з тим ст. 1066 ЦК РФ не звільняє від відповідальності заподіювача шкоди, якщо їм були перевищені межі необхідної оборони.
Протиправність виключається і при заподіянні шкоди в стані крайньої необхідності. Однак шкоду, заподіяну при таких обставинах, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла його. Справа в тому, що в стані крайньої необхідності особа заподіює шкоду в цілях запобігання небезпеки, яку при конкретних обставинах іншими засобами відвести було неможливо і якщо заподіяна у зазначеній ситуації шкоду менше предотвращенного.
Не є протиправними дії, пов'язані із здійсненням покладеної законом обов'язки. Наприклад, не є протиправними дії пожежників при гасінні пожежі, якими заподіюється шкода майну потерпілого.
Одним з необхідних умов виникнення зобов'язання з заподіяння шкоди є причинний зв'язок між протиправною поведінкою заподіювача і шкодою.
Серед різних загальних умов відповідальності за заподіяння шкоди слід особливо виділити провину. Особливості провини у поза договірних зобов'язаннях стосуються, перш за все її значення при залученні до відповідальності, а також застосування самого принципу відповідальності за провину. Досить відзначити, що за деякими зобов'язаннями із заподіяння шкоди відповідальність настає незалежно від вини. Заподіяв шкоду звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини (ст. 1064 ЦК РФ).
Особа, яка відшкодувала завдану іншою особою шкоду, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом. Наприклад, органи державного соціального страхування та соціального забезпечення має право пред'явити регресні вимоги до заподіювача шкоди у разі виплати цими органами допомоги або пенсії потерпілому.
Особи, які спільно заподіяли шкоду, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим (ст. 1080 ЦК РФ). Для покладання солідарної відповідальності необхідно наявність умов, передбачених законом. Важливо мати на увазі, що спільне заподіяння шкоди наявності в тих випадках, коли не представляється можливим диференціювати шкоду, в заподіянні якого брали участь кілька осіб.
Відповідальність за шкоду, заподіяну державними організаціями, органами місцевого самоврядування, а також посадовими особами
Шкода заподіяна в результаті видання державним органом чи органом місцевого самоврядування акта, який не відповідає законові або іншому правовому акту, підлягає відшкодуванню в повному обсязі на підставі рішення суду незалежно від вини органу, що видав акт, і його посадових осіб. Шкода відшкодовується за рахунок відповідно скарбниці Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти в залежності від того, ким виданий акт.
Стаття 1069 ЦК України встановлює відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями (бездіяльністю) посадових осіб державного органу або органу місцевого самоврядування в галузі адміністративного управління. Він відшкодовується на загальних підставах за рахунок грошових коштів, що у розпорядженні відповідного органу. І тільки при їх недостатності шкода відшкодовується субсидиарно за рахунок відповідно скарбниці Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти.
Стаття 1070 ЦК України передбачає особливий випадок відповідальності. Вона встановлена за шкоду, заподіяну громадянину в результаті незаконного засудження, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт. Зазначений шкода відшкодовується за рахунок скарбниці Російської Федерації, а у випадках, передбачених законом, - суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду в порядку, встановленому законом.
Інша правило встановлено для випадку заподіяння шкоди при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Така шкода відшкодовується тільки, якщо вина судді встановлена вироком суду, що набрав законної сили.
Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними або неповнолітніми
До числа недієздатних відносяться неповнолітні, які не досягли 14 років, і громадяни, визнані недієздатними в судовому порядку. Для покладання відповідальності за шкоду вимагається вина заподіювача, яка передбачає наявність у нього свідомої волі. Воля - необхідна передумова для розуміння змісту і значення своїх дій і можливостей керувати ними. Цими якостями не володіють недієздатні особи. Тому на них не може бути покладена цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди.
За шкоду, заподіяну неповнолітнім, які досягли 14 років, відповідають його батьки або опікуни, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини (ст. 1073 ЦК РФ).
Стаття 1078 ЦК України передбачає відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій.
Звільняється від відповідальності дієздатний громадянин, а також неповнолітній у віці від 14 до 18 років, заподіяв шкоду в такому стані, коли він не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними.
Однак, якщо шкода заподіяна життю або здоров'ю потерпілого, суд може з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача, а також інших обставин покласти обов'язок відшкодування шкоди повністю або частково на заподіювача.
Не підлягає звільненню від відповідальності заподіювач, який сам привів себе у стан, коли не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів чи іншим способом.
На громадянина, визнаного судом недієздатним, не може бути покладена відповідальність за заподіяння шкоди. Заподіяну ним шкоду підлягає відшкодуванню його опікуном чи організацією, зобов'язаною здійснювати за ним нагляд. Однак, якщо вони доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини, відповідальність з них знімається.
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Законом (ст. 1079 ЦК РФ) встановлюється, що юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (використання транспортних засобів, механізмів, електричної енергії високої напруги, атомної енергії, вибухових речовин, сильнодіючих отрут тощо; здійснення будівельної та іншої, пов'язаної з нею діяльністю та ін.), зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.
Щоб розібратися в особливостях даного виду позадоговірної відповідальності, необхідно розглянути, по-перше, поняття джерела підвищеної небезпеки і, по-друге, умови для покладання відповідальності.
Примірний перелік джерел підвищеної небезпеки дано в ст. 1079 ГК РФ. Проте їх число можна набагато збільшити. Тому дати вичерпний перелік, практично неможливо хоча б тому, що в процесі розвитку сучасної науки і техніки з'являються нові види діяльності, багато з яких пов'язані з об'єктами, які є джерелами підвищеної небезпеки. Мова йде не про будь-якому виді техніки, а лише про таке, експлуатація якого не піддається всеосяжного контролю з боку людини. Таким чином, в даній області, незважаючи на застосування найсучасніших заходів техніки безпеки, випадкове заподіяння шкоди не може бути повністю виключено.
Виходячи з розглянутих критеріїв, судова практика визнає джерелами підвищеної небезпеки не тільки об'єкти, перелічені в ст. 1079 ЦК РФ, а й різні механічні двигуни, енергетичні пристрої, сільськогосподарські та інші машини, вибухові, отруйні або радіоактивні речовини, верстати, а також діяльність, наслідком якої з'явився викид в навколишнє середовище шкідливих речовин з перевищенням допустимих меж, вміст у зоопарках і використання цирками диких тварин і т.п.
Для покладання відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, досить наявності двох умов - настання шкоди і причинного зв'язку між цією дією і наслідком результатом. Отже, заподіювач шкоди буде нести відповідальність і за відсутності провини, наприклад за випадкове заподіяння шкоди.
Однією з особливостей настання шкоди і причинного зв'язку як обов'язкових умов покладання відповідальності є вимога кожного разу при заподіянні шкоди джерелом підвищеної небезпеки встановити причинний зв'язок між проявом тих властивостей, які характерні для джерела підвищеної небезпеки, і шкодою. Тому не є наслідком прояву властивостей джерела підвищеної небезпеки отримання травми в результаті бійки в залізничному вагоні. У цьому випадку питання про відшкодування заподіяної шкоди вирішується на загальних підставах.
  Отже, відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, будучи безвинною, є ширшою, підвищеною в порівнянні з відповідальністю за заподіяння шкоди звичайною діяльністю за правилами ст. 1064 ЦК РФ. Незважаючи на це, закон обмежує відповідальність і власника джерела підвищеної небезпеки. Дане обмеження стосується випадків заподіяння шкоди внаслідок непереборної сили або умислу самого потерпілого. При цьому тягар доведення зазначених обставин покладається на власника джерела підвищеної небезпеки.
  Під непереборною силою розуміються надзвичайний і непереборне за даних умов подія. Ним може бути стихійне лихо (землетрус, повінь, ураган, раптовий туман тощо). Судова практика відносить до таких явищ і військові дії, блокаду і т.п.
  Для покладання відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, не потрібно доводити наявність протиправності дій його власника. І це зрозуміло, оскільки використання джерел підвищеної небезпеки відноситься до області необхідною і суспільно корисної діяльності.
  За заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки відповідальність покладається на його власника. Обов'язок відшкодування шкоди покладається на те юридична особа чи громадянина, який володіє джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі (на праві оренди, за дорученням на право керування транспортним засобом, в силу розпорядження відповідного органу про передачу йому джерела підвищеної небезпеки тощо).
  Судова практика не визнає власником джерела підвищеної небезпеки і не покладає відповідальність за шкоду, заподіяну потерпілому, на обличчя, безпосередньо керує джерелом підвищеної небезпеки в силу трудових відносин з власником цього джерела (водій, машиніст, робітник-верстатник і т.п.). Ця особа відповідає не перед потерпілим, а перед власником джерела підвищеної небезпеки, який, відшкодувавши заподіяну шкоду, має право зворотної вимоги (регресу) до безпосередньо винній особі (водію, машиністу і т.п.).
  Власник джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, заподіяну дією цього джерела, якщо доведе, що останній вийшов з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій третіх осіб.
  У випадках заподіяння шкоди одним джерелом підвищеної небезпеки іншому ця шкода відшкодовується за принципом вини. При винності обох або декількох сторін відповідальність розподіляється між ними, виходячи з ступеня вини кожного боку. Однак не виключено, що заподіяння шкоди мало місце при відсутності провини кожного боку. Тоді збитки буде нести потерпіла сторона (ст. 1064 ЦК РФ).
  Власники джерел підвищеної небезпеки солідарно несуть відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті взаємодії цих джерел (наприклад, зіткнення транспортних засобів) третім особам, за правилами без винної відповідальності (ст. 1079 ЦК РФ).
  Слід мати на увазі, що Цивільний кодекс допускає можливість звільнення власника джерела підвищеної небезпеки від відповідальності повністю або частково у випадках: 1) якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди; в такому випадку розмір відшкодування збитків повинен бути зменшений, 2) при грубої необережності потерпілого і відсутності вини заподіювача шкоди тоді, коли його відповідальність настає незалежно від вини та ін (ст. 1083 ЦК РФ).
  Обсяг і характер відповідальності
  Закон (ст. 1064 ЦК РФ) закріплює принцип повного відшкодування, згідно з яким заподіяна шкода підлягає компенсації в повному обсязі.
  Присуджуючи відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за шкоду, відшкодувати її в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ тощо) або ж повністю відшкодувати заподіяні збитки.
  Таким чином, закон (ст. 1082 ЦК РФ) віддає перевагу не грошової компенсації, а відшкодування шкоди в натурі. Тим часом, як свідчить судова та арбітражна практика, відшкодування шкоди у вигляді грошової компенсації є переважаючим способом відшкодування.
  Згідно ст. 1083 ЦК України суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану.
  Обсяг відповідальності при вини не тільки заподіювача, а й потерпілого визначається за правилами ст. 1083 ГК РФ. Так, якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а при вині заподіювача шкоди і залежно від його ступеня) розмір відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди може бути відмовлено. Винятки з цього правила можуть бути передбачені законом.
  Таким чином, юридичне значення надається тільки грубої необережності і умислу потерпілого. При встановленні ж у діях потерпілого легкої необережності розмір відшкодування визначається за розглянутими вище загальними правилами. Закон не містить визначення поняття грубою і легкої необережності. Ступінь необережності залежить від конкретних обставин справи і в кожному окремому випадку визначається судом.
  Вина заподіювача шкоди презюміруется (передбачається). Провина ж потерпілого повинна бути доведена відповідачем, що є однією з істотних особливостей вини потерпілого.
  Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, з урахуванням його майнового стану. Проте зменшення розміру відшкодування не допускається, коли шкода завдана діями, вчиненими навмисне.
  Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
  Шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, обов'язків військової служби, служби в міліції і т.п., відшкодовується за правилами ГК РФ, якщо законом або договором не передбачена підвищена відповідальність.
  Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, визначені законом (ст. 1085 ЦК РФ). Так, при заподіянні громадянину каліцтва або іншого пошкодження його здоров'я відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я (на лікування, додаткове харчування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних транспортних засобів, підготовку до іншої професії тощо), якщо встановлено, що потерпілий потребує цих видах допомоги та догляду і не має права на їх безкоштовне отримання.
  Пенсія по інвалідності, призначена потерпілому у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також інші пенсії, допомоги та інші подібні виплати, призначені як до, так і після заподіяння шкоди, при визначенні втраченого заробітку (доходу) не беруться до уваги і не тягнуть зменшення розміру відшкодування шкоди (не зараховуються в рахунок відшкодування). В рахунок відшкодування шкоди не зараховується також заробіток, отриманий потерпілим після ушкодження здоров'я.
  Законом або договором обсяг і розмір відшкодування шкоди, належного потерпілому, можуть бути збільшені.
  Цивільний кодекс (ст. 1086 ЦК РФ) встановлює порядок визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок ушкодження здоров'я. Зокрема, розмір підлягає відшкодування втраченого потерпілим заробітку (доходу) визначається у відсотках до його середньому місячному заробітку (доходу) до каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я чи втрати ним працездатності, що відповідають ступеню втрати потерпілим професійної працездатності, а за відсутності її - ступеня втрати загальної працездатності .
  До складу втраченого заробітку (доходу) включаються всі види оплати його праці за трудовими і цивільно-правовими договорами. Не враховуються тільки виплати одноразового характеру (вихідна допомога при звільнення, компенсація за невикористану відпустку і т.п.).
  Підрахунок середньомісячного заробітку (доходу) здійснюється шляхом ділення загальної суми його заробітку (доходу) за 12 місяців роботи, що передували ушкодженню здоров'я, на12 (ст.1086 ЦК України).
  Право на відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті, мають непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання: батьки, чоловік або інший член сім'ї незалежно від його працездатності, який не працює і зайнятий доглядом за що перебували на утриманні померлого дітей, онуками, братами і сестрами, що не досягли чотирнадцяти років, і деякі інші особи.
  Розмір відшкодування шкоди, понесеного в разі смерті годувальника, складає ту частку заробітку (доходу) померлого, яку понесли особи, які мають право на відшкодування шкоди, і яку вони отримували або мали право отримувати на своє утримання за його життя.
  Відшкодування моральної шкоди.
  Відшкодування моральної шкоди тепер регламентується законодавчо. Підстави і розмір компенсації громадянину моральної шкоди визначаються ст. 151 та ст. 1099 - 1101 ЦК РФ. Моральна шкода, завдана діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. При цьому компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнової шкоди.
  При вирішенні судом питання про компенсацію моральної шкоди вина заподіювача не береться до уваги, якщо: 1) шкода заподіяна життю або здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки; 2), шкода заподіяна громадянинові в результаті її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і в деяких інших випадках.
  Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. А розмір компенсації визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача у випадках, коли вина є підставою відшкодування.
  Закон вимагає, щоб при визначенні розміру компенсації шкоди враховувалися вимоги розумності і справедливості.
  Оцінка судом характеру фізичних і моральних страждань повинна проводитися з урахуванням фактичних обставин, при яких заподіяно моральну шкоду, та індивідуальних особливостей потерпілого. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди"
 1. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
    зобов'язанні, існуючому між сторонами, і встановлюється в законі, що регламентує дане зобов'язання, а також у самому договорі. При позадоговірної відповідальності сторони не складаються між собою в договірних відносинах, а якщо і складаються, то заподіяна шкода є результатом дій, не пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань. Винуватець шкоди порушує загальну абсолютну
 2. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Заподіяння шкоди можливо в різних життєвих ситуаціях. Збитки можуть виникнути при порушенні договірного зобов'язання, в якому складаються між собою суб'єкти цивільного права. Невиконання або неналежне виконання зобов'язання означає порушення конкретної обов'язку боржника в рамках відносного правовідносини. Проте наступ шкоди
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна
 4. 4. Зобов'язання по страхуванню відповідальності за заподіяння шкоди (позадоговірної відповідальності)
    зобов'язання по страхуванню на умовах правил страхування, пропонованих страховиками на ринку страхових послуг. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (страхування автоцивільної відповідальності - ОСАЦВ) вперше легалізовано в системі вітчизняного страхового права Законом про ОСАГО. Значення даного Закону, враховуючи загальновизнану
 5.  § 2. Поняття зобов'язання, виникає внаслідок заподіяння шкоди
    зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння
 6. 2. Юридична природа деліктного зобов'язання
    зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди, необхідно визначити його співвідношення з категорією відповідальності. У літературі поняття "зобов'язання з заподіяння шкоди" і "відповідальність за заподіяння шкоди" нерідко вживаються як тотожних, причому поняттю "відповідальність" приділяється головна місце. Така позиція отримала відображення і в ГК: гол. 59 ГК названа
 7. 2. Місце договору в Цивільному кодексі
    зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, а також безпідставного збагачення (в ГК 64 понад те - зобов'язання, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна). Відповідні статті в ГК 22 (ст. 106) та ГК 64 (ст. 158), визначаючи незамкнутий коло підстав виникнення зобов'язань, прямо назвали тільки договір, а аналогічна норма нового ЦК (п. 2 ст. 307)
 8. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
    зобов'язання, якому присвячена справжня глава, служить на цей раз не наявність доручення, а, навпаки, його відсутність. Зазначене зобов'язання отримало в римському праві найменування negotiorum gestio. Видача доручення однією стороною і його прийняття іншої саме по собі зумовлюють договірну природу трьох згаданих вище моделей. У той же час відсутність при четвертої моделі ясно вираженої
 9. 1. Поняття договору
    зобов'язаннями по страхуванню, так і окремих договірних видів відповідних правовідносин. Проте і тут можна помітити істотну особливість правового регулювання: відносини, пов'язані з морським страхуванням, віднесені до спеціальних видів страхування (поряд зі страхуванням іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, медичним страхуванням, страхуванням пенсій і банківських
 10. Стаття 6. Об'єкт обов'язкового страхування та страховий ризик
    зобов'язань за договором страхування, встановленням розміру завданих порушенням зобов'язання реальних збитків, у тому числі пов'язаних з втратою товарної вартості автомобіля (а.с. 21 - 22). Позивач, вважаючи, що неналежним виконанням зобов'язання за договором страхування йому заподіяні реальні збитки в сумі, що підлягає сплаті потерпілому, звернувся до суду з цим позовом. Правомірно
© 2014-2022  yport.inf.ua