Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору

За договором морського страхування страховик зобов'язується за обумовлену плату (страхову премію) при настанні передбачених договором морського страхування небезпек або випадковостей, яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено такий договір (вигодонабувач), понесені збитки (ст. 246 КТМ).
Морське страхування - один з різновидів майнового страхування, про що свідчить визначення договору майнового страхування, що міститься в п. 1 ст. 929 ГК. Відповідно до даної статті за договором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором суми (страхової суми).
Разом з тим договором морського страхування, незважаючи на те що він не відноситься до самостійних цивільно-правовими договорами (таким є договір страхування), а являє собою лише його різновид (окремим видом договору страхування є договір майнового страхування), належить особлива роль у розвитку договірного права. Справа в тому, що саме з морського страхування почався розвиток страхування взагалі, дана обставина визначило його пріоритетне правове регулювання спеціальними нормами, що знаходить відображення і в системі сучасного законодавства про страхування. На дану обставину (особливу роль морського страхування) неодноразово зверталася увага російськими правознавцями.
Так, Д.І. Мейер, аналізуючи стан російського дореволюційного законодавства (перша половина XIX ст.) Про страхування, вказував: "Наше законодавство дає дуже небагато визначень щодо цього договору; в Зводі цивільних законів всього дві статті містять про нього визначення. У Статуті торговому є особлива глава про морське страхуванні, про страхування від вогню, від скотинячого відмінка і тому подібного, так як ці страхування виробляються компаніями на акціях, викладається в статутах страхових товариств. Точно так само, як і визначення законодавства про морське страхування, вони доповнюються статутами страхових від морських небезпек товариств та поки служать головним джерелом для вивчення договору страхування "" * ".
---
"*" Мейер Д.І. Російське цивільне право (в 2 ч.). За виправленому і доповненому 8-му вид. 1902 Вид. 2-е, испр. М., 2000. С. 681.
Ще більш виразно висловлювався на цей рахунок Г.Ф. Шершеневич, який писав: "Морське страхування є видом взагалі страхування і притому, з історичної точки зору, початковим, який послужив зразком для інших форм страхування. За своєю природою морське страхування не повинно нічим відрізнятися від сухопутного і злиття їх - питання часу. В нормуванні морського страхування з боку російського законодавця не можна не помітити тієї особливості, що договір цей визначається: а) волею контрагентів; в) російськими законами; с) за мовчанням останніх іноземними законами ... " "*".
---
"*" Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права. За видання 1914 р. М., 1994. С. 331.
При проведенні перших кодифікацій цивільного і торгового права (Франція, Німеччина) позначилася особлива роль договору морського страхування. Так, у Франції Торговий кодекс регулював виключно морське страхування, а в Цивільному кодексі (ФГК) згадка про договір страхування містилося лише в одній статті: зазначений договір був включений в перелік так званих ризикових договорів (ст. 1961 ФГК). Однак, як зазначає М.І. Брагінський, "уявлення про це договорі виявилося дуже вузьким, оскільки в тій же статті підкреслювалося, що даний договір, як і інший, включений до зазначеного переліку (мається на увазі договір морського позики)," регулюється морськими законами ". Тим самим сфера дії відповідного договору (страхування) виявилася обмеженою областю того ж, в кінцевому рахунку, морського страхування "" * ".
---
"*" Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 495.
Аналогічний підхід виявив себе і при проведенні деяких останніх кодифікацій цивільного права. "Серед інших, - пише М.І. Брагінський, - може бути названий також Цивільний кодекс Квебеку. На відміну від більшості аналогічних актів інших країн, в ньому страхування прямо ділиться на морське й наземне ... Абсолютна більшість норм відповідної глави присвячені все ж морського страхування "" * ".
---
"*" Там же. С. 498.
Діючий сьогодні російський Цивільний кодекс не акцентує увагу на морському страхуванні, а забезпечує детальне регулювання як загальних положень щодо в цілому до зобов'язань по страхуванню, так і окремих договірних видів відповідних правовідносин. Проте і тут можна помітити істотну особливість правового регулювання: відносини, пов'язані з морським страхуванням, віднесені до спеціальних видів страхування (поряд зі страхуванням іноземних інвестицій від некомерційних ризиків, медичним страхуванням, страхуванням пенсій і банківських вкладів), які можуть бути врегульовані окремими спеціальними законами (ст. 970 ЦК). "При цьому, - підкреслює М.І. Брагінський, - йдеться в рівній мірі як про спеціальних законах, присвячених відповідним різновидам страхування, так і про більш загальні закони. Прикладом останніх може служити КТМ. У новому Кодексі, як і в тому, який йому передував (КТМ СРСР 1968 р.), міститься глава, присвячена морського страхування. Оскільки морське страхування входить до переліку, що міститься в ст. 970 ГК, норми, включені в гол. XV КТМ ("Договір морського страхування"), мають пріоритетом по відношенню до статей гл. 48 ГК "" * ".
---
"*" Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 507.
Визначаючи співвідношення правил про договір морського страхування, що містяться в КТМ, і норм про договір страхування, поміщених в ЦК (глава 48), В.А. Мусін підкреслює субсидіарний характер дії останніх стосовно відносин, пов'язаних з морським страхуванням. Він пише: "Разом з тим згідно ст. 970 ГК правила про страхування, передбачені главою 48 ЦК, застосовуються і до деяких специфічних видів страхування, включаючи морське," остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено інше ". Це означає, що відносини з морського страхування регулюються нормами глави 48 ЦК в тій мірі, в якій вони не врегульовані нормами глави XV КТМ ... Таким чином, норми глави XV КТМ переважають у сфері морського страхування як над нормами Закону "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" , так і над нормами глави 48 ГК "" * ".
---
"*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 414 - 415 (автор Коментаря до глави XV КТМ - В.А. Мусін).
Не можна не помітити ще одну особливість правового регулювання договору морського страхування, що випливає із КТМ і характерну для всіх договорів, їм регульованих. Згідно ст. 247 КТМ правила, встановлені главою XV КТМ, застосовуються, якщо угодою сторін не встановлено інше. І тільки у випадках, прямо зазначених у цій главі, угода сторін, яка відповідає правилам, встановленим КТМ, мізерно "*".
---
"*" Такі випадки встановлені лише стосовно до абандона (ст. 278, 279 КТМ).
Як і у випадках з іншими договорами, регульованими КТМ, диспозитивний характер норм про договір морського страхування зазвичай трактується таким чином, що дана обставина дозволяє сторонам укладати договори морського страхування на умовах, найбільш широко застосовуваних у відповідній області морської торгівлі, навіть якщо вони відрізняються від правил глави XV КТМ "*".
---
"*" Див, наприклад: Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 419.
Однак при цьому настільки ж зазвичай не розглядається питання про можливість для сторін відповідного договору, що відмовилися від застосування правил, що містяться в КТМ, таким же чином нейтралізувати дію норм ЦК про договір майнового страхування, що підлягають, як відомо , субсидиарному застосування. Мабуть, наявність такого права у сторін за договором морського страхування вважається чимось само собою зрозумілим. Представляється, що поставлений тут питання не має настільки однозначної відповіді. Більш того, з формально-юридичної точки зору надання пріоритету правилам КТМ про договір морського страхування перед нормами ЦК про договір майнового страхування означає лише те, що положення, передбачені главою 48 ЦК, "застосовуються до відносин за ... морського страхування ... остільки , оскільки законами (тобто КТМ. - В.В.) ... не встановлено інше "(ст. 970 ЦК). Мова йде про те, що "нейтралізувати" дію норм ЦК можна лише шляхом включення в КТМ правил, які регулюють відповідні відносини, що випливають з договору морського страхування, інакше, ніж ЦК, або зовсім виключають його застосування. Однак це завдання не може бути виконана нормою, що додає самим правилам КТМ диспозитивний характер, оскільки виняток угодою сторін дії цих правил не може означати автоматичного зупинення застосування до їх правовідносин субсидіарних норм, що містяться в ЦК, якщо тільки самі ці норми не носять диспозитивного характеру. У всякому разі, це питання потребує, як мінімум, в судовому тлумаченні.
Основним кваліфікуючою ознакою, що дозволяє виділяти договір морського страхування як окремого виду договору майнового страхування, є особливий об'єкт морського страхування. Відповідно до ст. 249 КТМ об'єктом морського страхування може бути всякий майновий інтерес, пов'язаний з торговельним мореплавством, - судно, що будується судно, вантаж, фрахт, а також плата за проїзд пасажира, плата за користування судном, очікуваний від вантажу прибуток і інші забезпечувані судном, вантажем і фрахтом вимоги, заробітна плата та інші належні капітану судна та іншим членам екіпажу судна суми, у тому числі витрати на репатріацію, відповідальність судновласника і прийнятий на себе страховиком ризик (перестрахування). Об'єкт морського страхування повинен бути вказаний у договорі морського страхування.
Отже, об'єктом морського страхування може служити "всякий майновий інтерес, пов'язаний з торговельним мореплавством". Учасники відносин, пов'язаних з торговельним мореплавством, мають різні майнові інтереси. Ще Д.І. Мейер вказував: "Суттєво тільки, щоб страхування зроблено було на користь особи, безпосередньо зацікавленого цілістю застрахованого майна: інакше воно вважається недійсним" "*".
---
"*" Мейер Д.І. Указ. соч. С. 687.
Такий підхід збережений і в чинному сьогодні законодавстві; він виявляє себе, зокрема, в ст. 930 ГК, згідно з якою майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника або вигодонабувача), має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна, а договір, укладений за відсутності такого інтересу у вказаних осіб, оголошується недійсним.
Договором страхування майна (ст. 930 ЦК), за яким об'єктом страхування виступає інтерес у вигляді ризику втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна, у морському страхуванні відповідає договір страхування судна (споруджуваного судна) або вантажу.
Страховий інтерес в судні належить його власнику або суб'єкту іншого обмеженого речового права (господарського відання або оперативного управління), бо вказані особи за загальним правилом несуть ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження судна (ст. 211 ЦК) . Природно, у випадках, коли такий ризик переноситься договором на іншу особу (наприклад, на фрахтувальника чи іншого судновласника), воно має право застрахувати свій майновий інтерес у судні.
У страхуванні вантажу зацікавлений насамперед його власник (вантажовласник) аж до його передачі іншій особі (одержувачу). Як відомо, передачею визнається вручення речі набувачеві, а так само здача перевізникові для відправлення набувачу (п. 1 ст. 224 ЦК). Однак момент переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження вантажу може і не збігатися з передачею речі. Наприклад, за договором купівлі-продажу ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено такою договором або звичаями ділового обороту (п. 2 ст. 459 ЦК). У всякому разі, в ролі страхувальника вантажу може виступати особа, на якому лежить такий ризик в момент укладання договору страхування вантажу.
Обличчям, зацікавленим у страхуванні фрахту, може бути як судновласник, так і вантажовласник залежно від порядку сплати фрахтових платежів і, як наслідок, від того, хто з них ризикує втратити право на фрахт (стягнення або зворотне витребування). З цього приводу В.А. Мусін пише: "Це зумовлюється умовами внесення фрахту. Якщо, наприклад, фрахт підлягає оплаті до відправлення вантажу на умовах" lost or not lost ", тобто не може бути стягнуто незважаючи на загибель вантажу, інтерес в страхуванні фрахту належить вантажовласникові, причому фрахт страхується в тому ж порядку, що і вантаж. Іноді, однак, фрахт вноситься після доставки вантажу в порт призначення. У такому випадку страховий інтерес у фрахті має судновласник. Тоді фрахт страхується в тому ж порядку, що і судно "" * ".
  ---
  "*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 422 - 423.
  При страхуванні судновласником плати за проїзд і провезення багажу за договором морського перевезення пасажира виявляється застрахованим ризик судновласника втратити зазначені платежі (сплачені пасажиром при укладенні договору), коли є підстави для їх повернення у випадках, передбачених законом. Маються на увазі, наприклад, ситуації, коли обов'язок перевізника повернути отриману від пасажира плату за проїзд і за провезення багажу виникає у зв'язку з відмовою пасажира від договору морського перевезення внаслідок хвороби або з причин, залежних від перевізника (ст. 183 КТМ).
  Вантажоодержувач, який є власником вантажу або володарем права вимоги передачі вантажу, заснованого на договорі про його придбання, має страховий інтерес у прибутку, яка може бути ним отримана від реалізації вантажу в пункті призначення. Очікуваний прибуток може бути застрахована разом з вантажем або окремо. Що стосується "інших забезпечуваних судном, вантажем і фрахтом вимог", які також визнаються можливими об'єктами страхування, то як такі зазвичай виступають вимоги про винагороду за порятунок судна або іншого майна, а також про сплату внесків по загальній аварії.
  В якості майнових інтересів, пов'язаних з торговельним мореплавством, які можуть бути об'єктами майнового страхування, визнаються також заробітна плата та інші належні капітану судна та іншим членам екіпажу судна суми, у тому числі витрати на репатріацію. У літературі прийнято вважати, що зазначені платежі за своєю правовою природою носять характер майнової відповідальності судновласника перед капітаном та іншими членами екіпажу судна. "Ця відповідальність, - пише, наприклад, В.А. Мусін, - може бути як деліктної (платежі на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю згаданих осіб), так і договірної (заробітна плата, витрати на репатріацію та інші платежі, що покладаються на судновласника за умовами трудових контрактів, укладених ним з членами екіпажу судна). Згідно прямим і імперативним нормам ЦК (в КТМ дане питання не торкнуться) вигодонабувачами в цих випадках є особи, уповноважені на отримання відповідних платежів від судновласника, тобто капітан та інші члени екіпажу судна, незалежно від того, чи вказані вони в цій якості у договорі страхування ... Судновласник в таких випадках діє тільки як страхувальник "" * ".
  ---
  "*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 423.
  До числа об'єктів морського страхування відноситься також відповідальність судновласника. Йдеться про ризик майнової відповідальності як за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди (ст. 931 ЦК), так і про відповідальність судновласника за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань. В останньому випадку ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на користь сторони, перед якою за умовами цього договору страхувальник (судновласник) повинен нести відповідну відповідальність, - вигодонабувача, навіть якщо договір страхування укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, на чию користь він укладений (п. 3 ст. 932 ЦК). Зазвичай таким страхуванням покривається відповідальність судновласника (перевізника) за порушення зобов'язань, що випливають з договору перевезення.
  І, нарешті, в якості можливого об'єкту морського страхування в ст. 249 КТМ згаданий прийнятий на себе страховиком ризик (перестрахування). Як передбачено ст. 967 ГК, ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути ним застрахований повністю або частково у іншого страховика за укладеним з останнім договором перестрахування. Відносини за договором перестрахування регулюються правилами, підлягають застосуванню щодо страхування підприємницького ризику, якщо договором не передбачено інше. При цьому страховик за основним договором страхування, який уклав договір перестрахування, вважається в цьому останньому договорі страхувальником, а за основним договором страхування він залишається відповідальним перед страхувальником за виплату страхового відшкодування.
  Свого часу Д.І. Мейер розкривав зміст операції з перестрахування таким чином: "Розрахунок при цьому, по-перше, той, що якщо страхова компанія часто вдається до такого роду угоді з іншою страховою компанією, то їй робиться поступка в премії, так що сама вона отримує більш значну премію , ніж платить, і, отже, різниця складає її бариш. По-друге, страхової компанії ніяково відмовлятися від прийняття майна на страх - цим вона може відбити від себе страхувальників. Тому, хоча в останньому випадку, з міркувань компанії, для неї і невигідно прийняти на страх-яке майно, вона все-таки не відмовляє в цьому, але для того, щоб убезпечити себе від збитків, сама застраховує це перевага в іншій страховій компанії "" * ".
  ---
  "*" Мейер Д.І. Указ. соч. С. 688.
  Принципове значення для договору морського страхування має визначення його сторонами характеру події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку). Визначення страхового випадку міститься у п. 2 ст. 9 Федерального закону "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" "*". Згідно з цією нормою страховим випадком визнається вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої пов'язується виникнення у страховика обов'язку здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачеві або іншим третім особам.
  ---
  "*" СЗ РФ. 1998. N 1. Ст. 4; 1999. N 47. Ст. 562.
  Відповідне подія може бути кваліфіковано як страхового випадку за умови, що його причиною послужили небезпеки і випадковості, визначені в договорі. Зазначені небезпеки і випадковості зазвичай іменують страховими ризиками. Страховим ризиком визнається певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування. Страховому ризику повинні бути притаманні дві неодмінних ознаки: ймовірність і випадковість. З цього приводу М.І. Брагінський пише: "Вірогідність означає, перш за все, можливість настання відповідної події. З цієї причини за межами ризику знаходиться випадок, настання якого абсолютно виключено." Випадковість "співвідносна поняттю" ймовірність "" * ". Значення зазначеної співвідносності зазначених понять М.І. Брагінський пропонує розуміти, маючи на увазі антиподи кожного з них, а саме те, що виключається віднесення до страхових ризиків подій, по-перше, неодмінних, тобто таких, які відбудуться неминуче або, принаймні, в точно позначений час, і, по-друге, не можна виробляти страхування подій, які, навпаки, відбутися не можуть .
  ---
  "*" Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 526.
   Там же.
  За загальним правилом, передбаченим ЦК (п. 1 ст. 958), ознака ймовірності настання передбачуваної події повинен бути присутнім протягом всього терміну дії договору страхування. При відпадати можливості настання страхового випадку та припинення існування страхового ризику договір страхування припиняється. Однак у ст. 261 КТМ на цей рахунок передбачено спеціальне правило стосовно договору морського страхування: зазначений договір зберігає силу, якщо навіть до моменту його укладення минула можливість виникнення збитків, що підлягають відшкодуванню, або такі збитки вже виникли. Правда, у випадку, якщо страховик при укладанні договору морського страхування знав або повинен був знати, що можливість настання страхового випадку виключена, або страхувальник (вигодонабувач) знав або повинен був знати про виниклі і підлягають відшкодуванню страховиком збитки, виконання договору морського страхування не є обов'язковим для сторони, якій не було відомо про такі обставини.
  Коментуючи дану норму КТМ, що представляє собою виключення із загального правила, В.А. Мусін підкреслює, що законодавцем враховано, що "майно, пов'язане з торговельним мореплавством, підчас відчужується у той час, коли воно знаходиться в іноземному порту або в морі і страхувальник може не мати відомостей про стан цього майна в даний момент. Але саме невідомість долі майна в поєднанні з можливістю його загибелі або пошкодження від певних шкідливих факторів як раз і є головною передумовою страхового зобов'язання. Тому договір морського страхування залишається в силі, якщо при його укладенні контрагенти не знали і не могли знати про настання збитків або про відпадати загрози їх настання " "*".
  ---
  "*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російського Федерації. С. 446.
  Зважаючи на важливість ролі, яку у відносинах за договором страхування грають страховий ризик і правильна оцінка ступеня ймовірності настання події, яка може бути припинено страховим випадком, для страховика першорядне значення набуває своєчасне отримання від страхувальника достовірної інформації про відповідний ризик. У зв'язку з цим М.І. Брагінський зазначає, що, "вирішуючи питання про укладення договору страхування і про конкретних його умовах (перш за все мається на увазі, природно, розмір страхової премії у співвідношенні з певним розрахунковим шляхом граничним розміром відповідальності страховика), страховик повинен володіти відомостями, які можуть мати істотне значення для встановлення ймовірності настання страхового випадку, з одного боку, та розміру можливих збитків - з іншого. Такі відомості повинен повідомити страховика страхувальник "" * ".
  ---
  "*" Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 527 - 528.
  Тому в КТМ (ст. 250) передбачено обов'язок страхувальника повідомити страховика при укладанні договору морського страхування відомості про обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику і які відомі або повинні бути відомі страхувальнику, а також відомості, запитані страховиком. Страхувальник звільнений від необхідності повідомляти страховику лише загальновідомі відомості та відомості, про які має бути відомо страховику.
  Аналогічна обов'язок страхувальника передбачена ст. 944 ЦК щодо якого договору страхування. Разом з тим не можна не бачити різницю в наслідках невиконання або неналежного виконання страхувальником цього обов'язку. За загальним правилом, що міститься у п. 3 ст. 944 ЦК, якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив страховика завідомо неправдиві відомості про обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику), страховик має право вимагати визнання договору недійсним і застосування наслідків, передбачених п. 2 ст. 179 ГК. Як бачимо, йдеться про кваліфікацію договору страхування в якості угоди, укладеної внаслідок обману, яка є оспорімой і може бути визнана недійсною лише судом за позовом потерпілого (страховика). Якщо таке рішення суду відбудеться, то потерпілому повертається другою стороною (у нашому випадку - страхувальником) все одержане нею за угодою. Майно, одержане за угодою потерпілим від іншої сторони, а також причитавшееся йому у відшкодування переданого іншій стороні, звертається в доход Російської Федерації. При неможливості передати майно в доход держави в натурі стягується його вартість у грошах. Крім того, потерпілому відшкодовується іншою стороною заподіяну йому реальний збиток.
  Стосовно до договору морського страхування діє спеціальне правило про наслідки невиконання страхувальником обов'язки повідомити страховика відомості про обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику, який виключає дію загальних положень про можливість визнання договору страхування недійсною угодою і застосування наслідків, передбачених п. 2 ст. 179 ЦК (п. 3 ст. 944 ЦК). Згідно п. 2 ст. 250 КТМ при неповідомленні страхувальником відомостей про обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику, або при повідомленні їм невірних відомостей страховик має право відмовитися від виконання договору морського страхування. При цьому страхова премія прочитується страховику, якщо страхувальник не доведе, що неповідомлення ним відомостей або повідомлення невірних відомостей сталося не з його вини.
  Як бачимо, положення страховика в договорі морського страхування виглядає набагато краще, ніж у загальному договорі страхування: йому не потрібно домагатися по суду визнання договору страхування недійсною угодою, оскільки він наділений правом односторонньої відмови від виконання цього договору; реалізація страховиком права на відмову від виконання договору морського страхування не тягне для нього автоматичну втрату страхової премії, як це має місце при визнанні судом договору страхування недійсною угодою, укладеної внаслідок обману, коли отримана страховиком від страхувальника страхова премія підлягає стягненню в доход держави. Навпаки, п. 2 ст. 250 КТМ презюмують як право страховика на відмову від договору морського страхування за умови об'єктивної недостовірності відомостей, поданих страхувальником, або ненадання їх страховикові, так і його право на страхову премію, яке може бути оскаржене страхувальником лише в тому випадку, якщо він доведе, що неповідомлення їм відомостей або повідомлення невірних відомостей сталося не з його вини, тобто тягар доведення даних обставин покладається на страхувальника.
  Право страховика за договором морського страхування на відмову від виконання договору (в рівній мірі, як і право страховика за загальним договором страхування на визнання його недійсним) обмежено: воно не може бути використано, якщо обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику і про яких не повідомив страхувальник при укладенні договору, згодом відпали (п. 3 ст. 250 КТМ), а також у разі, коли незважаючи на те, що при укладанні договору були відсутні відповіді страхувальника на питання про відомості, запитаних страховиком, останній все ж уклав договір морського страхування (п. 4 ст. 250 КТМ).
  З точки зору загальної цивільно-правової кваліфікації договору морського страхування зазначений договір є однією з різновидів (підвидів) договору майнового страхування, який, у свою чергу, є окремим видом договору страхування.
  Договір морського страхування є двостороннім (так як права та обов'язки за цим договором покладені на обидві сторони), оплатним (оскільки послуги, що надаються страховиком, підлягають оплаті у вигляді страхової премії) та реальним (так як він набирає чинності в момент сплати страхової премії) . 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття договору"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 2. § 1. Перевезення
    поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 4. § 5. Доручення
    договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх навичок і
 5. § 6. Комісія
    договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 6. § 8. Довірче управління майном
    договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 7. § 9. Комерційна концесія
    поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 8. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
    поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича,
 9. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
    понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити
 10. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
    поняттям по відношенню до поняття договору. Крім того, норми про форму договорів містяться і в тих главах Цивільного кодексу, які присвячені окремим видам договорів (частина друга Кодексу). У законодавстві розрізняються усна і письмова форма угод. У свою чергу, письмова форма угод ділиться на просту письмову форму і нотаріальну форму. Інший раз виявлення волі зовні
© 2014-2022  yport.inf.ua