Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

1.2. Функції Російської держави

Під функціями держави розуміється напрямок, предмет діяльності того чи іншого політико-правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. У функціях виражаються його сутність і та роль, яку воно відіграє в основних напрямках суспільного розвитку і задоволення потреб громадян. Функції нашої держави реалізуються в основних напрямках діяльності всередині країни і на міжнародній арені.
До внутрішніх функцій держави відносяться:
1) економічна, яка полягає у виробленні та координації стратегічних напрямів розвитку економіки країни в умовах переходу до ринкової економіки;
2) соціальна, спрямована на вдосконалення суспільних відносин, забезпечення всебічного розвитку особистості, її соціальної захищеності, нормальних умов життя всіх членів суспільства;
3) культурно-виховна, в основі якої - формування людини нового суспільства, розвиток демократії, науки, освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості, виховання високої свідомості;
4) охорона правопорядку, що полягає в неухильному проведенні в життя гарантій законності, реальному втіленні правових норм у вчинках , справах членів суспільства, в охороні приватної власності, прав і законних інтересів громадян і організацій;
5) природоохранительная (екологічна), спрямована на захист навколишнього середовища.
До зовнішніх функцій держави відносяться:
1) оборона країни;
2) взаємовигідне співробітництво із зарубіжними країнами;
3) міждержавне економічне та політичне співробітництво держав;
4) культурне та науково-технічне співробітництво.
В даний час поділ на внутрішні і зовнішні функції втрачає своє значення, так як багато внутрішні функції набувають зовнішній характер (наприклад, екологічний напрям діяльності держави, дослідження космосу та ін.), і навпаки *
* Див: Теорія держави і права. Ч. I / Под, заг. ред.А.Б.Венгерова.-М.: Юрист, 1995. С. 197.
До основних функцій держави відносяться:
управлінсько-забезпечувальна (створення умов і правил для підтримки нормального життя і розвитку суспільства) і охоронна (припинення порушень встановленого порядку, вплив на порушників, відновлення порушеного стану) функції *
* Див: Алексєєв С.С. Держава і право. С. 14.
Всі державні органи, що формуються відповідно до закону шляхом демократичних виборів, і посадові особи підзвітні народу.
Виконання функцій забезпечується державним механізмом. Державний механізм - це система органів і установ держави, що поділяються на: органи державної влади, органи державного управління, суди. Важливою складовою частиною державного механізму є збройні сили, міліція, податкова поліція, органи державної безпеки, виправні установи. Державний апарат є складовою частиною державного механізму, складається з його представників та здійснює свою діяльність при широкому їх участю. Орган держави є складовою частиною державного апарату, наділений певною компетенцією, владними повноваженнями, правом діяти від імені держави, спираючись у разі потреби на сприяння апарату примусу. Органом держави може бути посадова особа, яка виступає представником органу державного управління.
У систему державного механізму входять:
а) законодавчі органи - парламенти (Федеральні збори - в Російській Федерації, Конгрес - в США, Парламент - в Англії, Індії, Японії та ін. Сейм - у Польщі і т.д.);
б) виконавчі органи - президент, уряд, муніципалітети, міністерства, відомства, комітети;
в) судові органи-відповідно до судовою системою держави в Росії - Конституційний Суд РФ, Верховні суди (загальної юрисдикції), Вищий Арбітражний Суд РФ, Військові суди та ін;
г) правоохоронні органи - прокуратура, міністерство внутрішніх справ, поліція, міліція, митні органи, нотаріат.
Кожен орган наділений певною компетенцією, владними повноваженнями, організаційними та матеріальними засобами.
Ряд міністерств і відомств здійснюють координаційну діяльність у сферах культури, науки, охорони здоров'я, освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Функції Російської держави "
 1. § 5. Основні внутрішні та зовнішні функції Російської держави
  функціям сучасної Російської держави відносяться наступні. Функція охорони прав і свобод людини і громадянина, забезпечення правопорядку - це діяльність держави, спрямована на захист інтересів особистості і суспільства, на реальне втілення в життя ст. 2 Конституції РФ, згідно з якою "людина, її права і свободи є найвищою цінністю". Даний напрямок діяльності
 2. § 2. Вихід з кризи
  функціям, організації, професійним кадрам, уніформі і т. д., і треба думати в недалекому майбутньому набуде своє справжнє ім'я. Так що далі, кажучи стосовно Росії «поліція», ми будемо мати на увазі міліцію. * Юридичний словник. М., 1953. С. 328. Взаємовідносини влади і населення, поліції і населення - багатовікова і світова проблема. Вона загострилася після Другої світової війни
 3. 25.2. Функції та завдання державного управління економікою
  функціонування ринку є подолання монополізму виробників, передумовою чого, в свою чергу, служить конкуренція, економічне соревнованіе3. З цим, безумовно, слід погодитися. Разом з тим, крім монополізму виробників, за системи господарства, що грунтується на державній власності на засоби виробництва і відповідно - на монопольній системі управління
 4. § 3. Джерела муніципального права.
  Функцією інший орган влади має здійснюватися з урахуванням обсягу та характеру конкретного завдання, а також вимог ефективності та економії; надаються органам місцевого самоврядування повноваження повинні бути, як правило, повними і виключними. Вони можуть бути поставлені під сумнів або обмежуватися іншим центральним або регіональним органом влади тільки в межах,
 5. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Функцій, які випливають із законів, також володіють правом самоврядування. У праві суб'єктів Німеччині - земель діяльність органів місцевого управління регулюється конституціями, положеннями про місцеве управління і окремими законами. У рамках цих нормативних актів простежується, як правило, ідея наскрізного управління, при якому федеральна держава, землі, органи самоврядування
 6. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Функцій. У науковій літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями -
 7. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  функцій володіє широким набором прав: за пред'явленням службового посвідчення безперешкодно входити на території і в приміщення органів місцевого самоврядування, мати доступ до їх документів і матеріалів, перевіряти виконання законів у зв'язку з надійшла до органів прокуратури інформацією про факти порушення закону; вимагати від керівників та інших посадових осіб органів місцевого
 8. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  функцію - дотримання законодавства Російської Федерації. Але якщо громадянин звертається до органу місцевого самоврядування саме за публічною послугою, то орган місцевого самоврядування зобов'язаний надати саме державну послугу, а не прийняти рішення виходячи з суспільного інтересу. Тому до числа органів місцевого самоврядування, що надають публічні послуги, можна відносити ті органи місцевого
 9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  функцій місцевого самоврядування, а також в інших випадках, пов'язаних із здійсненням населенням місцевого самоврядування, як рівнозначні. Тому можна було б іменувати галузь права, регулюючу відносини місцевого самоврядування, не муніципальним, а місцевим правом. Можливі й інші найменування - земське право, комунальне право, право місцевого самоврядування.
 10. § 1. Управління на місцях до 1864
  функцій губних, земських хат носило загальнодержавний характер. Сутність такого самоврядування полягала не стільки в праві товариств відати свої місцеві земські справи, скільки в обов'язки виконувати загальнодержавні доручення, вибирати зі свого середовища відповідальних виконавців "до государеву справі". Таким чином, самоврядування на місцях використовувалося державою як спосіб залучення
© 2014-2022  yport.inf.ua