Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Позовна давність: поняття, значення, види


Учасникам цивільних правовідносин, права яких порушені, надано право звернутися до суду з позовом про захист. Реальний захист судом суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів можлива лише, як правило, в межах строку позовної давності.
Відповідно до ст. 195 ЦК позовною давністю визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено. У літературі дане визначення оцінюється критично. Представляється, що воно недостатньо чітке. З названої статті вбачається, що за захистом порушеного права може звернутися тільки та особа, право якої порушено. Однак чинне законодавство передбачає досить широке коло осіб, чиї суб'єктивні права не порушені, але вони мають право звернутися до суду. Так, відповідно до п. 1 ст. 152 ГК, на вимогу зацікавлених осіб, а ними можуть бути і родичі, і чоловік, батьки, діти, спадкоємці, товариші по службі, знайомі, сусіди, учні та юридичні особи, засновником яких був громадянин, допускається захист честі і гідності громадянина і після його смерті . За захистом порушеного права до суду можуть звернутися прокурор, органи опіки та піклування і інші особи. Видається, що слова "за позовом особи, право якої порушено" мають бути виключені з ст. 195 ГК "*".
---
"*" Див: Гукасян Р. Правове регулювання позовної давності / / Відомості Верховної Ради. 1994. N 3. С. 20.
В даний час терміни позовної давності передбачені всіма зарубіжними правовими системами. Тенденція до уніфікації строків позовної давності знаходить вираз у введенні спеціальних норм в ряд міжнародних конвенцій. Так, 14 червня 1974 р. на міжнародній конференції в Нью-Йорку була прийнята Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, яка вступила в силу з 1 серпня 1988 р. У ст. 8 Конвенції встановлено єдиний строк позовної давності тривалістю чотири роки "*".
---
"*" ВВАС РФ. 1993. N 9. С. 110.
Дана Конвенція була підписана СРСР, але не ратифікована ні Радянським Союзом, ні Росією і відповідно поки не вступила в силу для Росії.
Разом з тим за певних умов до контрактів міжнародної купівлі-продажу товарів, в яких беруть участь російські організації, Конвенція про позовну давність може бути застосована. Однак вона буде застосовуватися не в якості міжнародного договору РФ, а в силу того, що її учасником є іноземна держава, право якої застосовано до відповідним контрактом "*".
---
"*" Див: Кабатов В.А. Про позовної давності в міжнародному комерційному обороті / / ВВАС РФ. 2000. N 3. С. 142.
Значення позовної давності у цивільному праві досить велике, тому що вона встановлюється для захисту порушеного суб'єктивного права. Саме даний інститут введений з метою додання чіткості, ясності, стійкості, визначеності і полегшення захисту в цивільних правовідносинах. Призначення строку позовної давності полягає і в тому, щоб не тільки стабілізувати взаємовідносини учасників, але і стимулювати їх активність у належному здійсненні належних їм прав і виконанні обов'язків. Крім того, встановлення строків позовної давності переслідує й інші цілі, наприклад, усунути невизначеність у відносинах шляхом конкретизації в суді суб'єктивних прав і обов'язків, забезпечити правильне вирішення суперечки. Позовна давність спонукає особа, право якої порушено, своєчасно пред'явити відповідну вимогу про захист. Відповідно до п. 2 ст. 199 ГК пропуск строку позовної давності є достатньою підставою для винесення судом рішення про відмову в позові.
Види строків позовної давності. Законодавство обмежує час, протягом якого можлива захист порушених цивільних прав. Розрізняють два види строків позовної давності - загальний і спеціальні.
Відповідно до ст. 196 ГК тривалість загального терміну встановлена в три роки. Загальний термін поширюється на всі вимоги і на всіх суб'єктів цивільного права, за винятком тих, для кого законом передбачені спеціальні терміни, і тих, до яких строки позовної давності не застосовуються взагалі.
Чинний ЦК відмовився від категорії "скорочені терміни", замінивши їх на "спеціальні", причому спеціальні терміни можуть бути не тільки скороченими, тобто менше трьох років, але і більш видовженими порівняно із загальним строком позовної давності в залежності від характеру правовідносини. Так, відповідно до ст. 181 ЦК для вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину передбачений 10-річний строк позовної давності. Водночас, згідно з п. 2 цієї ж статті вимогу про визнання недійсності оспорімой угоди може бути пред'явлено лише протягом року з дня виникнення права на позов.
Для спеціальних термінів позовної давності передбачені такі ж вимоги, що і для загального, в тому числі правила обчислення, зупинення та перерви, наслідки закінчення (п. 2 ст. 197 ЦК).
Стаття 197 ЦК не передбачає переліку скорочених або більш тривалих строків позовної давності. На відміну від колишнього законодавства він замінений відсиланням до законів, що передбачають такі терміни. Крім вищезгаданих, до спеціальних термінів позовної давності також відносяться:
1) тримісячний - встановлено для пред'явлення вимог про порушення продавцем права переважної купівлі (п. 3 ст. 250 ГК, а також див., наприклад, п. 2 ст. 562, п. 3 ст. 1154 ЦК та ін.);
2) шестимісячний - за позовами чекодавця до всіх зобов'язаних осіб (ст. 885 ЦК) та ін;
3) річний - встановлено за позовами про неналежну якість роботи (ст. 725); за позовами, що випливають із договору перевезення вантажу (ст. 797 ЦК; див. також п. 1 ст. 408, п . п. 2, 3 ст. 409, ст. 313 КТМ; п. 3 ст. 164 КВВТ, ст. 35 СК та ін.);
4) дворічний - за позовами про недоліки проданого товару (ст. 477 ЦК); за вимогами, пов'язаних з майновим страхуванням (ст. 966 ГК; див. також п. 1 ст. 409 КТМ, п. 5 ст. 164 КВВТ та ін.);
5) п'ятирічний - встановлено за позовами про недоліки робіт за будівельним підряду (ст. 756 ЦК) та ін;
6) шестирічний - позови про відшкодування шкоди від забруднення з суден нафтою не можуть бути пред'явлені після закінчення шести років з дня інциденту, викликав забруднення із суден нафтою (ст. 410 КТМ) та ін;
7) десятирічний - за вимогами про недоліки роботи за договором побутового підряду (ст. 737 ЦК); позови про відшкодування збитків у зв'язку з морським перевезенням небезпечних і шкідливих речовин погашаються після закінчення десяти років з дня інциденту, що викликав таку шкоду (див. також п. 1 ст. 181 ЦК та ін.)
Позовна давність застосовується не до всіх правовідносин. Так, вимоги, на які позовна давність не поширюється, передбачені ст. 208 ГК, цей перелік не є вичерпним. В основному вони стосуються вимог, що випливають з порушення нематеріальних благ, крім випадків, прямо зазначених у законі.
Особисте немайнове право, будучи правом на належну оцінку особистості суспільством, потребує найбільш повному захисті, яка не повинна бути обмежена будь-якими строками.
Крім вимог, передбачених ст. 208 ГК, позовна давність не поширюється на вимоги про оголошення громадянина померлим, про визнання громадянина недієздатним або обмежено дієздатним.
На думку Ю.К. Толстого, позовна давність не повинна поширюватися і на інші вимоги, якщо правопорушення носить триваючий характер "*".
---
"*" Див: Толстой Ю.К. Давність в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Правознавство. 1995. N 1. С. 20.
Таким чином, з аналізу чинного законодавства видно, що вимоги, на які позовна давність не поширюється - передусім вимоги про охорону нематеріальних благ, в тому числі в авторських і патентних відносинах, а також і інших нематеріальних благ (наприклад, особиста, сімейна таємниця, вибір місця проживання, право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, право вільного виїзду за межі РФ і повернення в РФ, право на сприятливе навколишнє середовище та ін.) Крім перерахованих, позовна давність не поширюється на вимоги вкладників до банку про видачу вкладів, на вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина. Однак в останньому випадку вимоги, пред'явлені після закінчення строку позовної давності, задовольняються не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню позову. Названий перелік є невичерпним. Законом можуть встановлюватися й інші випадки незастосування позовної давності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Позовна давність: поняття, значення, види "
 1. § 1. Перевезення
  позовної давності за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних статутів та кодексами. Таким чином, зберігши обов'язковий Претензійний порядок і відсилаючи в цілому ряді випадків до спеціального транспортного законодавства, що стосується порядку пред'явлення як претензій, так і позовів, законодавець у гл. 40 ГК вніс
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  позовів, але ці нормативи не обмежують за розміром можливість банку використовувати тимчасово вільні грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках його клієнтів [6]. Тому у клієнтів банку повинні бути чіткі правові гарантії збереження їх фінансових ресурсів. В силу п. 2 ст. 845 ЦК банк повинен гарантувати право клієнта безперешкодно розпоряджатися своїми коштами.
 3. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  позовну давність, загальні положення про договір тощо). Всі основоположні норми Цивільного кодексу повинні послідовно застосовуватися при здійсненні процесу приватизації для регулювання майнових і пов'язаних з ними немайнових відносин. Там, де необхідно врахувати особливості процесу приватизації, Цивільний кодекс таку можливість надав. Це не тільки згадувана
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  позовної захисту. До категорії нерухомого майна належить більшість прав, пов'язаних з володінням земельною ділянкою, у тому числі сервітут і дохід від такого володіння. Рухоме майно підрозділяється на дві категорії - нерухоме майно (chattels real) і приватне рухоме майно (chattels personal). Chattels real відповідає праву оренди нерухомого майна. Всі інше майно
 5. § 1. Поняття, числення та види строків
  позовної давності, що почав текти 1 квітня 2007, закінчиться 1 квітня 2010 Аналогічним чином вирішується питання про останній день строку, обчислюваного кварталами, місяцями і тижнями (ч. 2-4 ст. 192 ЦК). При цьому якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Так, якщо узгоджений
 6. § 3. Позовна давність
  позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності. Необхідність регламентації термінів, протягом яких володар
 7. § 2. Ознаки речового права
  позовів проти всіх і кожного, хто ці права порушує. Речове право може бути реалізоване шляхом безпосереднього впливу на річ, без активної поведінки іншої особи. Задоволення інтересу суб'єкта речового права, таким чином, залежить лише від дій самого уповноваженої суб'єкта, від його розсуду, аби воно було законним, вкладалося в рамки наданого права. Не вимагаючи
 8. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  позовною давністю (п. 1 ст. 199 ЦК), що може стати приводом для зловживань з боку володіють власника, який втратив захисту в разі пропуску позовної давності та шляхом подання позову охочого єдино перервати термін набувальної давності відповідача (власника). Термін набувальної давності для рухомої речі встановлений в 5 років, а для нерухомої - в 15 років. З 2005 р. з даного
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  позовної давності (п. 1 ст. 197 ЦК), який встановлений для спеціального випадку - відповідальності учасника, який вибув із товариства, в умовах коли саме товариство продовжує існувати з рештою складом учасників. Тому при вирішенні всіх інших питань (зокрема, солідарно-субсидіарної відповідальності учасників товариства) за відсутністю застереження закону про інше надолужити
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  позовна давність. Формально обидві санкції застосовуються: a) незалежно від вини продавця, якщо товар обтяжений правами третіх осіб (див. абз. 2 п. 1 ст. 460 ЦК) і б) за наявності вини продавця, якщо товар обтяжений домаганнями третіх осіб (див. п . 2 ст. 460 ГК, в якому говориться прямо, що такі домагання повинні бути відомі продавцю). Тому якщо товар обтяжений правами третіх осіб, застосування
© 2014-2022  yport.inf.ua