Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

7.1. Історичний розвиток інституту прав людини і громадянина


Права людини і громадянина - явище соціально-історичне. Усвідомлення їх соціальної цінності мало довгий шлях в історії людства. Теорія прав і свобод особистості в західному світі сформувалася в Новий час (XVII - XVIII століття) в основному в рамках ліберальної традиції праворозуміння. Однак ідеї індивідуальних прав, вироблені в рамках природного права, сягають корінням в античність.
У Стародавньому світі, в епоху зародження державності і політико-правових ідей, вся культура і життя людей були пронизані міфологією. У міфології виражалися поняття світового порядку, правди і справедливості, необхідності дотримання встановлених правил, влади як засоби їх забезпечення, форм держави. У цей час йшов процес становлення політичного і етнічного самосвідомості, що дало людству можливість політичної організації суспільного життя.
Антична класична правова теорія і практика будувалися на етатистських засадах, в тому числі і в питанні про становище особистості в державі. Політико-правова думка і практика полісної організації суспільства ще не знали поняття прав особистості. Умовою володіння правами в античному полісі ("місто-держава") було громадянство. Основною цінністю поліса визнавалася чи не індивідуальна свобода особистості, а колективна свобода - свобода людини як громадянина поліса, що вважалася основою розумного законопорядка. Всі громадяни в полісі сприймалися як рівні.
Поява ідеї прав індивіда (вільних громадян) в V - IV століттях до н.е. в стародавніх полісах (Афіни, Рим), тобто принципу громадянства, - великий крок на шляху до прогресу та свободи. Вільні громадяни полісів мали певні права та обов'язки, зокрема право брати участь в управлінні державними справами на народних зборах (Екклеса), право брати участь у відправленні правосуддя, право на приватну власність, можливість здійснення різних угод, право на свободу слова та ін Наявність цих прав , особливо права на приватну власність, і створювало передумови для формування громадянського суспільства і цивільних законів. Саме в античних полісах бере свій початок правова система Заходу, заснована на приватній власності та активної ролі індивідуума.
На основі принципу поділу влади на законодавчу і судову був досить чітко розроблений механізм реалізації та захисту прав афінських громадян при чільної ролі державних інтересів. Афінському праву належить ціла система заходів, що забезпечують стабільний розвиток суспільства та запобігання антидемократичних переворотів. Видатне значення інституту громадянства полягає в тому, що вперше в історії людства було не тільки висунуто, але й затверджено подання про певні права громадян, а також про їх захист державою. Однак у давньогрецьких державах людина не користувався свободою в сучасному розумінні, так як громадяни полісів повністю ототожнювали себе зі своєю державою, його цілями і прагненнями.
Давньогрецькі філософи-софісти виступили з ідеєю рівності всіх людей від народження, що мають однакові, зумовлені природою природні права, які повинні гарантуватися законом. Громадянин будь-якого міста, за твердженням софістів, такий же, як громадянин іншого міста, а представник одного класу дорівнює представникові іншого, бо за своєю природою одна людина дорівнює іншій людині: всі вони мають одні й ті ж природні потреби. Основоположний принцип поглядів софістів був сформульований Протагором: "Міра всіх речей - людина, існуючих, що вони існують, а неіснуючих, що вони не існують" (Платон, Теєтет, 152а). Саме людське, а не традиційно божественне начало виступало, по Протагору, як масштабу і заходи всього існуючого. Вісь всього всесвіту у Протагора - людина.
Таким чином, поряд з прагненням знайти загальні норми, що регулюють людські відносини, з'являються уявлення, в яких враховується природа індивіда. В основі цих уявлень лежить думка про те, що держава створюється головним чином для захисту і задоволення його потреб. Виконати це завдання держава здатна лише в тому випадку, якщо воно грунтується на договірних засадах. А таким договором між людьми, який "взаємно гарантує права", по Ликофрону, є закон або звичай. З посиланням на Аристотеля (Політика, 1280а) К.Р. Поппер стверджує, що Ликофрон розглядав державу як знаряддя захисту громадян від несправедливості і вважав держава союзом "з метою запобігання можливості образ" (1). Політико-правові погляди софістів характеризуються гуманістичним і егалітарістіческім началами в питаннях суспільно-політичного устрою і положення індивіда в державі.
---
(1) Поппер К.Р. Відкрите суспільство та його вороги. У 2 т. Т. I. М., 1992. С. 153.
Римське право як самостійна світська юридична наука виникло на початку III в. до н.е. Римські юристи досить ретельно розробили багато інститутів права як теоретично, так і в окремих його галузях. Особливе місце належить в їх спадщині правовим положенням особистості в державі. В цілому римська юриспруденція дала людству такі інститути права, як суб'єктивне право, суб'єкт права, юридична особа, а також багато інших інститути публічного та приватного права, що не втратили свого значення донині.
В рамках християнського світогляду вперше з'явилося поняття особистості, яка не може цілком належати державі, так як створена "за образом і подобою Божою", і "Вселенський Божественний Розум - Логос найбільше відображений в особистісному розумі та волі людини ". Духовне життя людини, таким чином, була відокремлена від політичної, духовний досвід - від діяльності на благо держави. Оскільки в релігійному досвіді Божество могло відкриватися як вища свобода і вища творчість, властиві людині, саме у сфері духу людина почала вважати себе вільним від держави.
У християнському вченні були виражені загальнолюдські цінності, попрання яких могли спостерігати перші християни, норми моральності і справедливості: "і так у всьому, як хочете, щоб з вами чинили люди, так чиніть і ви з ними ", - йдеться в Новому Завіті (Матв. 7: 12). У Новий Завіт зі Старого перейшла і частина знаменитих заповідей Мойсея (Втор. 5: 7-21), у тому числі: не сотвори собі кумира, почитай батька і матір твою, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, Не чини перелюбу і т. д., в заповідях християнської релігії розкривалися такі природні права, як право на життя, власність, право на сім'ю (2).
---
(2) Баскін Ю.Я. Святоотеческая література про владу і державу / / Правознавство. 1997. N 1. С. 52.
Християнство висунуло ідею дуалізму людської природи: з одного боку, людина - творіння Бога, а з іншого - соціальна істота. Тим самим духовна влада була відокремлена християнством від світської. З нових ідей християнства головна - відділення духовного життя від мирської, церковної влади від світської - означала не поглинання особистості державою, як це було властиво греко-римської традиції, а придбання нею першого невід'ємного права - права на вдосконалення та безсмертя. Якщо Старий Завіт закликав до певних дій або забороняв їх, то Новий Завіт говорив "будь": "Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний".
В цілому християнство сприяло гуманізації політичної думки, просочивши її ідеями моральної відповідальності. Греко-римське розуміння зрівнює або розподільної справедливості християнство збагатило закликом до милосердя. Проголошення рівності всіх людей незалежно від етнічного походження та соціального стану, повагу до фізичної праці теж справедливо пов'язують з християнством. При цьому, однак, нової релігії було властиво якесь нехтування проблемами земного світу і висунення на перший план релігійного ідеалу порятунку душі. Найважливішим внеском християнства в сучасну культуру є концепція особистості. З цієї концепції особистості і відбувається сьогоднішня ідея про права людини. Лише поступово, з плином століть, вона затверджувалася в умах людей, але свій початок веде саме з християнської ідеї про людину як унікальної і неповторної особистості.
У Середні століття було характерним розуміння прав як привілеїв, дарованих сеньйором васалам. Феодалізм, з одного боку, і церква з її релігійною нетерпимістю, з іншого, чимало зробили, щоб перепинити всі шляхи прагненням людини до політичної свободи, свободу совісті. Про реальні права широких верств суспільства питання навіть не ставилося. У кодексах прав, що з'явилися в цей час, права на політичну і громадянську свободу, свободу совісті не були універсальними й визнавалися тільки для одного шару суспільства - дворянства. Найзнаменитіший з таких кодексів - Велика хартія вольностей (1215). У цьому документі проголошувався конституційний принцип, в силу якого король міг встановлювати податки не інакше як за згодою платників податків, - принцип, послідовне здійснення якого веде до організації народного представництва, а разом з тим і до забезпечення політичної свободи (3). Там же вперше був законодавчо закріплений і принцип громадянської свободи. Таким чином визнавалося, що індивід має право вільно розташовувати собою і може бути підданий покаранню не інакше як за вироком суду.
---
(3) Горбунов А. Гарантії особистої свободи в Англії. Ростов-на-Дону, 1905. С. 8.
Пізніше Статутом про ненакладення податей (1295) також був проголошений принцип встановлення податків королем тільки за згодою платників податків, де говорилося, що "ніякої податок або посібник не буде надалі накладатися або стягуватися в королівстві нашому без волі і загальної згоди архієпископів, єпископів та інших прелатів, графів, баронів, лицарів, городян та інших вільних людей в королівстві нашому "(4).
---
(4) Пам'ятники історії Англії XI - XIII століть. М., 1936. С. 228.
Прийняття цих документів - важливий крок вперед у галузі прав людини. Саме з даних актів в подальшому в англомовних країнах виводили права людини, до них багато в чому перегукується сучасне розуміння особистої свободи людини. Все, що досягнуто англійським правом з часів утвердження Великої хартії, є не чим іншим, як подальшим розвитком її основних положень.
Цей період характеризується і тим, що в суспільно-політичному житті англійського суспільства почав засновуватися інститут парламентаризму. Парламент виник в результаті переходу влади в руки повсталих проти короля баронів у 1264 р. У 1265 р. було скликано нараду з метою зміцнення союзу між різними верствами населення Англії, яке і стало англійським парламентом. Поступово парламент перетворився на вищий законодавчий орган країни. У той же період в англійському суспільстві стали розуміти необхідність створення незалежної судової влади, без чого неможливі гарантії особистих свобод. Основний принцип такої судової влади - ніхто не може бути позбавлений волі та майна без вироку суду (5).
---
(5) Юдовская А.Я. Еволюція права в державах Європи та Америки (XVII - XIX ст.). СПб., 1996. С. 15.
В епоху Відродження і Реформації стало складатися власне юридичний світогляд. Після довгих століть панування теології і релігійного ідеалу в центрі уваги опинився чоловік. Склалися уявлення гуманізму, які концентрувалися на потребах, інтересах та природі особистості. Індивід поступово звільнявся від пут церкви та державного диктату. Саме тоді зародився індивідуалізм у сучасному розумінні - як твердження самостійної цінності людини, поглинає до тієї пори різного роду релігійними та світськими корпораціями (6).
---
(6) Азаркин М.М., Левченко В.М., Мартишін О.В. Історія політичних вчень: У 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 7.
Юридичне світогляд Нового часу додало ідеям природно-правової теорії якісно нове трактування. Індивідуалізм як вчення, що склалося в рамках природно-правової доктрини, проголосив права людини найвищою цінністю. Вважалося, що ці права стоять вище законів, що засновуються державою. Важливо відзначити, що основна функція природних прав бачилася в захисті індивіда від посягань з боку держави.
Ця ідея простежується у навчаннях майже всіх мислителів природно-правового спрямування. Але тільки у Дж. Локка вона отримує логічне завершення. Характеризуючи діючі громадянські закони держав, Локк стверджує, що "вони лише настільки справедливі, наскільки вони грунтуються на законі природи, за допомогою якого вони повинні регулюватися і тлумачитися" (7).
---
(7) Локк Дж. Два трактати про правління / / Локк Дж. Соч. У 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 268.
У центрі вчення Локка - система природних прав і свобод особистості, що включає право на життя, право на свободу, право на майно. Людина, пише Локк, за природою володіє владою охороняти "свою власність, тобто своє життя, свободу і майно" (8). Приватну власність Локк розглядає як невід'ємне природне право кожної особистості: "Те, що людина витягнув з предметів, створених та наданих йому природою, він злив зі своєю працею, з чимось таким, що йому невід'ємно належить, і тим самим робить це своєю власністю "(9). Локк бачить у власності основу не тільки свободи і незалежності людини, а й організації суспільства відповідно до закону природи.
  ---
  (8) Локк Дж. Ізбр. філософські твори. У 2 т. Т. 2. М., 1960. С. 50.
  (9) Там же. С. 19.
  Політико-правові погляди Дж. Локка розвинув Ш.-Л. Монтеск'є. Основна заслуга Монтеск'є - у відстоюванні політичної свободи особистості та розробці концепції поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, необхідних для забезпечення політичної свободи особистості, нормального функціонування державного життя і громадської безпеки.
  З виникненням держави і втратою первісного рівності, стверджує Монтеск'є, виникає нова свобода - політична, яка полягає у залежності лише від законів, а самі закони повинні враховувати вимоги соціального середовища. Завдання політичної влади - відновлення втраченої свободи в рамках закону.
  Родоначальник німецької класичної філософії І. Кант в систематизованої формі обгрунтував політичну доктрину лібералізму. Кант вважав лібералізм вченням, єдино відповідним розуму, і намагався підвести під нього філософсько-етичну основу. Канта по праву називають філософом свободи. Квінтесенцією етики Канта є вчення про те, що людина - істота не тільки природне, а й вільне. "Кант прокладає нові початку розвитку і визначає напрям юридико-політичної думки XIX ст." (10), - писав П.І. Новгородцев.
  ---
  (10) Новгородцев П.І. Історія нової філософії права (німецькі вчення XIX в.): Лекції. М., 1898. С. 18.
  Кант вважає, що необхідно підняти право над державою. А держава - це перш за все орган захисту прав особистості. Особистість може зажадати від держави того ж, що і держава від неї. Таким чином, Кант розвиває ідею взаємної відповідальності держави і особистості. З метою охорони індивідуальних прав особистості він обгрунтовує і розвиває також ідею правової державності.
  Принцип пріоритетності невідчужуваних прав особистості і положення про необхідність їх законодавчого закріплення (в юридичному законодавстві) витікають зі всієї етико-правової концепції Канта. Дані принципи служать критерієм легітимності всіх юридичних актів, що випливають з волі законодавця.
  Ліберальні традиції вчення І. Канта про права і свободи людини і громадянина, його ідеї про правову державу і правовому законі грали і продовжують грати величезну роль у філософії права і в практиці державно-правової організації суспільства. У конституціях більшості країн знайшли відображення такі основні принципи правової державності, як верховенство права, невідчужуваність природних прав і свобод, поділ влади, взаємна відповідальність особи і держав. Особливе значення мають ці цінності для держав, вибрали демократичний шлях розвитку.
  Російські вчені-юристи спиралися на розроблене в класичних філософсько-правових та юридичних навчаннях поняття природних прав особистості, по-своєму ломлячи його в вітчизняної духовної, етичної та правової традиціях. Найбільш значну розробку концепція індивідуальних прав отримала в правових доктринах ліберального спрямування.
  В історії російського правового лібералізму простежуються послідовно змінюють один одного концепції: концепція природного права, що виникла як альтернатива несправедливості привілеїв станового суспільства наприкінці XVIII - початку XIX століття, теоретичне обгрунтування принципів консервативного лібералізму в пореформений період після скасування кріпосного права і "відродження" філософії природного права на початку XX століття.
  Концепція природних прав вперше була законодавчо закріплена англійським парламентом у Білль про права 1689 р. І хоча ні тут, ні в інших законодавчих пам'ятках Англії ми не знаходимо згадки про будь природжених і природні права особистості, в той період права особистості були забезпечені в Англії в більшій мірі, ніж в інших країнах. Якщо в деяких державах природні і природжені права особистості просто декларувалися, то в Англії їх існування підтверджувалося набагато раніше і повніше, починаючи ще з часів Великої хартії вольностей, яка вперше закріпила принцип політичної та громадянської свободи особистості.
  Однією з найважливіших гарантій особистої свободи в англійському праві є так званий інститут Habeas Corpus. В остаточному вигляді він склався в другій половині XVII століття після того, як в 1679 році був виданий Статут Habeas Corpus Act.
  Прийняття Акту про краще забезпечення свободи підданих і про попередження ув'язнень за морем (Habeas Corpus Act), який закріпив інститут Habeas Corpus і встановлював сувору відповідальність посадових осіб за подібного роду порушення закону, є безсумнівною заслугою парламенту. Таким чином, була досягнута гарантія недоторканності особи від переслідування короля і його сподвижників. Пізніше цей закон став одним з найважливіших конституційних документів Англії.
  Наступний найважливіший крок у забезпеченні прав особистості в Англії - прийняття Петиції про права. Цей закон належить до числа небагатьох основних актів, на яких грунтується англійське конституційне право. У цей період вже в Англії склалася певна традиція розуміння прав особистості, і прийняття Білля про права 1689 р., в якому докладно перераховувалися політичні права як парламенту, так і окремих громадян, стало підсумком усього попереднього розвитку політичної і правової культури англійського суспільства. Разом з тим Білль про права зафіксував нову віху в розвитку європейської правової системи.
  Важливе значення має і встановлення Законом 1701 принципу незмінності і незалежності суддів, що також є великим досягненням в законодавчому закріпленні гарантій забезпечення свободи особистості.
  Правові документи штатів північноамериканського континенту, слідуючи англійської правової традиції, окреслили певне коло природних невідчужуваних прав особистості. Одним з перших таких документів була Декларація прав Віргінії, прийнята конвентом США 12 червня 1776 року. Цей акт, що представляв собою по суті білль про права, зробив помітний вплив на подальший конституційний розвиток інституту прав і свобод людини. Слідом за тим аналогічний акт - Декларацію незалежності (4 липня 1776) - оприлюднили 13 північноамериканських штатів. Ці Декларації послужили зразком для всіх інших штатів. Аналогічні акти були прийняті у всіх північноамериканських штатах ще до прийняття Конституції США в 1787 році.
  Інститут невідчужуваних прав і свобод особистості, що склався в природно-правовій доктрині XVII - XVIII століть, - одна з найважливіших цінностей людської культури. Такі документи, як Декларація прав Вірджинії (1776 р.), Декларація незалежності США (1776 р.), Конституція США (1789 р.), французька Декларація прав людини і громадянина (1789 р.), знаменували видатні віхи у розвитку людства, в історії права та державності. Весь подальший розвиток теорії прав людини та їх реалізація так чи інакше відчували вплив цих документів.
  У сучасному світі інститут прав і свобод людини і громадянина є невід'ємною складовою частиною конституцій демократичних держав. Концепція невідчужуваних прав і свобод особистості, яка утвердилась в природно-правовій доктрині XVII - XVIII ст., В подальшому стала реально втілюватися в конституційному розвитку багатьох держав. Яка тривала сторіччями в Європі та Америці боротьба за права особистості (розумне право) отримала конституційне визнання, яке поклало початок новому їх осмисленню.
  З'явилася нова конституційна ідея - принцип визнання гідності людської особистості, що обмежує державну владу основними правами людини. Тим самим було покладено початок формуванню вільного суспільства вільних громадян. У цьому сенсі основні права складають фундаментальне зміст західної концепції держави в сучасну епоху.
  Якщо особливістю XVIII століття в боротьбі за права людини було прагнення до обмеження влади держави, то з початку XIX сторіччя в конституційному розвитку формується новий підхід до проблеми прав і свобод. Після законодавчого закріплення особистих прав яскраво позначилася тенденція боротьби за політичні права громадян, особливо за виборче право. У плані забезпечення прав і рівності громадян центральне місце зайняло поступове розширення кола осіб, що беруть участь у виборах, з кінцевою метою загального виборчого права.
  XX сторіччя характеризується якісно новим підходом до прав і свобод людини і громадянина. Вони не просто декларуються і закріплюються в конституційно-правових актах, але, що дуже важливо, на державу покладається обов'язок їх захищати і створювати умови для їх реалізації. В даний час в багатьох країнах приймаються реальні заходи щодо створення умов для практичної реалізації прав і свобод.
  Особливості сучасних конституцій свідчать про те, що в даний час інститут прав і свобод найбільш значущий в системі цінностей конституційно-правового розвитку держави.
  В даний час істотно ширше став сам перелік конституційних прав і свобод. У XX столітті з'явилися і принципово нові права і свободи, незнайомі конституційному праву XVIII - XIX століть. Це соціально-економічні права (так звані права другого Покоління), що стосуються сфери трудових відносин, соціального забезпечення, охорони здоров'я та освіти, профспілкової діяльності, а також права різних категорій населення - молоді, жінок, людей похилого віку, захист яких забезпечує охорону сім'ї та материнства, свободу наукової і художньої творчості та ін Вони мають особливу значимість в наші дні, в епоху соціального і технічного прогресу, коли людина опиняється один на один з ринковою стихією і соціальною незахищеністю.
  Придбання інститутом соціально-економічних прав конституційного значення характеризує подальший розвиток демократії не тільки в політичній, а й у соціальній сфері. У конституціях більшості країн міститься положення, що характеризує "соціальну" природу даної держави. Серед прав і свобод, яким спеціально присвячені цілі глави або навіть розділи основних законів багатьох європейських держав, велика увага приділяється соціально-економічним правам.
  Якщо особисті права в основному спрямовані на забезпечення свободи від протиправного втручання державної влади, то для соціальних прав характерна наявність домагань на забезпечення та здійснення інтересів індивіда за допомогою державних дій. На державу покладаються додаткові вимоги щодо здійснення державної соціальної політики на основі тих ресурсів, які в неї є для цих цілей. Саме тому, якщо основні громадянські та політичні права людини (такі, як право на життя, право на визнання правосуб'єктності, свобода думки, совісті, релігії, тощо) наповнюються близьким змістом, рівень забезпечення соціально-економічних прав у різних країнах може значно відрізнятися , оскільки багато в чому обумовлений рівнем їх промислового та соціально-економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.1. Історичний розвиток інституту прав людини і громадянина "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
    історичних та інших місцевих традицій; зміна меж таких територій допускається тільки з урахуванням думки населення відповідних територій; органи місцевого самоврядування мають самостійні повноваження з вирішення питань місцевого значення (управління муніципальної власністю, формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів,
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    історичних та інших місцевих традицій. Тим самим Конституція встановила поселенський принцип місцевого самоврядування, виділивши дві їхні головні різновиди - міста і села. Саме на цьому підході повною мірою заснований новий Федеральний закон 2003 р., який розвиває, насамперед, поселенські принципи організації місцевого самоврядування. Питання про те, на яких територіях має здійснюватися
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    історичних та інших місцевих традицій і є самостійним у визначенні своєї структури та реалізації своїх повноважень. Отже, на підставі даної статті муніципальні освіти в Республіці мали можливість самостійно визначити структуру своїх органів місцевого самоврядування та наділити їх власною компетенцією. --- Конституція Республіки
 4. СПИСОК
    історичні паралелі / / Держава і право. 1965. N 8. Дитятковський М.Ю. Проблеми наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2001. Доповідь Генерального прокурора Російської Федерації від 18 січня 2005 р. "Про стан законності та правопорядку в Російській Федерації в 2004 році" / / Архів Генеральної прокуратури
 5. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
    історичних етапах вчені по-різному визначали сутність юридичної особи, а законодавець висловлював неоднозначне до нього ставлення, специфічно окреслював коло юридичних осіб, визначав їх види і правоздатність, регулював питання створення і припинення. Щодо сутності юридичної особи в літературі не було і немає єдності думок. Довгий час виходячи з того, що уявлення про
 6. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
    історичному розвитку економічне життя Росії базувалася на пануванні державної (публічної) власності. У розвинених же правопорядках названий інститут, що іде своїми коренями в римське право, отримав широкий розвиток. Вже в старому цивільному праві інститут права приватної власності розглядався римськими юристами як споконвічного * (848). Існування інституту права
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    історичні періоди закон по-різному визначав залежність дієздатності громадянина від його віку. Так, сьогоднішньої групі малолітніх, яка поділяється на дві підгрупи - осіб до 6 років і від 6 до 14 років (див. ст. 28 ЦК), в ДК 1922 р. відповідали особи до 14 років (ст. 9), а в ГК 1964 р. - особи до 15 років (ст. 14), при цьому ні ті ні інші не мали внутрішньої градації. * (155) Дане
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    історичної догми і теоретичному вченні про необхідних і достатніх передумовах укладення договору, але не на можливих варіантах його практичної реалізації. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 7 і сл. * (10) Мова йде саме про реєстрацію договору - юридичного факту, що породжує зобов'язання: крім нього тут
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    історичні типи страхування. М.-Л., 1947. С. 190; Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 2008. С. 179-185. * (210) Обставинами, які впливають на зміст сімейної правоздатності, є вік, а також у виняткових випадках - громадянство особи. * (211) Аналогічна проблема виникає в результаті буквального тлумачення п. "о" ст. 71 Конституції РФ, в якому до виключного
 10. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
    історичних традицій і менталітету російського природопользователя. Аналогічно перебудовуються інші галузі законодавства. Зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення може бути доповнений: а) поруч нових складів екологічних проступків; б) посиленням адміністративних, насамперед штрафних, санкцій, здатних надати вплив на забруднювача; в) встановленням в
© 2014-2022  yport.inf.ua