Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості

Становлення і еволюція російської правової системи відбувалися по загальним закономірностям, властивим розвитку будь-якої національної правової системи, хоча в цих процесах були і свої особливості.
Русское право являє собою досить оригінальне явище на правовій карті світу і має тисячолітню історію. У міру становлення та розвитку - від древнього права до середньовічного і далі до радянського праву - воно набувало все більшого своєрідність. У XX сторіччі Росія дала світу принципово новий тип правової системи - соціалістичне право, яке справило значне впливів-
ствие на правові уявлення мільйонів людей і що вплинуло на законодавство багатьох країн світу.
Російська держава з моменту свого виникнення займало величезну територію. Її населяло безліч народів, що мали різну культуру, психологію, вірування і які перебували до того ж на різних стадіях історичного розвитку. Це зумовило тривале співіснування дуже несхожих правових порядків на російських просторах.
Можна вказати на три характерні риси російського права.
Перша риса - це нерозвиненість юридичних традицій у російського населення, часто переходить у правовий нігілізм, в заперечення самої необхідності і цінності права.
Державна влада підтримувала і насаджувала за допомогою юридичних засобів пануючу ідеологію, а та в свою чергу активно впливала на зміст правових норм. Дев'ять століть переважання християнства і сімдесят років «марксистсько-ленінської ідеології» характеризують другий рису російського права, суть якої - ідеологізація правових норм, підпорядкування права ідеології.
Географічне положення російської держави і співіснування та взаємодія різних культур сприяли формуванню третього характерної риси російського права - злиття в ньому європейських і азіатських начал. Властиві західній культурі юридичні форми тісно з'єднувалися в Росії з притаманними Сходу колективізмом, соборністю, громадою. Євразійський характер російської правової культури робить її вразливою до іноземних впливів.
Русское право виросло на основі східнослов'янських, а частково угро-фінських та скандинавських (норманських) юридичних звичаїв наприкінці I тисячоліття нашої ери. При виникненні і в перші століття свого існування воно володіло усіма основними ознаками стародавнього права в його східному варіанті. Однак зовнішні впливи, спілкування з більш культурними народами, в першу чергу з спадкоємицею Східної Римської імперії Візантією, прискорили перехід Русі до середньовічного праву, що і сталося в XI-XII ст.
Уповільнений изживание норм та інститутів древнього права пояснюється відставанням середньовічної Русі в соціально-економічному розвитку, а також політикою ізоляціонізму, яку православна країна проводила перед обличчям більш передової католицької та протестантської Європи: обмеження людських контактів та ідеологічна неприязнь заважали запозиченню прогресивних новел у правовій сфері.
Найдавнішим джерелом права на Русі були юридичні звичаї. «Імяху звичаї свої, і закон батько своїх, - повідомляє Повість минулих літ, - і преданья, каждо свій норов». Найбільш важливий звід усних норм звичаєвого права називався «Закон Російський». Си лан ня на нього маються на самих ранніх з писемних пам'яток рус ського права - в договорах Русі з Візантією (X ст.).
Посилення князівської влади сприяло виникненню законодавства, основу якого складає «Руська Правда» - фундамент російського, українського, білоруського та литовського права.
«Руська Правда» - найважливіший пам'ятник давньоруського права. Вона включала в себе норми різних галузей права, і в першу чергу кримінального та процесуального. Джерелом «Руської Правди» було звичайне право. Разом з тим вона узагальнила окремі закони, що приймалися князями, тобто означала певну систематизацію права.
«Русская.Правда» - світський судебник. Він був створений государ жавної владою і охоплював справи, підвідомчі світським, го сударственним органам, що не втручаючись в церковну юрисдикцію, до торая виникла з хрещенням Русі і була передбачена спеці вими князівськими статутами. Разом з тим у деяких сферах, на приклад в спадковому праві, «Руська Правда» співвідносилася з областю церковної компетенції.
У період середньовічної роздробленості XIII-XV ст. серед джерел російського писаного права на перше місце за кількістю і поширеності вийшли князівські грамоти. Вони мали місцеве значення, і їх дія не поширювалося на всю територію держави. Постанови цих грамот доповнювали і розвивали норми «Руської Правди», пристосовуючи їх до нових умов.
Прибулі з Візантії священнослужителі привезли на Русь збірники візантійського канонічного права, норми якого впродовж кількох століть поступово впроваджувалися в російську правову систему. У результаті подібної рецепції, запозичення з'явилася перекручена візантійсько-російська редакція законників, виданих у Константинополі після Зводу Юстиніана - так званої Кормчої книги. Норми візантійського права - в цілому більш передового, ніж давньоруське, - використовувалися церковними судами, але в силу особливої ролі християнської релігії в середньовічному суспільстві вони також справили позитивний вплив на світське законодавство Русі - Росії.
Російська церква з моменту введення християнства прагнула забезпечити захист своїх інтересів від чиїх би то не було посягань-
нізацією. З цією метою вона домоглася видання спеціальних актів князівської влади, що одержали назву церковних уставів. Даними документами визначалося правове становище православної церкви і духовенства, встановлювалися коло справ, підсудних церковним інстанціям, а також різноманітні пільги для церкви та її людей.
Розвиток законодавства шляхом видання окремих актів представляло багато незручностей, так як в результаті накопичувався величезний несистематизований юридичний матеріал, розібратися в якому було дуже важко. Багато грамоти просто губилися, а діючі суперечили один одному. Отже, у міру об'єднання російських земель виникла потреба в кодифікації існуючого законодавчого масиву. Змінити разом норми цивільного права було неможливо. Набагато простіше виявилося привести до одного знаменника організацію судів і судочинство. Ось чому перші загальнодержавні збірники законів, що з'явилися після «Руської Правди», являють собою процесуальні кодекси і називаються судебниками. Перший судовий статут - Судебник 1497 р. - був виданий князем Іваном III, друга, змінив його судебник - Царський - з'явився на самому початку правління Івана IV-в 1550 р.
Судебники систематизували нормативні правові матеріали попередніх регіональних судових грамот, у тому числі Псковської і Новгородської, і детально регламентували відповідальність за ряд нових для російського права злочинів: вбивство государя, «обіцянки» (хабарі суддям від тяжущихся) та ін
Поряд з Царським судебником в 1551 р. був складений збірник церковного законодавства, який зважаючи поділу його на сто глав отримав пізніше найменування Стоглав. Цей пам'ятник російського права приймався церковним собором і містив норми про управління православною церквою, про її обрядах, про церковний суд.
Пішли за прийняттям Судебника 1550 додаткові укази і постанови (1550-1649 рр..) Стали збиратися в центральних органах управління - в наказах - у своєрідні хронологічні збірники правових норм. Кожен наказ відбирав для себе ті статті або укази, які ставилися до його відання.
Розвиток російського права в XV-XV] ст. сприяло появі вельми унікального законодавчого акту, який був підготовлений і прийнятий Земським собором 1649 р., - Соборного укладення царя Олексія Михайловича. Соборне укладення підготовляли більше півроку і стало результатом творчої переробки багатьох попередніх законодавчих актів (судебников, грамот, указів), зводу юриди-
чеських норм Південно-Західної Русі (Литовський статут 1588 р.). Це найважливіший з кодексів допетрівською Росії, який служив основою російського права протягом майже двох століть, аж до видання i царювання Миколи I Зводу законів Російської імперії. Соборне укладення 1649 р. було першим законодавчим актом, який був дійсно опублікований і розісланий у вигляді книги по всій Росії. Окремі норми Соборного укладення були включені до Зводу законів і таким чином діяли аж до повалення монархії в країні.
Протягом першого півстоліття свого існування цей збірник російського законодавства був переведений на латинську і французька, німецька і датський мови. У тодішній Європі ні в одній з держав не було закону, об'єднуючого в собі всі писане кримінальну, процесуальне і світське цивільне право. Таким чином, Росія, видавши Покладання, випередила більш передові країни за рівнем кодифікації свого законодавства.
На відміну від обох Судебников Покладання структурно поділялося на глави, а глави складалися з статей.
У Соборному уложенні не було твердого розмежування права і моралі. Законодавець не тільки встановлював норму поведінки, але й мотивувала свої рішення, читав моральні сентенції: «... бити батогом, щоб іншим таким неповадно було» (гл. X, ст. 252); оборонятися будинок господареві «вбивства в провину не ставити: не приїжджають на чужий будинок насильством »(гл. X, ст. 200);« ... християнам личить у церкві Божий стояти і молитися зі страхом, а не земна мисліті »(гл. I, ст. 8).
Вторгаючись в сферу моралі, Покладання водночас залишало без розгляду найважливіші юридичні питання. У ньому бідно освітлені речові і зобов'язальні відносини. У статтях Уложення немає викладу норм державного права Росії часів царювання Олексія Михайловича. На підставі Уложення неможливо уявити собі державний устрій і управління Московського царства. Це зведення російського законодавства середини XVII в. охоплював переважно норми адміністративного, фінансового, кримінального та процесуального права.
За сім століть російське писане право виконало значну еволюцію. Однак воно не стало єдиним джерелом російського права: переважна більшість населення - селяни - в повсякденному житті продовжували керуватися «заповітами глибокої старовини» - юридичними звичаями, які існували в їх громаді протягом багатьох століть, практично не змінюючись.
У 1721 р. Росія була проголошена імперією. Але історію імперського права прийнято обчислювати з 1696 р., коли Петро I став єдинодержавним правителем Росії. Правова система імператорської Росії була спрямована на утвердження держави як вирішальної сили у правотворчості.
У 60-ті роки XIX ст. з'являються сприятливі умови для розвитку правових почав і в справі здійснення найбільшої в історії країни правової реформи, яка заклала основи правової державності в Росії. Якщо попередня історія характеризувалася деякою затримкою правового розвитку (сильні общинні традиції, правовий нігілізм і т.д.), то кінець XIX - початок XX в. знаменуються значним підйомом в юридичній сфері.
Протягом двох століть право Російської імперії являло собою сплав середньовічної та західної правових систем. Навіть після реформ 60-х років XIX століття і 1905-1907 рр.. в російській праві не були витіснені залишки юридичної середньовіччя: вони зберігалися в найважливіших сферах публічного і приватного права. Однак, незважаючи на перехідний характер російської правової системи в період імперії, вона як у передреформене, так і в послереформенное час безперечно ставилася до романо-германської правової сім'ї. Юридичною нормою вважалося лише встановлене державною владою правило, наказ суверена, звернений до підданих. А судова практика не визнавалася повноважною творити право.
Єдиним джерелом російського права в імператорську епоху визнавали закон. Звичай, який грав перш визначальну роль у правотворчості, відступив на задній план, втратив значення правообразующего фактора. З часу царювання Петра I в якості головного джерела законодавства стали виступати міркування доцільності і запозичення з іноземного права. Цим визначався реформаторський характер імперського законодавства.
Закони XVIII в. нерідко перекладалися з німецької та шведської мов і були набагато менш зрозумілі народу, ніж Соборне укладення з його вельми оригінальної російської правовою термінологією.
У XIX в. юридична термінологія відстоялася, мова вищих станів залишився недоступним для більшості населення. У міру поширення законодавчих норм та народних уявлень про право зростала потреба в широкому опублікуванні видаваних юридичних актів. Поряд із звичайною розсилкою в державні установи стали ширше практикувати читання указів населенню. Зазвичай їх читали в церквах, а в торгові дні - на ярмарках.
Важливе місце в історії розвитку російського права займає кодифікація, здійснена комісією на чолі з М.М. Сперанським. Був повторений подвиг візантійського імператора Юстиніана, який провів кодифікацію римського права, і в семирічний термін була здійснена грандіозна систематизація російського законодавства. Спочатку проводилася робота по збору і розміщенню в хронологічній послідовності указів, міжнародних договорів і найважливіших судових рішень за 1649-1825 рр.. У 1830 р. було опубліковано Повне зібрання законів Російської імперії (ПСЗ), що включало всі нормативні акти - від Соборного укладення до останніх указів Олександра I. Правові акти, прийняті до 1649 р., визнавалися недійсними і тому не були включені до Зібрання законів.
  У наступні роки це видання тривало: друге ПСЗ містило близько 62 тис. актів правління Миколи I і Олександра II; третій ПСЗ включило нормативні правові акти двох останніх імператорів і було доведено до 1913 р. Всього до 1917 р. було випущено в світ 45 фоліантів, є осередком більшої частини правових актів Російської імперії.
  Складання ПСЗ, по думки М.М. Сперанського, мало служити підготовчою роботою для складання Зводу законів. З Повного зібрання були складені спеціальні історичні зводи (законодавства) з окремих питань. Потім з склепінь усувалося все недіюче, а законоположення, що зберегли силу, були зведені в певну систему. М.М. Сперанський прийняв при цьому за зразок Звід законів Юстиніана, керувався ж він правилами, викладаю Ф. Беконом: виключення всіх повторень; скорочення занадто багатослівних законів; з двох суперечать один одному законів перевагу надавати пізнішому.
  Звичайно, М.М. Сперанський не міг обмежуватися роллю простого збирача діючих норм російського права. Щоб логічно з'єднати їх, він іноді створював нові юридичні правила. Яскравим прикладом подібного правотворчості, який народився в результаті обліку передових досягнень західної юриспруденції, стало визначення права власності - перший в історії російського законодавства.
  Відповідно до еволюції законодавства розвивалася і юридична наука. Що стосується російської ліберальної правової думки - робіт Б.Н. Чичеріна, П.І. Новгородцева, Б.А. Кістяківського та ін, - то вона вже в той час перебувала на рівні передових правових теорій. Після революції 1905-1917 рр.. Росія готувалася витті-
  прийняти нові кодекси, які відповідали б передовим достиже ніям західноєвропейського права. ,
  Історія імперської юстиції чітко розділяється на два етапи. Перший охоплював проміжок часу від реформ Петра Великого до затвердження Судових статутів 1864
  Реформи, проведені на першому етапі, пом'якшили середньовічні риси російського правосуддя.
  По-перше, судові установи отримали колегіальне пристрій.
  По-друге, судова функція стала автономною частиною адміністративно-управлінської діяльності.
  По-третє, було встановлено контроль за юстицією з боку спеціальних органів на чолі з прокуратурою.
  Проте суд залишався становим: дворяни, громадяни (міщани) і селяни судилися-в різних установах юстиції. Станової ідеологією був пройнятий самий спосіб мислення суду. Його не вдалося відокремити від адміністративної влади. Правосуддя вершили не лише спеціалізовані органи, а й установи управлінські: губернські правління, поліції та ін
  Другий етап правової реформи тривав півстоліття і був заснований На чотирьох Судовихстатутах 1864: Заснування судових установлень, Статут кримінального судочинства, Статут цивільного судочинства і Статут про покарання, що накладаються світовими суддями. Таким чином, була створена досить оригінальна система правосуддя.
  По-перше, суд відокремився від адміністративної влади.
  По-друге, був введений гласний змагальний процес: право обвинуваченого на захист забезпечувала вперше створена в Росії адвокатура.
  По-третє, законодавство про суд встановило презумпцію невинності, а формальну силу доказів замінило вільної оцінкою їх судом.
  По-четверте, самі судді, як і судові слідчі (попереднє слідство було передано від поліції суду), стали незмінний по свавіллю влади і підлягали заміні з дотриманням спеціальної процедури тільки в разі вчинення ними серйозних правопорушень.
  По-п'яте, було засновано суд присяжних, що забезпечував реальне і безпосередню участь населення у здійсненні правосуддя. Укладачі Судових статутів не обмежилися механічним перенесенням цього демократичного інституту із західних держав.
  Саме завдяки творчому засвоєнню зарубіжного юридичного досвіду російський суд присяжних став помітним кроком у розвитку єв-'ропейской правової культури. Наприклад, важливим нововведенням в історії суду присяжних стала його аполітичність (справи про державні злочини, про багатьох посадових правопорушення виявилися непідсудні суду присяжних в Росії).
  Таким чином, розвиток російської правової системи в X-XIX ст., Сприйняття нею візантійської культури, православ'я, духу | пізньоримського права, а також північноєвропейських впливів дозволяють зробити висновок про входження її в романо-германську сім'ю правових систем. При цьому можна відзначити такі особливості особливої - євразійської - різновиду.
  По-перше, висока, пріоритетна захист спільних інтересів, спільної справи, дух соборності на шкоду особистим домаганням індивіда, його правам та інтересам.
  По-друге, слабкість особистісного правового начала в культурі взагалі.
  По-третє, широке поширення неправових регуляторів у суспільстві: моральних, морально-релігійних, корпоративних і т.д.
  По-четверте, негативне ставлення православної релігії до фундаментальних засадам правового суспільства і до права, правовій культурі.
  По-п'яте, високий ступінь «присутності» державності в суспільному житті, в державній ідеології, одержавлення багатьох сторін суспільного життя, підпорядкованість права державі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості"
 1. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
    історія, теорія, практика. М., 1995; Барабашев Г.В. Місцеве самоврядування. М., 1996; Ємельянов Н.А. Місцеве самоврядування в Росії: генезис та тенденції розвитку. М., 1997; Мокрий В.С., Кузнєцов В.А. Місцеве самоврядування: правові та організаційні проблеми становлення. Самара, 1997; Бондар Н.С. Права людини і місцеве самоврядування в Російській Федерації. Ростов н / Д, 1998; Видрін І.В.
 2. § 2. Місцева адміністрація
    історії та культури; адміністративні; по справах неповнолітніх; спостережні та ін.) Одні з них створюються за рішенням адміністрацій, інші діють на підставі актів, що затверджуються органами державної влади. Адміністративні комісії спеціально створюються для розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення на винних осіб стягнень в адміністративному порядку.
 3. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    історичні паралелі / / Держава і право. 1996. N 8. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Інститути самоврядування: історико-правове дослідження / Відп. ред. Л.С. Мамут. М., 1995. Москальов А.В. Проблеми вдосконалення місцевих Рад народних депутатів. Свердловськ, 1987. Фадєєв В.І. Земське і міське самоврядування в дореволюційній Росії. М., 1996. До глави
 4. § 1. Поняття комерційного права
    історії цивілістичної думки / / Праці Киргизького унта / Под ред. С.К. Кусегенова. Фрунзе, 1972. С. 116-124; Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу. М., 1992. С. 10-17; Цивільне та торгове право капіталістичних держав / Под ред. Е.А. Васильєва. М., 1993. С. 14-16. [3] Яковлєв В.Ф. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Свердловськ, 1972. С.
 5. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    історія становлення сучасного російського комерційного законодавства дає приклад спроби порушити цей принцип. Відомо, що до 1990-м рокам, в початковий період корінних економічних перетворень, спрямованих на формування ринку, з'явилися спроби використовувати конструкцію трасту - довірчої власності в російських умовах. З урахуванням того, що траст на його батьківщині - в
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    розвитку. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 185 Юридичним інструментом підвищення зацікавленості у використанні досягнень технічної думки є надання законом виняткових прав на використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Правовий режим цих об'єктів прав
 7. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
    історію. Подібні підприємства (спочатку у вигляді спільних) стали в широких масштабах створюватися в нашій країні після виходу Указу Президії Верховної Ради СРСР від 13 січня 1987 «Про питання, пов'язані із створенням на території СРСР і діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій з участю радянських і іноземних організацій, фірм та органів
 8. ВСТУП
    історії. З цього випливає, що при побудові взаємин з місцевим самоврядуванням держава має створити умови для його розвитку та активної діяльності. За певних обставин не можна виключати того, що місцеве самоврядування може виступати як "опонент" держави: інтереси окремих поселень, територій і держави можуть розходитися. Але, вибудовуючи модель
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    історичних та інших місцевих традицій. Тим самим Конституція встановила поселенський принцип місцевого самоврядування, виділивши дві їхні головні різновиди - міста і села. Саме на цьому підході повною мірою заснований новий Федеральний закон 2003 р., який розвиває, насамперед, поселенські принципи організації місцевого самоврядування. Питання про те, на яких територіях має здійснюватися
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    історичну епоху, є прообразами сучасного місцевого самоврядування. Так, у роботі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" Ф. Енгельс писав: "Ще майже через триста років після заснування Риму родові узи були настільки міцні, що один патриціанський рід, саме рід Фабіев, міг з дозволу сенату власними силами зробити військовий похід проти сусіднього міста
© 2014-2022  yport.inf.ua