Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 15.6


1. Відповідно до ст. 82 НК податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору, перевірки даних обліку і звітності, огляду приміщень та територій, що використовуються для отримання доходу (прибутку), а також в інших формах, передбачених НК.
2. Згідно ст. 84 НК про зміни у статутних та інших установчих документах організацій, у тому числі пов'язаних з утворенням нових філій і представництв, зміною місця знаходження, а також про дозвіл займатися ліцензованим видами діяльності організації зобов'язані повідомляти податковий орган, в якому вони перебувають на обліку, в 10 -денний термін з моменту реєстрації змін до установчих документах. Про зміну місця проживання індивідуальні підприємці зобов'язані повідомляти податковий орган, в якому вони перебувають на обліку, в 10-денний термін з моменту такої зміни.
Якщо що перебуває на обліку платник податків змінив місце свого знаходження або місце проживання, то зняття з обліку платника податків здійснюється податковим органом, в якому платник податків перебував на обліку, протягом п'яти днів після подання платником податків заяви про зміну місця свого знаходження або місця проживання. Платник податків зобов'язаний заявити до податкового органу про зміну місця свого знаходження або місця проживання в 10-денний термін з моменту такої зміни.
У разі ліквідації або реорганізації організації, прийняття організацією рішення про закриття своєї філії або іншого відокремленого підрозділу, припинення діяльності через постійне представництво, припинення діяльності індивідуального підприємця зняття з обліку проводиться податковим органом за заявою платника податку протягом 14 днів з дня подання такої заяви.
Неподання платником податків зазначених документів та (або) відомостей у встановлений термін або подання таких відомостей в неповному або в спотвореному вигляді кваліфікується за ч. 1 коментарів статті.
3. Відповідно до ст. 85 НК органи, що здійснюють реєстрацію організацій, зобов'язані повідомляти в податковий орган за місцем свого знаходження про зареєстровані (перереєстрованих) або ліквідованих (реорганізованих) організаціях протягом 10 днів після реєстрації (перереєстрації) або ліквідації (реорганізації) організації.
Органи, які реєструють фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, зобов'язані повідомити в податковий орган за місцем свого знаходження про фізичних осіб, які зареєструвалися або припинили свою діяльність як індивідуальних підприємців, протягом 10 днів після видачі свідоцтва про реєстрацію, його вилучення або закінчення терміну дії.
У такому ж порядку органи, що видають ліцензії, свідоцтва або інші подібні документи приватним нотаріусам, приватним детективам і приватним охоронцям, зобов'язані повідомляти податковим органам про фізичних осіб, яким видано або у яких відкликані або припинили дію зазначені документи.
Органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання чи реєстрацію актів цивільного стану фізичних осіб, зобов'язані повідомляти відповідно про факти реєстрації або про факти народження та смерті фізичних осіб до податкових органів за місцем свого знаходження протягом 10 днів після реєстрації зазначених осіб або фактів.
Органи, що здійснюють облік і (або) реєстрацію нерухомого майна, що є об'єктом оподаткування, зобов'язані повідомляти про розташованому на підвідомчій їм території нерухоме майно або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників до податкових органів за місцем свого знаходження протягом 10 днів після реєстрації майна.
Органи (установи), уповноважені здійснювати нотаріальні дії, і нотаріуси, здійснюють приватну практику, зобов'язані повідомляти про нотаріальне посвідчення права на спадщину і договорів дарування до податкових органів за місцем свого знаходження не пізніше п'яти днів з дня відповідного нотаріального посвідчення, якщо інше не передбачено НК.
Органи, що здійснюють облік і (або) реєстрацію користувачів природними ресурсами, а також ліцензування діяльності, пов'язаної з користуванням цими ресурсами, зобов'язані повідомляти про надання прав на таке користування, є об'єктом оподаткування.
4. За змістом коментованої статті слід розрізняти статус платників податків та посадових осіб, стосовно яких НК встановлені обов'язки перед податковим органом.
Суб'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 коментованої статті, є посадова особа органу виконавчої влади, інша посадова особа, щодо яких НК встановлені обов'язки за поданням податкового органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю.
Неподання посадовою особою зазначених відомостей у встановлений термін або подання таких відомостей в неповному обсязі або в спотвореному вигляді кваліфікується за ч. 2 коментарів статті.
5. Згідно ст. 93 НК посадова особа податкового органу, що проводить податкову перевірку, має право витребувати у платника податків, платника збору, податкового агента необхідні для перевірки документи.
Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана надіслати або видати їх податковому органу у п'ятиденний термін.
Документи подаються у вигляді завірених належним чином копій.
У разі відмови платника податків, платника збору або податкового агента від подання запитуваних при проведенні податкової перевірки документів або в разі ненадання їх у встановлений строк посадова особа податкового органу, що проводить податкову перевірку, виробляє виїмку необхідних документів у порядку , передбаченому ст. 94 НК.
6. Статус посадової особи - суб'єкта адміністративних правопорушень, передбачених статтею, визначений приміткою до ст. 15.3 КоАП.
7. Про кореляції заходів юридичної відповідальності, встановлених статтею коментарів і НК, см. п. 7 коментаря до ст. 15.3.
8. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються суддями (див. подп. А п. 5 коментарю до ст. 14.25).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 15.6 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua