Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 15.8


1. Про статус кредитної організації, платника податків та платника збору див. відповідно п. 1 коментаря до ст. 15.4, п. 5 коментарю до ст. 15.3. Статус посадової особи - суб'єкта аналізованого адміністративного правопорушення стосовно до коментованої статті визначено приміткою до ст. 15.3 КоАП.
2. Згідно ст. 24 НК податковими агентами визнаються особи, на яких відповідно до НК покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету (позабюджетний фонд) податків. Податкові агенти мають ті ж права, що і платники податків, якщо інше не передбачено НК.
Обов'язки податкових агентів визначені п. 3 ст. 24 НК.
3. Згідно ст. 874 ЦК при розрахунках по інкасо банк (банк-емітент) зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу.
У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк-емітент несе перед ним цивільно-правову відповідальність.
Якщо невиконання або неналежне виконання доручення клієнта стало наслідком порушення правил здійснення розрахункових операцій виконуючим банком, відповідальність перед клієнтом може бути покладена на цей банк.
4. Відповідно до ст. 60 НК банки зобов'язані виконувати доручення платника податків або податкового агента на перерахування податку до відповідних бюджетів (позабюджетні фонди), а також рішення податкового органу про стягнення податку за рахунок коштів платника податків або податкового агента в порядку черговості, встановленої цивільним законодавством.
Згідно п. 2, 3 ст. 60 НК доручення на перерахування податку або рішення про стягнення податку виповнюється банком протягом одного операційного дня, наступного за днем отримання такого доручення або рішення. При цьому плата за обслуговування за зазначеними операціями не стягується.
За наявності коштів на рахунку платника податків або податкового агента банки не вправі затримувати виконання доручень на перерахування податків або рішень про стягнення податків до відповідних бюджетів (позабюджетні фонди).
5. Згідно п. 2, 6 ст. 46 НК стягнення податку проводиться за рішенням податкового органу шляхом направлення в банк, в якому відкриті рахунки платника податків або податкового агента, інкасового доручення (розпорядження) на списання і перерахування у відповідні бюджети (позабюджетні фонди) необхідних грошових коштів з рахунків платника податків або податкового агента.
Інкасове доручення (розпорядження) податкового органу на перерахування податку виповнюється банком не пізніше одного операційного дня, наступного за днем отримання ним зазначеного доручення (розпорядження), якщо стягнення податку здійснюється з рублевих рахунків, і не пізніше двох операційних днів, якщо стягнення податку здійснюється з валютних рахунків, оскільки це не порушує порядку черговості платежів, встановлених цивільним законодавством Російської Федерації.
При недостатності або відсутності грошових коштів на рахунках платника податків або податкового агента в день отримання банком доручення (розпорядження) податкового органу на перерахування податку доручення виконується у міру надходження грошових коштів на ці рахунки не пізніше одного операційного дня з дня, наступного за днем кожного такого вступу на рублеві рахунки, і не пізніше двох операційних днів з дня, наступного за днем кожного такого надходження на валютні рахунки, оскільки це не порушує порядок черговості платежів, встановлений цивільним законодавством Російської Федерації.
Прострочення виконання банком зазначених обов'язків за наявності грошових коштів на рахунках платника податків або податкового агента кваліфікується як адміністративне правопорушення, передбаченого статтею коментарів КпАП.
6. Черговість списання грошових коштів з рахунку при недостатності коштів на рахунку визначено ст. 855 ГК. Згідно п. 2 даної статті списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, проводиться в четверту чергу, якщо відповідні відрахування не передбачені у третій черзі. Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.
7. У разі невиконання вказівок власника рахунку про перерахування коштів банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в порядку та розмірі, передбачених ст. 395 ГК. Див також п. 3 коментарю до ст. 15.9 КоАП.
8. Порушення банком визначеного ПК терміну виконання доручення платника податків (платника збору) або податкового агента про перерахування податку або збору, неправомірне невиконання банком у встановлений НК термін рішення податкового органу про стягнення податку або збору, а також пені кваліфікуються в якості податкових правопорушень, передбачених відповідно п. 1 ст. 133 та п. 1 ст. 135 НК.
Застосування заходів відповідальності, передбачених даними статтями НК, не звільняє банк від обов'язку перерахувати до бюджетів (позабюджетні фонди) суму податку і сплатити відповідні пені. У разі невиконання банком зазначеного обов'язку у встановлений строк до цього банку застосовуються санкції, передбачені абз. 2, 3 п. 4 ст. 60 НК.
9. Про кореляції заходів юридичної відповідальності, встановлених статтею коментарів і НК, см. п. 7 коментаря до ст. 15.3.
10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються суддями (див. подп. А п. 5 коментарю до ст. 14.25).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 15.8 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua