Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 3.1


1. Коментована стаття визначає виховні та превентивні (попереджувальні) цілі адміністративного покарання, що представляє собою міру державного примусу до порушника. Адміністративне покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні адміністративного правопорушення, і полягає в передбаченому КоАП обмеженні прав і свобод фізичної особи чи правомочностей юридичної особи - порушника.
Застосування кримінальних покарань також передбачає досягнення превентивних цілей державного примусу: згідно ч. 2 ст. 43 КК покарання застосовується з метою відновлення соціальної справедливості, а також з метою виправлення засудженого і попередження вчинення нових злочинів. На відміну від КпАП, КК передбачає досягнення коригуючих цілей покарання: за змістом ч. 2 ст. 43 КК призначення каральних санкцій укладено в усуненні асоціальних мотивів у діях засудженого.
Заходи адміністративного примусу застосовуються не тільки при виконанні адміністративних покарань, а й при здійсненні передбачених КпАП окремих процесуальних дій; вичерпний перелік заходів адміністративного припинення визначено ч. 1 ст. 27.1 КоАП. Стаття, що визначає цілі адміністративного покарання, про призначення заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення (заходів адміністративного припинення) див. коментар до ст. 27.1.
2. Про особливості тлумачення поняття "держава" стосовно до ч. 1 даної статті див. п. 2 коментарю до ст. 1.2.
3. Основним суб'єктивним чинником запобігання повторного вчинення особою правопорушення є усвідомлення ним невідворотності застосування каральних санкцій, передбачених законом. Превентивна мета застосування адміністративних санкцій укладена в запобіганні вчинення не тільки адміністративного проступку, а й інших правопорушень - дисциплінарних проступків, злочинів і т.п., в тому числі і їх рецидивів (від лат. Recidivus - повертається). Російським імперським кримінальних законодавством не було визначено цілі застосування кримінальних покарань: Покладання про покарання кримінальних та виправних 1845 р. передбачало фіксацію правових наслідків застосування двох різновидів містяться в ньому санкцій - кримінальних та виправних покарань.
Покладання не розмежовувало адміністративні та кримінальні покарання. Статтею 30 Статуту була передбачена єдина різновид стягнення, а саме грошове стягнення, який відносять до виправних покарань. Дане покарання не було визначено Кримінальним укладення 1903 р.; серед восьми видів покарань лише одне передбачало майнові обмеження - грошова пеня.
4. Недопущення призначення адміністративних та інших покарань у протиправних цілях визначено Конституцією РФ: згідно з ч. 2 ст. 21 ніхто не повинен зазнавати тортур, насильству, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню. При цьому необхідно також брати до уваги, що Російською Федерацією ратифікована Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводження чи покарання від 26 листопада 1987 р. і протоколи 1 і 2 до неї від 4 листопада 1993 р., підписані від імені Російської Федерації в м. Страсбурзі 28 лютого 1996 (див. Федеральний закон від 28 березня 1998 р. N 44-ФЗ).
5. Правила захисту ділової репутації громадянина і юридичної особи визначені ст. 152 ГК. При тлумаченні ч. 2 коментованої статті КпАП слід брати до уваги Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 18 серпня 1992 р. N 11 "Про деякі питання, що виникли при розгляді судами справ про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб "(в ред. Постанов Пленуму Верховного Суду РФ від 21 грудня 1993 р. N 11 і від 25 квітня 1995 р. N 6), згідно з яким під поширенням відомостей, що ганьблять ділову репутацію громадян і юридичних осіб, на яке вказується в ст. 152 ГК, слід розуміти опублікування таких відомостей у пресі, трансляцію по радіо і телевідеопрограммам, демонстрацію в кінохронікальних програмах та інших засобах масової інформації, викладення в службових характеристиках, публічних виступах, заявах, адресованих посадовим особам, або повідомлення в інший, в тому числі усній , формі кільком особам або хоча б одній особі.
Підвідомчість арбітражним судам справ про захист ділової репутації у сфері підприємницької діяльності встановлена п. 5 ч. 1 ст. 33 АПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 3.1 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua