Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Комерційний підкуп (ст. 204 КК).

У статті 204 КК
об'єднані два самостійних складу злочину: дача
1 Таке розуміння суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченню ч . 2 ст. 201 КК, оспорюється Б.В. Волженкін, исклю-чающие тут можливість двох форм вини (див.: Волженкін Б.В. Указ. Соч. С. 149, 150, 301). Проте за змістом ст. 27 КК і внаслідок на-явності в даному випадку двох наслідків - прямих і похідних - ч. 2 ст. 201 КК може бути і злочином з двома формами вини. Одно-народностей, якісна однаковість наслідків, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 201 КК, на чому грунтується Б.В. Волженкін, аж ніяк не исклю-чає неоднорідного психічного ставлення до їх компонентів. У рівній мірі і в судовій практиці можна знайти приклади, зокрема, легко-уявного відносини до настали тяжких наслідків в злоупот-ребленіе повноваженнями (див., наприклад: визначення Судової колегії з кримінальних справ Верховного Суду РФ від 6 грудня 2001 р. у справі Терешонка / / БВС РФ. 2003. № 1).
2 Поняття «керівник організації» розкривається з певними відмінностями в двох законодавчих актах (див.: ст. 2 Федерального закону від 27 вересня 2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)»; ст. 2 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» / / СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369).

Комерційного підкупу (ч. 1, 2) і отримання комерційного під-
купа (ч. 3-4) 1.
Безпосередній об'єкт обох складів злочинів можна визначити як інтереси нормальної (тобто незалежною від незаконних фінансових джерел) служби в комерційних та інших організаціях.
Предмет комерційного підкупу визначений в законі як гроші, цінні папери, інше майно та послуги майново-го характеру і в цілому збігається з поняттям хабара в ст. 290 КК. Відмінність полягає в тому, що в ст. 204 КК вказується на вус-луги, а в ст. 290 КК - на вигоди майнового характеру. Однак у теорії кримінального права утвердилася думка, що це розходження носить виключно редакційний характер2 і що послуги в ст. 204 КК слід розуміти як вигоди в ст. 290 УК3.
Об'єктивна сторона дачі предмета комерційного підкупу (ч. 1-2 ст. 204 КК) полягає в незаконній передачі предмета підкупу особі, яка виконує управлінські функції в комерційних чеський чи іншої організації, за вчинення дій (бездейст - вия) в інтересах дає у зв'язку з займаним цією особою слу-бові становищем. Дія (бездіяльність), за вчинення кото-рого дається предмет підкупу, повинно: 1) відбуватися в інтересах дає і 2) бути пов'язано з займаним особою службовим поло-жением. Дія (бездіяльність) на користь дає слід трактувати широко, включаючи в це поняття не тільки конкретно обумовлено - як законне, так і незаконне - дія (без-дію), але і загальне заступництво чи потурання по службе4. Дія (бездіяльність) також має бути пов'язане з кру-гом прав і обов'язків, якими наділений підкуповують суб'єкт.
1 Схожість розглянутого складу злочину з отриманням (так-чий) хабарі дозволяє опустити багато приватні моменти комерційного підкупу, кваліфікація яких аналогічна кваліфікації в отриманні (так-че) хабарі.
2 Див, наприклад: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: підручник / Под ред. А.І. Рарога. С. 289; Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 303.
3 Ідентичність понять «вигода» та «послуга» для цілей кримінального пра-ва знаходить своє підтвердження і в п. 9 постанови Пленуму Верховно-го Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6.
4 Проти такого розуміння висловлюється, зокрема, Б.В. Волженкін
(див.: Волженкін Б.В. Указ. Соч. С. 307).

Момент передачі предмета підкупу - до чи після вчинення дії (бездіяльності) - не має значення, однак при передачі предмета підкупу після вчинення дії (бездіяльності) требу-ється довести попередньо відбулася домовленість про пе-редаче (отриманні) предмета підкупу.
Предмет підкупу може передаватися як особисто, так і через посредніка1, а складові його майнові блага можуть надаватися як підкуповують особисто, так і його рідним і близьким за його згодою або за відсутності заперечень з його сторони2.
Об'єктивна сторона одержання предмета комерційного підкупу (ч. 3, 4 ст. 204 КК) полягає у його незаконному напів-чении особою, яка виконує управлінські функції в комерційних чеський чи іншої організації, за вчинення дій (бездейст-вия) в інтересах дає у зв'язку з займаним цією особою слу-бові становищем.
І передача, і отримання майнових благ для освітньої-ня комерційного підкупу повинні бути незаконними, тобто не передбаченими законодавством або трудовим договором, а також не відносяться до різновиду представницьких рас-ходів (подарунків).
Дача і одержання предмета комерційного підкупу є формальними складами злочинів і вважається закінченим-ми з моменту прийняття одержувачем хоча б частини переданих ценностей3.
З суб'єктивної сторони комерційний підкуп характеризу-ється прямим умислом. Мотив одержувача предмета підкупу ко-ристний; мотиви дає можуть бути різними. Мотиви злочинів у законі прямо не обумовлені, але випливають з його змісту.
Суб'єкт передачі предмета комерційного підкупу - про-щий: осудна особа, яка досягла віку 16 років. Суб'єкт полу-чення предмета комерційного підкупу - спеціальний: особа,
1 Див п. 8, 12 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 фев-
раля 2000 г . № 6.
2 Див там же п. 9.
3 Див там же п. 11.

Виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації.
У ч. 2 ст. 201 КК міститься кваліфікований склад пе-редачі предмета комерційного підкупу, який передбачає відповідальність за вчинення діяння групою осіб за поперед-тельному змовою або організованою групою.
Кваліфікований склад одержання предмета комерційно-го підкупу (ч. 4) припускає відповідальність за вчинення діяння: 1) групою осіб за попередньою змовою або органи-зовано групою або 2) сполученого з вимаганням предмета комерційного підкупу. Поняття вимагання предмета підкупу розкривається в п. 15 постанови Пленуму Вер-ховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6.
Примітка до ст. 204 КК передбачає спеціальне осно-вання звільнення від кримінальної відповідальності особи, пере-довшого предмет комерційного підкупу, якщо стосовно неї мало місце вимагання або якщо вона добровільно повідом-ло про підкуп органу, має право порушити кримінальну справу.
Щодо застосовності до ст. 204 КК примітки 2 до ст. 201 КК у судовій практиці вироблені дві протилежні позиції.
Згідно з однією з них, оскільки комерційний підкуп від-носиться до злочинів з формальним складом, що не передбачають-Ріва настання певних наслідків, кримінальне переслідування за даний злочин в силу примітки 3 до ст. 201 КК має здійснюватися на загальних підставах (тобто примітка 2 до ст. 201 КК не застосовується до ст. 204 КК ні за яких обставин, за формальним відсутністю в останньої такого поняття, як шкода від злочину) 1.
Протилежна позиція знайшла відображення у п. 6 постановою
ня Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6, де зазначено, що при розгляді справ про комерційному підкупі судам слід мати на увазі, що обвинувальний вирок може бути винесений за наявності до того підстав, якщо діяння заподіяло
1 Див: визначення Судової колегії з кримінальних справ Верховного
Судна РФ від 8 вересня 1998 р. по справі Шушканова і Шагаліева / / БВС РФ.
1999. № 3. С. 14, 15.

Шкоди інтересам інших організацій, інтересам громадян, гро-ва або держави або якщо шкода заподіяна виключно комерційної або іншої організації, де працює обвинувачений, коли кримінальне переслідування здійснюється за заявою цієї організації або з її согласія1.
З наведених підходів краще перший, хоча й з інших міркувань, ніж наведені Верховним Судом РФ (обгрунтування, дане їм, представляється уводящим питання в дещо іншу площину - конструкцію складу злочини ня, тоді як акцент слід робити на заподіюваному преступле-ванні шкоду, взятому абстрактно, тобто поза конструкції матеріально-го-формального складу). Як бачиться, будь-який факт комерційно-го підкупу зазіхає на інтереси громадян і (або) суспільства, оскільки (на відміну від ст. 201 КК) руйнує належні зв'язку або між різними суб'єктами економічної діяльності, або всередині колективу однієї організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комерційний підкуп (ст. 204 КК). "
 1. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
  Звільнення від кримінальної відповідальності означає виражене в офіційному акті компетентного державного органу рішення звільнити особу, яка вчинила злочин, від обов'язку піддатися судовому осуду і перетерпіти заходи державно -примусового впливу. У цьому випадку кримінальна відповідальність не знаходить своєї реалізації ні в публічному засудженні винного, ні в
 2. Стаття 304. Провокація хабара або комерційного підкупу Коментар до статті 304
  Основним об'єктом даного злочину є суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови відправлення правосуддя. В якості додаткового об'єкта виступають інтереси потерпілого - спровокованого посадової особи або особи, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації. Суспільна небезпека провокації хабара полягає в тому, що ці дії
 3. Стаття 312. Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації Коментар до статті 312
  Основним об'єктом злочину є інтереси правосуддя у сфері виконання судових рішень. Додатковий об'єкт - відносини власності. Обов'язковою ознакою складу є предмет злочину - майно, піддане опису чи на яке накладається арешт. До нього належать: все рухоме і нерухоме майно, готівкові грошові кошти, цінні папери, грошові кошти
 4. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  Кримінальний кодекс Російської Федерації грунтується на новому підході до охоронюваним цінностям: особистість - сім'я-суспільство - держава , проголошеним у Конституції РФ. У цьому зв'язку особлива частина КК РФ побудована виходячи з нового підходу до охоронюваним цінностям. Зокрема, вміст особливої частини таке: розділ VII. Злочин проти особи, розділ VIII. Злочини у сфері економіки,
 5. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  КК РРФСР 1960 р. не передбачав у Загальній частині можливості звільнення від кримінальної відповідальності у разі діяльного каяття * (179). У початковій редакції Особливої частини КК РРФСР була тільки одна стаття 174, в примітці до якої передбачалося звільнення від кримінальної відповідальності особи, після дачі хабара добровільно заявив про це. Однак незабаром Указом Президії
 6. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
  Злочини проти інтересів служби в комерційних організаціях, а також в некомерційних організаціях, які не є державними органами, органами місцевого самоврядування, державними або місцевими установами, виділені в Кримінальному кодексі РФ 1996 р. в самостійну групу злочинів. Ця група злочинів є наочним наслідком здійснюваних політичних, соціальних та
 8. 4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів діяльності
  Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК). Діяльність службовців приватних охоронних або детективних служб здійснюється на основі Закону РФ від 11 березня 1992 р. "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" * (121). Стаття 1 цього Закону визначає приватну детективну і охоронну діяльність як надання на оплатній договірній
 9. § 4. Тлумачення кримінального закону
  Одним з питань, найбільш розроблених в доктрині карного права, є вчення про тлумачення кримінального закону, під яким «слід розуміти пояснення кримінального закону, з'ясування його сенсу, визначення того змісту, який вкладав у нього законодавець »1. Завдання, мета тлумачення, у свою чергу, полягає в вияс-нении того, яка законодавча думка (тобто те, що хотів
 10. Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу (ст. 309 КК).
    Додатковий об'єкт - законні інтереси та права особистості. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК, полягає у підкупі свідка, потерпілого з метою дачі ними неправдивих показань, експерта, спеціаліста - в цілях дачі ними неправдивого висновку або помилкових свідчень, переклад-чика - в цілях виконання ним неправильного перекладу. Підкупом є вручення зазначеним особам
© 2014-2022  yport.inf.ua