Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Міжнародні договори

У поняття міжнародного договору включаються як міждержавні, так і міжурядові і міжвідомчі угоди РФ з іноземною державою або з міжнародною організацією (1). У сфері цивільного права йдеться насамперед про різні багатосторонніх міжнародних (міждержавних) договорах (конвенціях), учасницею яких є Росія (як у власній якості, так і в ролі правонаступника Союзу РСР). Міжнародні договори Російської Федерації мають пріоритет перед її цивільним законодавством. У разі, коли такий міжнародний договір передбачає інші правила, ніж національне цивільне законодавство, застосуванню підлягають правила цього договору (ч. 4 ст. 15 Конституції РФ, абз. 2 п. 2 ст. 7 ЦК). Сказане відноситься і до двосторонніх міжнародних договорів РФ, що містить цивільно-правові норми (наприклад, до договорів про взаємний захист іноземних інвестицій).
---
(1) Статті 2 і 3 Федерального закону від 15 липня 1995 р. "Про міжнародні договори Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1995. N 29. Ст. 2757.
Міжнародні договори РФ, не будучи актами національного законодавства, не входять і до складу цивільного законодавства РФ. Однак вони можуть містити приватноправові за своєю юридичною природою норми і, будучи частиною правової системи РФ (п. 1 ст. 7 ЦК), складають особливий, самостійний вид (групу) джерел її національного цивільного права.
При цьому міжнародні договори застосовуються до цивільних правовідносин або безпосередньо, або шляхом видання для їх застосування внутрішньодержавних актів, коли такий шлях прямо передбачений самим договором. Наприклад, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (Віденська конвенція) підлягає безпосередньому застосуванню як російського права (проте не до взаємин російських суб'єктів, а до тих ситуацій, на які вона поширюється у відповідності зі своєю сферою дії, позначеної в її ст. 1, тобто до тих випадків, коли до договорів міжнародної купівлі-продажу підлягає застосуванню російське право).
Женевська Вексельна конвенція від 7 червня 1930 р., в якій Російська Федерація бере участь як правонаступника Союзу РСР, передбачає прийняття її учасниками національного законодавчого акта, що відтворює текст затвердженого цією Конвенцією Уніфікованого закону про переказний і простий векселі . На виконання цього правила Союз РСР в 1937 р. прийняв спеціальне Положення про переказний і простий вексель, що має силу закону і чинну нині на території РФ (1). Назване Положення має вже не міжнародно-правову, а внутрішньодержавну природу, будучи актом національного цивільного законодавства, і тому позбавляється пріоритету, властивого міжнародним договорам РФ.
---
(1) Назване Положення було затверджене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. (СЗ СРСР. 1937. N 52. Ст. 221) і в даний час діє на території РФ в силу ст. 1 Федерального закону від 11 березня 1997 р. "Про переказний і простий вексель" (СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238).
Що стосується загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, то вони, як і загальні принципи цивільного права, визначають зміст і застосування відповідних цивільно-правових норм. Прикладом може служити принцип заборони погіршення правового становища (дискримінації) іноземних громадян або юридичних осіб у порівнянні з національними суб'єктами права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Міжнародні договори "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 2. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  В даний час російське суспільство вирішує завдання проведення широкого кола реформ у всіх сферах життя. На порядку денному стоїть завдання сформувати сучасне громадянське суспільство і побудувати правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних
 3. § 3. Муніципальні вибори .
  Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 4. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  Депутат - це член представницького органу поселення, муніципального району, міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення. Посадова особа місцевого самоврядування - це виборне або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності
 5. § 4. Дострокове припинення повноважень глави муніципального освіти
  Повноваження глави муніципального освіти припиняються достроково у разі: 1) смерті; 2) відставки за власним бажанням; 3) відмови від посади відповідно до ст. 74 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації"; 4) визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним; 5) визнання судом безвісно відсутнім або оголошення
 6. § 4. Дострокове припинення повноважень голови місцевої адміністрації, здійснюваних на основі контракту.
  Повноваження голови місцевої адміністрації, здійснювані на основі контракту, припиняються достроково у разі: 1) смерті; 2) відставки за власним бажанням; 3) розірвання контракту; 4) відмови від посади відповідно до ст. 74 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації"; 5) визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним;
 7. § 3. Муніципальні норми
  Муніципальні норми в широкому сенсі - всі норми права, так чи інакше беруть участь у регулюванні відносин місцевого самоврядування. Муніципальні норми у вузькому сенсі - норми права, що регулюють те, що вище ми визначили як муніципальне будівництво, а також норми, покликані направляти норми інших галузей права, стосовно відносин місцевого самоврядування (норми-цілі,
 8. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим , що місцеве самоврядування в Росії в
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 10. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua