Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 1.3. Місце адвокатського права в системі суспільних наук


Адвокатура, її організація і діяльність, є природною, органічної та обов'язковою частиною всієї системи органів та організацій, що регулюють найважливіші соціальні процеси. Адже без інституту адвокатури немислимо існування демократичної правової держави.
Будь-яка галузь права (її принципи, інститути, категорії) дозволяє розкрити окремі властивості адвокатури. Остання являє собою складний соціально-правовий феномен, який має у своїй структурі значне число багатьох компонентів і підсистем, функції і завдання яких складні і різноманітні: від звичайного представництва і довіреності до повного юридичного обслуговування на підставі складного договору. * (11)
Весь комплекс юридичних наук, що входять в сферу дії адвокатського права, можна об'єднати в три великі розділи:
а) фундаментальні, тобто історико-теоретичні;
б) галузеві;
в) спеціальні юридичні науки.
Деталізуючи названі розділи, на думку Ю.Ф. Лубшева, слід виділити в них конкретні правові науки, які "обслуговують" адвокатуру, розкривають її суть і властивості, застосовуються нею в процесі виконання своїх функцій. За ступенем значущості можна сформулювати перелік основних правових наук, "цікавляться" адвокатурою, яка живе і працює, використовуючи дані тієї чи іншої науки. Завдяки цьому можна зрозуміти саме місце науки про адвокатуру в системі діючих галузей права.
Фундаментальні правові науки показують місце і роль адвокатури в державі і суспільстві. Вони представлені у вигляді: теорії та історії держави і права; державного права і управління; державного будівництва.
Галузеві науки, дані яких використовує адвокатура у своїй діяльності, це:
- цивільне право та процес;
- сімейне право;
- господарське право та арбітражний процес;
- трудове право, право соціального забезпечення;
- адміністративне, фінансове та міжнародне право;
- земельне, водне, лісове, екологічне право; кримінальне та кримінально-виконавче право;
- кримінальний процес і судоустрій.
До спеціальних (прикладним) юридичних наук, досягнення яких знаходяться на озброєнні адвокатури, можна віднести: криміналістику і кримінологію; прокурорський нагляд, нотаріат, різні види судово-експертного права та ін
Наведена класифікація правових наук, "беруть участь" у житті, організації та діяльності адвокатури і, відповідно, науці про неї, носить, зрозуміло, досить умовний, приблизний характер. Крім вищеназваних, існує ще багато юридичних наук, використання яких адвокатурою розкриває ті чи інші її властивості, аспекти, можливості. * (12)
Ніякі детальні підрозділи юридичних наук не зможуть поки що повною мірою відобразити таке вельми динамічний соціально-правове явище, як адвокатура (адвокатське право). Безперечно одне - це не застигла суспільна категорія, а постійно змінюється, оскільки вона залучена в систему найскладніших політичних, економічних, правових та інших процесів. * (13)
Зміни в соціально-економічній життя ведуть до різного роду спеціалізаціями наукових знань, у тому числі і правового характеру. Розвиток тих чи інших процесів викликали до життя такі галузі, як комп'ютерне, банківське, податкове, атомне, космічне право та ін * (14)
Політика держави па розвиток ринкових відносин дасть адвокатуру можливість брати участь у слідчих і судових процесах, залучаючи норми комерційного, податкового, акціонерного, біржового і т.п. права.
Поява нових, а також значне ускладнення раніше існуючих юридичних явищ (застава, іпотека, приватизація, траст і пр.); зародження і розвиток сучасних суб'єктів права (акціонерні товариства, компанії, холдинги і т.п .); різноманітність форм і розширення сфери цивільного обороту та інші правові явища об'єктивно привертають до себе увагу адвокатів, що бажають спеціалізуватися у відповідних правових явищах і категоріях, займатися веденням тільки певної категорії справ.
Традиційно сформовані юридичні науки досліджують якусь одну область права або напрямок державного життя. На відміну від них наука про адвокатуру займається специфічними закономірностями цього прикордонного соціально-правового інституту. Адвокатура як організація та галузь права, регулюючи її діяльність, "вбирає" або "виштовхує" із себе традиційні юридичні дисципліни і змішані ("стикові") галузі права.
Аналіз найбільш істотних зв'язків і відносин, що знаходяться як усередині, так і поза адвокатури, породжує певні висновки, система яких і утворює галузь наукового пізнання цього явища. Без вивчення цих закономірностей адвокатура як галузь правової науки і як практична організація не може ефективно розвиватися і розраховувати на серйозні, соціально значущі результати. В якості останніх виступають:
- необхідність та напрямки реформування адвокатури;
- прийняття про неї закону, відповідного не тільки правоохоронним завданням держави, але одночасно інтересам самих адвокатів, і , головне, потребам громадян, суспільству Росії.
Без знання принципів організації та діяльності адвокатури неможливо говорити про ефективність роботи її окремих членів. Фундаментальні поняття про сутність адвокатури, напрямки її діяльності, зміст і форми окремих видів утворень, структурі кожної їх них, соціальної ролі і правовому призначенні дозволяють зрозуміти особливості окремих видів адвокатської діяльності. Не володіючи серйозними науковими поняттями, неможливо визначити перспективи адвокатських утворень, подальше їх дроблення або, навпаки, об'єднання в щось загальне, цілісне (асоціацію, союз, корпорацію і т.п.).
Контрольні питання
1. Коли законодавчо було закріплено поняття "адвокатура"?
2. Що вивчає наука про адвокатуру?
3. Що являє собою адвокатура як система наукових знань?
4. Що таке адвокатологія?
5. Що таке предмет і метод науки про адвокатуру та навчальної дисципліни?
6. Які ознаки адвокатської діяльності?
7. Як наука про адвокатуру та навчальна дисципліна пов'язані з іншими юридичними науками і навчальними дисциплінами?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1.3. Місце адвокатського права в системі суспільних наук "
 1. § 1.1. Наука про адвокатуру, або адвокатологія
  місце в системі інших юридичних та суспільних наук); питання походження й періодизації розвитку адвокатологіі. * (6) Публічне і приватне в адвокатурі. Публічний характер адвокатури проявляється не тільки в значущості покладених па неї функцій держави. Адвокатура, будучи складовою частиною, інститутом громадянського суспільства і володіючи відносною автономією від держструктур, діє, тим
 2. § 6.3. Адвокатська таємниця
  місце не так давно. Прокуратура порушила кілька кримінальних справ проти адвокатів, звинувачених в отриманні завищених гонорарів (у той час сума гонорару була обмежена). Були проведені огляди і примусові вилучення реєстраційних карток та журналів обліку, що зберігалися в юридичних консультаціях. За цими документами встановлена клієнтура запідозрених адвокатів за ряд років і з'ясовані
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
  місце займають статути муніципальних утворень. Статут являє собою комплексний кодифікаційний акт. Органи місцевого самоврядування в рамках власних правотворчих повноважень приймають і інші нормативні правові акти. Детальніше про муніципальних правових актах буде розказано в гол. 13 цього підручника. Договірні джерела. Певне місце в системі джерел муніципального
 4. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  права Російської Федерації як нової галузі та навчальної дисципліни / / Проблеми викладання конституційного та муніципального права / Под ред. С.А. Авак 'яна. М., 1999. Видрін І.В. Про проблему галузі муніципального права / / Російський юридичний журнал. 1995. N 2. Дмитрієв Ю., Ковальов В. Муніципальне право: проблеми становлення галузі / / Право і життя. 1994. N 4. Конституційні та
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місце органів місцевого самоврядування за умови врахування думки населення відповідної території. Цей елемент повинен розглядатися у системному зв'язку з розглянутим вище принципом, що забороняє припинення здійснення місцевого самоврядування на частини території Російської Федерації. Таким чином, створення органів місцевого самоврядування замість органів державної влади має
 6. Глава IV. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місце неї діє єдина система місцевих органів державної влади, статус яких визначається нормативними актами, прийнятими центральною владою. У цьому варіанті створюється єдина, керована з центру і жорстко йому підпорядкована система місцевих органів та наявний ряд процедур, за допомогою яких можна забезпечити той чи інший формальний врахування думки населення при вирішенні державою
 7. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  місце в системі органів публічної влади. Таким чином, доцільно не заміщати одне поняття іншим, а використовувати терміни "органи місцевого самоврядування" та "органи муніципальної влади" як рівнозначні. --- Соловйов С.Г. Муніципальної-владні інститути в місцевому самоврядуванні Російської Федерації. СПб., 2003. С. 105. Козлов В.А. Проблеми предмета і
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  місце серед джерел цивільного права (див.: Войтович Є.П. Судова практика в механізмі цивільно- правового регулювання: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томськ, 2006. С. 8, 14, 18; див. також: Маркін С.В. Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права: автореф. дис .. .. канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 9-10, 25-33). * (58) Див соотв.: Постанова Пленуму Верховного
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  місце санкцій абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК покупець, посилаючись на оману або обман з боку продавця, може вдатися до позову про визнання договору купівлі-продажу недійсним та реституції (див. ст. 178, 179 ЦК). Однак у такому разі його право на відшкодування збитків обмежено відшкодуванням реального збитку, та й сам захист протікає вже за рамками гл. 30 ГК. * (31) В інших випадках позов про
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  місце вступає домагання з безпідставного збагачення, що зобов'язує Б відшкодувати А вартість цієї речі . * (107) У цих випадках має місце безпідставне збагачення, підмет усуненню за допомогою приписів глави 60 ЦК. * (108) Tuhr A. Op. cit. S. 401; Bьren B. Op. cit. S. 309; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S. 472; Bucher E. Op. cit. S. 662; Keller M., Schaufelberger P. C.
© 2014-2022  yport.inf.ua