Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Місце цивільного права в системі права

Цивільне право становить основу приватного права, є головною, провідною галуззю в сфері приватноправового регулювання. Цим визначається його місце в системі права як основної, базової галузі, призначеної для регулювання відносин, які входять у предмет приватного права, перш за все відносин майнового обороту.
Звідси випливає, що загальні норми і принципи цивільного права, а також і його окремі інститути в певних випадках можуть застосовуватися не тільки у сфері цивільно-правового регулювання, а й у сфері інших галузей приватного права. Основною умовою для цього є пробіл (відсутність спеціального регулювання) у відповідному галузевому законодавстві та врахування особливостей (істоти) регульованих їм відносин. Інакше кажучи, норми цивільного права застосовуються тут в субсидіарної (додатковій) порядку, заповнюючи недолік спеціальною галузевою регламентації. У сфері сімейного права таке положення отримало пряме законодавче закріплення в ст. 4 Сімейного кодексу РФ, згідно з якою цивільне законодавство застосовується для регулювання сімейних відносин, прямо не врегульованих сімейним законодавством, якщо це не суперечить їх суті. Аналогічне по суті положення існує і в сфері трудового права (1). Навпаки, норми сімейного або трудового права не використовуються для заповнення прогалин цивільно-правового регулювання ні при яких умовах.
---
(1) Так, згідно зі ст. 419 Трудового кодексу РФ порушення норм трудового законодавства може стати підставою настання цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правові підходи використовуються тут, наприклад, при визначенні розміру матеріальної відповідальності (ст. ст. 235, 237 - 239 ТК).
Норми цивільного права іноді можуть застосовуватися для регулювання майнових відносин, що складають предмет публічно-правової сфери, якщо таке положення прямо передбачено законодавством (п. 3 ст. 2 ЦК). Так, у податковому (фінансовому) праві за прямою вказівкою ст. ст. 27, 29, 73 - 75 Податкового кодексу РФ застосовуються цивільно-правові інститути представництва, застави, доручення, неустойки (пені). При цьому регульовані таким чином відносини самі не стають приватноправовими, для їх регламентації лише використовуються юридичні конструкції, розроблені і що містяться в приватному (цивільному) праві.
З іншого боку, адміністративно-правові (публічно-правові) норми можуть використовуватися для необхідного обмеження свободи майнового (цивільного) обороту в публічних інтересах (ліцензування окремих видів підприємництва, антимонопольні заборони, виключення недобросовісної конкуренції, визначення цін і тарифів на продукцію або послуги природних монополій і т.д.). Однак у цих випадках мова йде про регулювання організаційно-майнових відносин, які не є предметом цивільного права, а складових передумову (умови) цивільно-правової регламентації майнового обороту.
Дане положення підтверджує наявність тісних взаємозв'язків окремих правових галузей, що є елементами єдиної правової системи і тому взаємодіють один з одним. У силу відмінностей в природі регульованих відносин галузі права взаємодіють, але не змішуються один з одним так само, як і їх предмети. Взаємодія (комплексність) правового регулювання досягається шляхом узгодження їх впливу на суспільні відносини, в тому числі за допомогою застосування різногалузевих юридичних конструкцій. При цьому важливо відзначити, що саме цивільно-правові конструкції можуть використовуватися в публічно-правовій сфері, тоді як зворотне положення виключається.
Разом з тим застосування цивільно-правових інститутів за рамками предмета цієї галузі, з урахуванням зазначеної раніше тенденції комерціалізації ряду відносин, що входили до публічно-правову сферу, дозволяє говорити про суттєве розширення сфери дії цивільного (приватного) права, не обмежується тепер його предметом. Все це свідчить про зростання соціальної цінності цивільного права як найбільш ефективного регулятора майнових відносин в умовах ринкової організації господарства. Об'єктивно воно займає центральне, ключове місце не тільки в частноправовой сфері, а й в цілому в регламентації багатьох майнових і немайнових відносин (1).
---
(1) Саме в цьому сенсі необхідно розуміти слова А.Л. Маковського про те, що цивільне право не слід розглядати в якості якоїсь замкнутої системи: "якщо ви постараєтеся схематично зобразити саме цивільне право, то воно ніколи не може бути у вас окреслено замкнутою лінією. Це швидше за все кольорова пляма, центр якого має дуже інтенсивне забарвлення , а краї дуже невизначені і розпливчасті ", що, втім, може відноситися і до інших фундаментальним, загальновизнаним галузям права (див.: Маковський А.Л. Нові цивільні кодекси держав - учасниць СНД: стабільність і перехідний характер регулювання / / Проблеми гармонізації законодавства України та країн Європи. Київ, 2003. С. 314).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Місце цивільного права в системі права "
 1. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  місце в системі народовладдя. Норми конституційного права встановлюють основи муніципального права. Всі інші правові норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення місцевого самоврядування, є нормами муніципального права. --- Кутафін О.Е. Предмет конституційного права. М.: МАУП, 2001. С. 51. Для
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місце в системі чинного законодавства, перелік правових актів, які у зв'язку з прийняттям закону повинні бути змінені, скасовані або знову розроблені. Обговорення та прийняття рішень щодо законопроектів, внесеним представницькими органами, здійснюються в загальному порядку законодавчої діяльності, передбаченому Регламентом Законодавчих Зборів Приморського краю. 4. Гарантії
 3. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  місце проживання; припинення громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; придбання ним громадянства іноземної держави або одержання їм посвідки на проживання або іншого документа,
 4. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
  місце цих актів у загальній ієрархії видаються в країні правових актів. Конституційне розмежування правотворчих повноважень. Конституція РФ закріплює правотворческие повноваження в сфері місцевого самоврядування за Російською Федерацією, суб'єктами РФ, муніципальними утвореннями. Вона співвідносить компетенцію Російської Федерації і її суб'єктів, виділяючи сферу виняткових повноважень Російської
 5. § 3. Окремі джерела муніципального права
  місце займають статути муніципальних утворень. Статут являє собою комплексний кодифікаційний акт. Органи місцевого самоврядування в рамках власних правотворчих повноважень приймають і інші нормативні правові акти. Детальніше про муніципальних правових актах буде розказано в гол. 13 цього підручника. Договірні джерела. Певне місце в системі джерел муніципального
 6. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  місце неузгодженість і несістематізірованность законодавства про місцеве самоврядування. Норми, що регулюють окремі питання здійснення місцевого самоврядування, містяться в значній кількості галузевих законодавчих та інших нормативних правових актів, чим обумовлена актуальність їх систематизації. --- СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 504. Перспективи
 7. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  місце і на ділі здійснюється в багатьох муніципальних утвореннях. На цьому рівні немає законодавчих і судових органів. До набрання чинності Закону від 6 жовтня 2003 р. не обов'язково було створення виконавчих, контрольних органів місцевого самоврядування. Зазначений підхід випливає і з Європейської хартії місцевого самоврядування (ст. 3 та ін.) Поділ влади має не тільки
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  місце, де громадянин постійно або переважно проживає в якості власника, за договором найму (піднайму), договором оренди або на інших законних підставах. Місцем проживання можуть виступати житлові будинки, квартири, службові житлові приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі, притулки, будинки маневреного фонду, будинки для самотніх і літніх, будинки-інтернати), інші житлові
 9. § 3 . Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  місце в радянський період російської історії виконкомів місцевих Рад. Однак на практиці поширений лише варіант володіння особливим виборним статусом (не депутатською) у складі представницьких органів місцевого самоврядування. Тому нижче мова йтиме про членів тільки представницьких органів місцевого самоврядування, чий статус аналогічний статусу депутатів цих представницьких органів.
 10. § 1. Глава муніципального освіти
  місце проживання; припинення у нього російського громадянства або громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; його відкликання виборцями; встановленої в судовому порядку його стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати повноваження глави
© 2014-2022  yport.inf.ua