Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Глава муніципального освіти

Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу. У разі обрання на муніципальних виборах він або входить до складу представницького органу місцевого самоврядування з правом вирішального голосу і є його головою, або очолює місцеву адміністрацію. Якщо главу обирає представницький орган, то він є за посадою його головою. Глава муніципального освіти не може бути одночасно головою представницького органу і головою місцевої адміністрації. Виняток з цього правила допускається в поселеннях із чисельністю населення менше 1 тис. чоловік, незалежно від способу обрання глави. Якщо представницький орган муніципального району формується шляхом непрямих виборів, то глава району є його головою. Муніципальне утворення в особі населення на референдумі або представницького органу місцевого самоврядування саме вирішує, чи обирати главу на виборах, тобто шляхом загального, рівного, прямого і таємного голосування, або представницьким органом. Як бачимо, вищеназвані положення надають населенню право вибору організаційних структур місцевого самоврядування.
Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою муніципального освіти і наділяється статутом муніципального освіти власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Найменування посади глави муніципального освіти встановлюється в статуті муніципального освіти (голова міста, мер, голова селища і т.д.).
При характеристиці правового статусу глави муніципального освіти слід звернутися до ознак посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування - виборний або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності органу місцевого самоврядування. Виборна посадова особа місцевого самоврядування - посадова особа місцевого самоврядування, яка обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на муніципальних виборах. Посада глави муніципального освіти відноситься до числа виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Це положення справедливо і для голів муніципальних утворень, що обираються представницьким органом зі свого складу, оскільки головою тут стає депутат, обраний на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на муніципальних виборах.
Згідно із Законом від 6 жовтня 2003 р. посада глави муніципального освіти є обов'язковою. До цього вона була факультативної, могла вводитися в структуру органів місцевого самоврядування, а могла і не вводитися. Новий підхід не цілком узгоджується з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює обов'язковість лише представницького органу місцевого самоврядування, але в кожному разі посаду глави муніципального освіти - одна з ключових в системі місцевого самоврядування. Авторитетний керівник муніципального освіти, здатний вирішувати проблеми населення, тим більше потрібен суспільству, коли відбувається реформування інститутів публічної влади.
У повсякденній свідомості глава муніципального освіти - головний керівник, якому підпорядковуються всі структури муніципальної влади. Таку думку у населення складалося під впливом інституту призначених "згори" голів місцевих адміністрацій, а потім і обраних голів муніципальних утворень в період, коли глава обов'язково очолював систему місцевого самоврядування. Звідси поширеність моделі організації місцевої влади, згідно з якою глава муніципального освіти здійснює керівництво виконавчим органом місцевого самоврядування і ще головує в представницькому органі. Відповідно до законодавства повноваження керівника представницького органу і керівника виконавчого органу (адміністрації) розділені, що націлене на забезпечення балансу представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.
Повноваження глави муніципального освіти. Глава муніципального освіти має такі виключні, тобто тільки йому належать повноваження:
1) являє муніципальне утворення у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені муніципального освіти;
2) підписує і оприлюднює в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти;
3) видає в межах своїх повноважень правові акти;
4) має право вимагати скликання позачергового засідання представницького органу муніципального утворення.
Він може здійснювати й інші повноваження, покладені на нього статутом муніципального освіти. Обсяг і зміст повноважень глави багато в чому залежать від набору питань місцевого значення відповідного муніципального освіти.
Глава муніципального освіти видає постанови, розпорядження, накази. Нормативні правові акти видаються главою, як правило, у формі постанов, індивідуальні акти - у формі розпоряджень, наказів. Накази зазвичай приймаються з питань внутрішньої діяльності підвідомчих чолі органів місцевого самоврядування.
Повноваження глави муніципального освіти, який очолює представницький орган місцевого самоврядування, в частині організації діяльності представницького органу розглянуті в попередньому розділі.
Розглянемо повноваження глави муніципального освіти, який очолює місцеву адміністрацію, на прикладі м. Копейска Челябінської області.
Главою Копейска обирається громадянин РФ, який досяг 21 року, що володіє пасивним виборчим правом. Глава міста у своїй діяльності підзвітний населенню і міській Раді депутатів. Повноваження глави міста припиняються достроково у випадках, передбачених законом області.
Глава міста: забезпечує на території міста виконання законодавства РФ і Челябінської області, статуту міста, а також інших нормативних правових актів органів місцевого самоврядування; представляє місто та органи місцевого самоврядування всередині Російської Федерації і в міжнародних відносинах, підписує відповідні договори та угоди. Глава бере участь у засіданнях міської Ради депутатів; доповідає Раді депутатів про стан справ на території муніципального освіти, сприяє у здійсненні своїх повноважень депутатам і комісіям міської Ради.
Глава очолює на принципі єдиноначальності адміністрацію міста. Він вживає заходів щодо забезпечення гласності та обліку громадської думки в роботі органів місцевого самоврядування, забезпечує організацію та проведення місцевих референдумів та виборів, обговорення громадянами рішень органів місцевого самоврядування, розробляє та подає на затвердження міської Ради схему управління муніципальним освітою. Глава забезпечує громадський порядок; розробляє і вносить на затвердження міської Ради проекти цільових та комплексних програм розвитку території міста, організовує комплексний економічний і соціальний розвиток міста та забезпечує виконання бюджету, управління та розпорядження муніципальної власністю відповідно до постанов, прийнятих міською Радою; здійснює функції першого розпорядника фінансових ресурсів, відкриває і закриває рахунки в банківських установах, підписує фінансові документи. Глава з питань виконавчо-розпорядчої діяльності приймає постанови і розпорядження, має право скасовувати будь-які правові акти органів та структурних підрозділів адміністрації міста. Саме глава розробляє і затверджує структуру і штати адміністрації міста та селищних адміністрацій. Він затверджує положення про органи та структурних підрозділах адміністрації міста; призначає і звільняє з посади посадових осіб адміністрації міста, голів селищних адміністрацій та керівників муніципальних підприємств та установ за погодженням з міською Радою депутатів; організовує роботу з кадрами, їх атестацію та підвищення кваліфікації, визначає умови оплати праці, преміювання та надбавок; застосовує відповідно до законодавства про працю заходи заохочення, притягає до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб адміністрації міста, керівників муніципальних підприємств, організацій та установ; організовує прийом громадян; здійснює керівництво цивільною обороною, притягає у випадках надзвичайних ситуацій , стихійних лих, епідемій, епізоотій, пожеж співробітників і майно підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до усунення (ліквідації) їх наслідків, захисту здоров'я та життя людей. Глава представляє населенню муніципального освіти і міській Раді депутатів щорічний звіт про діяльність адміністрації міста; представляє і захищає інтереси населення міста, органів місцевого самоврядування у суді, арбітражному суді, в органах державної влади та місцевого самоврядування; здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, статутом, а також делеговані йому міською Радою депутатів.
Здається, що при критичному ставленні до наведеним прикладом можна виявити недоліки з боку нормотворчої техніки. Однак наведений перелік повноважень глави муніципального освіти "місто Копейськ" можна використовувати (з певними уточненнями) при моделюванні статутів муніципальних утворень.
Підконтрольність глави муніципального освіти. Глава муніципального освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти.
Як відомо, звітність - один із способів, причому за природою своєю найбільш дієвий, контролю з боку населення і представницьких органів місцевого самоврядування за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
На жаль, в статутах муніципальних утворень більше уваги приділяється підзвітності глави представницькому органу, а про те, як і в якій формі проходять його звіти перед населенням, йдеться лише в загальному вигляді. Думається, що буде правильним, якщо представницьким органом буде прийнято відповідне рішення або затверджено положення про звіти глави перед виборцями, про інформування їм населення про свою діяльність, діяльності інших органів місцевого самоврядування.
Термін повноважень. Термін повноважень глави муніципального освіти, що обирається на муніципальних виборах, встановлюється статутом муніципального освіти і не може бути менше двох і більше п'яти років. Термін повноважень глави муніципального освіти, що обирається представницьким органом зі свого складу, обмежується терміном повноважень відповідного представницького органу. Повноваження глави муніципального освіти повинні починатися з моменту його вступу на посаду. Відповідно з цього моменту повинні припинятися повноваження колишнього глави. Такий підхід забезпечує спадкоємність муніципальної влади.
У статутах муніципальних утворень важливо чітко встановлювати строк, протягом якого новообраний глава вступає на посаду. Днем обрання глави на муніципальних виборах слід вважати день, в якому він був обраний, незважаючи на те що факт даного обрання муніципальна виборча комісія встановлює дещо пізніше. Днем обрання глави, що обирається представницьким органом зі свого складу, є день набрання чинності рішення представницького органу про обрання глави.
Повноваження глави муніципального освіти можуть бути припинені достроково у разі:
його смерті;
відставки за власним бажанням;
відмови від посади в рамках відповідальності перед державою;
визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;
визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;
набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду;
його виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання;
припинення у нього російського громадянства або громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування;
його відкликання виборцями;
встановленої в судовому порядку його стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати повноваження глави муніципального освіти;
дострокового припинення повноважень представницького органу муніципального утворення, якщо глава муніципального освіти був обраний зі складу цього органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Глава муніципального освіти "
 1. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Глава муніципального освіти (муніципального округу, міста, селища), місцева адміністрація, контрольний орган. Жителі міст федерального значення не обмежені у своїх правах. Будь-який громадянин Російської Федерації, який має місце проживання в місті федерального значення, незалежно від строків проживання і місця народження, відповідно до встановлених законодавством гарантіями прав
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    голова муніципального освіти, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом порушена їх компетенція. Крім судів загальної юрисдикції захист прав місцевого самоврядування здійснюється в арбітражному судочинстві. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 192 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації органи місцевого самоврядування
 3. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    голова муніципального освіти може бути відкликаний у наступних випадках: 1) якщо їм не був скасований виданий ним правовий акт або окремі його положення, які були визнані судом такими, що суперечать Конституції Російської Федерації, федеральному конституційному закону, федеральному закону, конституції (статуту), закону суб'єкта Федерації , статутом муніципального освіти і при цьому спричинили
 4. § 6. Сход громадян.
    голова муніципального освіти або інша особа, яка обирається сходом громадян. Рішення сходу громадян вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників сходу громадян. Рішення, прийняті на сході громадян, підлягають обов'язковому виконанню на території поселення. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують виконання рішень,
 5. § 2. Система муніципальних правових актів
    голова муніципального освіти є головою представницького органу або постанови і розпорядження в разі, якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації. Голова представницького органу муніципального утворення видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу. Голова місцевої адміністрації в
 6. § 5. Правотворческий процес.
    голова місцевої адміністрації, будучи відповідальним за виконання місцевого бюджету та фінансових зобов'язань муніципального освіти, міг донести до ініціаторів вказаних проектів нормативних правових актів і представницького органу муніципального утворення в цілому свою точку зору на фінансову обгрунтованість проектів і тим самим впливати на прийняття рішення про схвалення або
 7. § 2. Місцеві бюджети
    голова муніципального освіти, адміністрація муніципального освіти, контрольний орган та інші органи, посадові особи, на які федеральним і регіональними законодавствами, муніципальними правовими актами покладені бюджетні повноваження. Підготовка та затвердження проекту місцевого бюджету. Рішення про підготовку проекту місцевого бюджету муніципального освіти, як правило,
 8. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
    голова муніципального освіти; місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти); контрольний орган муніципального освіти; інші органи та виборні посадові особи місцевого самоврядування, передбачені статутом муніципального освіти і володіють власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Наявність у структурі органів
 9. § 6. Голова представницького органу
    голова муніципального освіти. У разі якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації, організацію діяльності представницького органу здійснює голова представницького органу, що обирається цим органом зі свого складу. У цьому випадку голова представницького органу, як правило, обирається даними органом з числа депутатів шляхом таємного
 10.  Глава 13. ГЛАВА МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ
    Глава 13. ГЛАВА МУНІЦИПАЛЬНОГО
© 2014-2022  yport.inf.ua