Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Відносини, що регулюються цивільним правом

Суспільні відносини, які регулюються цивільним правом, складають його предмет. У нього входять дві групи відносин.
По-перше, це - майнові відносини, які являють собою відносини, що виникають між людьми з приводу майна - матеріальних та інших благ, що мають економічну форму товару. В якості товару названі блага можуть відчужуватися від їх володарів, переходячи від одних осіб до інших і утворюючи тим самим товарообмін - майновий оборот.
По-друге, це - особисті немайнові відносини, що виникають з приводу немайнових (нематеріальних) благ, тісно пов'язаних з особистістю їх володарів. Такі блага є невідчужуваними і не можуть переходити від одних осіб до інших. Тому відносини з їх використання значною мірою зводяться до охорони цих благ від неправомірних посягань на них з боку інших осіб (охорона немайнових прав авторів і винахідників, захист честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій; право громадян на ім'я, особисту і тілесну недоторканність , таємницю особистого життя тощо).
Обидві ці групи відносин поєднує та обставина, що вони засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників, тобто виникають між юридично рівними і незалежними один від одного суб'єктами, що мають власне майно. Інакше кажучи, це - приватні відносини, що виникають між суб'єктами приватного права (1).
---
(1) У літературі висловлені й інші думки з цього приводу. Так, Н.Д. Єгоров пропонує вважати ознакою, що об'єднує майнові і немайнові відносини у складі предмета цивільного права, їх взаімооценочний характер, тобто взаємну оцінку учасниками таких відносин тих благ, з приводу яких ці відносини складаються (див.: Цивільне право: Підручник. Том 1 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Вид-е 6-е. М. , 2002. С. 7 - 8). Але така взаимооценка може бути властива, наприклад, податковим, митним та іншим фінансово-правовим (публічним) відносинам, а отже, не відрізняється необхідної специфікою. Більш обгрунтованою видається позиція М.І. Брагінського, який вважає такою ознакою юридичну рівність сторін регульованих відносин (Брагінський М.І. Указ. Соч. С. 67 - 69).
Майнові, а також немайнові відносини, що не відповідають зазначеним ознаками, не відносяться до предмета цивільного права і не можуть регулюватися його нормами. Насамперед це стосується майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, зокрема податкових і інших фінансових відносин, учасники яких не є юридично рівними суб'єктами. З цієї ж причини зі сфери дії цивільного права виключаються відносини з управління державним та муніципальним майном, що виникають між органами публічної влади.
Майнові відносини, що входять у предмет цивільного права, у свою чергу, поділяються на відносини, пов'язані, по-перше, з приналежністю майна певним особам, по-друге, з управлінням ним, по-третє, з переходом майна від одних осіб до інших. Відносини по приналежності майна (матеріальних благ) юридично оформляються речовим правом, а в частині приналежності певних нематеріальних об'єктів - винятковими правами (інтелектуальною власністю); відносини з управління майном оформляються корпоративним правом, відносини з переходу майна - зобов'язальним правом, а у відповідній частині також і спадковим правом.
Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання характеризуються відсутністю зв'язку з майновими відносинами. Юридично вони оформляються цивільним правом в якості особистих немайнових прав, а їх регулювання, як уже зазначалося, в основному полягає в їх охороні від правопорушень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Відносини, що регулюються цивільним правом "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  відносини, що регулюються комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з
 2. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  відносин виникає у зв'язку із створенням та використанням результатів інтелектуальної і насамперед творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т.п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - це умовне збірне
 3. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  відносин, що виникають за участю володарів як зобов'язальних, так і речових прав. І в тому, і в іншому випадку встановлюється спеціальне відносне правовідношення між власником і володарем права (речового або зобов'язального), яке відмінно від абсолютного правовідносини між володарем речового права і всіма іншими учасниками цивільного обороту * (1003). Таким чином,
 4. § 6. Банківська гарантія
  відносини, що регулюються цивільним правом, будуються на засадах рівності їх учасників (п. 1 ст. 1 та абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК), гарант не може нав'язати бенефіціару майнову вигоду . Зі сказаного виявляється, що збагачення гарантом майна бенефіціара можливо лише за згодою сторін. 2. У абз. 3 п. 2 ст. 15 ФЗ від 29 жовтня 1998 р. "Про фінансову оренду (лізингу)" гарантія прямо
 5. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  стосунки. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них певних спільних рис,
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відносин, а також в області електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне
 7. 2. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом
  відносини становлять основну, переважну частину предмета цивільного права. Вони складаються з приводу конкретного майна - матеріальних і деяких нематеріальних благ товарного характеру. До таких благ відносяться не тільки фізично відчутні речі, а й деякі майнові права (наприклад, право вимоги сплати певної грошової суми, право користування нерухомої річчю і
 8. 3. Цивільно-правові форми майнових відносин
  відносини приналежності матеріальних благ юридично оформляються як речові правовідносини, які поділяються на відносини власності і відносини інших (обмежених) речових прав. Відносини власності закріплюють приналежність речі власникові, що має максимальні законні можливості по її використанню. Інші речові права регламентують правовий режим майна власника, яке в
 9. 4. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом
  відносини, що входять у предмет цивільного права, насамперед об'єднує їх нематеріальна, немайнова природа. Вони не є економічними за своєю суттю відносинами. При цьому одні з них досить тісно пов'язані з майновими відносинами, а інші, навпаки, характеризуються суто особистісною природою. Тому немайнові відносини, що становлять предмет цивільно-правового
 10. 1 . Метод цивільного права
  відносини, що становлять її предмет. Для того щоб такий вплив (регулювання) було ефективним, тобто досягало результату, на який воно розраховане, повинні бути використані кошти, відповідні природі регульованих відносин. Інакше кажучи, зміст методу правового регулювання в істотній мірі зумовлюється характером регульованих відносин (предметом правового
© 2014-2022  yport.inf.ua