Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 5. Методологічні основи юридичної психології


Методологічною основою всіх прикладних наук, у тому числі і юридичної психології, є філософія. «Ця обставина, - підкреслює В. П. Тугарінов, - випливає з положення філософії серед інших наук, а саме: філософія є підсумком, узагальненням усього попереднього розвитку науки і практики. Ця обставина робить філософію теоретичною основою, ідейним фундаментом всіх соціальних наук »*. Філософія допомагає вирішувати ряд найважливіших проблем, серед яких насамперед варто назвати питання про природу, рівнях психічного стану і про концепцію людини і особистості.
___
* Тугаринов В.П. Закони об'єктивного світу, їх пізнання і застосування. Л., 1954, с. 98

Юридична психологія розвивається на стику двох наук - психології і юриспруденції, які, в свою чергу, безпосередньо пов'язані з людиною як особистістю і членом суспільства. Методологічна особливість юридичної психології полягає в тому, що центр ваги в пізнанні переноситься на особистість як суб'єкт діяльності. Таким чином, якщо право в першу чергу виділяє в людині правопорушника, то юридична психологія досліджує людину в правонарушителе, свідку, потерпілому і т.д.
Психічний стан так само, як і стійкі особливості характеру й особистості потерпілого, правопорушника, свідка, розвивається і протікає не інакше, як підкоряючись общепсихологическим і психофізіологічних законам. Специфіка предмета юридичної психології полягає у своєрідності бачення цих станів, у дослідженні їх правового значення в процесі встановлення істини, у пошуках науково обгрунтованих методів зниження можливості порушенні правових норм шляхом психологічної корекції цих станів, як і властивостей особистості правопорушників.
Видатний радянський психолог Б. Г. Ананьєв писав, що дедалі більшу різноманіття аспектів людинознавства - специфічне явище сучасності, пов'язане з прогресом наукового пізнання і його додатком до різних областей суспільної практики, що проблема людини стає загальної для всієї науки в цілому, що для наукового вивчення людини характерні всезростаючі диференціація, спеціалізація окремих дисциплін, тенденція до об'єднання різних наук, аспектів і методів дослідження в комплексних системах, до побудови синтетичних характеристик людського розвитку *.
___
* Ананьєв Б.Г. Про проблеми сучасного людинознавства. М., 1977, с. 5-6.

Якщо в узагальненому вигляді охарактеризувати стан сучасного наукового знання і формуються на цій основі методологічні потреби, то, мабуть, треба насамперед констатувати, що наукове знання стало більш глибоким і складним, багаторівневим і багатомірним. Саме цим властивостям і разом з тим потребам розвитку сучасного наукового знання і відповідають основні напрямки системного підходу. Юридична психологія може успішно розвиватися і вирішувати комплекс стоять перед нею завдань тільки завдяки системному підходу.
Для юридичної психології продуктивно застосування одного з принципів системного аналізу - ієрархії систем, суть якої полягає в тому, що будь-яка система розглядається як частина іншої, більш широкої системи, а її елементи - як самостійні системи. Цей принцип дозволяє, з одного боку, акцентувати увагу на багаторівневій організації досліджуваної дійсності, а з іншого боку, представляє можливість зосередити дослідження на певному якісно своєрідному явищі *.
___
* Див: Василів В.Л. Юридична психологія. М., 1991, с. 30.

Одним з методологічних принципів юридичної психології є особистісний підхід. Юридична психологія завжди має об'єктом дослідження особистість, оскільки саме до неї адресована система правових норм. Це дозволяє побудувати структуру особистості і виділити такі її елементи, які є значущими в криміногенних ситуаціях, в різних сторонах правоохоронної діяльності, при розробці стратегії ресоціалізації правопорушників і т.д.
Одне з важливих завдань юридичної психології - виділення внутрішніх особистісних передумов, які у взаємодії з певними зовнішніми факторами можуть створити для даної особистості криміногенну ситуацію, тобто виділення криміногенних особистісних якостей і передумов.
У цьому зв'язку особливу цінність набуває розвиток провідної у вітчизняній науці общепсихологической теорії - теорії діяльності. Будь-яка діяльність включає мету, умови, в яких вона дана, способи і засоби її досягнення, мотив, заради якого людина прагне до досягнення певної мети і який сам виступає як віддаленій цілі, і, нарешті, результат діяльності.
К.К.Платонов дає наступне визначення діяльності: «Людська діяльність або, що є синонімом, свідома діяльність - це така форма взаємозв'язку з середовищем, в якій людина здійснює свідомо поставлену мету ... Структура будь-якої діяльності може бути покладена в таку загальну схему: мета - мотив - здатності - результат »*.
___
* Плaтoнoв К.К. Про систему психології, М., 1972, с. 150-151.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Методологічні основи юридичної психології "
 1. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  методологічними засадами. Найбільш яскравий представник визначення поняття вини через психічне ставлення порушника до своїх дій (бездіяльності) і їх наслідків Г.К. Матвєєв нарікав на надмірно обережне поводження в цивілістиці до терміну "психічне ставлення" і пояснював це побоюванням окремих авторів впасти в "психологізм". Однак, на думку Г.К. Матвєєва, таке побоювання
 2. 3. Порівняльне правознавство в Росії
  методологічний. Характеристика еволюції людства полягає в тому, щоб виділити ідеальні лінії розвитку ». Виноградов виділяв шість «типів конструкції права в історії». Таким чином, на його думку, типова лінія історичного розвитку права зводиться до наступного: 1. Витоки права в тотемістичними суспільстві. 2. Племінне право (Tribal Law). 3. Міське право (Civil Law). 4. Середньовічне
 3. § 4. Сучасні девіантологіческіе теорії. Постмодернізм
  методологічного інструментарію. Мабуть, певною віхою виникнення «радикальної» кримінології служить книга трьох англійських авторів Я. Тейлора, П. Уолтона і Дж. Янга «Нова кримінологія» (1973) *. У ній узагальнюються критичні теорії, чітко проглядається неомарксистської критика сучасного товариства, при цьому не відкидається з порога «буржуазна» наука. Злочин визначається як
 4. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  методологічних підходів у вивченні самогубств, поступової «социологизация» проблеми, значною кількістю емпіричних досліджень, становленням суїцидології як мультидисциплінарної галузі наукових знань. Після жовтня 1917 р. продовжувалося вивчення медико-біологічних, психіатричних проблем суїцидальної поведінки. Найважливішим кроком у соціологічному їх дослідженні стало
 5. § 1. Постановка питання
  методологічних проблем творчості / / Питання філософії. 1979. № 3. С. 165. *** Взаємодія науки і мистецтва в умовах НТР / / Питання філософії. 1976. № 10. С. 114. Ця складна, діалектична, що вражає буденна свідомість зв'язок не тільки норми і аномалії, але і полюсів відхиляється здавна приваблювала художників. Це і пушкінське «геній і лиходійство дві речі несумісні», і
 6. Використана література
  методологічний аналіз). М., 1983. (Ч. II: 265, ч. III: 19). 297. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 6. (Ч. II: 237). 298. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 13. (Ч. II: 52, 53). 299. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 21. (Ч. III: 301, 329). 300. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1. (Ч. III: 118, 297). 301. Майстрі У., Джонсон В., Колодін Р. Основи сексології М, 1998. (Ч. III: 291). 302.
 7. Монографії, підручники та навчальні посібники
  методологічні проблеми радянської криміналістики. - М., 1970. 24. Білозеров Ю. Н "Нагаєв Є. А. Незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Науково-практичний посібник. - М.: Юрид. літ., 2000. 25. Берекашвілі Л. Ш. Загальна кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини. - М "1976. 26. Благовістів А. Те, з чого стріляють у СНД.
 8. ВСТУП
  методологічних проблем якої почалося в кінці шістдесятих років. Тоді з'явилися перші великі роботи з юридичної психології А.Р.Ратінова. А.В.Дулова, В.Л. Васильєва, А.Д.Глоточкіна і В.Ф.Пірожкова. За останні двадцять п'ять років опубліковано сотні робіт з питань юридичної психології. Ця робота продовжується і в даний час. На сьогоднішній день, однак, все ще відсутня
 9. § 1. Юридична психологія в системі наукового знання
  методологічних питаннях психології. Психологічний журнал. 1982, № 6. Т. 3, с. 19. Розглянувши загальні характеристики психології як науки про закономірності розвитку і функціонування психіки, для того щоб більш повно представити базис виникнення юридичної психології, звернемося до питань, що належать до юриспруденції. Юриспруденцію ми розуміємо як теоретичну і практичну
 10. § 2. Історія розвитку юридичної психології
  методологічних проблем в юридичній психології тривало після встановлення Радянської влади. Вивчалася проблема застосування психологічного знання в дізнанні, попередньому слідстві і суді. У доказательственном праві нової системи правосуддя експертиза, у тому числі і психологічна, посіла перше місце. Інтенсивні дослідження в той період проводилися психологом А.Р. Лурія. Їм
© 2014-2022  yport.inf.ua