Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

4. Недійсність договорів

Оскільки договори є угоду, до них застосовуються і норми ЦК про дійсність і відповідно недійсність угод.
Більшість містяться в ЦК умов дійсності угод були відомі і попереднім кодексам. Разом з тим гл. 9 ЦК містить чимало новел, які виражаються або в появі нових видів недійсних угод, або у внесенні змін до раніше існуючі на цей рахунок норми. Крім уже зазначених вище, в числі перших, тобто нових, видів можна назвати угоди, вчинені з метою, суперечною основам правопорядку, а також моральності. У присвяченій цьому статті (ст. 169 ЦК) йдеться про умови і наслідки недійсності угод стосовно до зазначених двох підставах.
Для з'ясування сенсу ст. 169 ГК слід зіставити її з ст. 168 ГК, яка також визнає, якщо закон не передбачає інше, нікчемними будь-які угоди, що не відповідають вимогам закону або інших правових актів.
Дані статті передбачають різні наслідки: п. 2 ст. 167 ГК - відновлення в колишньому стані (двосторонню реституцію), а ст. 169 - зарахування за певних умов всього отриманого в доход Російської Федерації. Зазначене обставина сама по собі означає необхідність вказати кваліфікуючі ознаки ст. 169 ГК. Їх налічується три.
По-перше, безпосереднім об'єктом служать не просто закони та інші правові акти, але неодмінно ті, які містять основи правопорядку. Відповідно маються на увазі угоди, які підпадають під категорію скоєних в суперечності з публічним порядком в країні "*". У всякому разі, таку оцінку, як правило, повинна отримати угода, що вступає одночасно в протиріччя з нормами Кримінального кодексу. У вигляді прикладу можна навести дії, що порушують антимонопольне, валютне, податкове законодавство, законодавство про землю та інших природних ресурсах або інше, що закріплює основи правового регулювання економіки країни. При цьому всякий раз мова йде насамперед про публічно - правових по їх природі актах .
---
"*" А.П. Бєлов провів цікавий порівняльний аналіз уявлень про порушення публічного порядку як підставі визнання угод недійсними стосовно до різних країн. Його кінцевий висновок зводиться до того, що ні в законодавстві, ні в доктрині немає більш-менш ясного визначення публічного порядку. "Існуючі визначення носять занадто загальний характер, з якого не можна зробити висновок з достатньою точністю, про які імперативних нормах, відповідних публічному порядку, може йти мова у відповідній країні" (Бєлов А.П. Публічний порядок: законодавство, доктрина, судова практика / / Право і економіка. 1996. N 19 - 20. С. 90).
Під дію зазначеної норми підпадають, очевидно, і деякі угоди, які визнаються недійсними в силу п. 2 ст. 29 Закону "Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації" - такі, зокрема, як "використання при приватизації незаконних засобів платежу", "наявність змови між продавцем і покупцем, в тому числі про заниження такого майна".
По-друге, дії, про які йде мова, мають бути вчинені навмисно і цей умисел повинен бути неодмінно спрямований на мету, завідомо суперечною основам правопорядку. Один з можливих варіантів - вчинення угоди шляхом шахрайства.
По-третє, конкретні наслідки вчинення відповідних правочинів залежать від того, чи діяли умисно обидві сторони (ніякої реституції плюс зарахування двостороннє до бюджету Російської Федерації) або тільки одна з них (одностороння реституція плюс стягнення всього, що отримала або повинна була отримати по угоді одна зі сторін, до бюджету Російської Федерації).
Тепер про другий нормі тієї ж статті.
Відомо, що цивільне законодавство ряду країн вважає угоди, що порушують мораль, недійсними. Інтерес представляє в цьому сенсі п. 1 ст. 138 Німецького цивільного уложення, в силу якого "угода, яка суперечить добрим звичаям, незначна" "*". Різко негативне ставлення до зазначеної конструкції висловив І.А. Покровський. Маючи на увазі в першу чергу "добрі звичаї", він вказував: "Тим самим ми маємо перед собою не щось точне і певне, а деяку суцільну загадку, вирішити яку юристи досі не в стані" . У цьому зв'язку автор вельми критично поставився до самої ідеї "договорів, противних моральності" .
---
"*" Для порівняння можна вказати на ст. 40 Книги 3 Цивільного кодексу Нідерландів: угода, яка за змістом або цілі суперечить моральності або громадському порядку, незначна.
Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. С. 246.
У дореволюційній Росії до категорії нікчемних ставилися "угоди, укладені з порушенням закону, постановленого в огорожу права публічного, в огорожу вищих інтересів держави, громадського порядку, моральності та благочиння" (Ісаченко В.Л., Ісаченко Л.В. Указ. соч. С. 39).
У післяжовтневої літературі питання про необхідність розглядати порушення моралі як підставу недійсності договору викликав певні суперечки. Так, Д.М. Генкін був активним прихильником визнання недійсними угод, що суперечать моралі, розглядаючи їх як різновид протизаконних угод, які в той час передбачалися ст. 30 ГК 22 "*". Аналогічні погляди висловлював І.Б. Новицький, який, зокрема, стосовно до умовним операціях підкреслював: "За своїм змістом умова не повинно суперечити ні закону, ні моралі ..." . Тим самим обидва цих критерії недійсності - протиріччя закону і протиріччя моралі - ставилися на одну і ту ж дошку.
---
"*" Див: Генкін Д.М. Недійсність угод, укладених з метою, суперечною законом / / Вчені записки ВИЮН. Вип. V. М., 1947. С.
Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. С. 47. На відміну від Д.М. Генкина І.Б. Новицький вважав, що все ж до угод, що порушує норми моралі, чи не вираженим в конкретній правовій нормі, не повинні застосовуватися конфіскаційні заходи (указ. робота С. 80).
Опонентом виступала Р.О. Халфина, яка взагалі заперечувала яку б то не було зв'язок між порушенням моралі і визнанням за цим пунктом угоди недійсною. Відповідно позицію прихильників такого визнання вона вважала "штучною і надуманою" "*".
---
"*" Див: Халфіна Р.О. Указ. робота. С. 181 і сл. Н.В. Рабинович дотримувалася того ж, що і Р.О. Халфина, думки, хоча і з більш м'якою аргументацією: прирівнювання правочинів, які порушують норми моралі, до тих, які порушують норми права, "створювало б нестійкість і невизначеність у застосуванні ст. 30 ГК" (Рабинович Н.В. Указ. Робота. З . 41).
Аргументи, використані Р.О. Халфиной, видаються вельми спірними. Це відноситься, зокрема, до оцінки наведеного Д.М. Генкіним прикладу договору, за яким один з подружжя зобов'язується виплатити іншій грошову суму за те, що той порушить справу про розлучення "*". Навряд чи є підстави, слідуючи за Р.О. Халфиной, угледіти в даному конкретному випадку вихід у визнанні такого договору недійсним, але, як вона вважала, вже на іншій підставі: обмеження правоздатності або дієздатності особи. Ні з тим, ні з іншим начебто б така угода не пов'язана.
---
"*" Халфіна Р.О. Указ. робота С. 182. Слід зазначити, що вказаний приклад наводиться в німецькій літературі та практиці на підтвердження заборони угод, що полегшують розлучення (див.: Еннекцерус Л. Курс цивільного права. Т. 1. Напівтім 2. М.: Іноземна література, 1950. С. 265).
Пряма норма про відповідність угоди вимогам моралі як особливого оціночного критерію з'явилася вперше у ЦК. Для встановлення меж дії цього критерію необхідно врахувати загальне співвідношення моралі і права. У всякому разі, формула "право є мінімум моралі" зберігає своє значення. В іншому випадку довелося б прийти до висновку - якщо врахувати співвідношення наслідків здійснення угод, про які йде мова в ст. 168 та ст. 169 ГК, - що порушення моралі в цивільному законодавстві тягне більш суворі наслідки, ніж порушення норм права. У цьому зв'язку, на наш погляд, слід, очевидно, скориставшись правилами про граматичному тлумаченні, прийти до висновку, що аналогічно, як мова в ст. 169 ГК йде про порушення не просто правопорядку, а його основ, зазначена стаття має на увазі саме порушення моральних основ суспільства. Думається, що таке рішення горезвісної "проблеми коми" при тлумаченні ст. 169 найбільш відповідає позиції законодавця.
Оскільки в чинному Кодексі мова йде, як нам здається, все ж про "основи моральності" (мається на увазі, що формулу ГК "основи правопорядку і моральності" слід тлумачити, як "основи правопорядку" і "основи моральності"), висловлені І.А. Покровським побоювання з приводу розчинення права в моральності значною мірою відпадають. Хоча, зрозуміло, судова практика, яка з цього приводу буде поступово складатися, повинна мати на увазі вказане міркування і всіляко уникати перетворення будь-яких моральних категорій в юридично значимі настільки, щоб ув'язнена з їх порушенням угода була незначною і до того ж тягне, крім недійсності, перехід майна в дохід Російської Федерації.
Законодавець визнав за необхідне в ряді випадків спеціально виділити негативні для сторони наслідки певних угод, які також можна вважати такими, що порушують основи моралі. До їх числа відносяться угоди, зроблені під впливом обману, погрози, насильства, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, або кабальні угоди. Всі вони, подібно до тих, про які йде мова в ст. 169 ГК, визнаються недійсними і манливими перехід майна в дохід Російської Федерації як санкції. Однак збереження цього виду угод (ст. 179 ЦК) в даний час вже паралельно з тими, про які йде мова в ст. 169 ЦК, є виправданим, оскільки вони і тепер продовжують вважатися оспорімимі, а не нікчемними, як це має місце у відношенні угод, що містяться у ст. 169 ГК.
З проведеного аналізу випливає, що існуючі норми ЦК чітко розрізняють угоди з порушенням правопорядку: за ст. 168 - нікчемність плюс двостороння реституція і основ правопорядку, за ст. 169 - нікчемність плюс двостороннє стягнення в дохід Російської Федерації. Ймовірно, було б виправданим виділення подібним же чином поряд з угодами, що порушують основи моралі, таких, які порушують мораль, обмежившись для останніх наслідками, зазначеними в ст. 168 ГК. Підтвердженням доцільності такого рішення може служити норма, закріплена в п. 2 ст. 459 ГК. Вона передбачає, що умова, за якою ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, може бути визнано недійсним, якщо буде встановлено: "в момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено або пошкоджено , і не повідомив про це покупця ". Думається, що в даному випадку якраз і має місце порушення моралі і достатнім для неї наслідком може служити недійсність у поєднанні з двосторонньою реституцією та відшкодуванням збитків потерпілій стороні.
Серед багатьох спірних питань, що відносяться до недійсності угод, є й такий: чи є взагалі недійсна угода "операцією" і відповідно чи є недійсний договір "договором"? До числа тих, хто давав позитивну відповідь на це питання, ставилася Н.В. Рабинович. Хід її міркувань був такий: "недійсна угода: а) являє собою вольове дію, виражає в певній формі волю суб'єкта, б) волевиявлення в ній, як і у всякій угоді, спрямоване на встановлення, зміну або припинення правовідносин; в) внаслідок вчинення недійсною угоди виникає певне правовідношення; г) учасники її, можливо, прагнули до встановлення того чи іншого правомірного відносини і ніяких інших цілей не переслідували "" * ".
---
"*" Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 12.
Проте варто у вигляді прикладу звернутися тільки до одного виду недійсних угод - уявним, щоб виявилося: жоден із зазначених ознак такої угоди не притаманний. До цього слід додати, що і взагалі будь-який з видів недійсних угод хоча б одним із зазначених Н.В. Рабинович ознакою не володіє.
До числа прихильників тієї ж ідеї - недійсний договір - все одно договір - належав І.Б. Новицький. Відповідно, він оскаржував погляди Д.М. Генкина, нарікав на те, що одним і тим же терміном "угоди (договори)" називають дію, спрямоване на досягнення певної мети і його досягла, з одного боку, і дія, хоча і також спрямоване, але не досягла результату, т.е . що не призвело до виникнення, зміни або припинення правовідносин "*". Такі погляди І.Б. Новицький вважав "неправильними" і "безцільними". На думку самого І.Б. Новицького, "угода завжди дійсна, але вона може бути дійсною умовно. Так, якщо вона зроблена під впливом помилки, обману і т.п., то потерпілий може її оскаржити, і тоді вона втратить чинність" . На жаль, залишилася непоясненної ситуація з ув'язненням нікчемних правочинів, які недійсні з самого початку, незалежно від судового рішення, і відповідно в плані створення наслідків, на які була спрямована воля сторони, насправді є "ніщо". І правове значення такої угоди полягає лише в тому, що вона або взагалі не породжує ніяких наслідків, або породжує наслідки, сторонами небажані, що носять характер санкції за неправомірне дію. Нарешті, має важливе значення і те, що, якщо ми будемо вважати недійсну угоду "угодою", доведеться прибрати з родового поняття "угода" один з його основоположних елементів. Мається на увазі, що угода - це "правомірна дія".
  ---
  "*" Див: Генкін Д.М. Указ. соч. С. 49.
  "*" Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. С. 66.
  З урахуванням зазначених та ряду інших аргументів, висунутих О.А. Красавчіковим і Ю.К. Толстим "*", вважаємо цілком обгрунтованими сумніви, що висловлювалися Д.М. Генкіним з приводу конструкції "недійсні договори" ("недійсні угоди").
  ---
  "*" Див: Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М.: Госюриздат, 1958. С. 120; Толстой Ю.К. Зміст і цивільно - правовий захист права власності в СРСР. Л., 1955. С. 141.
  До прийняття ЦК до числа дискусійних ставився і питання про те, чи потрібно вважати обов'язковим звернення до суду для визнання угоди нікчемною. Так, на думку Н.В. Рабинович, суд зобов'язаний оголосити мізерну угоду такої "*". Відповідно вона вважала неправильною позицію Д.М. Генкина, визнавав, що для визнання нікчемного правочину недійсним не вимагається рішення суду .
  ---
  "*" Див: Рабінович Н.В. Указ. соч. С. 14 і 16.
   Див: Генкін Д.М. Указ. соч. С. 49.
  Хоча ст. 166 ЦК не дає підстав сумніватися у правоті позиції Д.М. Генкина, однак цим відповідна проблема не вичерпується. У зв'язку з появою зазначеної статті виникла необхідність визначити, а чи може все-таки сторона звернутися до суду за визнанням договору нікчемним і як до цього звернення він повинен ставитися?
  Безпосереднім приводом для подібних сумнівів послужило те, що ст. 12 ГК, присвячена способам захисту цивільних прав, включила тепер в це число, зокрема, "визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину". З цього іноді робили висновок, що, "якщо угода є нікчемною, то пред'являються вимоги не про визнання справжньої угоди такої, а про застосування наслідків її недійсності".
  Наведене положення потребує уточнення. Нікчемна угода, безсумнівно, є недійсною незалежно від рішення суду. Але це аж ніяк не виключає права сторін звернутися до суду з приводу недійсності нікчемного правочину, навіть не вимагаючи застосування передбачених у законі наслідків. Вся справа лише в характері заявленого позову. При визнання заперечної угоди недійсною має місце позов про перетворення: існуючий між сторонами договірне правовідношення в силу рішення суду стає недійсним з усіма витікаючими звідси наслідками. При нікчемності правочину йдеться про позов про визнання наявності факту, з яким закон пов'язує нікчемність угоди. Отже, такого роду звернення до суду укладається в рамки першої виділяється в ст. 12 ГК способу захисту: "визнання прав", що за самою своєю природою означає в рівній мірі визнання наявності або відсутності права.
  На підтвердження тепер можна послатися на позицію Вищого Арбітражного Суду РФ. Незабаром після виходу нового Кодексу було опубліковано конкретну справу, в якому Президія Вищого Арбітражного Суду РФ скасував, як необгрунтоване, постанову нижчестоящого арбітражного суду, який припинив провадження у справі про визнання недійсним договору оренди, укладеного з порушенням закону "*". Згодом ця практика отримала підтвердження в Постанові Пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 .
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 7. С. 89 - 90.
  "*" Див там же. N 9. С. 13.
  У вказаній Постанові (п. 32) підкреслюється: враховуючи, що Кодекс не виключає можливості пред'являти позови про визнання недійсною угоди нікчемною, суперечки з таким вимогам підлягають вирішенню судом у загальному порядку за заявою будь-якого зацікавленого обличчя. При цьому слід враховувати, що такі вимоги можуть бути пред'явлені до суду у строки, встановлені п. 1 ст. 181 ГК. При задоволенні позову в мотивувальній частині рішення суду про визнання договору недійсним має бути зазначено, що він є нікчемним. У цьому випадку наслідки недійсності такого договору застосовуються судом на вимогу будь-якого зацікавленої особи або за власною ініціативою.
  У зв'язку з тим що нікчемний договір не породжує юридичних наслідків, крім випадків застосування майнових конфіскаційних санкцій, такий договір повинен бути визнаний недійсним неодмінно лише з моменту його вчинення. Відмінну особливість відповідної справи складає те, що, "виносячи рішення про визнання, суд, усуваючи спірність, вносить визначеність в питання про існування і змісті спірного правовідносини, а також про його об'єкті" "*".
  ---
  "*" Гурвич М.А. Судове рішення: Теоретичні проблеми. М.: Юрид. літ., 1976. С. 15.
  ГК вперше, як уже зазначалося, ввів в свій склад спеціальну норму, присвячену розмежуванню двох різновидів недійсних угод - нікчемних і оспорімих. При цьому ст. 168 ЦК встановлює те, що має принципове значення, - презумпцію "недійсна угода незначна". Це означає необхідність для віднесення правочину до числа оспорімих відповідної вказівки в законі.
  Зазначена обставина має дуже важливе значення при застосуванні ГК. Справа в тому, що в ряді статей, поміщених в глави, які присвячені окремим видам договорів, міститься пряма вказівка на те, що у відповідних випадках договір визнається нікчемним. Маються на увазі статті про попередні договори (п. 2 ст. 429 ЦК), договорах дарування (п. 3 ст. 572 і п. 2 ст. 574 ЦК), суборенди (п. 2 ст. 618 ЦК), безоплатного користування (п. 1 ст. 842 ЦК), страхування підприємницького ризику (ст. ст. 933 і 951 ЦК), а також майнового страхування (п. 1 ст. 951 ЦК), комерційної концесії (п. 1 ст. 1028).
  Поряд з цим у багатьох статтях вживається родовий термін - "недійсність договору". Маються на увазі договори про заставу (п. 4 ст. 339 ЦК), поручительство (ст. 362 ЦК), договір з особою, що виграв торги (п. 2 ст. 449 ЦК), купівлі - продажу (п. 2 ст. 459 ЦК), купівлі - продажу нерухомості (ст. 550 ЦК), купівлі - продажу підприємства (п. 2 ст. 560 ЦК), оренди будівлі або споруди (п. 1 ст. 651), оренди підприємства (п. 3 ст. 658 ЦК), найму житлового приміщення (ст. 684 ЦК), банківського вкладу (п. 2 ст. 835 і п. 2 ст. 836 ЦК), страхування майна (п. 2 ст. 930 ЦК), особистого страхування (п. 2 ст. 934 ЦК), страхування (п. 1 ст. 940 ЦК, п. 3 ст. 944 ЦК та п. 3 ст. 951 ЦК), довірчого управління майном (п. 3 ст. 1017 ЦК), комерційної субконцесії (п . 2 ст. 1029 ЦК) та ін
  У деяких статтях, що увійшли в другий перелік (ст. ст. 449, 459, 562, 684, 934, 951 ЦК), передбачено, що сторона у відповідному випадку може вимагати визнання договору недійсним. Така редакція норми означає його оспорімость. В інших статтях тієї ж другої групи немає прямої вказівки на нікчемність договору. Відсутні в них також і ознаки заперечної операції (не говориться про визнання угоди недійсною на вимогу сторони). Це означає, що в таких випадках (ст. ст. 339, 362, 550, 560, 651, 658, 835, 836, 940, 1017 і 1029 ЦК) відповідна угода є нікчемною. Зазначений висновок безпосередньо випливає зі ст. 168 ГК "*".
  ---
  "*" Одне з небагатьох виключень міститься у п. 2 ст. 459, який передбачає: "Умова договору про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, на вимогу покупця може бути визнана судом недійсною, якщо в момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено або пошкоджено і не повідомив про це покупця ". У наведеному випадку мова йде про звичайну заперечної угоді і відповідно відсутність вказівки на її нікчемність випливає із самої редакції статті. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Недійсність договорів"
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    недійсними відповідно до ст. 173 ГК. Для дійсності будь-якої угоди необхідно збіг волі і волевиявлення. Для торгової угоди потрібно, щоб воля була сформована і волевиявлення виражено або уповноваженим органом управління юридичної особи, або уповноваженим на вчинення правочину особою, наприклад, комерційним представником. Невідповідність між волею і
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не впливає на дійсність основного зобов'язання. За загальним правилом, зобов'язання, що забезпечує виконання, є додатковим, акцесорних, по відношенню до основного зобов'язання. Дане положення закріплено правилом п. 3 ст. 329 ГК, що встановлює, що недійсність основного зобов'язання тягне
 3. § 4. Страхування
    недійсність договору страхування. Виняток з цього правила становить лише обов'язкове державне страхування (ст. рахованіе життя, здоров'я та майна певних категорій державних службовців за рахунок бюджету). При цьому виникнення страхового зобов'язання в останньому випадку може бути пов'язано з договором, а може бути і недоговірних (п. 2 ст. 969 ЦК). Зазвичай в
 4. § 8. Довірче управління майном
    недійсність договору. Зміст договору довірчого управління майном. Предметом договору довірчого управління є вчинення керуючим «любих юридичних і фактичних дій в інтересах вигодонабувача» (п. 2 ст. 1012 ЦК), якщо тільки якісь з них прямо не виключені законом або договором (наприклад, угодою виключити дії з безоплатного
 5. § 9. Комерційна концесія
    недійсним, інтереси національної безпеки, зміна осіб та деякі інші. Сторони і форма договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії є правовласник комплексу виключних прав та їх користувач. В якості правооб-ладателей, так само як і користувачів, можуть виступати комерційні організації та громадяни, зареєстровані індивідуальними
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    недійсні. Неповнолітні повною мірою відповідають за шкоду, заподіяну в результаті делікту. Основні обмеження правоздатності стосуються відносин, пов'язаних з власністю і договірними відносинами. У даному випадку недієздатність є односторонньою - неповнолітній може набувати майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача
 7. § 4. Суб'єкти зобов'язання
    недійсності обязательственной угоди-підстави цедент втрачає можливість використовувати будь-які способи захисту і несе ризик майнових втрат. У подібній ситуації відбувається безпідставне збагачення цессионария за рахунок цедента. Як наслідок, ст. 1106 ЦК передбачає можливість останнього вимагати відновлення колишнього положення, тобто зворотного перекладу відступленого права на
 8. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
    недійсним або скасовується самими сторонами), це робить недійсним і договір в цілому. Істотною умовою будь-якого договору є умова про його предмет. Під предметом договору прийнято розуміти найменування предмета договору, а також вказівки на властивості, що дозволяють визначити предмет, наприклад на його кількісні та якісні характеристики. Крім умови про предмет, до
 9. § 6. Банківська гарантія
    недійсність договору банківської гарантії, що не відповідає цій вимозі. Тому недотримання простої письмової форми даного договору позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази (п. 1 ст. 162 ЦК). Таке рішення de lege lata розходиться з позицією
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    недійсності правочину є загальним правилом (п. 2 ст. 167 ЦК) і іменується двосторонньої реституцією. Угода, укладена малолітнім, може бути визнана дійсною, якщо: а) вона зроблена до вигоди малолітнього; б) законні представники ініціювали судову процедуру визнання її дійсною; в) суд визнав її дійсність (ст. 172 ЦК). Така спеціальна процедура "оздоровлення"
© 2014-2022  yport.inf.ua