Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика екологічних злочинів


Конституція РФ визначила: «Земля та інші природні ре-сурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території» (ч. 1 ст . 9). Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за еко-логічні правопорушення» в п. 1 визначило необхідність
«звернути увагу судів на важливість забезпечення правильного , однакового та ефективного застосування законодавства про відповідальність за скоєння екологічних правопорушень. Високий ступінь суспільної небезпеки цього виду правона-рушень обумовлена тим, що об'єктом їх посягання є-ються стабільність навколишнього середовища та природно-ресурсний потенціал, а також гарантоване ст. 42 Конституції Росій-ської Федерації право кожного на сприятливе навколишнє середовище »1.
Глава 26 КК не дає загального визначення поняття екологічних
ського злочину.
Далеко не всі склади, де компонентами об'єкта посягань-нізацією виступає природне середовище, можна і потрібно зараховувати до екологічних злочинів. Екологічним злочин буде тоді, коли воно посягає на природний компонент, перебуваючи-дящійся в нерозривному зв'язку з навколишнім природним середовищем. У цьому сенсі не відносяться до екологічних такі склади, як жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК), і т.д. Водночас до екологічних злочинів можна віднести склади, поміщені в інші глави КК. Це, зокрема, пре-ступления, пов'язані з порушеннями правил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК), при веденні гірських, будівельних та інших робіт (ст. 216 КК), на вибухонебезпечних об'єктах-тах (ст. 217 КК), а також з незаконним придбанням, зберіганням, використанням, передачею або руйнуванням ядерних матеріалів
1 БВС РФ.1999. № 1.

Або радіоактивних речовин (ст. 220 КК). Шкода навколишньому сере-де може бути заподіяна і в результаті вчинення злочинних актів, пов'язаних з використанням транспортних засобів, на-приклад порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269
КК). Виникає потреба розмежувати екологічні Престо-полон і злочини проти власності. Предметом пре-ступленій проти власності є майно, товарно-матеріальні цінності, які мають вартістю. Лише об'єкти природного світу, витягнуті з навколишньої природи в процес-се господарської діяльності, стають предметами влас-ності. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада
1998 р. № 14, торкаючись даної категорії справ, в п. 18 вказує:
«Дії осіб, винних у незаконному вилові риби, видобутку вод-них тварин, вирощуваних різними підприємствами і організа-ціями в спеціально влаштованих чи пристосованих водо-емах, чи заволодіння рибою, водними тваринами, виловлені цими організаціями, або знаходяться в розплідниках, в волье-рах дикими тваринами, птицею, підлягають кваліфікації як хи-щення чужого майна ». Екологічні ж відносини носять більш широкий характер, ніж відносини власності.
Переважна більшість диспозицій норм, встановлюю-щих відповідальність за екологічні злочини, - бланкет-ні. Тому при кваліфікації екологічних злочинів слід застосовувати не тільки норми та інститути загальної частини екологічного законодавства, що містяться у Федеральному законі від 10 січня 2002 р. № 7-ФЗ «Про охорону навколишнього се-ди» 1, але і положення низки інших федеральних законів: Водного кодексу РФ, ЗК РФ, Лісового кодексу РФ і Містобудівного кодексу РФ.
Видовим (чи груповим) об'єктом екологічних переступив-лений є суспільні відносини з охорони навколишнього-щей середовища, щодо раціонального використання природних ресурсів, збереженню сприятливих для людини та інших живих істот природних умов та забезпечення екологічної без-небезпеки людей.
1 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Безпосередній об'єкт можна представити у вигляді конкретних відносин з охорони навколишнього середовища, раціонального-ному використанню тих або інших видів природних багатств і щодо забезпечення екологічної безпеки людей.
Предметами екологічних злочинів є конкурують-но позначені природні ресурси: повітря, вода, земля, жи-вотного світ, ліси та ін
Об'єктивна сторона охоплює, як правило : вчинення дій (бездіяльність), що складаються в порушенні правил охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, екологічна безпеки; настання передбачених законом наслідків (шкоди довкіллю або здоров'ю людини); причинний зв'язок між ними. Більшість складів екологічн-ських злочинів за КК є матеріальними (крім пре-чених ч. 1 ст. 247, ч. 1 ст. 252, ст. 253, п. «б», «в» і «г» ч. 1 ст . 258 КК).
За суб'єктивною стороні екологічні злочини ха-теризується як умисною, так і необережною виною (на-приклад, ч. 1 ст. 261 КК).
Суб'єктом екологічних злочинів можуть бути особи, які досягли 16-річного віку. У ряді складів вказані призна-ки спеціального суб'єкта (ст. 246-249 КК). Ознаками спеці-ального суб'єкта можуть характеризуватися і громадяни, використан-няющие безпосередньо професійні обов'язки і на-Руша карантинні правила (ст. 249 КК).
Виходячи зі змісту гл. 26 КК, представляється обгрунтований-
вим виділити наступні види екологічних злочинів:
1) злочини, що тягнуть заподіяння шкоди окремим еле-ментам природи при здійсненні діяльності, що зазіхає на екологічний баланс: порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт (ст. 246), порушення правил обра-домлення екологічно небезпечних речовин і відходів (ст. 247); порушення-ня правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 248); забруднення вод (ст. 250); забруднення атмосфери (ст. 251); загряз-ня морського середовища (ст. 252); псування землі (ст. 254), порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів (ст. 262);

2) злочини, що посягають на основи належної схоронності надр: порушення правил охорони і використання надр (ст. 255); порушення законодавства Російської Федерації про континен-Тальному шельф про виключній економічній зоні Росій - ської Федерації (ст. 253);
3) злочини, що посягають на об'єкти тваринного і рости тельного світу (фауни і флори): порушення ветеринарних пра-вил і правил, встановлених для боротьби з хворобами і шкодите-лями рослин (ст. 249); незаконний видобуток (вилов) водних біо-логічних ресурсів (ст. 256), порушення правил охорони водних біологічних ресурсів (ст. 257); незаконне полювання (ст. 258); знищення критичних місць проживання для організмів, зане-сених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259); неза-кінна рубка лісових насаджень (ст. 260); знищення або по-пошкоджень лісових насаджень (ст. 261).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 3. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  характеристику, а лише показати, що кожна галузь має свою специфіку, свій предмет і метод, посідає особливе становище в загальній системі, відрізняється від інших галузей і тим самим доводить і виправдовує свою право на самостійне існування. Тут важливо провести спільні кордони між різними угрупованнями норм з урахуванням їх тісному взаємозв'язку (див. схему 42). Схема 42
 4. § 1. Загальна характеристика політики
  характеристик, властивостей і проявів. Багатий її суб'єктний склад. Вона мінлива, динамічна, всеосяжність і всюдисуща. Політичний простір сьогодні настільки розширилося, що стало фактично адекватним загальнолюдського простору. Політика органічно вплетена у всю суспільне життя. Ніхто не може сховатися від політичного впливу, уникнути впливу політичних пристрастей, хвилі
 5. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  спільна власність, наприклад сумісна власність подружжя, навіть якщо шлюб розірвано, але розділ майна при цьому ще не відбувся. Слід враховувати, що розкрадання майна, що перебуває у спільній власності, як спільної, так і частковою, неможливо з боку будь-якого з учасників спільної власності. При цьому не має значення, хто саме купив річ, хто оплатив покупку і на чиє ім'я
 6. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  спільна позиція і для теорії субкультур (А. Коен, Р. Клауорд, Л. Оулін). «Вся справа, зрозуміло, в тому, - пише А. Коен, - що можливості по самому своєму суті обмежені і розподіляються нерівномірно, тоді як стимули до посилення прагнень в порівнянні з цим діють більш-менш рівномірно, огульно» *. * Коен А. відхиляється поведінка і контроль над ним / / Американська соціологія:
 7. § 2. Основні характеристики (показники) злочинності
  загальна характеристика кримінальної ситуації на певній території в певний час, місце, а також значення злочинності в числі соціальних проблем. Однак у вітчизняній кримінологічної літературі минулих років під станом злочинності нерідко розумілося те, що сьогодні частіше називається
 8. Використана література
  характеристик якості населення Петербурга / / Якість населення Санкт-Петербурга / Под ред. Б. Фірсова. СПб., 1993. (Ч. II: 230). 111. Гилинский Я. І. Тема смерті - тема життя: філософія соціології / / Фігури Танатоса: Філософський альманах. СПб., 1995. Вип. 5. (Ч. III: 354). 112. Гилинский Я. І. Девіантна поведінка в Санкт-Петербурзі: на тлі Російської дійсності епохи
 9. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
  характеристик різних видів (або типів) злочинів-насильницьких, необережних, економічних і проч. Аргумент про те, що класифікується (або типологизируют) злочинність як наслідок соціальних умов, а кримінологів цікавить причина, представляється недостатньо переконливим для відмови від досліджень за допомогою класифікації як мають обмежені пізнавальні можливості.
 10. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  загальна тенденція пом'якшення ранньоримського права (Там же. С. 76). Ж. Бодрійяр виявляє еквівалентну зв'язок між смертю в жертвоприношенні, працею ("гомеопатичним жертвопринесенням") і платою за працю як еквівалентом смерті: влада проявляється у владі зрадити смерті, принести в жертву; праця - лише тривалий у часі жертвоприношення. "Єдина альтернатива праця - не вільний час і
© 2014-2022  yport.inf.ua