Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальні питання правового регулювання трудових відносин міжнародного характеру

Глобальні та регіональні процеси виникнення «гарячих точок» і розростання їх у небезпечні осередки міжнародних та міжетнічних конфліктів, що відбуваються на планеті, розпад СРСР, інших європейських федерацій та утворення самостійних держав, в яких не всім верствам населення, і в тому числі представникам «некорінних» націй і народностей, забезпечуються елементарні права і свободи людини і громадянина, зумовили надзвичайно різкий поштовх міграції. Відомо, що війна і військові дії приводять в рух і значно активізують цей процес, в результаті чого нерідко виникають армади біженців і вимушених переселенців. Так було в першу і другу світові війни. Так відбувається і сьогодні. Про масштаби сучасної міграції свідчать факти. За деякими даними, нині налічується в цілому до 50 млн трудящих-мігрантів. У США згідно з офіційними даними, проживає не менше 6 млн «незаконних іноземців». Статистика МВС СРСР засвідчила, що тільки до кінця 1991 р. число переселенців-мігрантів становила близько 800 тис. чол. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, тільки за перші два тижні бомбардувань НАТО Союзної Республіки Югославії в 1999 р. загальне число біженців з цієї країни, і переважно з краю Косово, досягла понад 450 тис. чол. Зрозуміло, що в результаті таких потрясінь величезна армія людей змушена шукати роботу і адаптуватися до умов країни, в якій вони опинилися вимушено чи добровільно.
У свою чергу, переміщення людей з одних держав до інших обумовлює інтеграційні процеси, пов'язані з пошуком роботи, які розвиваються на регіональному рівні, наприклад в Європі, Латинській Америці, почасти на інших континентах, причому іноді це здійснюється планомірно, на організованій основі. Так, в Римському договорі 1957 р., конституювати створення «Спільного ринку», йдеться, що цей ринок є сукупність «національних ринків держав-членів, об'єднаних в єдиний комплекс на основі принципів вільного руху товарів, послуг, осіб, капіталів і платежів, вільного вибору юридичними та фізичними особами місця і роду професійної діяльності, а також однакової недискримінації з боку урядів і компаній ». *
* Див: Encyclopedia of European Community Law. L., 1975. Vol. 2. P. 10.
У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому в загальному обсязі різноманітних міжнародних відносин сьогодні так висока питома вага тих з них, які пов'язані з «транскордонної» трудовою діяльністю, і чому проблемі сучасної трудової міграції приділяється настільки серйозне увагу світової спільноти. Досить сказати, що на таких міжнародних форумах, як Копенгагенська нарада НБСЄ 1990 р., Московська конференція з людського виміру 1991 р., Гельсінкська зустріч глав держав і урядів країн-учасниць НБСЄ 1992 р. і ін, завдання забезпечення прав трудівників-мігрантів, законно проживають на територіях держав-учасниць, а також біженців і переміщених осіб була включена в міжнародні зобов'язання цілого ряду країн.
Під трудящим-мігрантом розуміють будь-яку особу, яка в іноземній державі зайнято законною економічною діяльністю або працює за винагороду. У Федеральній міграційній програмі на 1998-2000 рр.. РФ під трудової (зовнішньої) міграцією мається на увазі «добровільне переміщення на законній підставі людей, які постійно проживають на території Російської Федерації, за кордон, а також іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають поза межами Російської Федерації, на її території з метою здійснення ними оплачуваної трудової діяльності ».
Таким чином, проблеми трудових відносин, що складаються в міжнародній сфері, тобто в умовах взаємодії двох і більше юрисдикції, набувають сьогодні надзвичайно актуальний характер. Однак пов'язувати виникнення міжнародних приватно-правових відносин, що мають об'єктом працю індивідуумів, виключно з сучасним етапом розвитку людського суспільства було б, зрозуміло, невірно, оскільки навіть в часи, історично віддалені, жителі та піддані одних державних утворень могли здійснювати роботу в інших країнах. Стаття 13 цитували раніше договору князя Олега 911 р., іменована «Про російських, які перебувають на службі у грецького царя», вельми красномовно свідчить про це.
У новітніх публікаціях з міжнародного приватного права ряд авторів висуває ідеї поділу існуючого масиву норм МПП на галузі. Так, А.Л. Маковський в 80-і рр.. наполягав на відокремленні так званого міжнародного приватного морського права. В.П. Звеков виходить нині з існування міжнародного приватного трудового права як підгалузі МПП. * Коло питань, до яких звернуто міжнародне приватне трудове право, пише він, великий і відрізняється різноманітністю охоплюються відносин. Серед них - відносини російських громадян і іноземних роботодавців (наймачів) в Росії і за кордоном, робота російських громадян в зарубіжних російських і міжнародних організаціях, робота іноземних громадян у Російській Федерації, включаючи російські організації з іноземною участю, та ін
* Див: Звеков В.П. Міжнародне приватне право. М., 1999. С. 410-412.
Не заглиблюючись у деталі запропонованих конструкцій, слід все ж висловити загальне до них ставлення. На мій погляд, ведення розмови про виділення з міжнародного приватного права самостійних галузей і (або) підгалузей, якщо й може здатися обгрунтованим у принципі, то в нинішніх умовах виглядає безумовно надуманим і передчасним. На даному етапі, як видається, у міжнародного приватного трудового права немає того мінімального арсеналу атрибутів, які в загальній теорії права традиційно розглядаються як системоутворюючих або галузі (підгалузі) утворюють факторів. До них, якщо мати на увазі підгалузі, відносяться спеціальні принципи, покликані регулювати відповідну категорію відносин і склався комплекс норм, що дозволяють відокремити їх в окрему категорію, оскільки вони володіють високим рівнем внутрішньої спільності, з одного боку, і специфічними якостями стосовно іншим нормам даній галузі - з іншого. Як показано авторами, предметно займалися питаннями трудових відносин в міжнародному приватному праві (Л. А. Лунц - СРСР, І.Сасі - Угорщина, М.Андре - Німеччина, А.С. Довгерт - Україна та ін.), нічим подібним міжнародне приватне трудове право не має. Наявність же спеціальних колізійних формул прикріплення, дійсно наявних в арсеналі засобів правового регулювання трудових відносин міжнародного характеру і є різновидами загальної колізійної прив'язки lex loci actus, навряд чи може змінити суть справи. Ну а в поєднанні з першим з наведених вище пропозицій (про міжнародне приватне морське право) завдання відділення певних норм - власне «приватного морського», власне «приватного трудового» права - від інших норм міжнародного приватного права стає в ряді випадків просто нездійсненною. Куди, скажімо, слід віднести конвенції МОП, які регулюють працю моряків (наприклад Конвенцію 1950 про умови праці рейнських моряків), - до «міжнародного приватного морського права» (за сфері регулювання) або до «міжнародного приватного трудового права (по предмету- праця)? У світлі цього, очевидно, краще (і точніше) говорити поки про інститут міжнародного приватного права - сукупності норм, що регулюють приватно-правові відносини міжнародного характеру, пов'язані з трудовою діяльністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальні питання правового регулювання трудових відносин міжнародного характеру "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 4. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
 5. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Теорія місцевого самоврядування має величезне значення в сучасній Росії, оскільки навіть в принципі неможливо побудувати ефективну систему соціального управління в відсутність теоретичних основ. Ще більше значення слід приділити аналізу досвіду реалізації теорій місцевого самоврядування на практиці, оскільки тільки таким чином можна виявити невдачі, пояснити їх причини і запропонувати заходи
 6. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  На думку О.М. Костюкова, публічна влада на місцевому рівні проявляється у двох аспектах. По-перше, влада, що виникає у зв'язку з безпосереднім здійсненням повноважень, що належать самому муніципальному освіті, його населенню та органам місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - це насамперед владне управління, вплив, що має в основі правову обумовленість
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 8. § 1. Наука цивільного права
  Поняття науки цивільного права. Як і будь-яка інша наука, наука цивільного права (цивілістика, доктрина цивільного права) займається вивченням закономірностей, які лежать в основі явищ, що утворюють її предмет. Без наукової основи цивільно-правове регулювання представляло б собою безсистемне вплив на суспільні відносини, сформоване під впливом випадкових, суб'єктивних
 9. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua