Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Зобов'язання по страхуванню підприємницького ризику

Страхування підприємницького ризику - вид майнового страхування, об'єктом якого виступають майнові інтереси, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності. Забезпечуючи отримання підприємницького доходу, страхування виконує функції гарантійного інструменту для безперервного та зростаючого вкладення підприємницького капіталу, в тому числі з іноземними інвестиціями (1).
---
(1) Див: ст. 19 Федерального закону від 9 липня 1999 р. N 160-ФЗ "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 1999. N 28. Ст. 3493; 2002. N 12. Ст. 1093; N 30. Ст. 3034; 2003. N 50. Ст. 4850; 2005. N 30 (ч. 2). Ст. 3128.
Майновий інтерес проявляється у збитках (грошове вираження страхового інтересу), що виникли у підприємця в процесі вільно здійснюваної підприємницької діяльності. При цьому ризик збитків може бути пов'язаний з порушенням зобов'язань контрагентами підприємця або викликаний змінами умов підприємницької діяльності з незалежних від підприємця обставинам (зупинка виробництва або скорочення його обсягу, понесені судові витрати тощо), у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів (пп . 3 п. 2 ст. 929 ЦК) (1).
---
(1) Однак в якості страхового ризику не може визнаватися неспроможність (банкрутство) підприємця, так як не правовий статус підприємця-банкрута, ні зміна умов діяльності, викликане процедурою банкрутства, не відповідають сутності і призначенню зобов'язань по страхуванню підприємницького ризику. Страховими не можуть також розглядатися ризики неотримання доходу по акціях внаслідок банкрутства акціонерного товариства і ризик, пов'язаний з неспроможністю дочірнього або залежного господарського товариства у силу того, що така діяльність виходить за рамки підприємницькою.
Страхування ризиків, пов'язаних з порушенням своїх зобов'язань контрагентами підприємця, з одного боку, допускає різні комбінації (по одній конкретній угоді, групі однорідних договорів - купівлі-продажу, підряду тощо), а з іншого - надає підприємцю можливість гарантувати себе від збитків, завданих боржником за договором, незважаючи на встановлені ст. 932 ГК обмеження (заборона для кредитора страхувати договірну відповідальність свого боржника). Проте страхування підприємницького ризику покриває виключно такі майнові інтереси підприємця, які пов'язані з ризиком вже вироблених або майбутніх витрат, а також неотриманих доходів, які він одержав би за звичайних умов цивільного обороту. Таким чином, категорія "збитки" у сфері страхування підприємницького ризику обмежена у своєму змістовному значенні в порівнянні з універсальної конструкцією ст. 15 ГК.
Цивільний кодекс допускає страхування підприємницького ризику тільки самого страхувальника і тільки на його користь (ч. 1 ст. 933 ЦК) (1), тим самим виключаючи можливість існування вигодонабувача та застрахованої особи. У разі укладення договору страхування підприємницького ризику особи, яка не є страхувальником, такий договір вважається нікчемним, а вказівка страхувальником у договорі вигодонабувача тягне визнання договору укладеним на користь самого страхувальника (ч. 2 і ч. 3 ст. 933 ЦК).
---
(1) Дане правило дозволяє, з одного боку, обмежити намітилася в останні роки тенденцію виключати власні підприємницькі ризики "за чужий рахунок", а з іншого - надає страховику можливість при укладанні договору більш об'єктивно оцінювати ступінь страхового ризику (див.: Герасименко С. А. Страхування (гл. 48) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М. , 1996. С. 500).
Страхувальником може бути будь-який підприємець, який при укладанні договору страхування підприємницького ризику, крім легітимації свого підприємницького статусу (пред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію, ліцензій та інших необхідних документів), повинен представити страховику детальну інформацію про умови здійснення підприємницької діяльності, очікувані доходи та витрати, договірних зв'язках та інших обставин, що мають істотне значення для визначення підприємницького ризику та страхової суми.
Страхова сума визначається угодою страхувальника зі страховиком у межах страхової вартості, якої вважаються збитки від підприємницької діяльності, що можуть бути понесеними страхувальником при настанні страхового випадку (п. 2 ст. 947 ЦК).
На страхування підприємницького ризику поширюються загальні правила щодо оцінки страхового ризику й оспорювання страхової вартості майна, здійснення неповного, додаткового страхування та страхування від різних страхових ризиків, застосування суброгації та строків позовної давності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Зобов'язання по страхуванню підприємницького ризику "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  Форми відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 4. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 5. § 2. Товарні біржі
  Поняття товарної біржі. Правове становище товарних бірж визначається Законом РФ від 20 лютого 1992 р. (з ізм. Від 30 квітня 1993 р) «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (далі - Закон про товарні біржі) [1]. До числа спеціальних нормативних актів, що регулюють діяльність товарних бірж, належать також постанову Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. № 152 «Про затвердження Положення про
 6. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  Загальні положення. Підприємницька діяльність громадянина - окремий випадок підприємницької діяльності взагалі, включеної в предмет цивільно-правового регулювання та віднесеної до ведення цивільного законодавства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а право на її здійснення - один з елементів змісту правоздатності громадянина (ст . 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим
 7. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 8. § 1. Загальна характеристика страхування
  Страхування як економічне і правове поняття. Сутність страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках. Страхування: - припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері; - полягає в утворенні страхового фонду за рахунок об'єднання коштів
 9. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншому особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 10. § 3. Особливості регулювання окремих видів страхування
  Страхування ризику професійної відповідальності. Відносини по страхуванню регулюються в цілому приписами гл. 48 ГК, яким був присвячений попередній параграф. Однак щодо деяких видів страхування діють спеціальні закони, що встановлюють особливості регулювання цих видів страхування. Розглянемо найбільш важливі з цих особливостей. Багато видів професійної
© 2014-2022  yport.inf.ua