Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Основні розділи курсу цивільного права

Сказане раніше дозволяє представити систему курсу цивільного права в наступному вигляді:
Розділ I. Введення в цивільне право, - де висвітлюються поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про цивілістичній науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення.
Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів та правовий режим об'єктів, а також про підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків. Важливе місце тут займають вчення про юридичних осіб (яке становить основу корпоративного права) і про угоди як найважливішому підставі виникнення цивільних правовідносин.
Розділ III. Здійснення і захист цивільних прав - охоплює теми, присвячені цивільно-правовими формами реалізації майнових (приватних) прав і обов'язків, праву на захист цивільних прав та інтересів, відповідальності в цивільному праві, а також цивільно-правовим термінами (що встановлює тимчасові рамки здійснення і захисту цивільних прав та обов'язків).
Розділ IV. Речове право - розкриває поняття та зміст права власності у відносинах приватної та державної (публічної) власності. Тут містяться також положення про поняття, зміст і видах інших (обмежених) речових прав і про особливі цивільно-правові способи захисту речових прав.
Розділ V. Спадкове право - охоплює регламентацію спадкування приватної власності громадян.
Розділ VI. Виключні права - розкриває зміст та особливості цивільно-правового регулювання майнових і пов'язаних з майновими особистих немайнових відносин, що виникають в результаті творчої діяльності і включаються в сферу дії авторського і патентного права, а також цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації товарів і їх виробників.
Розділ VII. Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ - висвітлює поняття і види особистих немайнових благ, що охороняються цивільним правом, та особливості їх цивільно-правового захисту.
Цим розділом завершується виклад першої частини курсу цивільного права і відповідно - першого тому цього підручника. Решта розділи присвячені зобов'язального права і становлять другу частину курсу (відповідно другий том підручника).
Розділ VIII. Загальні положення про зобов'язання і договори - присвячений викладу основних положень зобов'язального права: поняття, змістом і виконанню зобов'язань, способам їх забезпечення та належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі організації товарообміну.
Розділ IX. Зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право - відкриває виклад окремих видів договірних зобов'язань. Він охоплює договори купівлі-продажу у всіх їхніх різновидах (включаючи роздрібну торгівлю, договори поставки, контрактації сільгосппродукції та енергопостачання), а також договори міни, дарування і ренти.
Розділ X. Зобов'язання з передачі майна у користування - включає виклад правил про договори оренди, лізингу (фінансової оренди) та позички, а також про договірні зобов'язання з використання громадянами житлових приміщень.
Розділ XI. Зобов'язання щодо виконання робіт - присвячений викладу регулювання підрядних договорів, що оформляють відносини щодо створення та передачі іншим особам матеріалізованої результату діяльності (включаючи будівельний підряд).
Розділ XII. Зобов'язання по реалізації результатів творчої діяльності висвітлює договірні зобов'язання, що виникають при створенні науково-технічної продукції, проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, договори про використання об'єктів патентного і авторського права, ноу-хау, а також договір комерційної концесії (франчайзингу).
Розділ XIII. Зобов'язання з надання фактичних і юридичних послуг - присвячений викладу правил про договори, що оформляють надання різноманітних послуг возмездного характеру, в тому числі у сфері транспортної діяльності, зберігання, а також особливих послуг, що тягнуть спеціальний юридичний результат для одержувача (надаються на основі договорів доручення, комісії , агентського та довірчого управління майном).
Розділ XIV. Зобов'язання з надання фінансових послуг - охоплює виклад цивільно-правового (договірного) регулювання кредитно-фінансової сфери: послуг зі страхування, надання позики та кредиту, фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг), а також різних послуг у сфері банківської діяльності (відносини банківського вкладу , банківського рахунку, безготівкових розрахунків).
Розділ XV. Зобов'язання по спільній діяльності - висвітлює цивільно-правове оформлення відносин за договірною організації та здійснення спільної діяльності учасників майнового обороту, в тому числі щодо створення юридичних осіб на основі установчого договору.
Розділ XVI. Зобов'язання з односторонніх дій - розкриває зміст та особливості зобов'язань, що виникають з публічної обіцянки нагороди, конкурсів та аналогічних дій одностороннього (недоговірних) характеру.
Розділ XVII. Позадоговірні (правоохоронні) зобов'язання - присвячений цивільно-правовому оформленню відносин, що виникають у зв'язку з заподіянням майнової шкоди громадянам і організаціям, а також внаслідок безпідставного придбання або збереження ними чужого майна. Ці відносини мають правоохоронний характер. Виклад присвячених їм правил завершує курс цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Основні розділи курсу цивільного права "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права.
 2. § 1. Поняття комерційного права
  основної діяльності, можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені (п. 3 ст. 50 ЦК). Це пояснюється тим, що установа створюється власником для заданої мети (соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник
 3. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  основним предметом цивільного права як навчальної дисципліни вважається цивільне право як галузь права і галузь законодавства. Безумовно, в ході навчання студенти повинні не тільки отримати уявлення про зміст всіх інститутів цивільного права, а й засвоїти базові норми і найважливіші правила чинного цивільного законодавства. Тому як у навчальній літературі, так і на
 4. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  основні положення про захист суб'єктивних цивільних прав, розглянуті в гл. 17 цього підручника. Так, саме право на захист права власності виступає як самостійного суб'єктивного права, яке виникає на стороні потерпілого лише в момент порушення. Його суть полягає в можливості потерпілого вимагати від порушника відновлення становища, яке існувало до
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 6. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
  основних ознаки, що характеризують суспільні відносини, що становлять предмет міжнародного приватного права. Відзначається, що ці суспільні відносини повинні, по-перше, носить приватний характер і, по-друге, бути міжнародним. Міжнародне приватне право (МПП) як самостійна юридична наука виникла відносно недавно - в середині XIX століття. Одним із засновників вважається Джозеф
 7. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  основних підгалузей та інститутів цивільного права. Як показала тривала практика викладання, такий підхід дозволяє краще засвоювати як зміст, так і структуру складної цивилистической матерії. Зокрема, не розривається штучно вивчення зобов'язального права, очевидною стає найтісніший зв'язок спадкового права як однієї з форм правонаступництва зі своєю базою - правом
 8. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
  основні параметри такого "угоди" заздалегідь визначені державою-власником у нарядах та інших планових актах, і т.д. Ясно, що такого роду конструкції, в яких цивільно-правові елементи були повністю підпорядковані адміністративним, насправді представляли собою не з'єднання, а пряме поглинання приватноправових почав публічними. Замість реальної комплексності, яка передбачає
 9. 1. Предмет і система курсу цивільного права
  основний зміст чинного цивільного права повинно бути так чи інакше відображено в змісті вивчає його курсу. Система курсу цивільного права повинна не просто відбивати систему цивільного права як правової галузі, а представляти найбільш доцільне з точки зору цілей викладання розташування матеріалу, за допомогою якого досягається його найкраще засвоєння. Тому,
 10. О
  основного порушника і субсидіарну О. III, 16, § 1 (4) - с. 595 - 596 - О., наступаюча незалежно від вини основного порушника (об'єктивна О.) III, 16, § 3 (1) - с. 610, див Непереборна сила, Ризик, Випадок - об'єкти О. III, 16, § 3 (4) - с. 620 - 623 - підстави та умови О. III, 16, § 2 (1) - с. 597 - 598 - особливості цивільно-правової О. III, 16, § 1 (2) - с. 587 - 590 -
© 2014-2022  yport.inf.ua