Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Скасування дарування

Специфічною особливістю договору дарування, що відрізняє його від всіх інших цивільно - правових договорів, є надана дарувальнику і його спадкоємцям можливість скасування дарування. Ця особливість властива як договорами, що здійснюються шляхом передачі дару обдаровуваному, так і сповненим дарувальником договорами обіцянки дарування. Разом з тим скасування не відноситься до підстав припинення договору дарування. Йдеться про такі ситуації, коли дар вже переданий обдаровуваному і внаслідок цього у останнього виникло право власності на подароване майно або він став володарем відповідного права, тобто договір дарування, супроводжуваний передачею майна, вже відбувся як юридичний факт, а консенсуальної договір дарування (договір обіцянки дарування) припинився в силу його належного виконання. Тому не можна не погодитися з думкою І.В. Єлісєєва, який вважає, що дарувальник, скасовуючи дарування, "фактично анулює договір як факт, що спричинив юридичні наслідки" "*".
---
"*" Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Ч. II. С. 133.
А.Л. Маковський, пояснюючи причини включення в ГК норм про скасування дарування, звертає увагу на етичну сторону взаємин дарувальника і обдаровуваного: "Природно передбачуваний і як би стоїть за безвозмездностью мотив цієї угоди - намір дарувальника обдарувати інше певну особу, збільшити його майно за свій рахунок і в цьому сенсі збагатити його - дає дарувальнику підставу розраховувати на відому ступінь, якщо не подяки, то принаймні лояльності з боку обдаровуваного. Звичайно, доля договору дарування, як і будь-якої ланки в ланцюжку майнового обороту, що вимагає стабільності, не може бути повністю поставлена в залежність від того, як складаються особисті немайнові відносини сторін. Однак ... і не рахуватися з цим законодавець не може. Тому злісна невдячність обдаровуваного, що реалізувалася в умисному злочині проти життя чи здоров'я дарувальника, членів її сім'ї чи близьких родичів, визнається законом підставою для скасування дарування за вимогою дарувальника, а якщо він убитий обдаровуваним - його спадкоємців (п. 1 ст. 578) "" * ".
---
"*" Маковський А.Л. Указ. соч. С. 309.
До слів А.Л. Маковського додамо, що включення в ГК положень про скасування дарування пояснюється також і цивілістичної традицією: інститут скасування дарування (повернення дарунка) мався на російському дореволюційному цивільному праві, відповідні положення можна зустріти і в сучасному законодавстві багатьох зарубіжних держав.
Беручи до уваги винятковість даного інституту, ГК передбачив підстави скасування дарування у вигляді закритого переліку (ст. 578). Скасування дарування можлива в наступних чотирьох випадках.
По-перше, дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження. У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника (п. 1 ст. 578 ЦК). Дані підстави скасування дарування можуть бути об'єднані терміном "злісна невдячність обдаровуваного". Якщо зазначені дії вчинені обдаровуваним відносно дарувальника по ще не сповненому останнім договором обіцянки дарування, вони можуть служити підставою для односторонньої відмови дарувальника від виконання договору дарування (п. 2 ст. 577 ЦК). Зазначені підстави скасування дарування, дійсно, свідчать про злісної невдячності обдаровуваного і не потребують будь-коментарі.
По-друге, дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю, що представляє для дарувальника велику немайнову цінність, створює загрозу її безповоротної втрати (п. 2 ст. 578 ЦК) . У даному випадку грошова вартість подарованої речі не має правового значення, цінність даної речі для дарувальника складається, наприклад, в тому, що з нею пов'язані пам'ятні події його життя. Передаючи дану річ обдаровуваному, дарувальник розраховує в тому числі і забезпечити її схоронність. Очевидно, що зазначені підстави скасування дарування перебувають у морально - етичної сфері відносин.
По-третє, у договорі дарування може бути обумовлено право дарувальника скасувати дарування у разі, якщо він переживе обдаровуваного. Зазначене підстава скасування дарування застосовується лише за наявності в договорі дарування умови про відповідному праві дарувальника. Отже, якщо договір дарування здійснений шляхом передачі дару обдаровуваному, таке дарування не може бути скасовано у цій підставі.
По-четверте, на вимогу заінтересованої особи суд може скасувати дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень Закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (банкрутом) (п. 3 ст. 578 ЦК).
Необхідно відзначити, що у Федеральному законі "Про неспроможність (банкрутство)" дане питання вирішується інакше. Згідно п. 3 ст. 78 названого Закону угода боржника, укладена або досконала боржником з окремим кредитором чи іншою особою після прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом або протягом шести місяців, що передували подачі заяви про визнання боржника банкрутом, може бути визнана недійсною за заявою розпорядника майна (аналогічними повноваженнями наділений і конкурсний керуючий) або кредитора, якщо зазначена угода тягне переважне задоволення одних кредиторів перед іншими.
Природно, виникає питання про співвідношення зазначених законоположень. На перший погляд здається, що норма Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" є lex specialis по відношенню до відповідного правилу ГК і в силу цього повністю його перекриває. Але насправді проблема кілька складніша. Дійсно, договір дарування, досконалий боржником протягом шести місяців, що передували подачі заяви про визнання боржника банкрутом (а не оголошенню його неспроможним, як передбачено в п. 3 ст. 578 ЦК), за визначенням в силу його безплатності належить до угод, спрямованим на переважне задоволення вимог одних кредиторів перед іншими. Але цей висновок вірний тільки щодо тих випадків, коли в ролі обдаровуваного за договором дарування виступає один з кредиторів боржника. Однак в останньому випадку такий договір не має ознакою безоплатності (в силу його причинногообумовленості) і не може бути кваліфікований як договір дарування, що виключає застосування до вказаних правовідносин п. 3 ст. 578 ГК.
Таким чином, в якості обдаровуваного за договором дарування може виступати тільки особа, яка не є кредитором боржника (дарувальника). А до таких правовідносин, в свою чергу, не підлягає застосуванню норма, яка міститься у п. 3 ст. 78 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)". Отже, правило, передбачене п. 3 ст. 578 ЦК, має свою сферу застосування, який не перетинає з правовідносинами, які підпадають під дію п. 3 ст. 78 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".
Разом з тим скасування судом дарування, скоєного юридичною особою або індивідуальним підприємцем у межах шести місяців до визнання боржника банкрутом, можлива лише в тому випадку, якщо при цьому були допущені порушення Закону про неспроможність (банкрутство) (за умови дотримання всіх норм про дарування, що містяться в ЦК). Положення цього Закону можуть бути визнані порушеними тільки в тому випадку, якщо дарування відбувається дарувальником після порушення арбітражним судом справи про його банкрутство. Наприклад, підставою до скасування дарування може служити вчинення боржником без згоди тимчасового керуючого відповідної угоди з нерухомим майном або з іншим майном, вартість якого перевищує десять відсотків балансової вартості активів боржника - юридичної особи, а також угоди поступки права (вимоги) або переведення боргу (п . 2 ст. 58 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)").
Правила про скасування дарування (ст. 578 ЦК) і про відмову дарувальника від виконання договору обіцянки дарування (ст. 577 ЦК) не підлягають застосуванню до звичайних подарунків невеликої вартості. Положення ГК про скасування дарування (ст. 578) можуть застосовуватися до договорів пожертви, щодо яких діє спеціальне правило, що визначає особливу (і єдине) підстава їх скасування, а саме: використання пожертвуваного майна не у відповідності із зазначеним жертводавцем призначенням або зміна цього призначення за відсутності згоди на те з боку жертводавця.
На відміну від відмови дарувальника від виконання договору дарування, який вчиняється останнім у односторонньому порядку, скасування дарування проводиться за рішенням суду на підставі вимоги дарувальника, а у відповідних випадках - його спадкоємців та інших зацікавлених осіб.
На наш погляд, серйозного обговорення заслуговує проблема наслідків скасування дарування. Серед норм ГК, що регулюють договір дарування, можна виявити лише одне спеціальне правило, що стосується цього питання. Відповідно до п. 5 ст. 578 ЦК у разі скасування дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування.
У юридичній літературі наслідки скасування дарування, як правило, зводяться до застосування названого спеціального правила, тобто до повернення обдаровуваним збереглася у нього подарованої речі. Інші наслідки, за рідкісним винятком, не допускаються. Наприклад, М.Г. Масевич пише: "Наслідком скасування дарування є повернення подарованої речі дарувальнику. Це можливо, якщо річ збереглася до моменту скасування дарування. Інакше дарувальник не має права вимагати відшкодування вартості речі в грошах, за винятком випадків провини обдаровуваного в неможливості виконання вимоги дарувальника" "* ".
---
"*" Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 172.
Цю позицію поділяє і кілька уточнює І.В. Єлісєєв: "Якщо обдаровуваний справив відчуження речі або права з метою уникнути їх повернення або навмисно скоїв інші дії, що роблять повернення неможливим (наприклад, знищив дар), до нього може бути пред'явлено вимогу про відшкодування шкоди за нормами глави 59 ЦК" "*".
---
"*" Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Ч. II. С. 134.
А.Л. Маковський диференціює можливі наслідки скасування дарування залежно від обставин, що стали підставою для такого скасування. Він зазначає: "У ГК згадується тільки про можливість реституції речі, що є предметом дарування і збереженої в натурі до моменту його скасування (п. 5 ст. 578). Якщо вона не збереглася, то у випадках скасування дарування, передбачених у пунктах 2 і 4 ст. 578, вимагати грошового відшкодування її вартості навряд чи можливо, тому що цим не досягалася б мету скасування дарування (п. 2) або на спадкоємців обдаровуваного покладалося тягар, якого вони за правилами про спадкування нести не повинні (п. 4). Що ж стосується скасування дарування через невдячності обдаровуваного (п. 1 ст. 578), то в цьому випадку можливі як витребування дару в натурі, так і вимога про відшкодування його вартості (якщо дар не зберігся або взагалі не являв собою матеріальний об'єкт) " "*".
---
"*" Маковський А.Л. Указ. соч. С. 310.
Нам видається, що при вирішенні питання про наслідки скасування дарування необхідно виходити з єдиного підходу до всіх варіантів скасування дарування незалежно від її підстав. Очевидно, що загальним для всіх випадків скасування дарування є те, що даний юридичний факт тягне за собою обов'язок обдаровуваного повернути дарувальнику отримане від нього як дарунок майно. Іншими словами, в результаті скасування дарування відпадають підстави для утримання обдаровуваним переданої дарувальником речі або володіння переданим правом. Було б неправильним і несправедливим уявляти собі ситуацію, що виникає в результаті скасування дарування, таким чином, що один обдаровуваний (що зберіг подаровану річ) зобов'язаний нести несприятливі наслідки, а інший (який встиг продати подарунок) - ні. Крім того, весь сенс скасування дарування, скажімо, у випадку, коли воно відбувається боржником напередодні банкрутства, якраз і полягає в тому, щоб повернути подароване майно (а в рівній мірі - його грошовий еквівалент) в конкурсну масу боржника з метою використання виручки від його продажу для розрахунків з кредиторами. Та й у випадку, коли скасування дарування виробляється у зв'язку з тим, що дарувальник пережив обдаровуваного, покладання на спадкоємців обдаровуваного обов'язки повернення подарованого майна (або його вартості) дарувальнику, який зовсім не мав наміру збільшити їх стан за рахунок свого власного майна, нам не представляється чимось виходять за рамки нормальних людських відносин.
Якщо ж говорити про єдиний правовій підставі для постановки питання про обов'язок обдаровуваного при скасуванні дарування не тільки повернути дарувальнику збережену в натурі подаровану річ, але також виплатити грошову компенсацію при її втраті, то такими є положення ЦК про зобов'язаннях з безпідставного збагачення.
  В системі цивільно - правових зобов'язань кондикционного зобов'язання займають особливе положення: вони носять універсальний, восполнітельний характер. Тому в тих випадках, коли норми, що регулюють відповідний тип (вид) зобов'язань, не забезпечують усунення ситуації, при якій на боці одного з учасників цивільно - правових відносин утворюється безпідставне збагачення, повинні застосовуватися правила про кондикционного зобов'язаннях.
  Стосовно до правовідносин за договором дарування дана ситуація (з правової точки зору) виглядає наступним чином. Скасування дарування дарувальником являє собою юридичний факт, що породжує зобов'язання обдаровуваного повернути подароване майно дарувальнику. Однак спеціальні правила, що регламентують договір дарування (гл. 32 ЦК), охоплюють лише ті випадки, коли обдаровуваний зберіг в натурі подаровану річ, яку він повинен повернути дарувальнику (п. 5 ст. 578 ЦК). В інших же випадках безпідставне збагачення на стороні обдаровуваного, який в результаті скасування дарування позбавляється правових підстав для утримання подарованого майна або грошової суми, вирученої від його реалізації, не охоплюють правилами про договір дарування. Тому підлягають застосуванню положення про зобов'язання з безпідставного збагачення (у формі безпідставного збереження майна за рахунок дарувальника). Конкретна норма, яка може служити підставою для відповідної вимоги дарувальника, міститься у п. 1 ст. 1105 ЦК. Відповідно до зазначеної норми у разі неможливості повернути в натурі безпідставно отримане або збереження майна набувач повинен відшкодувати потерпілому дійсну вартість цього майна на момент його придбання, а також збитки, викликані наступною зміною вартості майна, якщо набувач не відшкодував його вартість негайно після того, коли дізнався про необгрунтованості збагачення.
  Пропонований підхід до вирішення питання про наслідки скасування дарування враховує традиції російської дореволюційної цивілістики, а також відповідні правила, що діють в зарубіжних правопорядках "*".
  ---
  "*" Див ч. 2 гл. X та ч. 1 гл. XI цієї книги. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Скасування дарування"
 1. § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
    скасування дарування можлива в наступних випадках: 1) при умисному вбивстві дарувальника обдаровуваним (абз. 2 п. 1 ст. 578 ЦК); 2) при виникненні загрози загибелі подарованої речі, представляє для дарувальника велику немайнову цінність, внаслідок неналежного поводження з нею обдаровуваного (п. 2 ст. 578 ЦК); 3) при здійсненні дарування індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення
 2. 2. Зміст і виконання договору дарування
    скасування дарування відбувається на вимогу зацікавлених осіб (кредиторів), а не самого дарувальника; - за наявності в консенсуального договору дарування умови про право дарувальника скасувати дарування у разі смерті обдаровуваного (бо саме його хотів облагодіяти дарувальник). Скасування дарування тягне для обдаровуваного обов'язок повернути збережену річ дарувальнику (реституція дару), а при злісної
 3. 10. Дія норм про договори по особам
    скасування дарування - п. 3 ст. 578), підряду (якість робіт - п. 2 ст. 721), позики (одержання відсотків - п. 3 ст. 809), при розрахунках (про здійснення безготівкових розрахунків - п. 1 ст. 861), при укладанні договорів страхування (дострокове припинення договору - п. 1 ст. 958), доручення (винагороду повіреного - п. 1 ст. 972), комісії (відступ від вказівок комітента - п. 1 ст. 995), простого
 4. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
    скасування дарування неможлива (ст. 578 ЦК). У наявності, отже, звичайний речовий договір. У той же самий час та ж ст. 572 ГК називає даруванням і такий договір, в якому одна сторона (дарувальник) безоплатно зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед
 5. 2. Договір дарування в деяких зарубіжних законодавствах
    скасування дарування не допускається, якщо дарувальник пробачив обдаровуваного або якщо минув рік з того моменту, коли особа, яка має право скасування, дізналося про настання умов для здійснення цього права (§ 532). Не підлягає скасуванню дарування, вчинене в силу моральної обов'язки або для дотримання пристойності (§ 534). Крім того, дарувальник може вимагати від обдаровуваного, що не скасовуючи дарування, повернення дарунка по
 6. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
    скасування дарування "." Вираз "скасування дарування", - підсумовує Комісія, - представляється більш великим, ніж вираз чинного закону "повернення дару" ... тому що наслідки скасування дарування можуть полягати не тільки у зворотному надходженні подарованого майна до дарувальника, а й у звільненні останнього від виконання жавного зобов'язання і взагалі у відновленні первісного
 7. 3. Види договору дарування
    скасування дарування (п. 2 ст. 577, ст. 578). Що ж до відкладальних умов, то безплатність дарування, мабуть, виправдовує включення в договір таких умов, якщо тільки вони не є протиправними або аморальними ". --- --- Маковський А.Л. Указ. соч. С. 315. Позиція А.Л. Маковського нам представляється переконливою в частині обгрунтування можливості
 8. § 4 Пакти, отримали позовну захист в імператорському законодавстві (раста legitima)
    скасування дарування. Так, патрон міг скасувати дарування, вчинене на користь вільновідпущеника, у разі невдячності обдарованого. Ця норма є приватним відображенням залежності, в якій знаходилися вольноотпущенники по відношенню до патронів і яка нерідко переходила в експлуатацію вольноотпущенника. Юстиніан встановив уже в якості загального правила для всіх випадків дарування, що невдячність
 9. § 4. Пожертвування
    дарування речі або права, пов'язане з обтяженням обдаровуваного обов'язком використовувати пожертвуване майно для певної загальнокорисної мети. Домовленість дарувальника і обдаровуваного про таке обтяження має відбутися не пізніше їх угоди про causa donandi. Зазначена обов'язок обдаровуваного виникає не з досягненням відповідної домовленості, а тільки з передачею йому речі або права.
 10. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
    скасування розділу VII ДК РРФСР 1964 р. "Спадкове право", що трапилася з введенням в дію частини третьої ГК РФ і згідно ст. 2 введеного закону в силу правил ст. 7-8.1 того ж введеного закону не є безумовною, відповідно в процесі правового регулювання спадкових відносин поряд з правилами ГК РФ у передбачених законом випадках продовжують діяти окремі норми ЦК
© 2014-2022  yport.inf.ua